Pauluse eni Sulate Nomore Esa ete Timotiuse
Lepate Menai
Timotiuse ihlaleke loko Yesuse. Eri belu sa kai irue me kota Epsuse kai ikerike ete Alla. Ile, Pauluse eni ebe kai ikerike sakesa kai Pauluse loko Pauluse eni makerike ete Allare peneka. Amaije tamata Yunani kai inaije tamata Yahudi. Pauluse eni sulate memenai ete Timotiuse meije, ibeteke hnauna telu etei.
Memenaije, Pauluse iahnaui leke hnauna nsalala rebe esi atetukelu me kota Epsuse, esi lene lokolu yake. Hnauna meru esi toha tamata Yahudi kai tamata Yahudi more esi hnaunaru. Esi atetuke be pusue yelu mei nusare neune. Ele mere hoko, masike tamata rebe esi hlaleke loko Yesuse Kristuse esi supu hlamate bei Allare, mere roma mosa, hoko suke esi rekwa hnauna maketa rebe esi atetuke mosare. Esi beteke be suke lulu hnauna molupe, “Kai yake, manana leini me kanelu yake.” Po hnauna meru tinai mo.
Hnaune suike, Pauluse iatetuke tamata rebe esi hlaleke loko Yesuse Kristuse be esi isike Allare elia. Ibeteke jemate toini esi elakaru kai maka tapa jemate toini esi atate elia.
Hnauna pamulire, Pauluse iahnau Timotiuse be iono Tuhane Eni tamata makerike misete elia, kai iatetuke hnauna rebe nkenale kai ikerike mise ete Yesuse Kristuse elia.
Isi
1. Hlamate (1:1-2)
2. Pauluse iulake Timotiuse leke ilake tamata keri hnaune tinai more (1:3-20)
3. Tamata Kristene esi atate misete, Pauluse ibetekele etei (2:1-3:16)
4. Pauluse iulakeni kena ibroka hnaune rebe tinai more (4:1-16)
5. Iatetukeni kena ili loko papelake tamata me jemate toine (5:1-6:2a)
6. Iahnaui leke eni atate lulu hnaune nkenale (6:2b-21)
1
Hlamate
1:1-2
Auku nanae, Timotiuse.
Au Pauluse, au leki sulate meije. Aure Alla kai Yesuse Eni maka ulake. Alla Ihlamate ite. Kristuse Yesuse rebe ite hlalekeNi. Timotiuse, au leki sulate meije etemu. Alupe auku nanae le ahlaleke loko Yesuse peneka. Au kotie bei iteki Alla Amate kai iteki Tuhane Kristuse Yesuse be,
“Amate, Ariluke misete ete Timotiuse.
LaleMu noai kai laleije ndene noma.”
Aketa bei hnauna rebe tinai more
1:3-11
Au suka ara rue me kota Epsuse sa. Lupe au pletaemu kena au keu siba lori otoi Makedoniare, au ulake arue me kota Epsuse. Leke apletae tamata ilaru me kota Epsuse rebe esi atetuke hnaune rebe tinai more. Apletaesi leke esi hleke bei atetuke mere. Pletae sie meru leke esi hleke bei maka noake loko alena rebe tinai mo. Kai bei esi noake loko esi luma mataiju bei anubu kena anubu. Pusue yelu meru batuke uonosi rare kai lomai. Esi ono Alla Isukare ekeu mise mo. Esi rekwa Isukare bei esi hlalekeNi. Apletaesi saka au betekele meije leke tamata esi oki lomai. Esi oki lomai bei lalesi tinai. Esi oki lomai bei batuke lale misete rebe etiluke saisa rebe tinai kai tinai mo. Esi oki lomai bei esi hlaleke sou nkenale titinai. Sie ilaru esi suka saka meije moneka. Hoko esi lepa rame po esi hasile sae mo. Esi suka atetuke kena Alla Eni lepata rebe Musa ilekiule po ruasi rekwa mo. Masike esi ono ruasi saka esi rekwa po esi rekwalu mo. Esi lepa palani neka.
Ite rekwa be Alla Eni lepata rebe Musa ilekiule mise sepo ono lululu mimise. Suke ite nete be Alla Eni lepata rebe Musa ibetekelu mere leki leke iatetuke sou bei Alla ete tamata nkenale mo. Po ete tamata ktolona rebe esi lene loko pleta mo, tamata tiae, tamata nloene, tamata rebe esi suka lulu Alla mo, tamata rebe holmate Alla mo, tamata rebe dosa boka, tamata rebe ono Alla laleIje ndina mo, tamata rebe lulu loko agama mo, tamata rebe ibunu amai kai inai kai ete tamata maka bunu maketaru, 10 ete tamata mokwai kai bina rebe esi ono ntasite, ete tamata mokwai rebe iono ebeke mokwai, ete tamata rebe rana tamata kena abelieni, ete tamata nloene, ete tamata rebe nloe kena sasike pakala kai ete tamata rebe iono sasaisa neka rebe sou nkenale bei Allare elakeule. 11 Hnaune nkenale meije ite supu bei Sou Misete bei Alla. Alla Ihlalekeku kai Iulakeku kena beteke Sou meije. Sou Misete mere bei Alla rebe Eni kbasare ela titinai kai suke Isupu isike bei ite rame.
Alla Iraka Pauluse rame
1:12-20
12 Au kotie loko iteki Tuhane Kristuse Yesuse be, “Auku Tuhane Yesuse. Au kotie trima kasi eteMu. Ariluke kbasa eteku eti au layani Ale. Ahlalekeku kai ulakeku eti Abitike au kena Amu tamata makerike.” 13 Kena au hlaleke loko Yesuse mosare, au lepa tiae eteI. Au ono susate ete Eni tamataru. Au tasieNi. Masike ele mere po Alla laleIje noa au le au hlaleke lokoI mosa hoko au rekwa mo be saisa rebe au onolu mere mise mo. 14 Iteki Tuhane Kristuse Yesuse Ioki au titinai kai Imise eteku rame leke au hlaleke lokoI kai au okiNi. 15 Lepate matai ebeteke be, “Kristuse Yesuse Iluake lomei nusare kena Iono hlamate tamata rebe ono dosa.” Mere tinai kai suke ite lene lokole. Au pine auku dosaru lesi bei pusue tamata. 16 Po Yesuse Kristuse laleIje noa au. Masike au ono dosa boka lesi bei pusue tamata. Itahane lale bei au, mere eono conto kena aseluke ete pusue tamata rebe hlaleke lokoI, eleki rue eti pelare. Iatetuke Itahane lale eteise elia. Ihleke tahane lale etesi mo. Iatetukesi bei Itahane lale ete aure.
17 Au kotie bei Alla be,
“Ama. Au holmateMu kai isikeMu eti pela.
Ale kamale ete pusue anubu:
bei anubu kena anubu maketa.
Amata mo.
Ami seluMu mo kai batuke ruaMu Alla rebe tinai.
Amine!”
18 Kuebe Timotiuse. Auku pleta ete ale meije. Au pleta ale loko saisa rebe akmena jemate toini esi elakaru esi beteke loko ale: esi ulakemu be alayani loko Allare elia. Ale lekwe arare kai kurua rebe tinai more saka solalu ilisa kai eni musure. 19 Alelie kurua rebe tinai more, alene loko sou tinai kai aono batuke saisa rebe arekwa be entolire. Tamata ilaru esi uma kena ono ele mere hoko esi lene loko sou nkenale moneka. 20 Tamata lua bei sie meru, Himeneuse kai Aleksandere. Au sebeie ro tiaru esi elake kbasae luasi peneka, leke luasi rekwa be suke hleke bei lepa tiae loko Allare.