Kareta Paarʉ Nennoko'pʉ
Pairiman
Ena'
Ekamanin
Pairiman esi'pʉ en yawon kuru Kʉri'san pe te'sen, iya'tai pʉra Koro'se pon so'si menpaai pe rɨ te'sen mɨrɨ awonsi'kɨ apiyo' pe a'sisa' Onisimos esa' pe iyesi'pʉ. Pʉse rɨ si ainʉnsa' esi'pʉ tesa' piyapai, mɨrɨpan uya nin si Paarʉ eposa' esi'pʉ mɨrɨ pariki'si tau iyesi a'tai. Paarʉ uriya' Onisimos ena'pʉ Kʉri'san pe. Kareta Paarʉ Nennoko'pʉ Pairiman Ena' esi Pairiman ekama'ponin ipan pe iyekonekato' pe tʉpoitorʉ pokon pe, Paarʉ nʉna'poyai'ne' ipiya', mɨrɨ awonsi'kɨ ereutanʉ'to' pe iya, ipɨ' usentu'man nɨsa' pe rɨken pen e'tane Kʉri'san pe e'nɨ tonpa pe.
Iyawon Ekamanin
Ekamanin (1-3)
Pairiman apurɨpɨtʉ (4-7)
Ipan pe ekama'po Onisimos iwano' pe (8-22)
Iu'matʉ (23-25)
1
Paarʉ, a'sisa' pariki'si ta' Sises Kʉrai iwano', mɨrɨ awonsi'kɨ utonpa kon Temu'ti winɨpaino,
Utonpa kon nʉ'kwɨ mɨrɨ awonsi'kɨ e'tʉrawasoman tonpa, Pairiman enakan, A'piya, uparusi kon enakan, A'ki'pas, utonpa kon pe te'sen soisa enakan, mɨrɨ awonsi'kɨ so'si tamʉrapɨ'sen ɨiwʉ' ta' enakan: Koro'se 4:17
Wakʉ nonkasa' mɨrɨ awonsi'kɨ tʉusewankamai' pʉra e'nɨto' Papa, ukʉipʉnʉ kon mɨrɨ awonsi'kɨ Itepuru Sises Kʉrai winon esi ɨyenakan kon pe.
Tenki Tato' Mɨrɨ Awonsi'kɨ Ɨpʉreman Nɨto'
Tenki tawon ye' rɨ urɨ, Papa, itese' pɨ' e'to' pɨ' ɨpʉrema a'tai uyenu yau ɨkupʉ uya pɨ', apʉne pʉra ɨusi'nʉnkato' mɨrɨ awonsi'kɨ Itepuru Sises Kʉrai apurɨto' auya mɨrɨ awonsi'kɨ tanporo wakʉ ton i'nʉnkato' auya eta uya pɨ'. Ɨpʉrema apurɨto' auya ekamʉ auya yau wakʉ pe iku'nin pe ɨwesi pa, tanporo ito'ka'nʉkʉ pa tanporon wakʉ ton Kʉrai yau uiwano' kon pe na'ne'. Ɨusi'nʉnkato' uya eke pe rɨ pori' pe uku'sa' man mɨrɨ awonsi'kɨ uyari'nʉnpasa' iya rɨ, apʉne pʉra ɨmɨrɨ, utonpa, uya wakʉ ton ewan to'panʉ'sa' pɨ'.
Onisimos Iwano' Pe Paarʉ Uya Ekama'po Ipan Pe
Mɨrɨ pe iyesi pɨ', Kʉrai yau rɨ enari'mʉra e'tane, ayapiyo'mato' uya rɨ ɨnku'ton pɨ' pɨ', e'tane ikupʉ uya pen. E'tane ru'ku, ipan pe tekama'poi' usi'nʉnkan nɨto' eseru poro ikupʉ pa anʉnsa' uya. Urɨ si Paarʉ pe—intomi'si, mɨrɨ awonsi'kɨ serɨ pe si a'sisa' Kʉrai Sises iwano' pe. 10 Ipan pe ɨyekama'po uya, umu, Onisimos* Onisimos esi Tapurɨsen Ye' ta e'kwa pe. iwano' pe, umu pe iyenasa' rʉ'pʉ i'sen yau esi koro'tau. Koro'se 4:9 11 Pena iwa rɨ ɨ'rɨ ku'nin pe pʉra rɨ iyesi'pʉ ɨiwano' pe, e'tane nin si serɨ pe asa'yi pɨ' tapurɨsen pe nin si iyesi, ɨmɨrɨ uya mɨrɨ awonsi'kɨ urɨ uya.
12 Ina'po uya ɨpiya'—uyewan pe kuru rɨ nin te'sen. 13 Ɨnenkurunpapai rɨ nin esi upiyau, apata'pʉ yawon pe upika'tɨnin pe i'sen yau esi koro'tau wakʉ itekare wenai. 14 E'tane ɨ'rɨ rɨ ɨnku'pai pʉra esi'pʉ ewai' tasa' auya pʉra iye'tane, ɨnku'pai ɨwe'to' kupʉ pa ɨiwano' pe ɨmɨrɨ ta'kwarʉkai' pʉra. 15 Ɨpiyapai na'kɨ itɨ'pʉ pe iyesi aka'ne' pe rɨ ɨpiya' tenna'poto' pe inkero' pe rɨ— 16 poitorʉ pe pen, e'tane poitorʉ pe tesi entai, ɨtonpa pe rʉ'kwɨ. Rʉ'kwɨ kuru rɨ upɨ' e'tane mɨrɨ entai kuru rɨ rʉ'kwɨ pe kuru ɨpɨ' iyesi mɨrɨ, asa'rɨ rɨ, ka'pon pe mɨrɨ awonsi'kɨ tonpa pe Itepuru yau.
17 Ɨisakon pe si ukupʉ auya yau, ereutanʉ'kɨ si urɨ ereutanʉkʉ auya pe rɨ. 18 Ɨ'rɨ rɨ ipokena' pen ku'sa' iya yau ɨpɨ' mɨrɨ pe pʉra ɨwomasa' iya yau, e'mato' pe uya rɨ iku'kɨ. 19 Urɨ, Paarʉ uya serɨ menuka uyemiyatʉ ke. Urɨ uya rɨ e'ma—enpoika uya pen nɨ e'tane, ukai'ya ɨmɨrɨ rɨ uya ɨke rɨ uwomasa' man. 20 I'se e'ai', utonpa, epika'tɨto' ɨnepopai e'ai' ɨwinɨ Itepuru poro; uyewan ito'panʉ'kɨ Kʉrai poro. 21 Uyenu yau umaimu awɨrɨ ɨwesi tai'ma, ɨyena' imenuka uya, i'tui'ma ikupʉ auya unekama'po'pʉ entai kuru rɨ.
22 Serɨ rɨken pe: Uiwʉ' oton iwa'kʉ'sa' ɨnkoneka', apʉne pʉra e'ku'to' man ɨpiya' enna'po ɨwɨpʉrema'pʉ kon ei'nin pe.
23 E'pa'pʉras, utonpa pe a'sisa' pe te'sen Kʉrai Sises iwano' pe, miyarɨ tato' tʉuya ennoko pɨ' man ɨyena'. Koro'se 1:7; 4:12 24 Mɨrɨ awonsi'kɨ e'tʉrawasoma tonpa ton Ma', Aresta'kos, Temas mɨrɨ awonsi'kɨ Ʉru' rɨ marɨ nɨkayan. Inkupʉ'pʉ 12:12, 25; 13:13; 15:37-39; 19:29; 27:2; Koro'se 4:10, 14; 2 Temu'ti 4:10-11
25 Wakʉ nonkasa' Itepuru Sises Kʉrai uya nesii aya'kwarʉ kon piyau.

1:2 Koro'se 4:17

*1:10 Onisimos esi Tapurɨsen Ye' ta e'kwa pe.

1:10 Koro'se 4:9

1:23 Koro'se 1:7; 4:12

1:24 Inkupʉ'pʉ 12:12, 25; 13:13; 15:37-39; 19:29; 27:2; Koro'se 4:10, 14; 2 Temu'ti 4:10-11