Iyakon Ite'kwaro' Kareta
Pi'ta
Winɨpaino
Ekamanin
Iyakon Ite'kwaro' Kareta Pi'ta Winɨpaino esi enno'sa' mɨ yawɨron kon wapiyaro' kon Kʉri'san amʉ' enakan pe. Eke iwenai iye'to' esi ennakanin nan ti'sa amʉ' tʉrawasooi mɨrɨ awonsi'kɨ ɨri eseru enupan nɨto' to' uya moron nʉ'pʉ ewa'nomanin pe e'nɨto' pe. Serɨ ton si ekamʉn yau ku'nin ei'nin e'seposa' mɨrɨ, i'napai rɨ Papa mɨrɨ awonsi'kɨ Sises Kʉrai Epuru wannɨ i'tuto' pɨ' uta'sin yau, i'tuto' iyɨ'kwɨrɨ'sa' na'ne' ka'pon amʉ' Sises ennin nʉ'san enupan nɨ iya etanin nʉ'san winɨ. Imenukanin kuru usewankama kamo Kʉrai uyepʉ pen kanan tukai' enupanin nan pɨ'. Ta iya oko pe Kʉrai uye'to' uko'mamʉ esi, Papa esi pɨ', “ɨnʉ' yan nɨ uma'ta i'se pʉra iyesi, e'tane tanporon kon uyepʉ makoi apai tera'tɨi' rɨken” (3:9).
Iyawon Ekamanin
Ekamanin (1:1-2)
Kʉri'san pe e'nɨto' yau kɨ'man (1:3-21)
Ennakanin nan ti'sa amʉ' (2:1-22)
Kʉrai si uye'kapʉ iu'matʉ pe (3:1-18)
1
Saiman Pi'ta winɨpaino, Sises Kʉrai apiyo' mɨrɨ awonsi'kɨ itekare ekamai' enno'sa',
Kamo, ipokena', Papa, itese' pɨ' e'nɨto' mɨrɨ awonsi'kɨ upika'tɨnin kon Sises Kʉrai poro, i'nʉnkena' apurɨto' ina iwano' waraino eponin nʉ'san enakan:
Wakʉ nonkasa' mɨrɨ awonsi'kɨ tʉusewankamai' pʉra e'nɨto' nesii ɨiwano' kon pe eke pe rɨ i'tunin Papa mɨrɨ awonsi'kɨ Sises, uyepuru kon poro.
Kɨ'man Mɨrɨ Awonsi'kɨ Anʉn Nɨ
Papa pe iye'to' meruntɨrʉ uya rɨ repan nɨsa' tanporon ke i'se e'nɨto' uko'man nɨto' yau mɨrɨ awonsi'kɨ Papa uya tasa' kasa uko'man nɨto' pe i'tu'nokon ke kʉrɨ rɨ ukɨ'manin kon eke pe tesi ke mɨrɨ awonsi'kɨ wakʉ pe tesi ke. Serɨ ton awɨrɨ eke pe rɨ mɨrɨ awonsi'kɨ i'nʉnkena' ke kuru uyauro'kasa' iya 'nokon, mɨrɨ pɨ' si mɨrɨ ton yau e'nɨto' pe wakʉ pe Papa e'to' yau, uma'tan nɨto' ɨri i'se e'nɨ nʉkupʉnʉ orʉ po piyapai ainʉmʉi'ma.
Mɨrɨ wenai si miyarɨ parɨ apurɨto' auya'nokon iponantɨtɨ' wakʉ pe e'nɨto' ke; wakʉ pe e'nɨto' pona, i'tunin pe e'nɨto'; i'tunin pe e'nɨto' pona, tʉuse'se'tɨi' e'nɨto'; tʉuse'se'tɨi' e'nɨto' pona, ta'kʉre'tɨi' e'nɨto'; ta'kʉre'tɨi' e'nɨto' pona, Papa uya tasa' kasa uko'man nɨto'; Papa uya tasa' kasa uko'man nɨto' pona, tonpa pɨ' ɨsi'nʉnkena' pe e'nɨto'; tonpa pɨ' ɨsi'nʉnkena' pe e'nɨto' pona, usi'nʉnkan nɨto'. Apʉne pʉra serɨ ton esa' pe ɨwesi kon yau miyarɨ rɨ, mɨrɨ ton uya iku'nin pe mɨrɨ awonsi'kɨ epankanin pe ɨkupʉ kon mɨrɨ, uyepuru kon Sises Kʉrai i'tu auya'nokon ke. E'tane ɨnʉ' piyau serɨ ton pʉra iyesi yau, a'ko pe itenu esi mɨrɨ, mɨrɨ awonsi'kɨ tenku'ne iyesi, mɨrɨ awonsi'kɨ ipu'tɨka'sa' rɨ penaro' tʉmakooi apai tekorʉka'pʉ rʉ'pʉ pɨ'.
10 Mɨrɨ pɨ' si, utonpa ton, miyarɨ rɨ ɨkɨ'mato' kon mɨrɨ awonsi'kɨ ayanʉnsa' kon i'nai rɨ ento' ipɨ' yau ɨko'mantɨ', apʉne pʉra serɨ ton kupʉ auya'nokon yau, auta'mo'ka kon pen nɨ mɨrɨ. 11 Mɨrɨ a'tai nin si, ɨyereutanʉ'to' kon esi mɨrɨ eke pe uyepuru kon mɨrɨ awonsi'kɨ pika'tɨnin Sises Kʉrai e'to' tɨwɨ rɨ esa' wannɨ pe yau.
Imenukasa' Itekare Nekamanʉ
12 Mɨrɨ pɨ', inke rɨ serɨ ton pɨ' ɨyemiya'pontɨ uya 'nokon mɨrɨ, i'tu tane auya'nokon nɨ, pana' pe rɨ ɨye'mʉ'sa'kasa' kon i'napairon yau itesa' pe me'atʉi'ne'. 13 Iye'to' pe rɨ iyesi upona, serɨ penaro' ɨni'tu'pʉ kon ne'to' pe uya ɨyenu kon ya' upun, ta'porin tau esi koro'tau, 14 apʉne pʉra serɨ pe'ne rɨ mɨ airɨ inonka uya mɨrɨ, uyepuru kon Sises Kʉrai uya ekamasa' upɨ' na'ne' kasa rɨ. 15 Serɨ ton ento' uya kuru rɨ esi, utɨ'pʉ a'tai inke rɨ serɨ ton ku'pɨtʉ kon pa ɨyenu kon yau.
16 Emiya'poke' pe ikonekasa' rɨ panton pɨkɨrɨ ina esi'pʉ pen, ina uya ayauro'ka kon a'tai meruntɨ mɨrɨ awonsi'kɨ uyepuru kon Sises Kʉrai uyepʉ pɨ', e'tane ina uya tenu kon ke eke pe Kʉrai e'to' ene'pʉ. 17 Apʉne pʉra inamato' mɨrɨ awonsi'kɨ eke pe iku'to' eporo'pʉ iya Papa, Ikʉipʉnʉ winɨ, main uyee'pʉ a'tai itena' Eke A'kwa winɨpai, “Pʉse rɨ pʉse rɨ Umu, Uni'nʉnkanʉ; ipɨ' kuru epori'mayai'!”* Ma'siu 17:5; Ma' 9:7; Ʉru' 9:35. tawon. 18 Ina uya rɨ serɨ main eta'pʉ tʉpana kon ke Epʉn winon, ina esi a'tai wakʉ wʉ' po ipokon pe.
19 Pu'kena' amʉ' maimu si enasa' man i'nai rɨ kuru ina pona. Wakʉ pe nin si ɨwesi kon mɨrɨ ipɨ' apana kon tʉsa' auya'nokon a'tai, iweyu uya pata wei'tɨsa' ewarupɨ yau kasa, pata emakʉ mɨrɨ awonsi'kɨ awanakʉi'no kaiyono' enuku ɨyewan kon yau pʉ'kʉ pona. 20 Tanporon entai nin si, ito'ka'nʉ'tɨ' pu'kena' nekamanʉ e'menukasa' itekare uye'sa' pʉra iyesi pu'kena' nekama'pʉ tiwano' pe winɨ pen. 21 Apʉne pʉra pu'kena' nekamanʉ e'sara'tɨto' pʉra iyesi ka'pon eseru winɨ, e'tane Papa winon pɨ' ka'pon amʉ' usaurokʉ'pʉ Wakʉ A'kwarʉ uya to' arɨ koro'tau.

*1:17 Ma'siu 17:5; Ma' 9:7; Ʉru' 9:35.