Alla Iaseluke yelu rebe tatike pine uonore ete Yohanese
Lepate Menai
Buku meije, ebeteke loko yelu rebe Yesuse Kristuse Isibakelu ete Yohanese. Yesuse ruaI pine Isibake pusue meru. Memenaije Yohanese iselu ile sae me, selui saka Tamata Eni Nanare. Mere Yesuse. Ialike lapu nanuke roma lelale. Kai lereije balie kena maka bali akwa bei mase ime otoi maka tolae lampuaru esi tlelaru (1:12-16). Eleki iselu Domba Anai. Mere Yesuse. Ikele tehaike Alla Eni otoi maka rue ndete surgare (5:6-14). Eleki ile sae isa kuda putile iakneka kena lisa. Mere Yesuse. (19:11-16). Eleki pamulire iselu Domba Anai rebe Ipleta sakesa kai Alla me kota misete Yerusaleme beluke (21:22-23; 22:1-5).
Buku meije lekie kena tamata rebe hlaleke loko Kristuse esi supu susate le esi esi hlaleke ktilire pe. Kena mere tamata rebe tamata Romaru esi kbasaesi esi supu pleta kena tatu loko Kaisare, tamata Romaru esi kamale. Tamata rebe hlaleke loko Kristuse Esi supu bunu le esi suka tatu loko Kaisare mo. Esi beteke be, batuke Yesuse pine esi Tuhane. Kaisare esi Tuhane mo hoko esi tatu lokoi mo. Po sie leini esi sele bei hlaleke loko Kristuse le rilasi le Kaisare. Hoko hnauna kena buku meije, eono laleisu ktili leke esi sele bei hlaleke loko Yesuse Kristuse yake.
Buku meije ebeteke yelu rebe Yohanese iselulu. Yelu rebe lepae batleiyele kena buku meije, tamata rebe hlaleke loko Kristuse kena mere esi natie. Po ite pamuli meije ite natie misere, saisa mo. Masike ele mere, tujuane utama kena yelu rebe selulu kai yelu rebe lepae batleyelu natie be, tamata rebe hlaleke loko Kristuse, namake supu susate mei nusa meije po sele bei hlaleke loko Tuhane Yesuse yake le namake pine Inabu pusue musuru kai Ipleta eti pela (11:15). Kai ite rebe luluIje, ite pleta sakesa kaiNi.
Yelu rebe selulu pine lekie kena buku meije, ebeteke kota itu kai Alla Eni Roa itu (1:4, 11); Miseta itu bei Alla (1:3; 14:13; 16:15; 19:9; 20:6; 22:7; 22:14); Lepata itu kena isike Allare (5:12; 7:12); otoi maka tolae lampua itu (1:12), kai yelu bokala makete lekwe (selu 1:16; 5:1, 6; 8:2; 12:3; 15:6-7; 17:9). Nomore 7 esi natire kurane sasaisa mo, pusue me.
Isi
1. Lepate menai kai hlamate (1:1-8)
2. Yelu rebe Yohanese iselue memenaije (1:9-3:22)
a. Tamata Eni Nanae ime otoi maka tolae lampuaru esi tlelaru (1:9-21)
b. Sulata ete jemate toini me kota ituaru (pasale 2-3)
3. Yelu rebe Yohanese Iselulu nomore luare (4:1-16:21)
a. Domba Anai rebe Ikele tehaike Alla Eni otoi maka rue ndete surgare (pasale 4-5)
b. Domba Anaije Ibara segela ituaru (6:1-8:5)
c. Hbue trompeta buai ituaru (8:6-11:19)
d. Tanda iture, esi natire susata itu kai yelu makete rebe tatike pine uonore (pasale 12-16)
4. Yelu rebe Yohanese iselue nomore telure (17:1-21:8)
a. Yohanese iselu bina ntasite, eni nane Babele (17:1-19:10)
b. Yesuse, Isa kuda kai Inabu pusue Eni musuaru (19:11-21:8)
5. Yelu rebe Yohanese Iselue nomore atare: Iselu bina rebe ikai kai Domba Anaije. Bina mere eni nane Yerusaleme beluke (21:9-22:5)
6. Yesuse Iluake suike (22:6-21)
1
Alla Ibeteke saisa rebe tatike pine uonore
1:1-3
Buku meije, ebeteke loko yelu rebe Yesuse Kristuse Isibakelu ete tamata rebe esi layani Eni makerike. Alla ruaI Iulake Yesuse Kristuse Iaseluke pusue meru etesi leke esi rekwa yelu rebe suke uono nere. Yesuse Kristuse Iulake Eni malekate iaselukelu ete au, Yohanese, rebe kerike loko Eni makerike. Eleki au Yohanese, au alenake pusue Alla Eni hnaune rebe Yesuse Kristuse Iaselukelu rebe au selulu kena mataku ruakue.
Sire rebe ibaise buku meije kai sie rebe esi lene kai esi lulu lepata meiju, esi supu misete bei Alla le pusue yelu rebe betekelu mei buku meije lau mo uono reneka.
Yohanese ibeteke hlamate ete jemate toini itu me otoi Asia
1:4-8
4-5 Au Yohanese, au leki sulate meije ete imi jemata toini itu me otoi Asia tone. Au kotie loko Alla ete imi leke Iriluke misete ete imi kai lalemi ndene noma. Imi supu misete kai lalemi ndene mere bei Alla, Ro Misete kai Yesuse Kristuse. Alla rebe bei akmena sa Ime peneka, kena meije Eri me kai eti pela Eri me. Ro Misete mere kotiNe Roa Itu* Nomore iture, tamata Yahudiaru esi noake mere manea. Hoko kena ayate meije Roa iture natire Ro Misete Irekwa sasaisa neka. rebe ume Alla oaIje. Yesuse Kristuse mere saksi rebe Ibeteke Alla Eni nkenale kena laleIje titinai kai Ikwana akmena bei tamata matalaru kai Ikbasae pusue kamala mei nusa meije.
Yesuse Ioki ite hoko Eni lalakwe ponikele kena tie ite bei iteki dosaru. Kai Ilupuke ite kena bangsa esa. Ibitike ite kena imame rebe layani Alla, Yesuse AmaIje. Mai ite IsikeNi le Ikbasa eti pela. Amine.
Imi lene mimise! Namake Yesuse Iluake kena moputi
kai pusue tamata esi seluI.
Kai tamata rebe akmenare esi sipaIje lekwe esi seluIje neka.
Kai tatike pine pusue tamata mei nusa esi rani hnasike Yesuse.
Tatike pine eono ele meije tinai. Amine.
Tuhane Alla Ibeteke be, “Aure Alfa kai Omega. Alfare sou Yunani esi hurupe menaije yo Omegare hurupe pamulire. Le Akmenare Au me peneka, kena meije Auru mei kai eti pela Auru meije neka.” Au pletae nusa meije kai lanite.
Yelu rebe Yohanese iselulu me nusa Patmose
1:9-20
Kwali betaya pusumi, au Yohanese. Ite pusumare esa kena hlaleke loko Yesuse Kristuse eti ite supu susate po ite tahane lale neka. Itere, Alla Ikbasae ite saka kamale. Kai ite lalema ktili kena namake Yesuse. Au supu hetie mei nusa Patmose le Au lepae Alla Eni lepata rebe Yesuse Ibetekelu ete aure. 10 Petu mere Tuhane Eni petu. Ro Misete Ikbasae au eleki au lene saisa na elake titinai me mulikue, lupe trompete. 11 Nai mere eombe, “Saisa rebe aselure alekie kena buku kuesa eleki natuele ete jemate toini itua me kota itua meiju: Epsuse, Smirna, Pergamuse, Tiatira, Sardise, Piladelpia kai Laodikia.” 12 Eleki au hali loko mulikue kena selu sire rebe Ilepa loko au mere. Kena au halire au selu otoi maka tola lampu, buai itu ono bei mase. 13 Kena otoi maka tola lampu meru esi klelare, au selu Ile sae me seluI saka Tamata Eni Nanare, Ialike lapu nanuke roma lelale. Kai lereIje balie kena maka bali akwa bei mase. 14 Eni buare puti lakwai esa saka loine labui kai mataIje hita saka auwe klitini. 15 Eni lelale hita saka tembagare pala kena auwere pine ehitare. NaIje sakesa kai kwele elake etetu lapate esi tuleije. 16 Eni bala makwanale lalake kmalea itu kai sari nanuke entina leilua esiri bei biruIje kai oalaleIje ehita saka lematai hkwatate esi hitaije.
17 Eleki kena au seluIje klolike au me oalaleIje saka tamata rebe imata peneka. Po Itolae Eni bala makwanale kena au eleki Ibeteke loko au be, “Rila yake! Aure Yesuse rebe akmena kai rebe pamuli. 18 Kai rebe kwana eti pela. Au mata peneka po meije Au kwana eti pela. Kai matale Au kbasaele kai tamata matale esi otoi maka ruere Au kbasaele neka.
19 Hoko aleki pusue saisa rebe aselure, rebe aselue meije kai rebe tatike pine aselure. 20 Kmalea itu rebe aselue kena auku bala makwanale mere esi natire jemata toini ituaru esi malekata ituaru. Kai otoi maka tolae lampua itu rebe ono bei mase, esi natire jemata toini ituaru.”

*1:4-5 Nomore iture, tamata Yahudiaru esi noake mere manea. Hoko kena ayate meije Roa iture natire Ro Misete Irekwa sasaisa neka.

1:8 Alfare sou Yunani esi hurupe menaije yo Omegare hurupe pamulire.