Petruse eni Sulate Nomore Luare
Lepate Menai
Petruse eni sulate nomore lua meije inatuele ete tamata Kristena rebe tamata Yahudi more. Sulate meije esi laleije kena elelie kuru agamaru esi ono saisa rebe mise more kai esi atetuke saisa rebe nkena more. Petruse ibeteke be: suke ite keta bei kuru tinai more esi nloene, kai iaktili ite kena lene loko Tuhane Yesuse kai lulu hnaune nkenale rame. Hnaune mere tamata rebe esi selue kai lene bei Yesuse Kristuse ruaIje, esi betekele.
Kuru tinai more esi beteke be Yesuse Iluake suike lomei nusa moneka, (3:3-4) hoko eono Petruse laleije kera. Petruse ibeteke be: Tuhane Yesuse Iluake suike mosa le Itahane laleI loko tamata neunaru (3:8-9). Po roma esi petu me Tuhane Yesuse Iluake kena Iatia nusa neune meije (3:10).
Isi
1. Hlamate (1:1-2)
2. Hnaune kena tapa iteki maka hlaleke kena sifate misete (1:3-21)
3. Hnaune leke ite keta bei kurua tinai more (2:1-22)
4. Yesuse Kristuse Iluake suike tinai (3:1-13)
5. Hnaune mulini (3:14-18)
1
Petruse ibeteke hlamate
1:1-2
Kwali betaya, imi hlaleke loko Yesuse Kristuse peneka, saka ami hlaleke neka. Yesuse Kristuse mere Alla kai iteki Maka Hlamate. Iono eti ite hlaleke lokoI le Iono nkenale.
Au meije, Simone Petruse, Yesuse Kristuse Eni maka ulake rebe Iulake au leke au beteke Eni lepate.
Au Kotie leke Alla Iriluke misete boka ete imi kai Iono lalemi ndene le imi rekwa Alla kai iteki Tuhane Yesuse peneka.
Iteki sifate misete eono eti ite hlaleke loko Tuhane etapa ktili
1:3-11
Kwali betaya, ite rekwa Tuhane peneka. Hoko Ipake ruaI Eni kbasare kena Iriluke pusue rebe ite perlure, leke ite rekwa hidupe kai ono misete lulu Eni sukare. Tuhane Eni sifate misete lesi bei saisa neka hoko Ikoti ite leke ite ono Eni nanae tumute. Bei Eni sifate misete titinai mere hoko Italuke be Iriluke hlamate kai misete rebe beline elake ete ite. Hoko imi supu lalane kena supu sifate nkenale, mere Alla ruaI Eni sifate, kai imi supu lalane kena lalemi loko yelu neunaru moneka. Lale loko yelu neunaru eatia tamata rebe esi rekwa Alla mosare esi hidupe.
Ele mere hoko suke imi atula rame leke imi hlaleke titinai loko Yesuse Kristuse, kai suke imi ono misete. Batuke mere mo po suke imi rekwa be andia nkenare kai andia salare. Kai imi raka nanami mimise. Batuke ono meije mo, po bei imi lulu Tuhane Eni sukare, rekwa bei ono misete ete tamata makete rebe esi hlaleke loko Tuhane kai oki pusue tamata lekwe. Le sepo bei petu kena petu imi ono sifate miseta meru, hoko mere be imi hidupe imi rekwa iteki Tuhane Yesuse Kristuse, namake esupu hasile. Po sepo imi atate lulu sifata miseta meru mo, hoko namake imi saka tamata rebe mataije selu mo, le imi nete mo be imi dosa akmenaru Tuhane Iampunelu peneka.
10 Hoko kwali betaya, imi atula ktili lesi leke imi hidupe, ono atate kai sifate miseta meru easeluke be Alla Ikoti imi kai Ililake imi kena Eni tamata pende, tinai. Le sepo imi ono ele mere hoko namake imi maka hlaleke sirike mo. 11 Namake Alla Itrima imi kena lale misete kena iteki Maka Hlamate Yesuse Kristuse Ipletare. Kai namake Ipleta eti pela.
Petruse ilepa loko ileki sulate meije le mula
1:12-15
12 Imi rekwa pusue meru peneka, kai imi persaye titinai loko hnaune bei Alla rebe imi lenele. Masike ele mere lekwe po au anete imi rame. 13 Le kena auru rue kai imi mei nusa sare suke au anete imi lokolu. 14 Le au rekwa be takwali mo au mata neka le iteki Tuhane Yesuse Kristuse Ibeteke ntoli ete au peneka. 15 Hoko au atula kena beteke pusue meiju ete imi leke kena au mata pende, imi nete loko yelu meru rame.
Selu Kristuse Eni kbasa elake
1:16-21
16 Kwali betaya, sepo ami lepa loko iteki Tuhane Yesuse Kristuse namake Iluake le Eni kbasare, ami lepae Eni kbasa rebe ami selue kena amiki matama ruama peneka. Ami lepae nloene kena aboroe imi mo. 17 Kena Alla Amate Iono Isupu isike kai Isupu holmate, ami me lekwe. Kena mere ami lene Maka Kbasa Elake Ibeteke be, “Meije Auku Anae rebe Au okiNi. Iono laleKue ndina!” 18 Ami lene lepate mere bei ndete surga kena ami sakesa kaiNi ndete ulate rebe Tuhane Ililake pende.
19 Kwali betaya, saisa rebe Alla Ibeteleke ndete ulate, etiluke saisa rebe nabiaru esi betekele, rebe ekena Yesuse Kristuse mere tinai, hoko imi lene lokolu mimise. Le lepata meru tiluke lalane misete ete imi saka lampu rebe kliti kena melene. Etiluke lalane ete imi eti Yesuse Kristuse Ilukae suike, leke imi rekwaI mimise. Iluake saka lemataije uke sa menaije kai kmale kpitare ehitare. 20 Kwali betaya, rebe pentine bei pusue rebe au betekelu meije, imi nete loko nabiaru esi lepate me Alla Eni lepata rebe lekire, mere bei erisi laleisu mo po bei Alla.* Tamata leini esi beteke ayete meije esi natire elere: Nabiaru esi lepataru esi natire, tamata esi lepae lulu ruasi maka noake mo. 21 Le nabiaru esi beteke hnaune, esi beteke lulu tamata eni sukare mo, po Ro Misete Ikbasae tamata leke esi lepae Alla ruaI Eni hnaunaru.

*1:20 Tamata leini esi beteke ayete meije esi natire elere: Nabiaru esi lepataru esi natire, tamata esi lepae lulu ruasi maka noake mo.