16
Tahane rame
16:1-4a
Yesuse Ibeteke lekwe be, “Au beteke pusue meije ete imi leke kaplalemi yake kai imi hleke bei hlaleke loko Aure yake. Le namake imi supu sui bei luma ibadare. Kai roma esi peture tamata rebe esi bunu imire esi noake be mere Alla Iulakesi. Esi ono ele mere le esi rekwa Au mo kai AmaKu mo. Po Au beteke pusue meiju ete imi, leke roma esi peture imi nete be Au betekele ete imi peneka.”
Ro Misete Itapa tamata rebe hlaleke loko Yesuse
16:4b-15
Yesuse Ibeteke lekwe be, “Au beteke susata rebe tatike pine uonore ete imi bei kena imi lulu Au menaije mo le roma meije Auru haie imi sa, po meije Au leu loko AmaKu rebe Iulake Au lomeije reneka, po sae bei imi itneu Au mo be, ‘Akeu loko etia?’ Po meije imi kaplalemi le saisa rebe au beteke pende be namake pine Au keu. Imi persaye Au beteke meije: Au keu bei imire mise lesi ete imi. Le sepo Au keu mo hoko Ro Misete Iluake loko imi kena Itapa imi mo. Po sepo Au keu hoko Au ulake Iluake loko imi. Sepo Iluake namake Ibeteke be tamata nusa meije esi ono dosa peneka kai beteke saisa rebe lulu Allare nkenare kai beteke loko Alla Eni hukume ete nusa meije. Kai Ibeteke be tamata esi ono dosa peneka le esi hlaleke loko Au more. 10 Kai Ibeteke be saisa rebe Au onore lulu Allare nkena. Namake esi rekwa be me Alla oaIje Au nkena le Au keu leke Au sakesa kai AmaKu. Kena mere imi selu Au moneka. 11 Ro Misete pine Ilepae loko Alla Ihukume nusa meije le petu kena Alla Ihukume ro tiaru esi elake rebe kbasae nusa meije, emere peneka.
12 Yelu bokala me sa rebe suke Au betekelu ete imi, po namake imi nati mo. Hoko Au betekelu mosa. 13 Po sepo Ro Misete Iluake hoko Ibeteke nkenale bei Alla kai namake Iatetuke imi leke imi rekwa be nkenale mere saisa. Ilepa bei laleI ruaI mo po bei saisa rebe Ilenele kai Ibeteke saisa rebe tatike pine pamulire eonore ete imi. 14 Saisa rebe Au betekele ete Ro Misete, Ibetekele ete imi. Ro Misete Iisike Aure ele mere. 15 Pusue yelu rebe AmaKu Eniere mere Aukue. Ele mere hoko saisa rebe Ro Misete Ibetekele ete imire, Au betekele eteI.”
Masike imi supu susate po namake laleime ndina rame
16:16-33
16 Yesuse Ibeteke lekwe be, “Lau mo imi selu Au moneka po lau mo imi selu suike Au leneka.”
17 Eleki kena Yesuse Eni maka luluaru esi lene mere, esi beteke loko lomai be, “Le mula pine Ibeteke loko ite be lau mo ite seluI moneka, po lau mo ite selu suikeNi leneka? Kai Ibeteke lekwe be Ikeu loko AmaIje?” 18 Kai esi tneu lomai lekwe be, “Ibeteke be, ‘Lau mo.’ Mere esi natire be mula? Ite rekwa esi natiru mo.”
19 Yesuse Irekwa be esi suka tneu saisa beiNi hoko Ibeteke lokosi be, “Imi tneu lomai loko saisa rebe minae Au betekele be, ‘Lau mo imi selu Au moneka po lau mo imi selu suike Au lenekare o?’
20 Imi lene mimise! Kena Au keu peneka, tatike pine imi hnasike Au po tamata mei nusare lalesi ndina. Imi susa po tatike pine imi susare lelie kena lale ndinate. 21 Ite selu, tamata bina kena iruele kwetele iblake kera titinai po kena iruele kwetele pela peneka inete loko iblake kera mere moneka le laleije ndina le eni nanare ruelei peneka.
22 Ete imi lekwe sakesa neka. Kena meije imi susa loko Au po Au leu suike leke ite tetue lomai, hoko lalemi ndina titinai. Sae makete iono imi susa suike moneka. Lalemi ndina rame.
23 Kena petu mere imi tneu sasaisa loko Au moneka. Imi lene mimise! Sasaisa rebe imi kotiele bei AmaKu kena Auku nane, Irilukele ete imi. 24 Roma meije imi kotie saisa bei Amaku kena Auku nane mosa. Po meije imi kotie saisa kena Auku nane hoko imi supue leke lalemi ndina rame.
25 Pusue meiju Au lepae kena umpama. Po takwali moneka Au lepa loko imire pake umpama moneka po Au lepae loko Amaku ntontoli ete imi. 26 Kena petu mere imi kotie loko Amaku kena Auku nane. Kai Au kotie loko AmaKu ete imi moneka. Kai Ilene imi, 27 le AmaKu Ioki imi titinai. Ioki imi le imi oki Au titinai kai imi persaye be Au luake bei Alla. 28 Au luake lomei nusa meije bei AmaKu, po meije Au leu bei nusa meije loko AmaKu.”
29 Eleki Eni maka luluaru esi ombe, “Meije Tuhane Abeteke ntoli ete ami peneka kai Alepare pake umpama moneka. 30 Ami rekwa peneka be masike ami beteke saisa rebe ami tneu bei Tuhane Ale mo po Arekwa ami lalemaru peneka. Hoko ami persaye be Aluake bei Alla.”
31 Yesuse Iombe, “Kwetala imi! Hoko meije imi persaye loko saisa rebe Au betekele o? 32 Imi nete! Namake petua pamuliaru, kai esi petuaru meije peneka kena imi naya bei Au. Imi leu loko imi ruami otoije kai imi sebie Au ruaku. Po Au ruaku mo le Amaku Ihaie Au.
33 Pusue meiju Au betekele ete imi leke lalemi ndene le imi kai Aure esa peneka. Mei nusa meije imi supu susata boka titinai po lalemi ktili neka le nusa meije esi ktiline Au nabu peneka.”