Pauluse eni Sulate ete Jemate Toini me Kota Pilipi
Lepate Menai
Kota Pilipire kota rebe tamata bokala esi rekwae me otoi Makedonia. Kena Pauluse iluake me otoi Makedoniare, ikerike menai kena ilepae Sou Misete me kota Pilipi. Masike tamata bokala esi suka iatetuke mo, po lomei pamuli tamata bokala esi hlaleke loko Tuhane Yesuse (Ula. 16).
Kena Pauluse isiri bei jemate Pilipire, jemate Pilipi esi natue kepene rebai ilaru leke tapai kena eni makerike.
Bei kena Pauluse ilepae Sou Misete me kota Pilipire, lomei kasuke musuna 10 peneka, isupu kusue kena bui ndi kota Roma. Kena jemate Pilipi esi lene mere, esi natue kepene suike etei. Kepene mere Epafrodituse, ile sae bei jemate Pilipi ikerie. Epafrodituse iriluke kepene mere eleki irue me kota Roma kena ikerike tapa Pauluse. Lomei bulana ilaru eleki Pauluse iulake Epafrodituse kena ileu lopai kota Pilipi kai inatue sulate meije ete jemate Pilipi. Masike Pauluse ime bui lalei po laleije ndina rame kai ikotie jemate Pilipi lalesi ndina rame (1:4, 18, 25; 2:2, 17, 18, 28, 29; 3:1; 4:1, 4, 10).
Pauluse eni sulate esi tujuane kena ianete jemate Pilipi leke esi hidupe mise kai lomai kai ono sala ete lomai mo, leke tamata boka lesi lekwe esi hlaleke Tuhane Yesuse (1:27-2:18; 4:2-3). Ibeteke etesi lekwe be ikusu buije bei ilepae Sou Misete. Masike ime bui lalei po tamata rebe esi lene Sou Misete esi tapa boka lesi (1:12-26). Ibeteke be iulake Epafrodituse ileu suike loko jemate Pilipire, kai isuka ulake Timotiuse loko jemate Pilipire eni tujuane saisa (2:19-30).
Ibeteke etesi be suke esi keta bei kuru neunaru, kai tamata rebe esi atate mise mo hoko esi ono neune saisa neka (3:1-2, 17-19).
Kai ikotie trima kasi boka titinai bei jemate Pilipi le esi tapai kena kepene rebe Epafrodituse ikerie eteije (4:10-18).
Isi
1. Hlamate (1:1-2)
2. Pauluse ikotie trima kasi bei Alla le jemate Pilipi, kai ikotie loko Alla lesi (1:3-11)
3. Masike ime bui lalei po tamata rebe esi lene Sou Misete esi tapa boka rame (1:12-26)
4. Pauluse ikotie beisi leke lalesi esa kai esi oki lomai kai tapa lomai, kai ono misete leke tamata bokala esi selusi kai esi hlaleke loko Tuhane (1:27-2:18)
5. Pauluse iisike Timotiuse kai Epafrodituse le esi makerike ete Tuhane (2:19-30)
6. Iatetukesi be suke esi keta bei kuru neunaru (3:1-21)
7. Ianetesi leke esi hidupe mise kai lomai kai hlaleke ktili loko Tuhane Yesuse rame (4:1-9)
8. Ikotie trima kasi le esi tapai kena natue kepene eteije (4:10-20)
9. Hlamate (4:21-23)
1
Hlamate
1:1-2
Kwali betaya pusumi rebe Alla Eni tamataya me kota Pilipi, rebe imi esa kai Kristuse Yesuse peneka. Kai imia rebe imi ono elake ete jemate toinu kai imia rebe maka layani jemate toinu lekwe.
Sulate meije bei au Pauluse, sakesa kai Timotiuse, amire Kristuse Yesuse Eni makerika. Ami kotie leke Alla Amate kai Tuhane Yesuse Kristuse Iriluke misete ete imi kai Iono imi rue mise.
Pauluse ikotie loko Alla ete jemate toini me kota Pilipi
1:3-11
Pela au nete loko imi, au kotie trima kasi bei auku Alla. Kai pela au kotie loko Alla le imi pusumi au kotie kena lale ndinate. Au kotie trima kasi bei Alla le bei petu rebe imi hlaleke loko Alla memenai eti roma petu meije imi kerike sakesa kai au kena lepae Sou Misete bei Alla kena Yesuse peneka. Alla ruaI pine Iono makerike misete mere memenai ete imi kena sasaisa neka, hoko au hlaleke titinai be Iono loko makerike mere rame eti epela kena petu Kristuse Yesuse Iluake suike.
Tinai, lalekue ndina le imire yele, le lalekue noa imi pusumi rame. Le imi supu misete sakesa kaiku kena kele le Sou Misete bei Alla kena Yesuse, masike kena au mei bui lalei meije pise au me muli, po imi tapa au. Alla Irekwa be Kristuse Yesuse Iono lalekue nete loko imi titinai.
Au kotie loko Alla ete imi leke imi oki Alla kai oki tamata makete etapa rame, kai imi rekwa nkenale etapa rame kai imi noake saisare imi rekwa mise titinai. 10 Ele mere hoko imi rekwa bei saisa rebe emise titinaije, leke kena petu rebe Kristuse Iluake suike imi nsalale sae mo kai imi supu tutuke le nsalale sasaisa mo. 11 Kai Yesuse Krituse Iono imi hidupe batuke ono yelu rebe umise titinai. Eleki tamata maketa esi selu saisa rebe imi onoule hoko esi holmate Alla kai esi isikeNi.
Pauluse ikusu bui po ilepa Sou Misete rame
1:12-26
12 Kwali betaya, au suka imi rekwa be yelu susata rebe uono kena au pende, mere eono tamata boka lesi leneka esi lene Sou Misete bei Alla kena Yesuse kai esi hlaleke lokole. 13 Le au supu kusu bui hoko pusue solalua maka raka kamale elake eni otoi maka ruere kai tamata maketa mei kota meije esi rekwa be au supu susate meije bei au lepae Sou Misete kena Yesuse. 14 Kai au kusu bui meije eono tamata bokala bei sie rebe esi hlaleke loko Tuhane Yesuse mei kota meije esi hlaleke lokoI ktili lesi leneka eti esi nehe titinai kai rilasi mo kena esi lepae hnauna bei Allare.
15 Tinai, sie leini beisi esi lepae loko Kristuse kena lale tiae kai esi suka rare kai lomai leke lene loko au yake, eleyo sie leini me esi lepae loko Kristuse le lalesi mise ete au. 16 Sie rebe esi lepae Sou Misete kena Yesuse kena lale miseta meru esi ono ele mere le esi oki Alla kai oki au, le esi rekwa be Alla Ibitike au peneka kena au aseluke be Sou Misete bei Alla kena Yesuse mere tinai. 17 Eleyo sie rebe lale tiaru, esi lepae Sou Misete bei Alla kena Yesuse batuke kena nikwa nane neka. Esi ono ele mere le esi noake be au susa lesi mei bui lalei.
18 Po mula mo! Laleku ndina le masike kena cara saisa neka; kena lale misete pise lale tiae, po mahabe mere lepae Kristuse ete tamata makete neka.
Kai lalekue ere ndina rame. 19 Le au rekwa be bei imi kotie loko Alla le au, kai Yesuse Kristuse Eni Ro Misete Itapa au hoko au supu siri bei bui meije. 20 Laleku titinai kai hlaleke titinaije be au kerike rame loko auku makerike rebe suke au kerikele saka akmenare, kai kena meije auru nehe rame kai rilaku mo, masike au kwana pise suke au mata po mula mo leke tamata esi isike Kristuse.
21 Le au ruere batuke kena kerike ete Kristuse. Kai sepo au mata bei makerike meije, hoko mere auku untune le namake au rue kai Tuhane. 22 Po sepo suke auru rue mei nusa meije sa, au kerike ete Kristuse rame leke tamata boka esi lene Tuhane Eni lepataru. Hoko au rekwa mo be andia pine mise lesire, suke au mata pise rue rame. 23 Mere saka au supu neha bei otoi lua. Au kotie be sebeie au mata leke keu rue kai Kristuse, le mere mise titinai. 24 Po bei pentine ete imi hoko mise lesire auru rue mei nusa meije sa. 25 Le au hlaleke titinai be auku nasite nanu sa. Hoko au rue kai imi pusumi rame sa leke au tapa imi kena imi hlaleke loko Tuhane etapa ktili kena lale ndianate. 26 Hoko au luake loko imi suike, imi isike Kristuse Yesuse le Iono au luake loko imire pe.
Hnaune kena lepae Sou Misete rame
1:27-30
27 Rebe pentine, kena meije suke imi hidupe lulu saisa rebe Sou Misete kena Kristuse ebetekele. Leke au luake loko imi pise au luake mo, au lene be imi kele kuru kena lalemi esa kai kerike sakesa mise loko tujuane esa. Tujuane esa mere, kele le Sou Misete bei Alla kena Yesuse. 28 Suke imi nehe kai rilami le imi musuaru yake. Sepo imi rilami mo hoko esi rekwa be namake kena esi matare esi supu susate elake eti pela, yo imi supu hlamate bei Alla. Pusue meru Alla ruaI pine Ionolu. 29 Le Alla Iriluke kbasa ete imire leke batuke imi hlaleke loko Kristuse mo, po imi supu susate lekwe kena imi lulu Kristuse. 30 Kena meije imi supu susate sakesa kai au lekwe le imi musuaru esi atula ktili kena pele Sou Misete bei Alla kena Yesuse. Mere saka akmena kena au sakesa kai imi me kota Pilipire imi ruami selu au atula lele. Kai kena meije imi lene au supu susate kai kusu bui le Krituse Eni makerike mei otoi meije au atula lele rame.