^
2 TESALONAKA
Paolom turi homobur Ngaor bor tengiyu kisao o
Karasom tenaol hambun oborob ora sabloklao o
Khorob mao baraoklao mend wen pindib paklao o
Ngaorom ini Tesalonaka tenaol bu muklbur sablo haen kisao o
Ngaorom nao bisur bin ub inim Ngaor bor lowaebe
Ini hambunom kongon hambun sao buri palo ora bu haklwaebe
Paolom bas ngo waeb bu kowes bisao o