Sises Ekareei
Ma'siu
Nʉmenuka'pʉ
Ekamanin
Sises Ekareei Ma'siu Nʉmenuka'pʉ esi wakʉ itekare, Sises esi ekamasa' rʉ'pʉ, pika'tɨnin pe, pʉse rɨ esi Papa uya tʉmunkɨ amʉ' auro'ka'pʉ Penaro' Ekonekan Nɨto' yau, iku'to' pe tʉuya tukai' isauro'sa' rʉ'pʉ a'ku'tɨnin pe. Serɨ wakʉ itekare esi, Esuwerʉ amʉ' rɨken iwano' pen nɨ, i'koro'tau Sises entu'pʉ, uko'mamʉ'pʉ na'ne' rʉ'san, e'tane tanporon kon iwano' rɨ.
Ma'siu uya kuru ikonekasa' mɨrɨ wakʉ pe. Iye'sara'tɨsa' Sises entu'pʉ pɨ', iyepa'taisima'pʉ, mɨrɨ awonsi'kɨ Makoi esi'pʉ i'tupɨtʉ pɨ', mɨrɨ awonsi'kɨ itekare ekama pɨ', ka'pon amʉ' enupa pɨ', mɨrɨ awonsi'kɨ ka'pon amʉ' epi'tɨ pɨ' iye'tʉrawasoma'pʉ Kiyarari po rɨ.
Mɨrɨ tʉpo, Sises utɨ'pʉ Kiyarari ponsi'kɨ Surusiran pona, mɨrɨ awonsi'kɨ iye'ku'sa' rʉ'pʉ ton, Sises uko'manto' u'matʉ winɨkʉi', kurusu' pona ipokapɨtʉ'pʉ mɨrɨ awonsi'kɨ iye'mʉ'sa'ka'pʉ pokon pe rɨ.
Serɨ wakʉ itekare uya Sises esi eke kuru rɨ Ti'sa pe ta, meruntɨ pe rɨ iyesi Papa Maimu enpoikanin pe, mɨrɨ awonsi'kɨ Papa e'to' esa' wannɨ pe pɨ' enupanin. Enupan nɨto' iya amʉrasa' mɨrɨ, 5 kaisaron ipɨ' usenupan nɨto' ton pe: (1) Wʉ' ponsi'kɨ inekama'pʉ itekare, e'nɨto' eseru, tʉku'sen, iku'to' ike, Papa e'to' esa' wannɨ pe ya' tʉutɨsan pata'se' (5—7 airɨ); (2) 12 kaisaron kon tʉpoitorʉ ton auro'ka'pʉ iya rʉ'pʉ to' ennoko tʉuya a'tai (10 airɨ); (3) Papa e'to' esa' wannɨ pe pantomʉ ton (13 airɨ); (4) Enupan nɨto' ɨ'rɨ ta e'kwa pe ipoitorʉ pe e'nɨ esi tawon (18 airɨ); (5) Enupan nɨto', pata weyu u'ma'to' pɨ', mɨrɨ awonsi'kɨ Papa e'to' esa' wannɨ pe weyu e'sepoto' pɨ' (24—25 airɨ).
Iyawon Ekamanin
Sises Kʉrai tamokori ton mɨrɨ awonsi'kɨ iyentu'pʉ (1:1—2:23)
Isaan Pa'tes e'tʉrawasoma'pʉ (3:1-12)
Sises epa'taisima'pʉ mɨrɨ awonsi'kɨ Makoi uya i'tupɨtʉ'pʉ (3:13—4:11)
Kiyarari po annau Sises e'tʉrawasoma'pʉ (4:12—18:35)
Kiyarari ponsi'kɨ Surusiran pona (19:1—20:34)
Iko'manto' u'matʉ Surusiran piyau mɨrɨ awonsi'kɨ iyau si (21:1—27:66)
Itepuru e'mʉ'sa'kasa' mɨrɨ awonsi'kɨ isenpoikapɨtʉ (28:1-20)
1
Sises Tamokori Ton Ese' Asi'
(Ʉru' 3:23-38)
Serɨ serɨ Sises tamokori ton ese' asi', kin pe te'sen Tepi' pa pe iyesi'pʉ, Epʉra'an pa pe nɨrɨ kanan iyesi'pʉ.
Epʉra'an esi'pʉ Aisi' kʉipʉnʉ pe,
Aisi' esi'pʉ Seko' kʉipʉnʉ pe,
Seko' esi'pʉ Isuta mɨrɨ awonsi'kɨ iyakon non kʉipʉnʉ pe,
Isuta esi'pʉ Peres mɨrɨ awonsi'kɨ Sera pokon kʉipʉnʉ pe, Temarʉ esi'pʉ na'ne' to' san pe.
Peres esi'pʉ Esuran kʉipʉnʉ pe,
Esuran esi'pʉ Ran kʉipʉnʉ pe,
Ran esi'pʉ Aminatapu kʉipʉnʉ pe,
Aminatapu esi'pʉ Naisan kʉipʉnʉ pe,
Naisan esi'pʉ Sarʉman kʉipʉnʉ pe,
Sarʉman esi'pʉ Powas kʉipʉnʉ pe, Reyapu esi'pʉ na'ne' isan pe,
Powas esi'pʉ Ope' kʉipʉnʉ pe, Ru' esi'pʉ na'ne' isan pe,
Ope' esi'pʉ Ise'si kʉipʉnʉ pe,
Ise'si nin si esi'pʉ mɨrɨ Tepi' kin pe te'sen kʉipʉnʉ pe.
Tepi' esi'pʉ Saraman kʉipʉnʉ pe, Iuraya no'pʉ rʉ'pʉ esi'pʉ na'ne' isan pe,
Saraman esi'pʉ Reyopowan kʉipʉnʉ pe,
Reyopowan esi'pʉ Apaya kʉipʉnʉ pe,
Apaya esi'pʉ Esa kʉipʉnʉ pe,
Esa esi'pʉ Iseyosapa' kʉipʉnʉ pe,
Iseyosapa' esi'pʉ Iseyoran kʉipʉnʉ pe,
Iseyoran esi'pʉ Usaya kʉipʉnʉ pe,
Usaya esi'pʉ Iso'tan kʉipʉnʉ pe,
Iso'tan esi'pʉ Eyas kʉipʉnʉ pe,
Eyas esi'pʉ Esi'kaya kʉipʉnʉ pe,
10 Esi'kaya esi'pʉ Mana'sa kʉipʉnʉ pe,
Mana'sa esi'pʉ Eman kʉipʉnʉ pe,
Eman esi'pʉ Iso'saya kʉipʉnʉ pe,
11 Iso'saya esi'pʉ Ise'konaya mɨrɨ awonsi'kɨ iyakon non kʉipʉnʉ pe. To' eyaton non uya Esuwerʉ amʉ' a'sisa' arɨ a'tai'ne Paperan pona. 2 Kin Amʉ' 24:14-15; 2 Kʉrono'kʉrʉs 36:10; Iseremaya 27:20
12 Paperan pona Esuwerʉ amʉ' a'sisa' asa' to' eyaton non uya a'tai:
Ise'konaya esi'pʉ Siya'tiyerʉ kʉipʉnʉ pe,
Siya'tiyerʉ esi'pʉ Userupaperʉ kʉipʉnʉ pe,
13 Userupaperʉ esi'pʉ Apaiyutʉ kʉipʉnʉ pe,
Apaiyutʉ esi'pʉ Iraiya'kin kʉipʉnʉ pe,
Iraiya'kin esi'pʉ Esorʉ kʉipʉnʉ pe,
14 Esorʉ esi'pʉ Isato' kʉipʉnʉ pe,
Isato' esi'pʉ A'kin kʉipʉnʉ pe,
A'kin esi'pʉ Iraiyutʉ kʉipʉnʉ pe,
15 Iraiyutʉ esi'pʉ Eriyesarʉ kʉipʉnʉ pe,
Eriyesarʉ esi'pʉ Ma'tan kʉipʉnʉ pe,
Ma'tan esi'pʉ Seko' kʉipʉnʉ pe,
16 Seko' esi'pʉ Isose' kʉipʉnʉ pe, Meri taan'pʉ si. Meri esi'pʉ Sises san pe, Kʉrai* Kʉrai (Kiri' maimu yau); mɨrɨ pe pʉra, Me'saya (Ipuru maimu yau), asa'rɨ rɨ marɨ iyesi, Papa Nanʉmʉ'pʉ ta e'kwa pe. Apʉne, v. 17-18 enkɨ. tato' san pe si.
17 Epʉra'an awonsi'kɨ Tepi', kin pe te'sen pʉ'kʉ pona, 14 kaisa rɨ itamokori ton u'tɨsa' esi'pʉ mɨrɨ. Tepi', kin pe te'sen awonsi'kɨ, to' eyaton non uya Esuwerʉ amʉ' a'sisa' arɨ Paperan pona pʉ'kʉ pona, 14 kaisa rɨ itamokori ton u'tɨsa' esi'pʉ mɨrɨ. To' eyaton non uya Esuwerʉ amʉ' a'sisa' arɨ'pʉ Paperan pona awonsi'kɨ, Kʉrai entu pʉ'kʉ pona, 14 kaisa rɨ itamokori ton u'tɨsa' esi'pʉ mɨrɨ.
Sises Kʉrai Entu'pʉ Pantomʉ
(Ʉru' 2:1-7)
18 Serɨ serɨ, Sises Kʉrai entu'pʉ pantomʉ: Isanon pe te'ton kon, Meri, mɨrɨ awonsi'kɨ Isose' pokon usauro'sa' esi'pʉ temari'mato' kon pe, e'tane to' uta'pɨtʉ rawɨrɨ rɨ, tʉumono'tasa' i'tu'pʉ Meri uya, Wakʉ A'kwarʉ winɨ. Ʉru' 1:27 19 Isose' esi'pʉ ipokena' pe te'sen, mɨrɨpan ekoneka'pʉ ama'ai imari'mato' tʉuya ereutanʉ'to' pe tʉuya.
20 Mɨrɨ pɨ' isenuminka'pʉ tʉpo, Papa inserʉʉi uyee'pʉ ipiya' iye'ne'pɨtʉ yau, mɨrɨpan uya ta'pʉ ipɨ', “Isose', Tepi' pa rʉ'pʉ, tenari'nʉnse pʉra Meri anʉnkɨ ɨno'pʉ pe, apʉne pʉra Wakʉ A'kwarʉ winɨ imono'tasa' mɨrɨ. 21 Warawo' pe entunʉ'to' iya oton, imʉre mese'tɨi' Sises Sises esi Kiri' maimu Isa'suwa awonsi'kɨ, Itepuru uya to' pika'tɨ ta e'kwa pe. tukai', apʉne pʉra tʉtonpa ton pika'tɨto' iya oton pe iyesi pɨ' to' makooi apai,” ta'pʉ iya. Saira' 46:1; Ʉru' 1:31
22 Serɨ e'kupʉ'pʉ pena Papa usaurokʉ'pʉ pu'kena' Aisaya awɨrɨ a'ku'tɨnin pe: 23 “A'pɨ'pʉn uri'san umono'tato' oton, mɨrɨpan entuto' oton warawo' pe, mɨrɨpan esa'to' oton to' uya Maniwerʉ tukai' tawon,” Aisaya 7:14 (LXX) ta'pʉ iya, “Papa esi upiyau'nokon” ta e'kwa pe.
24 Isose' upakasa' uya nin si, Meri mari'ma'pʉ mɨrɨ, Itepuru inserʉʉi uya tauro'ka'pʉ awɨrɨ, mɨrɨpan uya arɨ'pʉ tiwʉ' ta', 25 e'tane iyentu rawɨrɨ a'pɨ'pɨtʉ'pʉ iya pen. Mɨrɨpan mʉre entusa' ese'tɨ'pʉ iya “Sises” tukai'. Ʉru' 2:21

1:11 2 Kin Amʉ' 24:14-15; 2 Kʉrono'kʉrʉs 36:10; Iseremaya 27:20

*1:16 Kʉrai (Kiri' maimu yau); mɨrɨ pe pʉra, Me'saya (Ipuru maimu yau), asa'rɨ rɨ marɨ iyesi, Papa Nanʉmʉ'pʉ ta e'kwa pe. Apʉne, v. 17-18 enkɨ.

1:18 Ʉru' 1:27

1:21 Sises esi Kiri' maimu Isa'suwa awonsi'kɨ, Itepuru uya to' pika'tɨ ta e'kwa pe.

1:21 Saira' 46:1; Ʉru' 1:31

1:23 Aisaya 7:14 (LXX)

1:25 Ʉru' 2:21