Pauluse eni Sulate ete Tituse
Lepate Menai
Meije Pauluse eni sulate ete Tituse. Tituse tamata Yahudi mo po ihlaleke loko Yesuse. Eleki ikeu sakesa kai Pauluse leke ikerike tapa Pauluse. Sulate meije natue lokoi me nusa Kreta le Pauluse ikeu beini ete mere leke ili loko jemate toini mere. Pauluse ibeteke hnauna telu etei kena sulate meije.
Hnaune menaije, Pauluse ianetei loko jemate toini esi elakaru esi atate elia. Ibeteke hnauna meru ete Tituse leke ibeteke ete jemate toini esi elakaru le tamata me nusa Kretare esi atate neunaru bokala.
Hnaune suike, Pauluse iahnau Tituse leke ili loko jemate toini kai iatetukesi. Ihnaui leke iatetuke tamata ntuana matabinanaru elia. Pauluse ihnaui loko iatetuke kwete beluke elia, kai atetuke tamata maka makerike elia.
Hnaune pamulire, iahnaui loko jemate toini esi atate suke elia. Ihnaui be, jemate toini suke mise kai lomai, suka oki lomai, lale tiake lomai mo, nasuke lomai mo kai tebi lomai mo.
Isi
1. Hlamate (1:1-4)
2. Tituse eni makerike me nusa Kretare (1:5-16)
3. Hnauna ete jemate toini kena rue mise (2:1-15)
4. Hidupe nkena (3:1-11)
5. Hlamate mulini (3:12-15)
1
Hlamate
1:1-4
Auku nanae, Tituse, Au Pauluse, au leki sulate meije. Aure Alla Eni tamata makerike kai Yesuse Kristuse Eni maka ulake. Ibitikeku leke au tapa tamata rebe Ililakesi leke esi hlaleke lokoI ktili. Ibitikeku leke esi rekwa hnauna nkenala rebe utapasi kena rue ono batuke saisa rebe Alla Isukalu rame. Hnauna nkenala kena Kristuse mere esi hlaleke lokole. Hoko esi hlaleke be Alla Iono ite supu rue sakesa kaiNi eti pela. Italukele bei akmena lakwai esa sa kena nusa meije tolae mosa, kai Ilemake mo.
Kena petu misete Alla Italuke mere eono peneka. Eni hnaune kena Kristuse mere Iatetuke ete tamata bokala baue Eni maka ulakaru. Kai Alla iteki Maka hlamate Ipersaye au leke au beteke Eni hnaune mere. Ile Alla rebe Ipletae au.
Tituse, au leki sulate meije etemu. Alupe auku nanae le ahlaleke loko Yesuse Kristuse peneka saka aure neka. Au kotie bei iteki Alla Amate kai iteki Maka Hlamate Kristuse Yesuse be,
“Alla kai Yesuse,
raka Tituse kai ono laleije ndene noma.”
Tituse eni makerike me nusa Kretare
1:5-16
Au tolae ale me nusa Kretare leke apelae makerike saisa rebe pela mosare. Kai au tolae ale ete mere leke abitike jemate toini esi elaka ete papelake kota lulu au beteke ete ale pende. Po au beteke ete ale suike be, Tamata rebe abitikeni kena jemate toini esi elake, suke tamata rebe iono tiae sasaisa mo, kai suke batuke ikai bina esa kai isablia mo. Suke eni nanaru esi hlaleke loko Kristuse, tamata makete sae itutukeni mo le eni kwetelaru ulu bua sanute pise esi lene loko esi elake inaiju mo. Jemate toini esi elake mere ikerike ete Alla, hoko suke tamata makete sae supu beteke be iono sala mo. Isobue tamata makete mo, nasu nunu mo, inseli mo, isuka teta lomai mo pise lemake le lalei loko kepene mo. Po suke laleije mise kena trima tamata iluake me eni lumare, isuka ono loko yelu rebe miseta. Itahane lale, inkena, iono dosa mo kai itahane lale kena ono dosa mo. Kai jemate toini esi elake suke ilulu loko hnauna nkenala kena Yesuse Kristuse, rebe ite bisa hlaleke lokolu lupe ami atetukelu ete ale pende. Suke ilululu ktili leke irekwa kena hnau tamata makete rebe hlaleke loko hnauna nkenala meru. Kai leke iktili kena lelike tamata rebe esi lepa be hnauna meru nkena more.
10 Le tamata bokala me esi rare kai jemate toini esi elakaru. Tamata makete lekwe esi suka lepa papalani. Kai tamata leini lekwe esi lemake tamata leke esi lene loko esi lepataru. Bei tamata meru akmenare agama Yahudi pine esi lesi. 11 Tamata rebe esi atetuke palani mere suke asou biruisu leke esi atetukesi papalani moneka. Le esi ono luma toini ilaru bei jemate toini kena esi hlaleke hnauna nkenale more baue esi atetuke rebe nkena more. Esi atetuke meru batuke loko supu kepene bokala, cara nikwa kepene mere asomi titinai. 12 Bei nabia rebe tamata Kretaru esi naokeise nabire, sae bei ruasi ibeteke lekwe be, “Tamata rebe esi rue mei nusa Kretare bei akmena sa esi lepa nloene rame. Esi suka lene loko hnauna nkenale moneka lupe binatane me aiela uei rebe nsolo kai ndasire. Kai esi noso.” 13 Saisa rebe nabi mere ibetekele tinai. Hoko alelikesi tiktili leke esi hlaleke loko hnauna nkenalaru. 14 Lelikesi leke esi lene loko tamata Yahudiaru esi alena rebe tinai more yake. Kai lelikesi leke esi lene loko pleta rebe tamata esi onore yake. Tamata meru esi lulu pleta nkenale mo. 15 Ete tamata rebe lalesi ntolire pusue yelu ndopo mo. Po tamata rebe lale tiae kai rebe hlaleke loko Yesuse more esi saisa rebe tiare. Esi noake tiae kai esi ono tiae po esi blake be esi ono tiae mo. 16 Esi naku be esi rekwa Alla po mere tinai mo le saisa rebe esi onore batuke tiae. Lalesu mise mo titinai. Esi lene loko Alla Eni pletaru mo kai saisa rebe nkenare esi ono loko mo.