18
Pauluse ilepae Alla Eni lepataru me kota Korintuse
18:1-17
Eleki Pauluse ikeu bei me kota Atena lori kota Korintuse. 2-3 Ete me kota Korintuse, itetue tamata Yahudi sae me eni nane Akwila, ibei otoi Pontuse. Uke iluake sakesa kai eni bina Priskila bei ndi otoi Italiare resa. Esi luake me Korintuse le Kaisare ete Roma eni nane Klaudiuse ipleta kena pusue tamata Yahudiaru esi siri bei me kota Roma* Kota Romare, Italia esi kota inai.. Hoko Pauluse isili loko luasi me esi lumare kai irue kaisi le eni makerike sakesa kaisi. Eleki telusi kerike sakesa kena ono tenda bei binatane usai kena abelielu. Kai papelake petu pleije, Pauluse ilepa lokosi me luma ibadare leke iumauke tamata Yahudi kai tamata Yunani leke esi hlaleke be Yesuse mere Maka Hlamate.
Eleki kena Silase kai Timotiuse luasi luake me kota Korintuse bei ndete otoi Makedonia, hoko Pauluse ihleke bei makerike mere po ilepae lepata bei Alla etesi kena Yesuse rame. Ibeteke ete tamata Yahudiaru be Yesuse mere Ile rebe Alla IulakeNi kena hlamate tamata. Po kena tamata meru laleisu tiakeni kai esi lepae tia lokoi, hoko itabubuke ndoponaru bei eni lapune leke esi rekwa be isukasi more neka. Kai ibeteke lokosi be, “Namake kena Alla Iteu pakala kena imire, imi supu sala, eleyo au supu sala mo. Meije au keu lepae sou kena Yesuse loko tamata nusa makete.” Eleki isiri bei mere, eleki ikeu lora luma sae rebe me luma ibadare esi leini. Luma mere Titiuse Yustuse enie. Ile tamata Yahudi mo po iisike Alla saka tamata Yahudi neka. Po Krispuse, luma ibada mere esi elake kai eni luma toini esi hlaleke loko iteki Tuhane Yesuse. Kai tamata bokala rebe Yahudi mo bei kota Korintuse, rebe esi lene Pauluse eni lepataru esi hlaleke loko Yesuse hoko esi supu baptise.
Kena kpetu rebai sae me Pauluse iselu yelu saka nindaleini. Nindaleini kena Tuhane Ibeteke loko Pauluse be, “Kuebe, rilamu yake! Lepae Alla Eni lepate rame kai hleke bei yake! 10 Le Au rakamu rame kai Au sebeie sae iono susate ete ale mo, le tamata bokala mei kota meije esi hlaleke loko Au kai esi ono Auku maka lulu. 11 Hoko Pauluse irue ete mere musune esa bulana ne, kai ilepae Alla Eni lepataru etesi.
12 Kena gubernure Galio ipleta me otoi Akaya sa, tamata Yahudi toini esi keu loko Pauluse, esi kerikeni leke esi sakeni kena pakala. 13 Kena pakalare esi tutukeni ete maka teu pakalare be, “Ntuane, ile meije iatula kena ono tamata esi isike Alla po tebikele bei lepata rebe Musa ilekiule.”
14 Kena Pauluse iono kena ilepa, Galio ibeteke loko tamata Yahudia meru be, “Ei, tamata Yahudi! Lene mimise! Sepo imi tutukeni le iono sala kena pemerinta esi hukume pise ono neune hoko au lene lokomi. 15 Po sepo mere lale tiake lomai le Musa eni pleta pise imi atata rebe imi ono lulule, hoko suke mere imi ruami teue. Au suka kena teu pakala ele mere mo. 16 Eleki iulakesi suisi bei otoi maka teu pakalare. 17 Eleki pusue tamata meru esi keu loko Sostenese, luma ibadare esi elake, esi kerikeni kai esi tetai me otoi maka teu pakale. Po Galio ituli kaisi kwale moneka.
Pauluse ileu lopai kota Antiokia
18:18-23
18 Pauluse irue takwali me kota Korintuse. Eleki ibaie tamata rebe esi hlaleke loko Yesuse ete mere. Eleki isai lopai otoi Siria sakesa kai Priskila kai Akwila. Eleki me kota Kengkrea, Pauluse ikoki eni buare lulu atate leke tamata esi rekwa be akmenare italuke ete Allare iono lulue pela peneka. 19 Eleki esi roma me kota Epsuse, isebeie Priskila kai Akwila luasi yo ikusu me luma ibada kai ilepa kai tamata Yahudia ete meru. 20 Eleki esi beteke lokoi kena irue ete mere takwali mina po isuka moneka. 21 Ibaiesi kai ibeteke lokosi, “Kwalia imi, sepo Alla Isuka kena au leu suike loko imi hoko au lomei.” Eleki ikeu bei me kota Epsuse ne.
22 Eleki iluake me kota Kaisarea, ikeu lora kota Yerusaleme kai ibeteke hlamate ete tamata rebe esi hlaleke loko Yesuse ete mere pine isiba rame lori kota Antiokia. 23 Eleki irue ete mere takwali toto, eleki ikeu suike. Ikeu pusue otoi Galatia kai Prigia kena iakbere pusue Yesuse Eni maka luluaru lalesi.
Apolose iluake me kota Epsuse
18:24-28
24 Kena mere tamata Yahudi sae me bei kota Aleksandria eni nane Apolose iluake me kota Epsuse. Ile mere biruije miri kena lepa kai irekwa Alla Eni lepate mise titinai. 25 Ile mere isupu atetuke peneka kena rekwa Yesuse Eni lepataru. Hoko laleije ndina titinai kena lepae Alla Eni lepate rebe kena Yesuse mimise po batuke irekwa Yohanese ibaptise tamatare. 26 Rilai mo kena iatetuke me luma ibada. Po kena Priskila kai Akwila luasi lene iatetukesi, hoko luasi kerini me luasi luma. Leke esi atetukeni loko saisa rebe irekwa mosare. Mere be Alla Iono hlamate ete tamata sepo esi hlaleke loko Yesuse. 27 Eleki Apolose lalei kena ikeu lori otoi Akaya. Hoko tamata rebe esi hlaleke loko Yesuse me kota Epsuse esi leki sulate loko sie rebe esi hlaleke loko Yesuse me otoi Akayare, leke esi suka kena Apolose irue kaisi.
Eleki kena Apolose iluake ndi Akayare, itapa tamata rebe esi hlaleke loko Yesuse ete mere boka titinai. Tamata toini mere esi hlaleke loko Yesuse le Alla Iriluke misete etesi. 28 Le irare kai tamata Yahudiaru rame me tamata bokala oasi, esi lesini mo. Kai itiluke Alla Eni lepata rebe lekire be Yesuse mere pine Alla IulakeNi kena hlamate tamatare.

*18:2-3 Kota Romare, Italia esi kota inai.