Papa A'kwarʉ Nʉkupʉ'pʉ
Sises Nennoko'san Itekare Ekamai' Yawɨrɨ
Ekamanin
Papa A'kwarʉ Nʉkupʉ'pʉ Sises Nennoko'san Itekare Ekamai' Yawɨrɨ esi itekare Ʉru' nʉmenuka'pʉ pʉ'kʉ pe rɨ. Inkupʉnʉ kuru esi, wapiyaro' kon Sises pɨkɨron kon uya iku'to' pe Wakʉ A'kwarʉ uya to' kupʉ'pʉ Wakʉ Itekare ato' pe to' uya Sises pɨ', “Surusiran awɨrɨ, mɨrɨ awonsi'kɨ Isutiya, Sameriya awɨrɨ'ne rɨ, siya rɨ non u'matʉ pʉ'kʉ pona rɨ” (1:8). Sises pɨkɨron kon pantomʉ pe iyesi Esuwerʉ amʉ' koro'tau iye'sara'tɨ'pʉ tanporon kon pata emʉ' kaisaron kon uya apurɨto' pe. Imenukanin esi'pʉ tʉnmenuka'pʉ ennin nan uya i'tuto' pe Sises pɨkɨron kon esi Roman amʉ' esi pata epuru pe enari'panin pe pen, Sises pɨkɨron kon napurɨnʉ esi Esuwerʉ amʉ' enurikʉ'pʉ ipɨ' a'ku'tɨnin pe.
Inkupʉ'pʉ ekanpai iyesi osorʉwau eke ton ite'ma yau, enei'ma nai awɨrɨ Sises pɨ', Wakʉ Itekare usekama'pʉ so'si e'sara'tɨ'pʉ utɨn pɨ' mɨ awɨrɨ: 1) Sises pɨkɨron kon nʉkupʉnʉ e'sara'tɨ'pʉ Surusiran po Sises enuku'pʉ e'ma'pʉ pe; 2) Parestin pʉ'kʉ ton nɨ ti'ma'kapɨ'se iyepamʉ'pʉ; 3) miyarɨ rɨ iyepamʉ'pʉ Mete'teriyan nono poro rɨ Ron nɨ tepose.
Usennakan parɨ pen esi mɨrɨ Inkupʉ'pʉ iye'sa' rʉ'pʉ tʉmeruntɨrʉ ke Sises apurɨnin nan pona Surusiran po Penti'kas weyu a'tai, mɨrɨpan nɨ esi miyarɨ rɨ so'si esa' pe imeruntɨtanʉkʉ pɨ' rɨ mɨrɨ awonsi'kɨ itepuru ton nɨ, iye'ku'pɨ'sa' usekamasa' na'ne' awɨrɨ kareta yau. Iye'sara'tɨ a'taino kon Sises pɨkɨron kon ekareei amʉranʉ'sa' to'ken esi mɨrɨ tu'kan nɨ to' nekamapɨtʉ'pʉ itekare yau, iye'ku'sa' rʉ'pʉ e'menukasa' na'ne' iye'ku'sa' rʉ'pʉ uya rɨ ekama meruntɨ pe itekare esi'pʉ Sises apurɨnin nan yau mɨrɨ awonsi'kɨ so'si tawon kon yau rɨ.
Iyawon Ekamanin
Ekonekan ensa' rʉ'pʉ ekamanin pe (1:1-26)
a. Te'nonka pe Sises usaurokʉ'pʉ (1:1-14)
b. Isutas pata'pʉ iyakan anʉmʉ'pʉ (1:15-26)
Surusiran po tʉnene'pʉ kon ekama'pʉ enno'sa' kon uya (2:1—8:3)
Isutiya, Sameriya po tʉnene'pʉ kon ekama'pʉ enno'sa' kon uya (8:4—12:25)
Paarʉ e'tʉrawasoma'pʉ (13:1—28:31)
a. Iye'sara'tɨ pe itekare ekamai' itɨ'pʉ (13:1—14:28)
b. Surusiran po eke pe mitin pɨ' to' esi'pʉ (15:1-35)
c. Iyakon ite'kwa pe itekare ekamai' itɨ'pʉ (15:36—18:22)
d. Itosorʉwano ite'kwa pe itekare ekamai' itɨ'pʉ (18:23—21:16)
e. A'sisa' pe Paarʉ esi'pʉ, Surusiran, Sisariya, mɨrɨ awonsi'kɨ Ron po (21:17—28:31)
1
Sises Enuku'pʉ Epʉn Pona
Eke Tiyo'peras, wapiyaro' ukaretaai yau imenukasa' uya man, tanporon nɨ Sises nʉkupʉ'pʉ mɨrɨ awonsi'kɨ to' enupa'pʉ iya rʉ'pʉ iyenuku pona rɨ Epʉn pona. Mɨrɨ rawɨrɨ, Papa meruntɨrʉ ke tʉuta'kwarʉ'tɨi', tʉneporo'san tʉnenno'ton kon pe itekare ekamai' apiyo'ma'pʉ iya tʉtʉrawasooi kon ku'to' pe to' uya. Sises ekota'ma'pʉ, mɨrɨ awonsi'kɨ iyerikʉ'pʉ tʉpo kurusu' po, to' piya' isenpoikapɨtʉ'pʉ inke ite'kwa rɨ, to' uya te'mʉ'sa'kasa' apurɨto' pe. Inke rɨ to' piya' isenpoikapɨtʉ'pʉ 40 kaisa rɨ wʉi ton u'matʉ koro'tau terikʉ tʉpo te'mʉ'sa'kasa' a'tai, mɨrɨpan usaurokʉ'pʉ Papa e'to' esa' wannɨ pe pɨ'. Tʉron nɨ a'tai to' piyau tesi koro'tau, to' auro'ka'pʉ iya, “Surusiran apai kʉtɨtʉu, e'tane ukʉipʉnʉ usauro'sa' rʉ'pʉ ipɨ' enupɨkɨrɨ me'tʉi' usaurokʉ rɨ metata'tʉine'nokon ipɨ'. Ʉru' 24:49 Isaan uya ka'pon amʉ' pa'taisimapɨtʉ'pʉ tuna ke, e'tane serɨ pe iwa'ne rɨ Papa uya apa'taisimapɨtʉ kon mɨrɨ Wakʉ Ta'kwarʉ ke,” ta'pʉ iya. Ma'siu 3:11; Ma' 1:8; Ʉru' 3:16; Isaan 1:33
Sises pokon pe kanan tamʉrasa' kon a'tai, to' uya ekama'po'pʉ, “Ina epuru, serɨ a'tai pe' urɨ'nokon Esuwerʉ amʉ' e'to' itesa' pe na'po auya serɨ?” ta'pʉ to' uya.
Mɨrɨpan uya ta'pʉ to' pɨ', “Iweyu i'tuto' auya'nokon kuru pʉra rɨ iyesi. Ukʉipʉnʉ uya ikoneka mɨrɨ tʉweyu a'tai rɨ. E'tane Wakʉ A'kwarʉ uye'sa' a'tai ɨpona'nokon, meruntɨ pe ɨyena kon mɨrɨ, mɨrɨpan uyekareei ekama auya'nokon mɨrɨ Surusiran po, Isutiya po, Sameriya po, mɨrɨ awonsi'kɨ siya rɨ non emʉ' kaisa rɨ,” ta'pʉ iya. Ma'siu 28:19; Ma' 16:15; Ʉru' 24:47-48
Serɨ ta'pʉ iya tʉpo, itanʉmʉ'pʉ to' enu airɨ rɨ, mɨrɨpan onamʉ'pʉ kapuru' uya to' enu apai. Ma' 16:19; Ʉru' 24:50-51
10 To' esi'pʉ ka'ta' tenu kon tʉtʉse enpɨtʉ pɨ' iyenu'tane. Mɨrɨ koro'tau, ite'kwanau pʉra rɨ, asa'ron kon inserʉ amʉ' e'soto'kasa' esi'pʉ to' piyau. 11 “Ɨmɨrɨ'nokon, Kiyarari pon kon, ɨ'rɨ pɨ' serɨ yau ɨye'soto'pɨ'sa' kon uya ka'ta' ɨyenu kon tʉpɨtʉ? Pʉse rɨ Sises enuku menyatʉine' Epʉn pona uye'to' oton, itɨ ene'pʉ auya'nokon kasa rɨ,” ta'pʉ to' uya.
Ma'tayas Ena'pʉ Isutas Pata'pʉ Yakan Pe
12 Mɨrɨ tʉpo, enno'sa' kon enna'po'pʉ Surusiran pona Are' Wʉpʉ poi, ɨnnɨ kuru pʉra rɨ, 1 mayirʉ o'koi' rɨ pata pona. 13 Pata eposa' tʉuya'nokon a'tai, pata tʉto' tʉuya'nokon itau, ka'tawon ɨutɨ ta' to' utɨ'pʉ. Pʉsamoro iyamʉrasa' kon esi'pʉ; Pi'ta, Isaan, Isens, Anturu, Piri', Tamas, Pa'taramiu, Ma'siu, Isens (Arʉ'piyas mu), Saiman (Usera' tukai' tesa'sen* Usera' - Roman amʉ' enapai temo'ka kon i'sero'.), mɨrɨ awonsi'kɨ Isutas (tʉron nɨ Isens mu). Ma'siu 10:2-4; Ma' 3:16-19; Ʉru' 6:14-16 14 To' amʉrapɨtʉ'pʉ ɨsewenapai rɨ ɨpʉremai'. Uri'sami'si amʉ', Sises san Meri, mɨrɨ awonsi'kɨ Sises akon non esi'pʉ to' koro'tau.
15 Mɨrɨ a'tai, Pi'ta e'mʉ'sa'ka'pʉ tʉtonpa ton Sises apurɨnin nan koro'tau. 120 kaisaron kon esi'pʉ mɨrɨ yau. 16 “Utonpa ton, kin Tepi' poro Wakʉ A'kwarʉ usauro'sa' rʉ'pʉ Isutas pɨ' si uta'ku'tɨsa' man. Sises a'si ton kon anin pe iyena'pʉ. 17 Isutas esi'pʉ anʉnsa' rʉ'pʉ ina tonpa pe itekare ekama pɨ' iye'tʉrawasomato' pe,” ta'pʉ Pi'ta uya.
18 (Ɨri eseru ku'sa' tʉuya epe'pʉ ke Isutas uya non e'ma'pʉ, mɨrɨpan yau ita'mo'ka'pʉ, iye'toi'kwa'pʉ tʉwenu'pɨ takanʉ'se. 19 Tanporon kon Surusiran pon kon uya itekareei eta'pʉ, mɨrɨpan kon uya mɨrɨ non ese'tɨ'pʉ A'ketama tukai', Mʉn Pata'se' ta e'kwa pe.) Ma'siu 27:3-8
20 Miyarɨ rɨ Pi'ta usaurokʉ'pʉ, “Iye'menukasa' man Eren yau,
“ ‘Tɨwɨ itawon pʉra itiwʉ' nesii,
ɨnʉ' rɨ kʉse'nin itau,’ Eren 69:25
mɨrɨ awonsi'kɨ,
“ ‘Tɨwɨ tʉron nɨ itepuru pe te'ton ipata'pʉ anʉmʉi,’ Eren 109:8
tukai'. 21 Mɨrɨ pe iyesi pɨ', Isutas pata'pʉ iyakan epopai'nokon, pena rɨ Sises a'tai uya'kɨrɨ'nokon iye'sa' rʉ'pʉ, 22 Isaan uya epa'taisiman ekareei ekama'pʉ si'kɨrɨ mɨrɨ awonsi'kɨ Sises enuku pʉ'kʉ pona rɨ iye'sa' rʉ'pʉ, mɨrɨpan e'to' pe utonpa kon pe Sises e'mʉ'sa'kasa' ene'pʉ tʉuya ekamanin pe,” ta'pʉ iya. Ma' 16:19; Ʉru' 24:51
23 Mɨrɨpan kon uya asa'rɨ ka'pon amʉ' anʉmʉ'pʉ; Isose', Parʉsapas tukai' to' nesakʉnʉ, Isu'su'tas tato' to' uya ipɨ', mɨrɨ awonsi'kɨ Ma'tayas. 24 Mɨrɨpan tanporo mɨrɨ yau te'san ɨpʉrema'pʉ, “Ina epuru, tanporon kon usenuminkato' i'tu auya. Apʉne ekamakɨ nai kʉrɨ rupɨ anʉnsa' auya pʉsamoro asa'ron kon ka'pon amʉ' apai 25 enno'sa' pe iye'to' pe, Isutas pata'pʉ iyakan pe. Isutas uya ina nonkasa' man tʉpata'se' ya' tʉutɨ pɨ',” tukai' to' ɨpʉrema'pʉ. 26 I'tun nɨto' ike ke to' i'tu'pʉ to' uya, mɨrɨpan i'ki'ma tane to' uya ita'mo'ka'pʉ Ma'tayas winɨkʉi', mɨrɨpan Ma'tayas ena'pʉ 11 pan kon enno'sa' kon tonpa pe.

1:4 Ʉru' 24:49

1:5 Ma'siu 3:11; Ma' 1:8; Ʉru' 3:16; Isaan 1:33

1:8 Ma'siu 28:19; Ma' 16:15; Ʉru' 24:47-48

1:9 Ma' 16:19; Ʉru' 24:50-51

*1:13 Usera' - Roman amʉ' enapai temo'ka kon i'sero'.

1:13 Ma'siu 10:2-4; Ma' 3:16-19; Ʉru' 6:14-16

1:19 Ma'siu 27:3-8

1:20 Eren 69:25

1:20 Eren 109:8

1:22 Ma' 16:19; Ʉru' 24:51