20
Pauluse ikeu me otoi Makedonia kai otoi Yunani
20:1-6
Kena me kota Epsuse esi hoha moneka, hoko Pauluse ikoti tamata rebe esi hlaleke loko Yesuse kena ihnausi leke esi hlaleke ktili loko Yesuse kai ibaiesi. Eleki isai lori otoi Makedonia. Ikeu papelake otoi me Makedonia keholi kai ete mere iatetuke sou kena Yesuse ete tamata rebe esi hlaleke loko Yesuse leke lalesi kuru. Eleki bei otoi Mekedonia ilorau otoi Yunani. Ete mere Irue bulana telu. Kena lau mo isai lopai Siria nere, ilene sou sae be sepo isai lopai hoko tamata Yahudiaru esi rakai kena bunui. Hoko iteu eni lalane be ileu lopai Yerusaleme, ikeue otoi Makedonia. Kena mere sie ilaru esi keu sakesa kai Pauluse. Sie meru:
Sopatere bei Berea, ile mere Piruse eni nanae,
Aristarkuse
kai Sekunduse bei Tesalonika,
Gayuse bei Derbe,
Timotiuse,
Tikikuse
kai Tropimuse, sie lua meru bei otoi Asia.
Sie itua meru esi keu akmena eleki esi tatike ami, au Lukase kai Pauluse mpai kota Troase. Kena petu tamata Yahudiaru esi pesta kane roti rebe pake ragi more pela mina pine, ami sai bei me kota Pilipi me Makedonia. Eleki petua lima suike ami luake mpai Troase, ami tetu sie ituaru ete mere. Ete mere ami rue petua itu.
Pauluse iono kwete beluke sae me
eni nane Eutikuse ikwana suike
20:7-12
Kena petu miku kpeture, ami lupuke lomai kai tamata rebe esi hlaleke loko Yesuse kena kane sakesa. Le Pauluse isuka keu ele bobanure neka hoko ilepa rame ete ami tamata ete meru roma kpetu tlai. Ami lupuke lomai kena sokati ndete teture, kai esi esi sosu lampua bokala kenae. Ete mere kwete beluke sae me eni nane Eutikuse irue me jendelare. Kena Pauluse ilepa rame sa, ihkwau titinai. Eleki intulu me jendelare, itetu bei jendelare lope tapele, sokati mere sokati rebai telu lolete. Kena esi rulu lope, bitikeni esi selui yo imata peneka. 10 Pauluse irulu lope eleki intulu kena tamata mere kai inopai eleki ibeteke be, “Kaplalemi yake le ikwana suike sa.” 11 Eleki Pauluse isa suike lolete eleki ilara rotiru eleki ami kane sakesa. Pauluse ilepa ete ami rame eti kasinake pine ikeu. 12 Esi leuke kwete beluke mere me eni lumare lalesi ndina titinai.
Pauluse esi keu bei kota Troase lopai kota Miletuse
20:13-16
13 Kena Pauluse irue me kota Troase sa ami sa kena kapale eleki ami sai eike lopai kota Asose le isuka keu lelale bei Troase lopai Asose kai amiki lalema kena ami rana Pauluse mpai Asose lulu italuke. 14 Kena itetue ami me kota Asose, isa lorau kapale, eleki ami sai rame lopai eti ami luake mpai kota Mitilene. 15 Bei ete mere ami sai rame kai ele bobanure ami luake me nusa Kiose esi oai. Eleki ele petu luare ami sai sabu lopai nusa Samose kai esi petu suike ami luake mpai kota Miletuse. 16 Le bei akmena sa Pauluse iteu lepate peneka be isili me kota Epsuse me otoi Asia mo leke eni petuaru pusue me otoi mere yake. Le kahulakeni leke kena petu elake Pentakostare suke impai kota Yerusaleme peneka.
Pauluse iakbere penatua bei kota Epsuse laleisu
20:17-38
17 Pauluse iulake tamata sae me bei kota Miletuse lori kota Epsuse leke beteke ete tamata rebe esi hlaleke loko Yesuse esi elakaru leke esi lopai kota Miletuse lokoi. 18 Eleki kena esi luake ibeteke lokosi be, “Kwalia imi. Imi rekwa be auku hidupe elia, bei kena au luake memenai loko imi mei otoi Asia meije eti roma petu meije. 19 Au kerike ete Tuhane kena lale kwakwale mo kai rebai sesi mata kweliku tetu le imi lekwe le imi ktili kena lulu sou bei Alla mo. Kai au supu susate boka bei tamata Yahudi rebe esi suka kena bunu aure. 20 Imi rekwa be au atetuke imi kena pusue yelu rebe utapa imi, hoko lepate sasaisa neka au bunikele bei imi mo. Meiju, au atetuke imi kena imi lupuke lomai, kena au sili me pusue imi lumaru. 21 Au betekele rame ete imi pusumi, tamata Yahudiaru kai tamata rebe Yahudi more, be suke imi hleke bei ono dosa leke imi hlaleke loko iteki Tuhane Yesuse.
22 Kai meije imi lene mimise. Ro Misete Ibeteke ete au be au keu lopai kota Yerusaleme. Au rekwa mosa be saisa eono kena au ete mpaije. 23 Batuke au rekwa peneka be me papelake kotare Ro Misete Iono laleku rekwa titinai be, au supu kusu bui kai supu susate. 24 Po au suka keu lopai Yerusaleme. Le au noake be suke au rue pibe mo mere pentine mo. Rebe pentine ete aure, au pelae pusu yelu rebe Alla Ipletae ete aure, lupe maka bala suke ibala roma esi hnura. Mere au kerike ete Tuhane Yesuse suke au lepae Sou Misete kena Alla Iono misete ete itere.
25 Meije imi lene mimise. Au rekwa be imi pusumi, rebe au keu lokomi kai atetuke imi kena Alla Ipleta ite eliare, imi tetu lomai kai au suike moneka. 26 Au beteke mimise ete kwalia imi, sepo imi mata kai imi keu supu susate titinai eti pela, imi tutuke au yake. 27 Le au hleke bei lepae pusue rebe Alla Isuka onoe ete imire mo.
28 Imi raka lalemi mimise. Kai raka imi tamata rebe esi hlaleke loko Yesuse lalesi lupe tamata maka raka domba iraka eni dombaru. Imi rakasi leke esi hlaleke rame le Ro Misete Ibitike imi leke imi ono mere. Alla Iono Eni nanae Yesuse Imata ete tamata rebe esi hlaleke lokoIje. 29 Au rekwa be kena au keu pende, tamata neune esi luake lomei umauke imi leke imi hleke hlaleke loko Yesuse. Kai lalesi noa imi moneka le esi lupe binatane serigala rebe ebunu dombare. 30 Kai bei imi ruami lekwe tatike pine leini esi lepae sou rebe nkena mo leke esi umauke imi leke lulusi. 31 Ele mere hoko imi raka lalemi mimise. Nete mimise be musuna telu au atetuke imi rame elia. Pita kpetu au hleke mo kena atetuke imi kai laleku noa imi.
32 Kena meije au kotie loko Alla kena riluke imi eteI, leke Iraka imi. Kai suke imi nete loko Eni misete elake rebe Irilukele. Hnaune meije eono laleime kuru. Kai Iriluke Eni misete rebe Italuke be Irilukele ete sie rebe Ibitikesi kena Eni tamatare. 33 Imi rekwa peneka be roma petu meije au kotie kepene pise pakiane bei imi mo. 34 Eleyo, au ruaku kerike loko saisa rebe au perlure kai auku ebea rebe esi rue sakesa kai aure esi perlure. 35 Au aseluke ete imi be kena makerike boka saka meije, suke ite tapa tamata rebe ktili kena kerike mo. Kai suke ite nete loko Tuhane Yesuse Eni lepate be, ‘Riluke ete tamata makete mise lesi bei supu bei tamata makete.’ ”
36 Kena Pauluse ilepa pela, itatu kai pusu penatuaru eleki ikotie loko Alla etesi. 37 Pususi rani kai esi nopa Pauluse kai esi baieni. 38 Lalesi noa Pauluse titinai le ibeteke be esi selu suikeni moneka. Eleki esi betei roma ndau kapale.