4
Papa mɨrɨ awonsi'kɨ Kʉrai Sises uya entane, nurɨnan kon mɨrɨ awonsi'kɨ iyeri'sa' kon aimenka ton, isenpoikato' mɨrɨ awonsi'kɨ esa' wannɨ pe iye'to' pɨ' tense, ɨrepa uya serɨ utapiyontɨn nɨto' ke: Itekare ekama'; ekonekakɨ iweyu a'taino pe mɨrɨ awonsi'kɨ iweyu a'taino pe pʉra rɨ; to' isuraika', to' esereme'kɨ mɨrɨ awonsi'kɨ to' ipori'makɨ—tʉuseta'kai' pʉra kuru mɨrɨ awonsi'kɨ ti'tui' kuru to' nʉkupʉnʉ ke to' enupa'. Apʉne pʉra iweyu uye'to' oton ka'pon amʉ' uya wakʉ usenupan nɨto' etato' oton pen. E'tane ru'ku, i'se te'to' kon ɨnetapai to' e'to' oton, tu'ke kuru ti'sa amʉ' amʉranʉ'to' oton to' uya tʉpana kon e'si'si'mato' ɨnetapai ekamanin pe. Tʉpana kon ra'tɨ to' uya i'nairon piyapai, mɨrɨpan kon era'tɨ i'nairon pen panton winɨkʉi'. E'tane ɨmɨrɨ, tanporon yau rɨ ti'tui' e'kɨ, sa'man moronkanin pe, itekare ekamanin tʉrawasooi iku'kɨ, tanporo ɨnkupʉnʉ ɨtʉrawasooi iku'ka'kɨ.
Apʉne pʉra iu'matʉ pe umaka'sa' man use'man nɨto' ike tensisen kasa, mɨrɨ awonsi'kɨ utɨto' weyu si e'sepoka'sa'. Eto'sa' rɨ man wakʉ pɨ' eto'nɨto' yau, eka'tunto' i'ma'kasa' uya man, apurɨto' awɨrɨ rɨ e'sa' man. Serɨ nin si ipoken e'nɨto' arʉkooi, kʉron esi moro, Itepuru, ipokena' eseru Aimenkanin uya uye'mato' oton ike mɨrɨ wʉi a'tai—urɨ rɨken pen, e'tane tanporon kon nɨ nɨrɨ isenpoika enupɨkɨrɨ iye'sa' kon.
Tʉpɨ' Rɨ Isauro'to'
Inke pʉra parɨ upiya' ɨsi'kɨ, 10 apʉne pʉra Temas uya unonkasa' man, mɨrɨpan utɨ'pʉ man Tesaroni'ka pona, serɨ orʉ i'nʉnka tʉuya pɨ'. Kʉre'sin utɨ'pʉ man Kare'siya pona, Tai'tas nɨrɨ utɨ'pʉ Tarʉma'siya pona. Koro'se 4:14; Pairiman 24; 2 Koren 8:23; Kare'siya 2:3; Tai'tas 1:4 11 Ʉru' rɨken man upiyau. Ɨuyepʉ a'tai, Ma' tepose ine'kɨ aya'kɨrɨ, apʉne pʉra upika'tɨnin pe i'se esi pɨ' utʉrawasooi yau. Koro'se 4:14; Pairiman 24; Inkupʉ'pʉ 12:12, 25; 13:13; 15:37-39; Koro'se 4:10 12 Tai'ki'kas nin ennoko'pʉ uya man E'pe'sas pona. Inkupʉ'pʉ 20:4; E'pe'sas 6:21-22; Koro'se 4:7-8 13 Ɨuyepʉ a'tai, upon pʉro'pon mʉnepʉi' unnɨmɨ'pʉ Tʉrowas po Karʉ'pas piyau, ukaretaai amon ton nɨrɨ, o' pi'pɨ konekasa' ton kuru, mʉnepʉi'. Inkupʉ'pʉ 20:6
14 Tinin konekanin Arisanta uya ekamʉra uku'sa' man; Itepuru uya rɨ e'ma mɨrɨ, mɨrɨ kupʉ'pʉ iya epe'pʉ pe. 1 Temu'ti 1:20; Eren 62:12; Ron 2:6 15 Ɨmɨrɨ rɨ nɨrɨ, enei'ma rɨ nɨrɨ mesii', ekamʉra ɨkupʉ iya namai', apʉne pʉra ina nekamanʉ itekare ewaruma'tɨ iya pɨ' ipan pe rɨ.
16 Wapiyaro' kasi pe upɨ' usauro'nɨto' ekama uya a'tai, ɨnʉ' uyee'pʉ pen nɨ upika'tɨi'; e'tane tanporon kon uya rɨ unonkasa' esi'pʉ. Papa uya to' kota'ma i'se pʉra e'ai' mɨrɨ wenai. 17 E'tane Itepuru esi'pʉ upiyau mɨrɨpan uya umeruntɨtanʉkʉ'pʉ, uporo itekare usekamaka'to' pe tanporo mɨrɨpan tanporo Esuwerʉ ton pen uya etaka'to' pe. Rayan mʉta apai nin si emo'ka'pʉ mɨrɨ. 18 Itepuru uya rɨ umo'ka mɨrɨ tanporon nɨ ɨri uya uyeparantɨto' apai, mɨrɨpan uya wakʉ pe uyenpa'ka Epʉn po esa' wannɨ pe te'to' ya'. Itenakan pe eke pe iku'to' nesii tɨwɨrɨ rɨ. Amen.
Iu'matʉ Pe Miyarɨ Tato'
19 Miyarɨ ka'kɨ Pʉre'sira* Kiri' pe Pʉri'sa, Pʉre'sira pɨ' rɨ tʉron nɨ pe mɨrɨ awonsi'kɨ A'kira pɨ' mɨrɨ awonsi'kɨ Oni'si'poros iwʉ' tawon kon pɨ'. Inkupʉ'pʉ 18:2; 2 Temu'ti 1:16-17 20 Erastas e'nɨmɨ'pʉ Koren po, mɨrɨ awonsi'kɨ takuru' ke Tʉro'pimas sinɨntai Mairi'tos po. Inkupʉ'pʉ 19:22; Ron 16:23; Inkupʉ'pʉ 20:4; 21:29 21 Komi' pe pata esi weyu rawɨrɨ parɨ ɨsi'kɨ serɨ ya'. Iupiyoros, Piyutens, Rainos, Kʉratiya mɨrɨ awonsi'kɨ tanporo utonpa kon amʉ' rɨ nɨrɨ miyarɨ ta pɨ' man ɨpɨ'. 22 Itepuru nesii aya'kwarʉ a'kɨrɨ. Wakʉ nonkasa' nesii ɨpiyau'nokon.

4:10 Koro'se 4:14; Pairiman 24; 2 Koren 8:23; Kare'siya 2:3; Tai'tas 1:4

4:11 Koro'se 4:14; Pairiman 24; Inkupʉ'pʉ 12:12, 25; 13:13; 15:37-39; Koro'se 4:10

4:12 Inkupʉ'pʉ 20:4; E'pe'sas 6:21-22; Koro'se 4:7-8

4:13 Inkupʉ'pʉ 20:6

4:14 1 Temu'ti 1:20; Eren 62:12; Ron 2:6

*4:19 Kiri' pe Pʉri'sa, Pʉre'sira pɨ' rɨ tʉron nɨ pe

4:19 Inkupʉ'pʉ 18:2; 2 Temu'ti 1:16-17

4:20 Inkupʉ'pʉ 19:22; Ron 16:23; Inkupʉ'pʉ 20:4; 21:29