Iyakon Ite'kwaro' Kareta Paarʉ Nennoko'pʉ
Temu'ti
Ena'
Ekamanin
Iyakon Ite'kwaro' Kareta Paarʉ Nennoko'pʉ Temu'ti Ena' esi eke pe kuru ipoi rɨ Temu'ti panamato' en pe, moine pe, tisakon pe mɨrɨ awonsi'kɨ tʉpika'tɨnin pe iyesi pɨ'. Isauro'to' ipɨ' esi, imoronkato'. Temu'ti panamasa' mɨrɨ awonsi'kɨ ipori'mapɨ'sa' esi tʉni'tunʉ Sises Kʉrai ekareei ekamato' pe iya iye'to' awɨrɨ, ita'sito' pe i'nairon wakʉ itekare pɨ' mɨrɨ awonsi'kɨ penaro' ekonekan nʉ'pʉ, mɨrɨ awonsi'kɨ ti'sa pe mɨrɨ awonsi'kɨ itekare ekamanin pe te'to' tʉrawasooi ku'to' pe iya, tʉkota'ma mɨrɨ awonsi'kɨ tewa'noma annawɨrɨ rɨ.
Temu'ti kuru panamasa' mɨrɨ, “Se pe rɨ i'tui'ma pʉra rɨ e'sei'pɨ'nɨto' yau e'nɨto' pɨ'” (2:23). Wakʉ ku'nin pen nɨ, e'tane ka'pon etanin ma'tanʉ'nin nɨ.
Tanporo serɨ yau, Temu'ti emiya'pontɨpɨtʉ imenukanin nʉ'pʉ uko'manto' pɨ', mɨrɨ awonsi'kɨ mɨrɨ to' pe rɨ iye'to' pɨ'—apurɨto' iya, iseta'kato' pen, isi'nʉnkato', imoronkato' iya mɨrɨ awonsi'kɨ e'ne' moronkato' iya tʉkota'mato' yau.
Iyawon Ekamanin
Ekamanin (1:1-2)
Apurɨpɨtʉ mɨrɨ awonsi'kɨ pana' pe ipanama (1:3—2:13)
Panaman (2:14—4:5)
Paarʉ rɨ nin si e'to' eseru (4:6-18)
Iu'matʉ (4:19-22)
1
Paarʉ, Kʉrai Sises nennoko'pʉ Papa eseru winɨ, ikupʉ uya tukai' usauro'nɨsa' rʉ'pʉ uko'man nɨto' pɨ' awɨrɨ Kʉrai Sises yau na'ne' winɨpaino,
Temu'ti, umu rʉ'kwɨ enakan: Inkupʉ'pʉ 16:1
Wakʉ nonkasa', usentu'man nɨto' mɨrɨ awonsi'kɨ tʉusewankamai' pʉra e'nɨto' Papa, Ikʉipʉnʉ mɨrɨ awonsi'kɨ Kʉrai Sises, Uyepuru kon winon nesii ɨiwano' kon pe.
Pori'mapɨ' Nɨto' Iyawɨron Pe
Tenki ta uya Papa iyapiyo' pe esii'ma unapurɨpɨtʉnʉ pɨ', utamokori ton uya ikuu'pʉ kasa, wakʉ pe itewan esii'ma ewarupɨ kaisa rɨ mɨrɨ awonsi'kɨ wʉi kaisa rɨ inke rɨ uyenu yau ɨkupʉ uya ɨpʉrema yau. Aukaramʉ'pʉ senuminkapɨ'ai', ipan pe ɨyenpai kanan e'ai', ipan pe pori' pe e'to' pe. Uyemiya'pontɨsa' man i'nai rɨ apurɨto' auya pɨ', wapiya iko'mansa' ɨno' Ʉrowis mɨrɨ awonsi'kɨ asan Yunes yau, mɨrɨpan nɨ esi ayau uko'man nɨ pɨ' rɨ marɨ tukai' kuru i'tu uya. Inkupʉ'pʉ 16:1 Mɨrɨ pe iyesi pɨ', ɨyemiya'pontɨ uya Papa uya ɨrepato' ike iwouwoumakɨ iye'peukato' pe, ayau na'ne' uyemiya nonka uya ɨpona winɨ. Apʉne pʉra Papa uya enari'ke' a'kwarʉ wannɨ ke repan nɨsa' pen, e'tane meruntɨ a'kwarʉ wannɨ ke, tʉusi'nʉnkasen mɨrɨ awonsi'kɨ tiwa rɨ tepanamasen.
Mɨrɨ pe iyesi pɨ', kɨpiyɨtʉi uyepuru kon ekama auya pɨ', mɨrɨ pe pʉra urɨ pɨ' ipɨkɨrɨ a'sisa' pe na'ne'. E'tane upokon pe e'nɨpai ekota'man yau itekare wenai, Papa meruntɨrʉ winɨ, upika'tɨnin nʉ'pʉ kon mɨrɨ awonsi'kɨ ukɨ'manin nʉ'pʉ kon wakʉ pe uko'man nɨto' ya'—ɨ'rɨ ku'sa' wenai pen e'tane iku'to' pe tiwano' pe rɨ inkuu'pʉ rɨ mɨrɨ awonsi'kɨ wakʉ nonkasa'. Serɨ wakʉ nonkasa' e'tʉrʉ'pʉ Kʉrai Sises yau pata weyu epiya'tɨ rawɨrɨ, 10 e'tane serɨ pe si isenpoikasa' upika'tɨnin kon Kʉrai Sises usenpoika poro, uma'tan nɨto' ma'tanʉ'nin nʉ'pʉ, mɨrɨpan uya teri'se pʉra uko'man nɨto' ne'sa' tensen pe itekare awɨrɨ. 11 Mɨrɨ awonsi'kɨ serɨ itekare anin pe mɨrɨ awonsi'kɨ enno'sa' pe mɨrɨ awonsi'kɨ ti'sa pe anʉnsa' urɨ. 1 Temu'ti 2:7 12 Mɨrɨ wenai ekota'ma e'ai'ne' kasa. Mɨrɨ e'tane ɨpiyɨtʉ pen, apʉne pʉra i'tu uya unapurɨ'pʉ, mɨrɨpan esi tena' unnonka'pʉ* tena' unnonka'pʉ; mɨrɨ pe pʉra, uyena' innonka'pʉ mɨrɨ Itepuru uyepʉ weyu a'taino erasu pe tukai' i'tu uya.
13 Ɨneta'pʉ uwinɨ iku'kɨ wakʉ enupan nɨto' ento' ipɨ' pe, apurɨto' mɨrɨ awonsi'kɨ usi'nʉnkan nɨto' pokon pe Kʉrai Sises yau. 14 Ɨyena' inonkasa' na'ne' wakʉ itʉsa' erasu pe e'kɨ—iterasu pe e'kɨ Wakʉ A'kwarʉ uya tʉpika'tɨi' uyau'nokon nʉko'manyai'ne'.
15 I'tu auya tanporon kon nɨ Eisa nono pon kon uya unonkasa', Paikeras mɨrɨ awonsi'kɨ Ɨmosines pokon uya rɨ.
16 Tɨwɨ Itepuru nʉsentu'mai Oni'si'poros iwʉ' tawon kon pɨ', apʉne pʉra inke rʉ'kwɨ rɨ uya'kwarʉ ne'pɨ'nin pe iyesi pɨ' mɨrɨ awonsi'kɨ urɨ i'sen pɨ' iyɨpiyɨ'sa' pʉra iyesi pɨ'. 17 Mɨrɨ kasa pʉra, Ron po tesi a'tai, sa'man pe rɨ uwarinpa pɨ' iyesi'pʉ uyeporo tʉuya pona rɨ. 18 Tɨwɨ Itepuru nʉkupʉi Itepuru winon usentu'man nɨto' eponin pe Itepuru weyu a'tai! I'tu auya rɨ wakʉ pe, eke pe rɨ upika'tɨ'pʉ iya E'pe'sas po esi a'tai.

1:2 Inkupʉ'pʉ 16:1

1:5 Inkupʉ'pʉ 16:1

1:11 1 Temu'ti 2:7

*1:12 tena' unnonka'pʉ; mɨrɨ pe pʉra, uyena' innonka'pʉ