6
Sie itua esi supu bitike kena tapa tamata susate
6:1-7
Kena mere tamata rebe esi lulu Yesuse esi tapa boka rame. Sie meru tamata Yahudia rebe esi lepae Sou Yunani kai tamata Yahudia rebe esi lepae sou Ibrani. Eleki tamata Yahudi rebe esi lepae sou Yunanire* Tamata Yahudi rebe esi lepae sou Yunani meije, esi siri bei Yahudi bei akmena sa hoko esi rekwa sou Ibrani moneka. lalesi ndinake tamata Yahudi rebe esi lepae Ibranire. Tamata Yahudi rebe esi lepae sou Yunanire esi beteke be, “Kena lara taneiaru amiki matabina baluaru sae isupu taneia mo lupe imi matabina baluaru esi supule.” Bei mere hoko Yesuse Eni maka ulaka butu esa lesini lua meru esi lupuke pusue tamata maka lulu Yesuse. Eleki esi beteke be, “Kwali imi, sepo ite hleke bei lepae Sou bei Alla leke ite ono loko yelu maketa, hoko mere mise mo. Hoko mise lesi ite bitike sie itua bei ite rebe esi mise kai rebe Ro Misete Ikerike kena lalesi kai esi noake mise leke ite ulakesi kena selu loko yelu meru, Eleyo ite batuke kotie loko Alla kai lepae Sou Misete neka.”
Hoko pususi lene lokoe. Eleki esi bitike:
Stepanuse. Ile mere ihlaleke loko Yesuse ktili kai Ro Misete Ikbasaeni.
Pilipuse,
Prokoruse,
Nikanore,
Timone,
Permenase,
kai Nikolause bei kota Antiokia. Ile tamata Yahudi mo po ihlaleke loko Alla lupe tamata Yahudiaru esi hlaleke neka.
Eleki esi ono sie itua meru esi kele me Yesuse Eni maka ulakaru oasi. Eleki Yesuse Eni maka ulakaru esi kotie loko Alla kai esi tolae balasi kena sie itua meru uluisu leke esi supu bitike kena tapa matabina baluaru.
Hoko Sou Misete kena Yesuse elei rame kai tamata rebe esi lulu Yesuse me kota Yerusaleme tapa boka rame. Kai imama bokala lekwe esi hlaleke loko Yesuse.
Tamata Yahudiaru esi elakaru esi kerike Stepanuse
6:8-15
Alla Iriluke misete bokala kai kbasa elake ete Stepanuse hoko iono tanda herana bokala ete tamata bokala. Po tamata toini bei Yahudi esi luma ibada rebe kotiele Libertini Libertini esi natire tamata rebe esi supu tie bei makerike. Tamata makerike ete meije eni kbasa sae mo hoko ikerike rame lulu pleta bei luma upuije kai sepo esi supu kwetele hoko kwetele mere ileu luma upuije. esi rare kaini. Tamata toini meru, tamata Yahudi bei kota Kirene kai bei kota Aleksandria. Kai tamata Yahudi bei otoi Kilikia kai bei otoi Asia. 10 Po esi lelie saisa rebe Stepanuse ibeteke etesi moneka, le Ro Misete Iono Stepanuse irekwa titinai kena ilepae meru. 11 Eleki esi umauke tamata telu pise ata leke esi lemake be, “Ami lene tamata meije ilepa tiae ete Musa kai Alla.”
12 Hoko esi keu beteke ele mere ete tamata bokala kai tamata Yahudiaru esi elakaru kai kuru Torataru leke esi nasukeni titinai. Eleki esi keu kerike Stepanuse kai esi kerini loko tamata elaka maka teu pakalaru. 13 Kai esi keri tamata rebe esi lepa lemake ete Stepanuse. Hoko tamata meru esi beteke be, “Tamata meije ilepa tiae rame ete Tuhane Eni Lumare. Kai ilepa tiae loko Alla Eni lepata rebe Musa ilekiule. 14 Ami lene ibeteke be, ‘Yesuse bei Nasarete Iolie Tuhane Eni Luma meije, eleki iseli pusue atata rebe Musa ibetekele ete itere.’ ” 15 Pusue tamata rebe esi rue kena teu pakalare esi limese loko Stepanuse. Eleki esi selu Stepanuse oalaleije hita saka malekate esi oalaleije.

*6:1 Tamata Yahudi rebe esi lepae sou Yunani meije, esi siri bei Yahudi bei akmena sa hoko esi rekwa sou Ibrani moneka.

6:9 Libertini esi natire tamata rebe esi supu tie bei makerike. Tamata makerike ete meije eni kbasa sae mo hoko ikerike rame lulu pleta bei luma upuije kai sepo esi supu kwetele hoko kwetele mere ileu luma upuije.