8
Kai Sauluse lekwe isuka kena bunu Stepanuse.
Tamata rebe esi lulu Alla Eni pletare titinai me kota Yerusaleme esi supu susate
8:1b-3
Tamata rebe esi hlaleke loko Alla titinaije esi hnouke Stepanuse kai esi ranieni titinai neka. Kena petu mere neka tamata rebe esi hlaleke loko Yesuse me kota Yerusaleme esi supu teta, supu bunu kai supu sui. Hoko pusue esi naya tebike bei lomai me otoi Yudea kai otoi Samaria. Batuke Yesuse Eni maka ulakaru pine esi naya mo.
Kai Sauluse iatula kena ono susate ete pusue tamata rebe esi hlaleke loko Yesuse, hoko ikusu bei luma kena luma kai ilihi mokwai bina kena kusuesi kena bui.
Pelipuse ilepae Sou Misete ete tamata me otoi Samaria
8:4-8
Masike ele mere po tamata rebe esi hlaleke loko Yesuse, rebe esi naya bei kota Yerusaleme, esi keu lepae Sou Misete rame papelake otoi. Kai Pelipuse ikeu me kota sae me Samaria kai ibeteke be Yesuse mere Ile rebe Alla IulakeNi kena ono hlamate ete tamata. Kena tamata bokala meru esi lene Pelipuse ilepare kai esi selu iono tanda herana bei Allare, hoko pususi lene loko eni lepataru mimise. Le tamata bokala rebe ro tiare kbasaesi, ekbasaesi moneka. Eleki ro tiare ekloloe elela. Kai tamata sisata bokala kai tamata harekuta bokala esi mise. Hoko tamata kota mere lalesi ndina titinai.
Simone ihleke bei ono neune kai ihlaleke loko Alla
8:9-25
Kai me kota mere ile sae me eni nane Simone, tamata maka atia bei akmena sa. Hoko pusue tamata me otoi Samaria esi herane. Kai ilemake be ile tamata rebe eni kbasa elake. 10 Pusue tamata tone elake esi herane kai pususi selu loko eni yelu meru mimise. Kai esi beteke be, “Tamata meije Alla Eni kbasa rebe esi kotiele Kbasa Elake.” 11 Kai esi lului le iono lalesi herane eni tanda heranaru kena eni kbasa bei ro tiare takwali peneka. 12 Po kena Pelipuse ilepa loko Alla Ipletae ite tamata kai iatetuke loko Yesuse Kristuse be Ile rebe Alla Iulakeni kena ono hlamate ete tamata, hoko bina mokwai boka esi lene loko Pelipuse eni lepata meru. Eleki ibaptisesi leke esi supu tanda lulu Yesuse. 13 Simone ruai lekwe ihlaleke loko Yesuse kai kena baptiseni pelare ikeu lulu Pelipuse rame. Kai tanda herana rebe Pelipuse ionoule Simone heranelu.
14 Kena Yesuse Eni maka ulakaru esi me kota Yerusaleme esi lene be tamata Samaria esi hlaleke loko Sou Misete peneka, hoko esi ulake Petruse kai Yohanese luasi keu lokosi. 15 Kena luasi luake ete mere, esi kotie loko Alla leke Alla Iono Ro Misete Ikbasae tamata Samariaru. 16 Le Ro Misete Ikbasae sae mosa. Batuke esi supu baptise kena tanda be lulu Yesuse. 17 Eleki Yesuse Eni maka ulaka lua meru esi tola balasi kena tamata meru ulusi. Eleki Ro Misete Ikbasaesi.
18 Kena Simone iselu be Alla Iono Ro Misete Ikbasaesi le Yesuse Eni maka ulakaru esi tola balasi kena uluise eleki Simone ikeri kepene ete luasi. 19 Kai ibeteke be, “Kuru, riluke kbasa mere ete au mina leke sire rebe au tola balaku kena uluije, Ro Misete Ikbasaeni.”
20 Po Petruse ibeteke lokoi be, “Akeu loko otoi susate titinai kai amu kepene mere noma! Le abetinake kbasa bei Allare supu sabe kena kepene pe. 21 Asupu kbasa sakesa kai ami kena amiki makerike meije mo, le Alla Irekwa be lalemu mise mo. 22 Ele mere hoko ahleke bei amu lale tiae mere kai kotie loko Alla leke Iampune ale. 23 Le au rekwa be lalemu penu kena lale tiae loko tamata makete rebe supu kbasa bei Alla. Kai neune kbasaemu peneka.”
24 Simone ibeteke be, “Ntuane, imi kotie loko Alla ete au mina leke saisa rebe imi beteke mere uono kenaku yake.”
25 Ele mere hoko kena luasi lepae Sou Misete pelare, luasi leu lora kota Yerusaleme. Kai kena luasi leure esi lepae Sou Misete ete tamata Samaria bokala me esi hena rebe luasi keuele.
Pelipuse ibaptise tamata elake sae me bei Etiopia le ihlaleke loko Yesuse
8:26-40
26 Alla Eni malekate sae me luake loko Pelipuse kai ebeteke lokoi be, “Pelipuse, akeu sapleuke selatane, lulu lalane rebe bei mei kota Yerusaleme lope hena Gasa.” Lalane mere keue otoi nsekile.
27 Hoko Pelipuse ikeu ne. Me lalane mere tamata Etiopia sae me, kamale Etiopia eni elake maka sekake loko pusue kepene rebe tamata Etiopiaru esi selie ete kamale. Kamale Etiopiare kamale bina, esi kotine kamale, Kandake. Tamata mere ikeu lolete kota Yerusaleme kena kotie loko Alla peneka. 28 Kena ileure eri me lalane sa, irue kena eni kereta rebe kudare nehae kai ibaise buku rebe nabi Yesaya ilekire. 29 Ro Misete Ibeteke loko Pelipuse be, “Akeu loko kereta mere kai keu kaini!” 30 Hoko Pelipuse ikeu sosoli loko kereta mere. Eleki ilene tamata mere ibaise buku rebe Yesaya ilekire. Eleki Pelipuse itneui be, “Ntuane, saisa rebe abaisele anati, o?”
31 Eleki tamata mere iralake be, “Au nati mo le sae iatetuke ete au mosa.” Eleki ikotie Pelipuse isa kai irue me leini. 32 Alla Eni lepata rebe ibaisele be:
“Esi keriNi kena bunuIje
lupe dombare kerie me otoi kena bunure.
Ilepa sasaisa mo lupe domba anaije esi nai mo
kena ktoli esi buluije neka.
33 Isebeie esi lepae tiae eteI kai teu pakala eteIje sae itapaI mo.
Sae ialenake Eni anubuaru mo
le esi bunuI mei nusa meije.”
34 Tamata elake mere itneu Pelipuse be, “Au tneu ale titinai be meije nabire ibeteke sire? Ibeteke ruai pibe tamata makete o?” 35 Hoko Pelipuse ilepae loko Yesuse etei. Hoko ilepae mere menai bei Alla eni lepate rebe tamata elake mere ibaisele. 36 Kena esi me lalane tlai esi tetue kwele sae me. Eleki tamata elake mere ibeteke be, “Ntuane, selu, ete meije kwele mei, hoko abaptise au kena tanda be au lulu Yesuse saisa moyo?” 37 [Eleki Pelipuse ibeteke be, “Sepo ahlaleke loko Tuhane titinai hoko yele.” Eleki tamata mere iralake be, “Au hlaleke be Yesuse Kristuse, Alla Eni Nanae.”]
38 Iulake keretare namake kai luasi rulu lope kwelere. Eleki Pelipuse ibaptiseni. 39 Kena luasi siri bei kwelere Tuhane Eni Rore Ibitike Pelipuse bei mere. Hoko iselu Pelipuse moneka, po laleije ndina titinai eleki isiba rame. 40 Kena mere Pelipuse ime kota Asdote peneka. Ikeu ilepae Yesuse me pususe kota eti iroma ndi kota Kaisarea.