12
Petruse isupu kerike kai kusueni kena bui
12:1-5
Kena Barnabase kai Sauluse erisi ndi kota Antiokia sa, kasuke kena mere neka kamale Herodese iulake eni tamata kena kerike tamata elaka sie ataya pise lima bei tamata rebe esi hlaleke loko Yesuse me Yerusaleme. Le isuka ono susate etesi. Hoko iulake eni tamata kena bunu Yakobuse* Yakobuse mere Yesuse Eni maka ulake. kena sari. Yakobuse mere Yohanese kwalini.
Kena Herodese iselu be ono ele mere tamata Yahudi bokala lalesi ndina, hoko isuka ele mere lekwe. Eleki iulake kerike Petruse. Kena mere tamata Yahudiaru esi pesta kane roti rebe pake ragi more. Eleki kena kerike Petruse peneka, Herodese iulake kusueni kena bui kai solalua toini ata esi rakai. Solalu toini esare sie ataya. Herodese lalei be tatike pestare elia pine iteu pakala ete Petruse me tamata bokala esi oasi. Hoko esi kusue Petruse kena bui. Po tamata rebe esi hlaleke loko Yesuse esi kotie tiktili loko Alla etei rame leke isupu siri bei buije.
Malekate iono Petruse isiri bei buije
12:6-19
Kpetu rebe bobanure Herodese iteu pakala ete Petruse me tamata bokala oasi, kena kpetu mere Petruse intulu me solalua lua esi tlela, kai esi loi kena rante pesia lua. Eleyo solalu maketaru esi raka buije esi metu uluije lekwe. Mata krebe mosa Tuhane Eni malekate sae me ikele tehaike Petruse kai bui laleije hita pusue. Eleki malekate mere ilisuke Petruse leke ibetu kai ibeteke be, “Petruse, betu!” Eleki rantere subutele bei Petruse balaiju sosoli. Eleki malekate mere ibeteke lokoi be, “Alike amu pakiane kai lo amu sandale esi mekute!” Hoko Petruse iono lulu malekate ilepare. Eleki malekate mere ibeteke lokoi suike be, “Alike amu lapu musute eleki alulu au!” Hoko Petruse isiri lulu malekate mere. Kai irekwa mo be saisa rebe malekate ionoe mere eono titinai. Ibetinake batuke ikmani. 10 Eleki kena malekate kai Petruse luasi lia otoi maka raka menai kai otoi maka raka luare, eleki esi roma metu elake bei pesi kena keu loko kotare. Metu mere ruae ere baeke ete luasi. Eleki luasi keu roma lalane matai eleki malekate ikeu bei Petruse sosoli ne.
11 Kena Petruse inoake mimise mina pine ibeteke be, “Meije pine au rekwa titinai be Tuhane Iulake Eni malekate kai Itie au bei Herodese iono susate ete aure kai saisa rebe tamata Yahudiaru esi suka ono etekue.
12 Kena Petruse inoake maklinu eleki ikeu me Maria eni lumare. Maria mere Yohanese rebe kotine Markuse eni inai. Ete mere tamata bokala esi lupuke lomai kai esi kotie loko Alla. 13 Kena ilakae meture, bina makerike sae me eni nane Rode ikeu selu be sire ilakae meture. 14 Bina mere irena Petruse naije, po ibaeke meture mo le laleije ndina kuate hoko ikusu suike lopai lale kai ibeteke lokosi be, “Petruse indi muli.” 15 Esi beteke lokoi be, “Mere kloake ale.” Po ibeteke rame be, “Mo, kloake au mo! Indi tinai!” Eleki esi beteke be, “Mere malekate rebe irakaije.”
16 Kena esi lepa ele mere sa, Petruse ilaka meture rame kai kena esi baeke meture, esi selui hkutukesi titinai. 17 Petruse ibitike balai lokosi leke esi ndene, eleki ialenake Alla Isirieni bei buije eliare etesi. Eleki Ibeteke be, “Imi alenake meije ete Yakobuse kai iteki kwali kai betaya maketaru.” Eleki isiri beisi kai ikeu kena otoi makete.
18 Ele bobanure solalua meru lalesi susa titinai. Kai esi tneu lomai be, “Petruse isiri bei buije elia?” 19 Hoko Herodese iulake kena nikwa Petruse, po esi tetueni mo. Eleki iulake teu pakala ete solalu maka raka meru kai bunusi.
Eleki Petruse ikeu bei me otoi Yudea lori kota Kaisarea.
Herodese imata le iholmate Alla mo
12:20-25
20 Rebai sae me Kamale Herodese inasuke tamata kota Tiruse kai tamata kota Sidone titinai. Bei akmenare esi sabe manane bei Herodese eni henaru. Po kena meije sae iabelie etesi moneka le inasukesi. Hoko esi suka ono misete kaini. Hoko esi suka umauke elake Blatuse maka ature me kamale eni lumare kena esi tetue Herodese. Hoko esi keu loko Blatuse, eleki Blatuse ibeteke kena Herodese leke isuka.
21 Kena petu sae me rebe esi teu peneka, Herodese ialike eni pakiane kamale kai irue kena kamale eni otoi maka pletare eleki ilepa menai ete eni tamataru. 22 Kai tamata toini rebe esi lene ilepare esi biue be, “Meije tamata ilepa mo po meije Alla Ilepa!” 23 Tuhane Eni malekate iluake sosoli kai iono Herodese eni nanaije kera titinai. Le iulakesi leke esi isike batuke Alla mo po isebeie eni tamataru esi isikeni. Hoko imatae tilatine.
24 Ele Sou Misete kena Yesuse elei rame kai tamata boka titinai esi hlaleke lokole.
25 Barnabase kai Sauluse luasi leu bei me Yerusaleme, kena esi lepae Sou Misete pela pende. Kena esi leure esi keri kai Yohanese rebe esi kotine Markuse.

*12:2 Yakobuse mere Yesuse Eni maka ulake.