10
Petruse ilepae Sou Misete ete Korneliuse
10:1-33
Mokwai sae mpai kota Kaisarea eni nane Korneliuse, solalu utune esi elake. Esi koti eni solalu toini mere solalu toini Italia. Ile mere tamata Yahudi mo po ihlaleke loko Alla. Ruai kai eni luma toini pususi isike Alla. Itapa tamata Yahudi bokala rebe tamata susate kai ikotie loko Alla rame. Kena kmau rebai sae me, nindaleini kena Alla Eni malekate kusu lokoi me eni luma. Kai malekate mere ibeteke lokoi be, “Korneliuse!”
Ilimese malekate mere, rilai titinai neka po ibeteke be, “Ntuane, mulare?”
Malekate mere ibeteke be, “Akotie loko Allare, Ilenelu peneka kai ali loko tamata susate kai atapasie, Iselulu peneka. Kai Iriluke saisa rebe akotiele. Hoko kena meije aulake tamata esi lopai kota Yope kena koti Simone rebe esi kotine Petruse. Irue kai tamata maka andulike binatane usai, eni nane Simone lekwe, eni lumare tehaike meite leini.” Kena malekate rebe ilepa kaini mere ekeu peneka, Korneliuse ikoti eni tamata makerike sie luaya kai solalu sae me rebe ihlaleke titinai loko Alla. Solalu mere Korneliuse iranai bei solalua rebe esi kerike eteije. Kena ialenake pusue yelu meru etesi, iulake esi keu lopai kota Yope.
Ele bobanu kwatare kena telusi me lalane tlai, lau bei kota Yope moneka kena mere Petruse isa lolete sokati ndete tetu kena ikotie loko Alla. 10 Kena mere tiai sene titinai hoko lalei kena ikane. Eleki kena tamata esi aknekae manane sa, Petruse nindaleini eleki iselu lanite baeke. 11 Eleki sare lupe obite nurui elake etihlolo kena esi nurui ataru etati bei ndete lanite roma tapele. 12 Iselu binatana ooani rebe esi lelala ata, binatana ooani rebe umesa mpe tapele kai manua ooani rebe klalanaru ume kena obite mere esi laleije. 13 Eleki ilene lepate be, “Petruse, mai bunulu kai kanelu!”
14 Po iralake be, “Mo, Tuhane! Au suka mo! Au kane manane mere rebai sae mosa le lulu Alla Eni lepata rebe Musa ilekiule manane meru moli.”
15 Po ilene lepate suike be, “Saisa rebe Alla Ibeteke be mise kena kanele, abeteke be manana meru moli yake.” 16 Yelu rebe iselulu mere uono eti rebai telu eleki obite mere ebiti suike lolete lanite ne.
17 Petruse inoake me lalei kai ilepa ete ruai be, “Saisa rebe au selue mere esi natire saisa?” Kena mere tamata rebe Korneliuse iulakesi esi tetue Simone eni luma mere peneka hoko esi kele me metu uluije. 18 Eleki esi koti ile sae me kai esi tneu be, “Ile rebe eni nane Simone rebe kotine Petruse lere irue ete meije, o?”
19 Kai kena Petruse inoake loko yelu rebe iselulu meru sa, Ro Misete Ibeteke etei be, “Sie telua mpe esi nikwa loko ale. 20 Akele kai arulu lope kai akeu sakesa kaisi. Anoake sasaisa moneka, le Au pine ulakesi lomei lokomu.” 21 Hoko Petruse irulu lope kai ibeteke lokosi be, “Ntuana imi, au meije pine imi nikwa loko aure. Imi nikwa lokoku leke mula?”
22 Esi ralakeni be, “Amiki ntuane eni nane Korneliuse, tamata elaka bei solalu utune iulake ami lomei. Laleije mise kai ihlaleke loko Alla. Pusue tamata Yahudi esi rekwaije tamata misete. Alla Iulake Eni malekate ibeteke etei leke ikoti ale kena luake lokoi me eni luma leke ilene saisa rebe suke abetekele eteije.”
23 Hoko Petruse ibeteke lokosi be, “Mai imi kusu mina. Petu meije imi ntulu ete meije mina.”
Ele bobanure Petruse ibetu kai ikeu sakesa kaisi. Kai tamata bei kota Yope telu pise ata rebe hlaleke loko Yesuse esi keu sakesa kaisi lekwe. 24 Kena petu suike esi luake ndi kota Kaisarea. Korneliuse inamakesi peneka kai ilupuke pusue eni luma toini kai pusue eni ebearu. 25 Kena Petruse ikusu lumare, Korneliuse isapai, itatu me eni lelale kai iisike Petruse. 26 Po Petruse iono ikele kai beteke lokoi be, “Keleke noma, le aure batuke tamata sakesa kai ale neka.” 27 Kai luasi lepa kai lomai, esi kusu lopai luma lalei. Eleki Petruse iselu tamata bokala esi lupuke lomai ete mere. 28 Eleki ibeteke lokosi be, “Imi rekwa be lulu amiki atate, ami tamata Yahudire ono ebe kai tamata makete mo pise kusu kena esi lumare mo. Po Alla Itiluke ete au peneka be au ono ebe kai tamata makete, ono sala kena atate mo. 29 Ele mere eti kena koti aure, au suka kena lomei. Hoko au suka rekwa be imi koti au lomei leke mula?”
30 Korneliuse ibeteke be, “Kena petua ata mei peneka kasuke kena olase ele meije neka, kmau, au kotie loko Alla mei luma. Eleki ile sae ikele me oalaleku sosoli, eni pakiane ekliti. 31 Kai ibeteke be, ‘Korneliuse, akotie loko Allare, Ilenelu peneka kai ariluke tanei ete tamata susate, Irekwalu penka kai Iriluke saisa rebe akotiele. 32 Hoko ulake tamata keu lopai kota Yope kena koti ile rebe eni nane Simone, kotine Petruse lekwe. Irue kai tamata maka andulike binatane usai, eni nane Simone lekwe, eni lumare tehaike meite leini.’ 33 Ele mere eti au ulake tamata kena keu lokomu, kai aluake lomei kena lale misete peneka. Meije ami pusuma akneka lalema loko Alla peneka kena ami lene saisa rebe Ipletae alepaelu ete amire.”
Petruse iatetuke Korneliuse kai eni luma toini
10:34-43
34 Hoko Petruse ilepa etesi be, “Ntuane, au nati peneka be Alla Ililake tamata mo. 35 Pusue tamata bei nusa otoi etia neka pine holmate Alla, kai rebe iono misete hoko Alla Isukai. 36 Alla Eni lepata rebe Iulake kena betekele ete ite tamata Israele, meru Sou Misete kena Yesuse Kristuse rebe eono ite lalemaru mise kai Alla kai rue mise kai Alla. Yesuse meije Tuhane ete pusue tamata. Tamata Yahudi kai tamata Yahudi more. 37 Imi rekwa saisa rebe eono kena Yesuse me pusue otoi Yudea peneka, menai bei otoi Galilea, kena Yohanese ibaptise tamata epela pende. 38 Mere Yesuse bei Nasarete Alla IbitikeNi kai Iriluke Ro Misete eteI kai kbasa eteI peneka. Yesuse Ikeu keholi kena otoi etia neka kena Iono tamata makerake esi mise kai Iono tamata rebe ro tiaere ekbasaesi esi mise, le Alla IrakaI. 39 Ami meije pine ami selu kena amiki matama ruama, pusue yelu rebe Ionolu ndete kota Yerusaleme kai me tamata Yahudiaru esi hena maketaru. Masike ele mere po esi pakuI ahlake ai bataije kai esi bunuI. 40 Po kena petua luare Alla Iono Ikwana suike bei matale kai Alla IaselukeNi ete tamata. 41 IaselukeNi ete pusue tamata mei nusa mo, po batuke ete sie rebe bei akmena sa Alla Ibitikesi peneka kena alenakeNi ete tamata. Mere ami rebe ami kane kai kinu sakesa kaiNi kena Ikwana suike bei tamata matale. 42 Kai Iulake ami beteke Sou Misete ete pusue tamata mei nusa kai beteke be Alla IbitikeNi kena Iteu pakala ete pusue tamata, ete tamata kwanale kai ete tamata rebe mata pende. 43 Pusue Nabiaru esi betekeNi. Esi betekeNi be, ‘Sire pine ihlaleke lokoI hoko eni dosare Alla Inete loko moneka baue Yesuse Eni kbasare.’ ”
Ro Misete Iluake kai Ikbasae tamata toini rebe tamata Yahudi mo
10:44-48
44 Kena Petruse eri ilepa sa, Ro Misete Iluake sosoli kai Ikbasa pusue tamata rebe esi lene Petruse eni lepata meru. 45-46 Hoko tamata Yahudi rebe esi hlaleke loko Yesuse rebe esi lomei sakesa kai Petruse bei mpai Yopere esi lene tamata meru esi lepa kena soua bokala rebe esi atetuke mosare kai esi isike Alla Eni kbasare. Pususi selu meiju esi isike Alla le Alla Iono Ro Misete Ikbasae tamata Yahudi more lekwe. Eleki Petruse ibeteke be, 47 “Imi selu, tamata meiju esi supu Ro Misete lupe ite lekwe, hoko masike sae lekwe po ilakesi bei supu baptise moneka.” 48 Hoko Petruse ibeteke lokosi be, “Imi baptise mina.” Eleki Petruse ibaptisesi kena tanda be esi lulu Yesuse Kristuse. Eleki esi kotie Petruse irue petua telu pise ata kaisi.