Petruse eni Sulate Nomore Esare
Lepate Menai
Sulate meije Petruse ilekie, ile Yesuse Eni maka ulake sae bei eni maka ulaka sie butu esa lesini luaru. Inatue sulate meije ete tamata Kristena rebe tamata Yahudi mo rebe esi rue me otoi Asia. Tamata Kristena meru esi supu teta le esi hlaleke loko Yesuse. Sie leinisi supu susate bei tamata makete (2:11-12; 2:15; 3:16; 4:4). Tamata makerika leini esi supu teta bei tamata rebe esi kerike eteise (2:18-20). Bina leini esi supu teta bei esi mokwaiaru, le esi mokwaiaru esi hlaleke loko Yesuse mo (3:1, 6).
Bei mere hoko Petruse inatue sulate meije etesi kena aktilie esi maka hlaleke leke esi tahane kena supu susate. Petruse ibeteke be ite supu susate le supu tetare etapa ite hlaleke ktili (1:6-7; 4:12). Sepo ite supu teta le ite hlaleke loko Yesuse hoko suke ite lulu Alla kai suke ite ono misete (4:19). Hnauna bokala bei Petruse kena aktilie laleisu leke batuke esi hlaleke loko Alla neka, esi hidupe mise kai leke esi tahane kena supu susate.
Isi
1. Hlamate (1:1-2)
2. Ite hidupe hlalekeNi rame (1:3-12)
3. Hnaune kena ono misete le Alla Ibitike ite kena Eni nanae (1:13-2:10)
4. Hnaune kena lene loko latupati; hnaune ete tamata makerike, hnaune ete bina mokwai rebe kai lomaije, kai ete pusue tamata (2:11-3:12)
5. Hnaune ete tamata rebe esi supu susate le esi maka hlaleke loko Yesuse (3:13-4:19)
6. Hnaune ete agamaru esi elakaru kai ete tamata piasa (5:1-11)
7. Hlamate mulini (5:12-14)
1
Hlamate
1:1-2
1-2 Kwali betaya, au Petruse, au leki sulate meije ete imi rebe luake kai rue me otoi Pontuse, Galatia, Kapadokia, Asia kai Bitinia. Imi rue ete mere saka tamata makete me kai tamata rebe esi rekwa Tuhane mosare. Yesuse Kristuse Ibitike au kena Eni maka ulake. Au kotie bei Alla leke Iriluke misete ete imi kai Iono laleime ndene noma.
Kwali betaya, Alla Iono Amate ete ite pusuma, Ile pine Ibitike imi pusumi le imi ono Eni tamata lulu Eni rencana bei akmena sa. Baue Alla Eni Rore Iono imire, ruaI Eni tamata leke imi lene loko Yesuse Kristuse. Kai ponike Yesuse Kristuse Eni lalakwe kena ampune imi dosaru.
Ite hidupe hlalekeNi rame
1:3-12
3-4 Kwali betaya, mai ite pusuma isike Alla. Ile, iteki Tuhane Yesuse Kristuse Eni Amai, kai Yesuse Kristuse lekwe Itatu lokoI. Ite isikeNi le laleIje noa ite titinai hoko Iono ite supu hidupe beluke le Iono Yesuse Kristuse Ikwana suike. Alla Iono misete mere eono ite hlaleke ktili. Iteki hidupe batuke hlalekeNi le namake Iono ite supu rue kai Alla eti pela. Rue kai Alla eti pela mere saka tanei rebe Alla Iaknekaele ete ite ndete surga peneka. Kai eono saka tanei rebe atia mo, pulue mo pise esi mataije sirikele mo. Imi pusumi hlaleke loko Alla peneka hoko Ipake Eni kbasare kena raka imi eti nusare kohoe. Leke kena Yesuse Iluake kena Iono hlamate tamata bei dosare, imi supu hlamate lekwe.
Po masike meije kaplelemi toto le imi supu susate sasaisa neka po suke laleime ndina le imi nete loko hlamate rebe Alla Iaknekaele ete imire. Imi supu susate sasaisa neka leke rekwa be imi hlaleke loko Tuhane titinai pibe mo. Imi selu mase roma esi peture, atia sa. Mase tehekele kena auwe. Imi maka hlaleke lesi bei mase. Imi hlaleke loko Tuhane lesi bei Mase. Hoko susate rebe imi supue mere kena teheke imi maka hlaleke loko Tuhane be ktili pise ktili mo. Bei imi hlaleke ktilire, imi supu isike, supu sake kai supu holmate kena petu Yesuse Kristuse Iluake suike eleki pusue tamata esi seluIje. Kwali betaya, akmenare masike imi seluI mo po Imi okiNi. Kai meije lekwe masike imi seluI mosa po imi hlaleke lokoI kai lalemi ndina titinai, le imi supu hlamate. Imi supu hlamate bei imi hlaleke lokoIje.
10 Hlamate rebe Alla Iriluke ete imi meije, nabiaru esi beteke bei akmena sa. Misete rebe Alla Irilukele, akmenare nabiaru esi atetukele kai esi atula kena rekwae mimise, 11 le esi suka rekwa be Kristuse Isupu susate elia kai petu ila pine Isupu isike kai pusue tatu lokoIje. Esi noake loko mere le Kristuse Eni Rore Ikbasae esi maka noake hoko esi rekwa be namake Kristuse Isupu susate mina pine pusue isikeNi kai tatu lokoI. 12 Kena akmenare Alla Ibeteke hlamate mere ete nabiaru lekwe, Ibeteke be hlamate rebe Irilukele namake nabiaru esi supu mo po imi supue. Kai meije Ro Misete bei ndete surgare Ikbasae tamata kena lepae Sou Misete kena hlamate mere ete imi. Alla Eni malekataru esi selu meru bei ndete surga lekwe, esi suka nati hlamate rebe imi supue bei Allare.
Alla Isuka imi hidupe dosa sae mo
1:13-2:3
13 Kwali betaya, Alla Iono pusue ete imi, hoko suke imi aknekae lalemi kena lulu Alla Eni Lepataru. Suke imi raka lalemi kai hlaleke loko hlamate rebe namake Alla Iriluke ete imi kena Yesuse Kristuse Iluake suike. 14 Suke Imi lene kai lulu Alla, imi Amate. Imi hidupe lulu imi sifate akmena kena imi rekwa Alla mosare yake rebe imi ono yelu rebe mise more yake. 15 Po imi hidupe, dosa sasaisa neka imi ono yake, leke saka Alla Eni sifate rebe dosa sae more. RuaI pine Ikoti imi kena Eni tamata rebe dosa sae mo. 16 Ono dosa yake le kena Alla Eni lepata rebe lekire ebeteke be, “Imi ono dosa yake le Auku dosa sae mo.”* Im. 11:44,45; 19:2; 20:7
17 Kena imi kotie loko Allare imi kotie Allare, Ama. Kai imi Ama mere Iteu pakala ete tamatare Iselu oalale mo po Iteu pakala ete saere lulu saisa rebe ionore. Hoko kena imi rue mei nusa meije suke imi rilami leI. Imi rue mei nusa meije takwali mo. 18 Imi hidupe suke nkena le saisa rebe Alla Ipake kena seli imi leke imi siri bei hidupe rebe esi guna sasaisa mo rebe imi ntuana menaru esi tolaele ete imire, imi rekwa peneka. Kena seli imire, Alla Ipake mase pise perake rebe namake silane kanele mo. 19 Alla Ipake yele rebe esi beline ela titinai, mere Kristuse Eni lalakwe. Yesuse ruaI Iono saka domba anai misete titinai rebe palae ete Allare. 20 Kristuse Isupu bitike bei Alla kena nusa meije tola mosa. Kai kena meije rebe lau mo nusare koho nere Alla IulakeNi lomei nusa leke Ihlamate imi. 21 Alla pine Iono Yesuse Ikwana suike, eleki IonoI sa lolete surga, otoi rebe nanu titinaije. Bei saisa rebe Yesuse Kristuse Ionoe ete imire, eono imi hlaleke loko Alla. Namake Alla Iono imi hlamate, hoko imi persaye kai hlaleke lokoI.
22 Kwali betaya, meije imi dosaru ampunelu peneka le imi lulu Sou Nkenale, hoko meije imi aseluke imi lale misete ete imi kwali betaya rebe imi maka hlaleke esare saka kwalitoi. Hoko au beteke ete imi leke imi oki lomai kena lale misete. 23 Le imi supu hidupe beluke meije bei tamata mei nusa meije mo rebe lau mo imata nere, po bei imi Alla Amate rebe Irue eti pelare Eni lepata ktiline mere kena hlamate imi. Le Eni lepate mere ehidupe kai erue eti pela.
24 Le lupe Alla Eni lepata rebe lekire ebeteke be:
“Tamata mei nusa meije saka melate me ndinure
kai eni misete saka bunare,
le namake pusue mata kai pusue eni misete
saka melate rebe ndulure
eleki esi labuije tetu lope tapele.
25 Po Tuhane eni lepate rue eti pela.” Yes. 40:6-8
Lepata meru Sou Misete rebe lepaelu ete imire.

*1:16 Im. 11:44,45; 19:2; 20:7

1:25 Yes. 40:6-8