Pauluse Eni Sulate Nomore Esa ete Jemate Toini me Kota Korintuse
Lepate Menai
Kena akmenare kota Korintuse, kota elake me otoi Akaya. Tamata me kota Korintuse, bokala esi rekwa Tuhane mosa. Esi tatu loko tuhane tinai mo kai esi ono nenuna bokala.
Tamata rebe ilepae Sou Misete memenai ete tamata Korintuse, mere Pauluse. Bei ilepae Sou Misete, tamata ilaru esi hlaleke loko Tuhane Yesuse (Ula. 18:1-11). Kena Pauluse ikeu bei kota Korintuse mere, Apolose iluake. Ile, tamata rebe esi hlaleke loko Kristuse esi kamale rebe ilepa rekwa titinai (Ula. 18:24-19:1). Apolose, kuru rebe iatetuke sibae Pauluse eni makerike (1Kor. 3:6).
Bulana ilaru ulia bei mere, jemate toini me kota Korintuse, esi leki sulate ete Pauluse. Ele mere eti Pauluse ileki sulate meije: iralake saisa rebe esi tneulu kena esi sulate eteije.
Pauluse ianetesi le yelu rebe esi onolu mise mo, esi tebi lomai, leini esi suka Pauluse moneka le esi suka Apolose pise elaka makete lekwe (1:10-12; 3:1-6). Iralake esi tneui loko maka kaije. Kena esi sulate lokoije, esi tneu be: Sepo sae isuka kena ikai mo hoko mere mise o? Tamata rebe hlaleke loko Krituse pende ihleke eni bina pise eni mokwai rebe ihlaleke mosare yelo? Hleke mokwaije yelo? Pusue meiju Pauluse ilepaelu kena pasale iture.
Iralake esi tneu be: Tamata rebe hlaleke loko Kristuse pende kane aklaline rebe rilukele ete tuhane tinaije yele pibe mo? Ianetesi le leini esi kwakwaesi kena esi pake kbasa rebe esi supu bei Ro Misete. Kena sulate meije yelu bokala rebe ianetesi lokolu kai iatetukelu etesi.
Isi
1. Lepate menai kai hlamate (1:1-9)
2. Pauluse ianete jemate toini me Korintuse le esi rare kai lomai kai esi ono neune (1:10–6:20)
3. Iatetuke loko maka kai lomaije (pasale 7)
4. Hnaune loko manane rebe rilukele ete tuhane tinai more (8:1–11:1)
5. Hnaune loko binaru esi sou ulusi kena ibadare (11:2-16)
6. Hnaune loko kane sakesa kena Tuhane Eni mejare kena nete loko Yesuse Imatare (11:17-34)
7. Hnaune loko kbasa rebe supu bei Ro Misete (pasale 12–14)
8. Hnaune loko kwana suike (pasale 15)
9. Hnaune loko riluke kepene kena natue ete tamata susate me otoi Yudeare (16:1-4)
10. Hnaune pamuli kai hlamate (16:5-24)
1
Hlamate
1:1-3
1-3 Kwali betaya, Alla Eni jemate toini me kota Korintuse! Alla Ikoti imi peneka kena Eni tamata rebe eni dosa sae mo le imi kai Kristuse Yesuse esa peneka. Kai tamata etia neka rebe esi hlaleke loko Yesuse Kristuse pende ele mere neka. Ilere, ite pusumaki Tuhane kenaI.
Au, Pauluse kai iteki kwali Sostenese, ami kotie loko Alla be, “Alla Amate kai Tuhane Yesuse Kristuse, riluke misete etesi kai ono lalesi ndene noma.”
Auku hake kena leki sulate meije ete imi le au meije Kristuse Yesuse Eni maka ulake. Alla ruaI pine Ibitike au lulu ruaI Eni sukare.
Alla Iriluke kbasa ete itere baue Yesuse Kristuse
1:4-9
Kwali betaya! Au kotie trima kasi boka bei Alla rebe au tatu lokoI ramere le bei Eni misete hoko imi supu ktiline beini baue Kristuse Yesuse. Au kotie trima kasi boka bei Tuhane le imi kai Yesuse Kristuse esa peneka, hoko Ikbasae imi hidupe peneka leke kena sasaisa neka imi rekwa bei lepa loko Tuhane Eni lepataru kai imi rekwa mise titinai kena sasaisa neka. Bei ktiline rebe imi supure, hoko ami lepa loko Yesuse Kristuse ete imire, imi rekwa be mere tinai. Imi supu ktiline rebe Tuhane Ionoe ete imire peneka, hoko kena meije imi tatike iteki Tuhane Yesuse Kristuse Iluake suike ramere, imi pake imi ktiline mere rame. Namake Tuhane Yesuse Kristuse ruaI pine Iono lalemi ktili leke roma petu Iluake suike, Itutuke imi loko imi dosaru moneka le imi sala sae moneka. Namake Alla Iono imi ktili le rebe Italuke Inete loko rame. Alla mere pine Ikoti ite kena ite esa kai Eni Nanae Yesuse Kristuse, Iteki Tuhane.
Jemata toini me kota Korintuse esi teu lomai
1:10-17
10 Kwali betaya, au kotie bei imi titinai kena iteki Tuhane Yesuse Kristuse Eni nane leke imi lulu saisa rebe tatike pine au beteke ete imi. Imi nasuke lomai yake leke imi tebi lomai yake. Au sukare imi lalemi esa. 11 Kwali betaya, au beteke ele mere le Kloe eni tamataru esi nanu imi ete au peneka be imi nasuke lomai. 12 Esi beteke ete au be bei imire leini esi beteke be esi lulu Pauluse. Leini esi beteke be esi lulu Apolose. Leini lekwe esi beteke be esi lulu Petruse* Kena Sou Yunanire leki Petruse mo po leki Kepase. Yo leini makete esi beteke be esi lulu Kristuse. 13 Yesuse Kristuse nanakwalaIje esa, mere itea rebe hlaleke lokoIje. Kai nanakwala mere larake mo. Au Pauluse, au mata ete imi ndete ai tutini mo, kai baptise imire kena imi lulu au mo. 14 Au kotie trima kasi bei Alla le au baptise sae bei imi mo batuke au baptise Krispuse kai Gayuse luasi neka. 15 Yapine sae ibeteke be au baptiseni leke ilulu au. 16 O, yele! Au nete be Stepanuse kai eni luma toine lekwe au baptisesi. Po makete bei sie meru au nete be au baptise sae makete moneka. 17 Le Kristuse Iulake aure kena baptise tamata mo po kena lepae Sou Misete etia neka. Kai suke au lepae Sou Misete mere lulu auku maka rekwa mise titinaije yake, leke Kristuse Imata kena ai tutine esi kbasare esi guna.
Tamata bokala esi supu hlamate peneka le esi lene Sou Misete kena Yesuse Imata kena ai tutine
1:18-25
18 Tamata rebe tatike pine esi supu poie kena otoi susate titinaije, esi beteke be pusue rebe ite alenake loko Kristuse Imata kena ai tutine, mere alena boroke. Po ete itere, Kristuse Imatare etiluke Tuhane Eni kbasa kena Ihlamate ite bei iteki nsalalaru. 19 Le sakesa kai Alla Eni lepate rebe nabi Yesaya ileki be:
“Pusue yelu rebe tamata maka rekwaru esi natire,
namake Au atia pusulu.
Tamata rebe esi rekware,
Au trima esi maka rekwa mere mo.” Yes. 29:14
20 Hoko tamata rebe esi noake mise kai rekwa mise, tamata rebe esi rekwa bei atetuke agamare esi aturane kai tamata rebe esi rekwa kena lepa le pakalare, pamuli meije Alla Iaseluke peneka be esi maka rekwa mere esi guna sasaisa moneka. 21 Tuhane Iono mere lulu Eni lale misete. Tuhane Inoake leke masike tamata esi rekwa titinai po mere ekerisi loko Tuhane mo. Po Ibeteke sou kena Yesuse Eni matale rebe ami beteke meije, pake kena hlamate tamata rebe ihlaleke, po tamata mei nusa meije esi beteke be sou mere esi guna sasaisa mo. 22 Tamata Yahudiaru esi kotie leke esi selu tanda herane pine esi persaye. Tamata Yunaniaru esi nikwa kena rekwa titinai leke esi persaye. 23 Po ami alenake Kristuse rebe Imata kena ai tutine leke Ihlamate ite. Sou mere eono tamata Yahudiaru laleisu kera kai tamata rebe Yahudi more esi beteke be mere nloene. 24 Po ete tamata Yahudi pise tamata Yahudi mo rebe Alla Ikotisi peneka leke esi hlaleke lokoIje, Tuhane Iaseluke Eni kbasare kai Eni maka rekwa mise titinaije etesi peneka baue Iriluke Yesuse Kristuse kena Ihlamateise. 25 Le saisa rebe Alla Ionoe lulu ruaI Eni sukare, tamata esi noakele mere boroke. Po Tuhane Iono mere lulu Irekwa mise titinaije rebe elesi bei tamata inoakele. Saisa rebe Alla Ionoe kena Yesuse Imatare, tamata esi noake be ektili mo. Po saisa rebe Ionoe mere ekbasa lesi bei tamata eni ktiline.
Sepo Alla Ikoti ite kena ono eni nanae, Ililake tamata elake mo
1:26-31
26 Kwali betaya, imi nete loko imi keadane kena Alla Ikoti imire elia. Imi rebe persaye, batuke esa lua pine esi rekwa lulu tamata inoake, pise tamata rebe ikbasa, pise tamata elake. 27 Po tinaije, Alla Ibitike tamata rebe tamata esi beteke be tamata boroke leke ono asomie tamata maka rekware. Kai Alla Ibitike tamata rebe tamata esi sobueise leke ono asomie tamata rebe holmateise. 28 Alla Ibitike tamata makerike kai sae neka rebe tamata esi aninikeise, rebe tamata esi noake be esi ono untune sasaisa more kena Eni tamata leke sirike tamata elakaru esi kwakwalaru. 29 Alla Iono ele mere leke tamata sae kwakwaeni me Alla oaI mo. 30 Alla ruaI pine Iono imi esa kai Kristuse Yesuse. Kai sepo ite esa kai Yesuse Kristuse rebe Imata kena ai tutine ete itere, ite rekwa Alla Eni rencana rebe mise titinai ete ite baue Yesuse Kristuse Imatare. Le bei Yesuse Ionoe mere, ite ono misete suike kai Alla. Kai Iono ite kena Eni tamata rebe Ibitike ite kena tie ite bei iteki dosaru.
31 Hoko kwali betaya, lupe me Alla Eni lepate rebe lekire ebeteke be:
“Nikwa leke ruami nane supu isike yake,
po nikwa leke Tuhane Eni nane supu isike
le saisa rebe Ionore.” Yer. 9:24

*1:12 Kena Sou Yunanire leki Petruse mo po leki Kepase

1:19 Yes. 29:14

1:31 Yer. 9:24