Pauluse eni Sulate ete Jemate Toini me Kota Kolose
Lepate Menai
Kota Kolose, eme propinsi Asia Tone, elau bei kota Epsuse mo. Pauluse ilepae Sou Misete me kota Epsuse musuna lua lesi. Eleki tamata Kristene bei kota Epsuse, esi keu lepae Sou Misete me kota Kolose, hoko tamata Kolose leini esi hlaleke loko Tuhane Yesuse. Eleki musuna ilaru lia bei mere, kena Pauluse ikusu bui le ilepae Sou Misete, ileki sulate meije eleki inatue ete tamata rebe hlaleke loko Yesuse me kota Kolosere.
Pauluse eni sulate ete tamata Kolosearu, ianetesi loko kuru agama rebe esi keri hnaune tinai more. Kurua meru esi beteke be sepo ite suka supu hlamate bei Alla hoko batuke hlaleke loko Yesuse saisa mosa, suke ite tatu loko yelu rebe kbasae lanite kai nusa meije, lupe malekate. Kai suke sunate lulu agama Yahudi esi hukume kai suke ite lulu aturana maketa lekwe. Pauluse iahnau tamata Kolosearu leke esi persaye hnauna nsalala meru yake. Ibeteke lokosi be, sepo ite hlaleke loko Yesuse hoko yele peneka, le batuke Yesuse pine Iono tamata isupu hlamate. Hnaune rebe kuru tinai more esi betekele batuke ekeri ite loko lalane tiae le esi hnaune mere bei Yesuse mo.
Isi
1. Hlamate (1:1-2)
2. Pauluse ikotie trima kasi bei Alla kai ikotie ete tamata Kolosearu (1:3-14)
3. Kristuse Eni kbasare ele lesi bei pusue yelu (1:15-23)
4. Pauluse eni makerike lepae Sou Misete (1:24-2:5)
5. Lepate pentine: Iteki atate suke etiluke be ite hlaleke loko Yesuse (2:6-7)
6. Lene loko hnaune rebe tebikele bei iteki maka hlaleke loko Yesuse yake (2:8-3:4)
7. Hleke iteki atate takwaline, ono atate beluke (3:5-17)
8. Hnaune ete bina kai mokwai rebe ikai pende, ete elake inai kai kwetelaru kai hnaune ete tamata makerike kai tamata rebe ipake tamata makerike (3:18-4:1)
9. Hnaune kena kotie loko Alla kai iteki atate ete tamata Kristene more (4:2-6)
10. Hlamate kai lepate mulini (4:7-18)
1
Hlamate
1:1-2
1-2 Kwali betaya, imi jemate toini me Kolose rebe imi hlaleke titinai kai imi esa kai Kristuse rame! Sulate meije bei au Pauluse, rebe Alla Ibitike au kena Kristuse Yeusue Eni maka ulake lulu Eni sukare, kai iteki kwali Timotiuse. Ami hlaleke be Iteki Alla Amate Iriluke misete ete imi kai Iono imi rue mise.
Kotie loko Alla kai kotie trima kasi
1:3-14
Papela ami kotie loko Alla ete imire ami kotie trima kasi bei Alla, iteki Tuhane, Kristuse Yesuse AmaI, le ami lene peneka be imi hlaleke loko Kristuse Yesuse kai imi oki pusue Alla Eni tamataru. Imi hlaleke kai oki Alla Eni tamataru ele mere le imi tolae imi hidupe loko saisa rebe Alla Iaknekaele ete imi ndete surgare peneka. Mere imi lenele akmena peneka, kena imi lene Sou Misete rebe nkenale, rebe lepaele ete imi pende. Sou Misete mere elei rame ete tamata bokala me pusue nusa, kai eliku misete ete tamata bokala peneka. Sakesa kai Sou Misete eliku misete ete imire neka, kena imi lene Alla Iono Misete ete tamatare kai imi noake lokole mise titinai. Amiki ebe Epaprase rebe ami okine, ilepae Sou Misete ete imi peneka. Ile mere Yesuse Eni makerike sakesa kai amire neka, rebe ikerike titinai loko saisa rebe epentine ete imire. Ile mere lekwe pine ibeteke ete ami be Ro Misete Ikbasae lalemi hoko imi oki lomai.
Bei mere hoko kena ami lenele, ami kotie loko Alla ete imi rame. Ami kotie leke Eni Ro Misete Iono imi nati kai rekwa mise titinai, leke Alla Eni sukare imi rekwae mimise. 10 Ele mere hoko imi hidupe elulu Alla Eni sukare, kai imi ono laleIje ndinake imi rame, leke imi ono misete rame kena sasaisa neka. Kai imi maka rekwa Allare, etapa rame. 11 Kai ami kotie leke Alla Eni kbasa elake titinai mere eono imi ktili titinai, leke imi tahane lalemi kai lalemi kuru kena susate sasaisa neka. 12 Kai leke imi kotie trima kasi bei iteki Amate kena lale ndinate. Le Amate mere pine Ibitike imi kena supu saisa rebe Iaknekaele ete Eni tamataru pende, leke imi supue me Eni otoi maka pleta rebe ehita titinaije.
13 Itie ite bei ro tiare esi kbasare peneka, kai Ikeri ite loko Eni Nanae rebe IokiNe Eni otoi maka pletare. 14 Eni Nanae mere pine Iseli iteki dosaru peneka, hoko iteki dosaru supu ampune peneka.
Kristuse Eni kbasare lesi bei pusue kbasaru
1:15-23
15 Kristuse seluI saka Alla rebe seluI more, kwetele mena, Ipentine lesi bei pusue yelu rebe Alla Itolaule. 16 Le baueNi pine Alla Itolae pusue yelu, ndete surga kai mei nusa, pusue yelu rebe supu selue kai supu selu mo, kai pusue roa rebe ukbasa kai upletare. Pusue yelu, Kristuse Itolaelu leke isikeNi. 17 Ime akmena peneka, kena sasaisa eme mosa, kai beiNi pine pusue meru me.
18 Ile saka ulu bua, kai Eni jemataru saka Erini nanakwalaIje. Ile Alla Eni Nanae mena, kai Ile, Alla Iono Ikwana suike akmena, leke Ilesi bei pusue yelu. 19 Le Alla Eni sukare pusue rebe ume kenaIje, ume kena Eni Nanare lekwe. 20 Kai Alla Iteue peneka be baue Eni Nanae mere, Alla Iono pusue rebe mei nusa kai ndete surgare hidupe mise suike kaiNi. Iono mere baue Eni Nanare Eni lalakwe ponikele kena ai tutine eleki Imata kena Iseli ite pusuma.
21 Akmenare imi lau bei Alla hoko imi ono musu kaiNi, le imi atate kai saisa rebe imi noakele batuke neune. 22 Po pamuli meije, bei Eni Nanare Imata saka tamata piasare hoko Alla Iono imi mise suike kaiNi peneka. Leke namake kena Iono imi balaleIje, imi mise titinai le dosa sae mo kai nsalale sasaisa kwale mo. 23 Bei mere hoko suke imi hlaleke ktili loko Yesuse Kristuse rame, kai suke imi tolae imi hidupe loko Sou Misete bei Alla rebe imi lene pende, imi kele kuru kenae kai hlaleke loko hnaune makete moneka. Sou Misete mere tamata esi lepaele ete tamata bokala me papelake otoi mei nusare peneka, kai au Pauluse maka layani jemate toini meije, auku makerike, lepae Eni Sou Misete mere.
Pauluse ilayani jemate toini
1:24-2:5
24 Kena meije laleku ndina titinai le au supu susate kena ono saisa rebe epentine ete imi. Kai au supu susate, meije au sibae Kristuse Isupu susate ete Eni jemataru. Jemata meru saka Erini nanakwalaIje.* Kena tapsirane makete beteke be: Le au supu susate makete lekwe leke au tanggune susate rebe Kristuse Isupure kena nanakwalakue leke tapa tamata rebe esi hlaleke lokoIje. 25 Alla Iulake au peneka kena ono tamata maka layani jemate toini, hoko au lepae pusue Alla Eni Lepataru ete imi lulu Iulake aure. 26 Eni Lepate mere bei akmena titinai sa, musuna utune kena utune, anubu kena anubu, Alla Isibake mo, po meije Isibakele ete Eni tamataru peneka. 27 Saisa rebe kena akmena sae irekwa mo, rebe emise titinai kai ela titinai ete pusue tamatare, Alla Isuka sibakele ete Eni tamataru. Hoko rebe akmenare sae kuesa irekwa more emeije, “Kristuse Ime kena lalemi, hoko imi supu rue mise kai Alla me otoi rebe esi kbasare saka hitate elake.” 28 Kristuse mere pine ami lepaeNi ete papelake tamatare. Ami ahnau kai atetuke pususi pake amiki lale misete rebe bei Tuhane. Ami ono ele mere leke pusue tamata esi supu balale Alla kai esi atate mise titinai le esi esa kai Kristuse. 29 Mere pine eono au atula titinai lokole leke au supue. Au atula kena pusue auku ktiline rebe Kristuse Irilukele, kai Eni kbasare ekbasae pusue lalekue.

*1:24 Kena tapsirane makete beteke be: Le au supu susate makete lekwe leke au tanggune susate rebe Kristuse Isupure kena nanakwalakue leke tapa tamata rebe esi hlaleke lokoIje.