6
Nju semon hor boroklme bao on kongon nao bibaebe ora kismi o
Mat 12:1-8; Mak 2:23-28
Ngo tomb Njises obu Nju semon hor boroklme bao* bombor menden wir il em hinin pibisao tomb, obun man pange aol nda baebenom wir il mendbor talobur, subu dab hakl pen ko mbinin kim peb sokl men peb bubur nismisa. Ngub bismil Peresi aol mendborom mbini bor kakl, Inim hor boroklme bao on naon manom nao bibaebe ke wiyao sao asub ko bim? kismisa. Ngub kismil Njisesom mbinin angal ngo kismi on ko san lubur kakl, Inim mbes aol wesmbao aondao Debirom bisao sao arman mbuk waeb bor wiyao ub nao hendeme be? kisesa. Ngub kobur kakl, Nim ngo kakl o mbes Debir obu di obu haru hasmi baeben di mbini hambun dem khorob ora himismi tomb Debir obu Ngaor bor kaoya lome anda bor hondabur, and ngon palawe Ngor bor kalismi o wisaol tenaol hambunom nao noklwaebe ora, baolum aol baebenom was noklemi ke wisao o, Debir obum di mu nobur kisaon obu haru hasmi baeben di kalisao ke wiyaong, inim arman ngo mbuk waeb bor wiyao ub nao hendeme be? kisesa. Njisesom mbini bor wakl kakl, Pangeklem. Aolon Isi Ora obu hor boroklme bao on Aorao Aondao ora yao kisesa.
Njisesom hor boroklme bao on aol ki kho mend ebe mao saesao o
Mat 12:9-14; Mak 3:1-6
Ngo tomb hor boroklme bao o mende pindib paesaol, Njises obu Nju semon man pangoklme anda hondabur tenaol hambun bor Ngaoron angal bib ebe nda kao kalisesa. Ngo tomb obum hindisaol, aol is mend obun ki tao nan o kho tibae ora birisaol hindisesa. Ngo tomb Nju semon man buwaloklme aol mendbor di Peresi aol mendbor di, mbinim Njisesom hor boroklme bao* on obum tenaol sen ha uklemi o ebe mao sarob sin, mbinim obu bor ngol mao bembera howes koklbur sub obum asub was bib ko bao hondo hasmisa.* Luk 14:1 Ngub bismi o mbinim ngo bu hasmi sao obum ora hende sakl, aol ki tibae nda bor kakl, Nje tekabur tukun oral ha kisaol teka hasesa.* Luk 5:22; Luk 9:47 Ngub bubur kisaon Njisesom mbini hambun bor angal mend ne mun kobur kakl, Naom hor boroklme bao on naon kone ebe ora u haklmao ub tenaol mende bisur buklmao be? be? naom mbini bor khorob buklmao? Naom tenaol mende oborob ora haen ko bisur buklmao be? be? naom mbini pe paen lu tuwaklmao? Manom asao was ke wiyaob? kisesa. 10 Ngub kobur kisaon obum mbini hambun elom hondo akol bubur aol ki tibae nda bor kakl, Njen ki abo dundukl pe kisaol, aol ki kho ndam ngub bisao tomb obun ki wakl ebe bao sisesa. 11 Ngub bisaol Nju sem nda baebenom ngo hondobur kismin, mbinin kone bor kho so ko aondao bu ora homobur, mbini hakl hakl sub kao kao bubur kakl, Naom Njises obu bor oran asub ora bem balem? kismisa.
Njisesom aol duteb sablo mao hasao o
Mat 10:1-4; Mak 3:13-19
12 Ngo tomb Njisesom yu harbor manda mend sisao bor pobur, Ngaor bor kao kalokl pisesa. Ngub pobur kisaon obum bao somna ngon Ngaor bor was kao kalo baram baram bubur bao bu kobaen kisesa. 13 Ngub bubur kisaon nar do hebe peb bisao tomb obun man pange tenaol baeben ubuklub kobur, obum aol duteb oran sabol peb bu mao habur, ini nao angal bib hobao sao kam akol bu haklemi aol hayem kisesa.* Njo 6:70 14 Ngo tomb aol ngo haklon is mend obun imbi Simon sisao o, Njisesom imbi tangar karu ubur Pita kisesa. Ngo tomb Simon Pita ngon haeme Andur di, Njemus Njon kab di, Pilib hesa Batolimu kab di, 15 Matiyu Tomas kab di, Aolpason isi Njemus di, Simon mende obu Selor sem sisaol ngo obu di, 16 Njemus menden isi Njuras di, Njuras mende Iskeriyaor Njuras mabor Njises karu lubur Njises lukl bismi baeben munu kalisao aol nda di, Njisesom ngo baeben sablo haen kisesa.
Njisesom tenaol heme andub ora ebe mao saesao o
Mat 4:23-25
17 Ngo tomb Njises obu yu harbor manda bor haklbir aol duteb nda baeben daol haru wakl inin pobur kismin, mbinim unu su hond pae oral po pindib paesmi tomb, ngol obun man pange tenaol andub ora obo ha mba hasmisa. Ngub hasmil tenaol andub ora su Njuriya tenaol di, Njurusalem tenaol di, ib kunja teb so bor paoloklme tenaol mendbor su Taya hesa Siron kab bor paolismi baeben di, ngo baeben hambun ora obo hasmisa. 18 Mbinim Njisesom angal ebe ngo kisao nda ub pango, mbinin tenaol sen ha wismi baeben di obum wakl ebe mao saen ko ngub obo hasmil, Njises obum tenaol mendboron tombao ndaon sam birisao baeben di taol dera ebe mao sa was bisesa. 19 Ngo tomb Njises obun burim tenaol hambun ngub ebe mao saesaol hondobur, tenaol hambunom di mbinin sisao nim Njiseson toklol waran ko nen sab sab bismisa.
Ini de ko dem homo boroklme haklom turi homo haklwaebe kisao o
Mat 5:1-12
20 Ngo tomb Njisesom obun man pange tenaol baeben hondo akol bubur kakl,
Ini tenaol menjao nao wi burubur dam nao bin boroklme hakl o ini Ngaorom maeb ha maomb bo hayao bor po hakleming
Inim turi hom ha was haklwaebe.
21 Ini ngubi tomb dem homo boroklme hakl o inim mabor ne ebe no tombao ha was hakleming
Inim turi homo haklwaebe.
Ini ngubi tomb de ko boroklme hakl o inim mabor kir kao ha was hakleming
Inim turi homo haklwaebe
Njisesom ngub kisesa.* Kao 7:16-17
22 Ngub kobur kakl, Inim Aolon Isi Ora obu hem ko taol mi poklemil, mbinim ini bor makl homo nar wen ebe hende non bubur, ini bor angal kho ko ini ngol nao hae puklub ko lu taoluklemi. Mbinim ni maobowa peb bu inin imbi di kho tangar tangar sao hakl menger mu imbi karu ukleming,* Njo 15:19; Njo 16:2 23 ini mabor haklemi ub nen sabobur lemin turi hom ha was haklwaebe. Heneng ora inin sokl aondao ora yu heben bor wiyaong, turi homo taom bu haklwaebe kisesa. Pangeklem. Mbes di mbini ngo baebenon ab sumb wil baebenom Ngaoron man mini aol mbes hasmi baeben bor di ngub was bismi ko, Njisesom obun man pange nda baeben bor ngub kao kalisesa.
24 Ngub kobur kakl, Ini aol aeben o mone aorao o hakl o, inim ngubi tomb mone sokl mubur turi hom ha was ngo hayem ub inin sokl mbes mu pele non bi ora hayem ol, ini mabor menjao nao mi ke hondokleming hondo ora haklwaebe. 25 Ini mendbor ne andub ora no tombao ha haroklme hakl o, ini di ke aondao ora hondobur mabor ini dem homokleming inim hondo ora haklwaebe kisesa. Ini ngubi tomb kir ko ngallaeb bu haroklme o hakl o, ini ke aondao ora hondobur mabor ini de aondao bu ora leming, hondo ora haklwaebe kisesa. 26 Ini aol mendbor tenaol mendem kaoya ken haroklme hakl o, ini ke aondao ora hondokleming inim hondo ora haklwaebe. Mbes inin ab sumb wil baebenom di man kho tangar mini aol baeben bor ngub was kaoya kismi ko Njisesom mbini hambun bor ngub kao kalisesa.
Inin saond bi hond homo kone wibaebe kisao o
Mat 5:38-48
27 Ngo tomb Njisesom mbini bor wakl kakl, Ini tenaol ngo ninao angal pango bereyem o hakl o, inin saond bi bor hond homobur kone wibaebe ora. Inim tenaol mendbor ini bor ko homoklme baeben bor di, inim wakl oborob sao was bibaebe ora kisesa. 28 Ngub kobur kakl, Inim tenaol mendbor ini bor hondo ko bowes bu mao kho sa angal buklemi baeben bor di, inim mbini bor turi haen sao was bibaebe. Tenaol mendbor ini bor maobowa peb bu lu bowes buklemi baeben bor di, tenaol ngubi baeben Ngaor bor bisur bibi ko kao kaloklwaebe kisesa. 29 Ngub kobur kakl, Aol mondom njen payo mende nan la sin, njem njen payo mende nan lin ub baol minibi kisesa. Mende di aol mondom njen toklo and turub bi kur ma sin, njen siyor hesa toklo and turub bi kab kobaran mao nao hae bao kalaebe kisesa. 30 Njisesom ngub kobur kakl, Aol mondom nje bor menjao nji ka sin, njem obu bao kalaebe. Aol mondom di njen menjao uklesi o mi pa sin, njem obu bor nao wakl nji ko penj nao bibi ora kisesa. 31 Mende di tenaol mendborom njem turi hemenin ko bimi nda ub, inim di tenaol aebenol haklemim turi hemen sao was bibaebe kisesa.* Mat 7:12
32 Njisesom ngub kobur kakl, Inim tenaol mendbor ini bor turi homo kone uklemi o bor was inim di turi homo kone u harim sin, nim oborob biyu ko nen sobal be? kisesa. Ngub inj, tenaol khorob bimi baebenom di mbini hakl hakl ngub kone wi wi bimi o, mbinim Ngaorom turi hemen inj bimi kisesa. 33 Wakl kakl, Inim tenaol ini bor oborob buklemi baeben o bor was oborob bu bisur baem sin, tenaol khorob bimi baebenom di ngub was biming, njem oborob sao oran asao ora buklesil Ngaorom nje bisur buklao? kisesa. 34 Ngub kobur kakl, Inim tenaol mende osisao kaloklemi tomb inin wakl san lib se baeben was sarbe kalaem sin, mbini tenaol khorob bimi baebenom di mbini poklemi on el tubur ngub was biming, Ngaorom nje asub ko turi homo bisur buklao? kisesa. 35 Ngub inj, inim inin saond bi hem ko kone ubur, inim mbini bor bisur bu oborob was bibaebe. Inim tenaol mende bor menjao kaloklemi tomb, obum ninao wakl san lin ko nen nao sabebur ora kaloklwaebe. Inim ngub ora buklemi tomb mabor inin sokl di aondao ora mubur, ini Ngaor aondao yubu oran isi wane buruklemi kisesa. Ngub kobur kakl, Ngaorom tenaol obu bor turi homo tengiyu nao lome baeben bor di, tenaol khorob bimi baeben bor di hond was hemeyao kisesa. 36 Ngub ora biyaong, inin Ab Aondaom tenaol hambun hond hom ha was hayao ub inim di tenaol mende hond homoklwaebe ora ko Njisesom ngub kisesa.
Tenaol mende bor kho ebe ko nao sablaebe kisao o
Mat 7:1-5
37 Njisesom ngub kobur kakl, Njem tenaol mende bor nje kho hael ebe hael ko, te mao sara nao sablo haebe. Njem tenaol mende bor kho ebe ko ngub te mao sara nao sablae sin, mondom nje di te mao sara nao sabloklao kisesa. Mende di njem njen konem tenaol mende makl homobur te nao mao sarari sin, Ngaorom nje di makl homo te nao ma saraklao ora kisesa. Ngub kobur kakl, Inim tenaol mendbor ini bor khorob bimi baeben bor saongao nao maraem sin, Ngaorom inin khorob bismi sao di saongao nao mari kunaklao kisesa.* Mat 6:14 38 Inim tenaol mende bor mbinim wa win haklemi sao oborob ora bisur bu kaloklwaebe. Ngub buklemi tomb Ngaorom ini bor di aondao bu kond babur sao tumbi hakl di poboklaol, men ning ning kobur ora mar pa njuklao. Heneng ora inim tenaol mende bor aondao bu haoklu sao kalaem sin di, kang dub bu sao kalaem sin di, Ngaorom ini bor menger bombor ngub was taol bu njuklao ora kisesa.* Mak 4:24
39 Ngo tomb Njisesom mbini bor angal mar di bombor mend kao kalobur kakl, Tenaol el kho mondom tenaol el kho sango mende harer nao muwaloklme. Ngub inj, obum ngub ba sin mbibi kobaran el kho kab kab sakl, ib kena bor kundukl halabur saokl uklebi ora kisesa.* Mat 15:14 40 Ngub kobur kakl, Tenaol sukul lome baebenom mbinin tisam buwaloklao ub bao wa, mbinim mbinin tisa men mbabur tangar ub bukl buwaklemi. Ngub inj, mbini mabor sukul kao paklemi tomb mbinim mbinin tisa hesa bombor ubi soklao kisesa.* Mat 10:24-25 41 Mende di and kindbarom njen elol as mba hayaol nje el kho ora hael o, njen elol ngo as mba hayao on mbes nen nao sabebur, njen tenaol sangon elol huni kang ora uklao o asub hondobur mu tuwakan lesib? kisesa. 42 Wakl kakl, Njem njen elol and kindbar aondao ora as mba hayao nao hendebur, njem asub bubur njen tenaol sango bor nao haeme o, njen elol huni kang abo wi o mu tuwakan lesi? Songolol aol hobao o, njen elol and kindbar o mbes mu tuwaebe. Ngub mu tuwari sin, njen tenaol sangon elol huni kang ngo uklao o di ebe hondo maklesi ko Njisesom ngub kisesa.
Is khom di il kho was saoklao kisao o
Mat 7:17-20; Mat 12:33-35
43 Ngo tomb Njisesom kakl, Is ebem il kho nao saoklao. Is khom di il ebe nao saoklao kisesa. 44 Ngub kobur kakl, Tenaolom is isao ngo ebe be? kho eb ko ebe hondoklemi kisesa. Wakl kakl, Inim saon hesmbulom timbaol saoklaol nao taloklme. Bundinom di ang saoklaol nao taloklme. 45 Ngub inj, tenaol kone ebe wi baebenon kone bor hambun sao ebe sao was wiyaol, mbinim buklemi sao di oborob was buklemi. Bombor ngub was tenaol khorob bimi baebenon kone bor khorob bimi sao was wiyaol, mbinim buklemi sao di khorob sao was buklemi. Tenaolon ne bor angal kao deraeme tomb mbinin kone bor wiyao ubi was kao deraroklmel inim ebe hondoklemi kisesa.
Tenaolon kone bor and ukl kab non bi bu hayem kisao o
Mat 7:24-27
46 Njisesom wakl kakl, Inim nao angal pango ni taol mi nao ebebur, asub ko ni bor Aorao o Aorao o was lomeb? kisesa.* Mat 7:21 47 Aol mondom nao angal hul nao hae pangobur ni taol mi oboklao tomb, obum ngo buklao ub inim oborob ora nen sabeklemin kao dund bun pangoklwaebe kisesa. 48 Ngub kobur kakl, Aol ngo obu aol and oborob bi mend hasesa ubi soklao. Obum and pinj saoruklao bor sowal unu han wi anga bor pen tombobur, simenom han ngo hesa kimb bu pelen kobur bisaol, mabor ib wae aondao ora disao tomb obum and ngo oborob ngub ora bisaol, kundi taokl nao pisao kisesa. 49 Ngub kobur kakl, Aol mondom di nao angal pangobur o hul habur ni taol mi nao oba sin, aol mende and su demil bi mend hasesa ubi soklao. Aol ngo obun and bisao tomb obum and pinj saorukl bi bor di simenom oborob han kab kimb nao bu pelen kebur bisaol, ib wae aondao ora disao tomb and ngo penar bu kundi bowes bu khorob ora kundi hakl buri kisao ko Njisesom ngub kisesa.

*6:7: Luk 14:1

*6:8: Luk 5:22; Luk 9:47

*6:13: Njo 6:70

*6:21: Kao 7:16-17

*6:22: Njo 15:19; Njo 16:2

*6:31: Mat 7:12

*6:37: Mat 6:14

*6:38: Mak 4:24

*6:39: Mat 15:14

*6:40: Mat 10:24-25

*6:46: Mat 7:21