Sises Ekareei
Isaan
Nʉmenuka'pʉ
Ekamanin
Sises Ekareei Isaan Nʉmenuka'pʉ e'menukasa' ennin nan uya apurɨto' pe, Sises esi ekamasa' rʉ'pʉ pika'tɨnin wannɨ pe, Papa Mumu, apurɨ tʉuya'nokon winɨ tʉuko'manto' kon epoto' pe to' uya (20:31).
Ekama tʉpo siyaro' pe rɨ Papa Maimu pe Sises e'to', iye'sara'tɨto' winɨ wakʉ itekare uya ekama tu'kan nɨ eke, Papa tʉrawasooi e'ku'sa' rʉ'pʉ, Sises esi ekamasa' rʉ'pʉ pika'tɨnin wannɨ, Papa Mumu pe iyesi tukai' enpoikanin pe. Mɨrɨ pɨkɨrɨ si ɨ'rɨ enpoikanin pe eke, Papa tʉrawasooi e'ku'sa' tawon. Serɨ airɨ kareta uya ekama ka'pon amʉ' uya Sises apurɨ'pʉ, mɨrɨpan kon ena'pʉ ipɨkɨron kon pe, tʉron kon uya rɨ ewa'noma koro'tau, anapurɨpai pʉra rɨ nɨrɨ. 13 awonsi'kɨ, 17 pʉ'kʉ pona isekamato' airɨ ita'sisa' kusan pe rɨ a'ko pe a'samʉtʉ pe tʉpoitorʉ ton pokon pe iyesi'pʉ ta'si ewarupɨɨi tau, imaimu to' koneka pe to' pori'mapɨtʉ pe isaurokʉ'pʉ rʉ'pʉ kurusu' pona tʉpokapɨ'to' rawɨron ko'mamiri yau. Iu'matʉ winɨkʉi'no isekama to' airɨ iyesi Sises a'si'pʉ rʉ'pʉ i'tupɨtʉ'pʉ, kurusu' pona ipokapɨtʉ'pʉ mɨrɨ awonsi'kɨ iye'mʉ'sa'ka'pʉ terikʉ'pʉ apai, mɨrɨ tʉpo isenpoikapɨtʉ'pʉ tʉpoitorʉ ton piya'.
Isaan uya kuru ekama tɨwɨ rɨ uko'man nɨto' epoto' Sises Kʉrai poro, epoto' epiya'tɨ serɨ pe rɨ kamo Sises pɨ' ewai' tawon nʉ'san, ite'ma pe, i'napairon pe mɨrɨ awonsi'kɨ uko'man nɨto' pe iyesi pɨ', piya' iyepʉ. Isaan uya enpoikato' iwinɨ tensen ton wʉi kaisa rɨ yai a'kwarʉ eseru ton ekamato' iya yai esi'pʉ, tuna, pʉreti, iweyu, karimeru amʉ' pa'simanin mɨrɨ awonsi'kɨ itikʉn non, mɨrɨ awonsi'kɨ kʉre' e' mɨrɨ awonsi'kɨ iteperu ton.
Iyawon Ekamanin
Isara'tɨnin (1:1-18)
Isaan Pa'tes mɨrɨ awonsi'kɨ wapiyaro' kon Sises poitorʉ ton (1:19-57)
Annau Sises e'tʉrawasoma'pʉ (2:1—12:50)
Iweyu u'matʉ ton Surusiran po mɨrɨ awonsi'kɨ ipiyau (13:1—19:42)
Itepuru e'mʉ'sa'kasa' mɨrɨpan usenpoikapɨtʉ'pʉ (20:1-31)
I'ma'kanin: Tʉron nɨ kanan isenpoika'pʉ Kiyarari po (21:1-25)
1
Main Nɨ Ena'pʉ Ka'pon Pe
Iyepiya'tɨ yau Main esi'pʉ, Papa piyau Main esi'pʉ, Papa pe rɨ Main esi'pʉ. Mɨrɨ rɨ esi'pʉ iyepiya'tɨ pe Papa piyau.
Tanporon nɨ ekoneka'pʉ iporo; ɨ'rɨ rɨ ekonekasa' pʉra iyesi ipʉra iye'tane. Uko'man nɨto' esi iyau,* Uko'man nɨto' esi iyau; mɨrɨ pe pʉra, Ɨ'rɨ rɨ ekonekasa' pʉra iyesi ipʉra iye'tane, apʉne pʉra uko'man nɨto' esi pɨ' iyau uko'man nɨto' esi ka'pon amʉ' weyu pe. Mɨrɨ iweyu e'wei'tɨ'pʉ ewarupɨ yau, e'tane ewarupɨ uya ito'ka'nʉkʉ'pʉ pen. ewarupɨ uya ito'ka'nʉkʉ'pʉ pen; mɨrɨ pe pʉra, ewarupɨ esi'pʉ pen itentai.
Moro ka'pon esi'pʉ Papa nennoko'pʉ, Isaan itese'. Ma'siu 3:1; Ma' 1:4; Ʉru' 3:1-2 Kʉrɨ rɨ uyee'pʉ iweyu enpoikai' tanporon kon uya apurɨto' pe tʉporo. Iweyu pe iyesi'pʉ pen, e'tane iweyu ekamanin pe enno'sa' pe iyesi'pʉ.
Mɨrɨ esi'pʉ i'napairon iweyu, tanporon kon ka'pon amʉ' non pon kon wei'tɨnin pe iyepʉ esi'pʉ.
10 Non po iyesi'pʉ, non nɨ ekonekasa' e'tane iporo, e'tane non pon kon uya i'tu pʉra iyesi'pʉ. 11 Tʉtonpa ton piya' iyee'pʉ, e'tane itonpa ton uya isanoma'pʉ pen. 12 E'tane kamoro tʉsanomanin nʉ'san, tapurɨnin nʉ'san repasa' iya meruntɨ ke, Papa munkɨ pe to' enato' pe. 13 Mʉre amʉ', entu eseru yau iyentusa' kon pen, ipun eseru awɨrɨ pen, warawo' eseru awɨrɨ pen nɨ nɨrɨ, e'tane Papa iwano' pe kuru.
14 Mɨrɨ Main enasa' esi'pʉ ka'pon pe, mɨrɨpan uko'mamʉ'pʉ ina piyau. Ina uya a'kwa ene'pʉ, tikin nan nʉ'kwɨ kuru rɨ imu a'kwarii, Ikʉipʉnʉ winɨ iye'sa', eke pe rɨ wakʉ nonkasa' mɨrɨ awonsi'kɨ i'napairon esa' pe.
15 Isaan uya ekama'pʉ eke pe tʉukɨ'pɨ'nʉnse, “Pʉse rɨ si kʉrɨ rɨ unekama'pʉ, ‘Kʉrɨ rɨ si uye'ma'pʉ tau tʉuye'ton esi mɨrɨ eke uyentaino, penaro' uwapiyaro' rʉ'pʉ rɨ,’ ” ta'pʉ iya.
16 Eke pe wakʉ nonkasa' esa' pe e'nɨ winɨ wakʉ ke upʉremasa' iya 'nokon eporo ɨse'ma'pʉ tau'ne rɨ. eposa'nokon si'kɨrɨ rɨ wakʉ ton eporo ɨse'ma'pʉ tau'ne rɨ; mɨrɨ pe pʉra, eposa'nokon wakʉ ton tʉron nɨ ton ensimapɨtʉ iya ke ɨsipata'pʉ ya'ne wakʉ ton ke. 17 Main e'tʉrʉ'pʉ Mosi' poro, e'tane wakʉ nonkasa' mɨrɨ awonsi'kɨ i'napairon uyee'pʉ Sises Kʉrai poro. 18 Ɨnʉ' uya Papa ensa' pʉra iyesi; tikin nan kuru rɨ Papa Mumu, tʉkʉipʉnʉ enau te'sen kʉrɨ rɨ uya rɨken enpoikasa' i'tuto' pe.
Isaan Pa'tes Uya Kʉrai Pen Urɨ Ta'pʉ
(Ma'siu 3:1-12; Ma' 1:1-8; Ʉru' 3:1-18)
19 Serɨ esi Isaan maimu rʉ'pʉ, Esuwerʉ amʉ' epuru ton Surusiran pon kon uya Esuwerʉ amʉ' use'mato' tʉrawasomanin nan mɨrɨ awonsi'kɨ Ripai amʉ' enno'sa' Isaan ekama'pose'na a'taino, ɨnʉ' pe ɨwesi tukai'. 20 Iye'wapu'tɨ'pʉ pen, e'tane isekama'pʉ, “Kʉrai§ Kʉrai (Kiri' maimu), mɨrɨ pe pʉra Me'saya (Ipuru maimu), Papa Nanʉmʉ'pʉ ta e'kwa pe; v. 25, 41 yau nɨrɨ. pen urɨ,” tukai'.
21 To' uya ekama'po'pʉ, “Ɨnʉ' pe ken ɨwesi? Iraisa pe'?” ta'pʉ to' uya. Mara'kai 4:5
“Kane,” ta'pʉ iya.
“Pu'kena' katɨ?” Isu'taronomi 18:15-18; Saira' 48:10-11* Pu'kena'—Tʉuye'ton, tʉuye'sen Me'saya ekare'tɨse tasa' rʉ'pʉ ipɨ'. ta'pʉ to' uya.
“Kane,” ta'pʉ iya.
22 Mɨrɨpan kon uya ta'pʉ ipɨ', “Ɨnʉ' pe ken ɨwesi, ina enno'nin nʉ'san pɨ' ina uya ekamato' pe. Ɨnʉ' pe ɨwesi ta auya ken?” ta'pʉ to' uya.
23 Isaan uya eikʉ'pʉ pu'kena' Aisaya maimu yai, “Urɨ kʉrɨ rɨ rɨmono' tau ka'pon ukɨ'pɨ'nʉnpɨtʉ, ‘To'sa rɨ Itepuru e'ma ikonekatɨ',’ Aisaya 40:3 (LXX) tawon,” ta'pʉ iya.
24 Kamoro esi'pʉ tʉtonpa kon enno'sa' Pari'si amʉ' uya pe. 25 To' uya ekama'po'pʉ, “Ɨ'rɨ pe ken iyesi pɨ' ɨmɨrɨ uya to' pa'taisima, Kʉrai pe pʉra rɨ, Iraisa pe pʉra rɨ, pu'kena' pe pʉra rɨ ɨwe'tane?” ta'pʉ to' uya.
26 Isaan uya to' eikʉ'pʉ, “Urɨ uya to' pa'taisima tuna ke. E'tane moro man ɨ'koro'tau'nokon, ɨni'tunʉ kon pen. 27 Kʉrɨ rɨ esi tʉuye'sen uye'ma'pʉ pe, isapatooi euka uya pokena' pen nɨ,” ta'pʉ iya.
28 Serɨ ton e'kupʉ'pʉ Pe'tani pata yau, Isotan tuna ratoi po, Isaan uya ka'pon amʉ' pa'taisimato' airɨ.
Sises, Papa Iwano' Karimeru Mʉre
29 Mɨrɨ ema'sa' yau, Isaan uya Sises uyepʉ tekare pɨ' ene'pʉ, mɨrɨpan uya ta'pʉ, “Pʉse rɨ si Papa iwano' karimeru mʉre, non makooi mo'kanin! 30 Pʉse rɨ si kʉrɨ rɨ unekama'pʉ, ‘Uye'ma'pʉ tau ka'pon uyepʉ eke kuru uyentaino, penaro' uwapiyaro' rʉ'pʉ rɨ,’ ukataine'. 31 Urɨ uya rɨ kʉrɨ rɨ i'tusa' pʉra iyesi, ɨnʉ' pe iyesi tukai', e'tane uye'sa' na'ne' esi pa'taisiman nɨse'na tuna ke Esuwerʉ amʉ' ena' enpoika pe,” ta'pʉ iya.
32 Mɨrɨ a'tai Isaan uya se ekama'pʉ: “Iya'kwarʉ u'tɨ ene'pʉ uya Epʉn poi wako'wa kasa, mɨrɨpan uta'si'pʉ ipona. 33 I'tu uya pʉra rɨ marɨ iyesi'pʉ. E'tane uyenno'nin nʉ'pʉ pa'taisimanin pe tuna ke uya uyauro'kasa' esi'pʉ, ‘Ɨnʉ' rɨ pona Iya'kwarʉ uyepʉ ene auya a'tai, uta'si rɨ nɨrɨ ipo te'ton pe, kʉrɨ rɨ si kʉrɨ rɨ Wakʉ A'kwarʉ ke pa'taisimanin,’ ta'pʉ iya. 34 Unene'pʉ si ekama uya, pʉse rɨ si esi Papa Mumu pe,” ta'pʉ Isaan uya.
Wapiyaro' Kon Sises Poitorʉ Ton
35 Mɨrɨ ema'sa' yau, mɨrɨ yau rɨ marɨ Isaan esi'pʉ, asa'ron kon tʉpoitorʉ ton pokon pe. 36 Sises usarɨ uya tentaka kon ensa' tʉuya a'tai, “Pʉse rɨ si Papa iwano' karimeru mʉre!” ta'pʉ iya.
37 Asa'ron kon ipoitorʉ ton uya isaurokʉ etasa' a'tai, to' uya Sises e'ma'pʉka'pʉ.
38 Mɨrɨ a'tai, Sises era'tɨsa' uya te'ma'pʉka to' uya ene'pʉ. “Ɨ'rɨ warinpa auya'nokon?” ta'pʉ iya to' pɨ'.
“Rapai (Ti'sa ta e'kwa pe), nai airɨ apata'se' esi?” ta'pʉ to' uya.
39 “Entanʉ'tɨ',” ta'pʉ iya to' pɨ'. To' utɨ'pʉ ipata'se' ense'na. Ipiyau to' uko'mamʉ'pʉ mɨrɨ wʉi a'tai, apʉne pʉra pata uko'mansa' esi'pʉ (4 a'kʉra' e'to' airɨ pata esi'pʉ).
40 Isakon, Isaan usaurokʉ etanin nʉ'pʉ, Sises e'ma'pʉkanin nʉ'pʉ esi'pʉ Anturu, Saiman Pi'ta akon. 41 Wapiya kuru tʉrui Saiman warinpai' itɨ'pʉ, mɨrɨpan uya ta'pʉ ipɨ', “Ina uya Me'saya eposa' man, Kʉrai tato' ipɨ',” ta'pʉ iya.
42 Mɨrɨpan uya Sises piya' inee'pʉ. Sises uya ene'pʉ, mɨrɨpan uya ta'pʉ ipɨ', “Ɨmɨrɨ kʉrɨ rɨ Saiman, Isaan mu, Ke'pas Ke'pas (Arami' maimu yau), mɨrɨ pe pʉra Pi'ta (Kiri' maimu yau), asa'rɨ rɨ marɨ esi tɨ' ta e'kwa pe. pe ɨyesa'to' oton (Tɨ' ta e'kwa pe),” ta'pʉ iya.
Sises Uya Piri' Mɨrɨ Awonsi'kɨ Na'taniyerʉ Kɨ'ma'pʉ
43 Mɨrɨ ema'sa' yau, Sises ekoneka'pʉ Kiyarari pona tʉutɨto' pe. Piri' eporo'pʉ iya, ta'pʉ iya ipɨ', “Upɨkɨrɨ ɨsi'kɨ.” 44 Piri' esi'pʉ Pe'saita winon, Anturu mɨrɨ awonsi'kɨ Pi'ta pata'se' winon pe.
45 Piri' uya Na'taniyerʉ eporo'pʉ, ta'pʉ iya ipɨ', “Mosi' nʉmenuka'pʉ Main yau, pu'kena' ton nɨ nɨrɨ nʉmenuka'pʉ ipɨ', Sises, Nasare' winon, Isose' mumu eposa' ina uya man,” ta'pʉ iya.
46 Na'taniyerʉ uya ta'pʉ ipɨ', “Wakʉ pe' epa'ka mɨ Nasare' poi?” ta'pʉ iya.
“Apʉne entanʉ'kɨ,” ta'pʉ Piri' uya ipɨ'.
47 Sises uya Na'taniyerʉ uyepʉ tekare pɨ' ensa' a'tai, ta'pʉ iya ipɨ', “Apʉne enkɨ, Esuwerʉ kuru rɨ, enku'tɨnin pen nɨ,” ta'pʉ iya.
48 Na'taniyerʉ uya ta'pʉ ipɨ', “Ɨ'rɨ kasa ui'tu auya?” ta'pʉ iya.
Sises uya imaimu eikʉ'pʉ, “Piri' uya ɨkɨ'ma wapiya, pi' e' o'no ɨwesi a'tai, ɨyene'pʉ uya,” ta'pʉ iya.
49 Na'taniyerʉ uya ta'pʉ ipɨ', “Rapai,§ Rapai, Ti'sa ta e'kwa pe ɨmɨrɨ esi Papa Mumu pe, ɨmɨrɨ esi Esuwerʉ amʉ' Kin pe!” ta'pʉ iya.
50 Sises uya imaimu eikʉ'pʉ, “Pi' e' o'no ɨyene'pʉ uya tasa' uya ɨpɨ' pɨ' rɨ pe' uyapurɨ auya? Mɨrɨ entaino kuru ento' auya oton mɨrɨ. 51 I'napairon ekama uya ɨpɨ'nokon, serɨ tʉpo Epʉn uta'koka ento' auya'nokon oton, Papa inserʉʉi ton u'tɨpɨtʉ mɨrɨ awonsi'kɨ enu'pɨtʉ Ka'pon, Papa winon pona,” ta'pʉ Sises uya. Iseneses 28:12

*1:4 Uko'man nɨto' esi iyau; mɨrɨ pe pʉra, Ɨ'rɨ rɨ ekonekasa' pʉra iyesi ipʉra iye'tane, apʉne pʉra uko'man nɨto' esi pɨ' iyau

1:5 ewarupɨ uya ito'ka'nʉkʉ'pʉ pen; mɨrɨ pe pʉra, ewarupɨ esi'pʉ pen itentai.

1:6 Ma'siu 3:1; Ma' 1:4; Ʉru' 3:1-2

1:16 eposa'nokon si'kɨrɨ rɨ wakʉ ton eporo ɨse'ma'pʉ tau'ne rɨ; mɨrɨ pe pʉra, eposa'nokon wakʉ ton tʉron nɨ ton ensimapɨtʉ iya ke ɨsipata'pʉ ya'ne wakʉ ton ke.

§1:20 Kʉrai (Kiri' maimu), mɨrɨ pe pʉra Me'saya (Ipuru maimu), Papa Nanʉmʉ'pʉ ta e'kwa pe; v. 25, 41 yau nɨrɨ.

1:21 Mara'kai 4:5

1:21 Isu'taronomi 18:15-18; Saira' 48:10-11

*1:21 Pu'kena'—Tʉuye'ton, tʉuye'sen Me'saya ekare'tɨse tasa' rʉ'pʉ ipɨ'.

1:23 Aisaya 40:3 (LXX)

1:42 Ke'pas (Arami' maimu yau), mɨrɨ pe pʉra Pi'ta (Kiri' maimu yau), asa'rɨ rɨ marɨ esi tɨ' ta e'kwa pe.

§1:49 Rapai, Ti'sa ta e'kwa pe

1:51 Iseneses 28:12