^
1 JOHN
“Kije Manido Odanim8e8in” ka ijinikazodj, 8in ka migi8edj pimadizi8ini
Kije Manido kikasiamagonan ka iji patadiak
Jesos ki kikinoamage kidji sagiidinani8anig
Iag8amendamok madji inendamo8inan akig ka odjimagagin
Iag8amenimikog a8iagog ka ana8eta8a8adjin Jesosan
Kije Manido odabinodjijiman kidinagimigomin
Sagiidiok kakina pepejig e tacieg
Iag8a ka kagina8icki8adj a8iagog e kagik8e8adj
Kije Manido epitci sagiigo8ak
Kije Manido odabinodjijiman ocagodjitona8an patado8inan
Adi eji kikenimaiak Jesos 8in aa Kije Manido Og8izisan
Kagige pimadizi8in