13
Banabas acitc Saul onabamagani8i8ag kidji paba kagik8e8adj
Apitc ka ma8adjiidi8apan ka teb8etamo8adj 8edi Antiok odenag, te8agoban nandam e tibadjimo8agobanen Kije Manidon odikido8ini acitc nandam e kikinoamage8agobanen. Banabas (Barnabas), Simian (Siméon), 8in “Ka Makade8inni8idj” ka ijinikanagani8igobanen, Losios (Lucius), 8in Sinen ka odjipan, Manaen, 8in ka 8idji tajikemapanin ako Herodan e ocki pimadizipan, acitc Saul, mi ejinikazo8agobanen igi nabeg. Meg8adj dac ka teb8etamo8adj e taji aiamie8adj acitc e pagidadjige8adj, Mino Manidon ogi igo8an: “Nigi onabamag Banabas acitc Saul. Nidaian mikimo8ini ke ijita8adj. Pagidinikog kidji nda ijita8adj kagi inanonag8a mikimo8ini.”
Kiabadj dac ki pagidadjige8ag acitc ki aiamie8ag. Ogi samictig8anena8an Banabasan acitc Saulan, midac ka iji ijinija8a8adjin kidji ijitandjin Mino Manidon kagi iji nda8enimandjin kidji ijitandjin.
Banabas acitc Saul 8edi Sipinos (Chypre) minitigokag
Mino Manido ogi ijinija8an Banabasan acitc Saulan kidji nda paba tibadjimondjin Kije Manidon omin8adjimo8ini. Nitam ki ija8ag Selocia (Séleucia) odenakag, midac ka iji inaci8adj Sipinos (Chypre) minitigokag. Apitc dac ka tag8icino8adj Salamis odenakag 8edi Sipinos minitigokag, ki tibadjimo8ag Coda8inni aiamiemigi8amikag Kije Manidon omin8adjimo8ini. John-Makan dac tebanin iima kidji 8idjiigo8adjin.
Minitigokag ki odji ajo8agame8ag kidji ija8adj Papos (Paphos) odenakag. 8edi Papos ogi nagicka8a8an pejig Coda8innin e mamada8izindjin, Bar-Jesos ijinikazonigoban. Kije Manido pejig oniganadjimo8inniman ijinikandizogoban, ka8in dac ii teb8esigoban. O8a8idji8abanin ini naben ka ogima8indjin iima minitigokag, Segios Polos (Sergius Paulus) ka ijinikazondjin, ka kitci kagita8endagozindjin. Aa dac ogima ogi nd8e8emagoban Banabasan acitc Saulan, onada8endanaban mega kidji nodag Kije Manidon omin8adjimo8ini. Aa ka mamada8izipan, Elimas ijinikazogoban Kanek (Grec) e ijigij8ani8anig. Ogi k8ag8e todan dac kidji ana8eta8agani8indjin Banabasan acitc Saulan. Ka8in mega onada8enimasi8abanin ogiman kidji teb8etamindjin. Saul dac, Pon (Paul) acitc ijinikazogoban, ogi pidigeckagon Mino Manidon. Ogi kijigabaman ka mamada8izindjin acitc ogi inan: 10 “Kin ka iji tibendagozian kitci madji manidokag kidadam, ka madjendaman kakina k8aiak8adizi8in! Kabe kikagina8ickimag a8iagog acitc ki8aiejimag. Teb8e8ini ka ikidodj ka Tibendjigedj, kin dac pijicig kidikidonan ega k8aiak ii. 11 Aja dac Kije Manido oga todan ega kidji 8abian. Ka8in dac 8a8adj kiga kackitosin kidji 8abamadj kizis e tcakasigedj, pinici kidji pagidinik Kije Manido kidji gi koki 8abi8adj kiabadj.”
Teci8ag dac Elimas ka8in odji 8abisi, midac tabickotc apan ka iji kacki tibikanig ka tedj ki ijinagozi. Ki k8ek8ekigaba8i e paba nanada 8abamadjin a8ian kidji sagindjinigodjin. 12 Ogima dac, apitc ka 8abadag ii8eni kagi todjigadenig, ogi teb8eta8an Kije Manidon. Ki kitci mamakadendam adi eji kikinoamagani8anig ka Tibendjigendjin odji.
Pon acitc Banabas 8edi Antiok odenag Pisidia (Pisidie) akikag
13 Pon acitc o8idji8aganan ki odji madjiaci8ag Papos odenakag. Ki ija8ag dac Peniga (Perge) odenakag, 8edi Pampilia (Pamphylie) akikag. John-Mak ogi naganan iima, kidji ki8edj Jerusalem odenakag. 14 Peniga dac ki odji madja8ag, acitc ki ani ija8ag Antiok (Antioche) odenakag Pisidia akikag ka iji peconag8anig. Meg8adj e te8agobanen Antiok odenakag, apitc e aiamie kijiganig, Coda8inni aiamiemigi8amikag ki pidige8ag acitc ki abi8ag. 15 Pejig a8iag iima ogi nabo8adan Moisan odinakonige mazinaigani acitc niganadjimo8innin omazinaigani8an. Midac Coda8innig ka niganizi8adj iima aiamiemigi8amikag ogi ijinija8a8an a8ian kidji nda 8idama8andjin Ponan acitc Banabasan: “Nidjiki8eg! Kicpin kegon 8i ineg8a a8iagog, kidji sogidee8adj oteb8etamo8ini8akag, kigagi tibadjimom nogom,” ki inagani8i8ag. 16 Pon dac ki pazig8i kidji anim8edj. Ki icpinikeni kidji ndotagodjin a8iagon acitc ki ikido:
“Israel a8iagog, acitc kina8a ega ka Coda8inni8ieg ka icpenimeg Kije Manido, ndotaocik! 17 Kije Manido, Israel a8iagon ka icpenimigodjin, ogi onabaman kikitci anicinabeminabanin. Ogi pagidinan kidji ani kitci manendjin meg8adj anodj 8edi eji tajikenipanin Idjip (Égypte) akikag. Ogi sagidji8inan Idjip akikag, omacka8izi8in e abadjitodj. 18 Nimidana (40) pibon inigik ki cacibendam, misa8adj egi madji inakamigizindjin, meg8adj ka paba tajikendjin pig8adakamigokag. 19 Ogi 8anadjiton nij8atcin inakanezi8inan Kenan (Canaan) akikag, acitc ogi minan ii akini odanicinabeman. 20 Nio midasomidana acitc nanomidana8e (450) pibon inigik meg8adj kakina oo ki iji8eban.”
“Ick8a dac ii, Kije Manido ogi onabaman nandam Coda8innin ka kagita8endagozindjin kidji niganizindjin, pinici niganadjimo8inni Samian (Samuel) kagi pi niganizinigobanen. 21 Midac Kije Manido ki pagosenimagani8i kidji onabamadjin ogiman kidji niganizindjin. Kije Manido dac ogi minan Saulan kidji odogimamindjin. Kic (Kish) ini og8izisibanin Saulan, Bendjamin (Benjamin) odanike ojisan. Saul dac ki ogima8i nimidana (40) pibon inigik. 22 Apitc dac Kije Manido ka ana8enimadjin Saulan, ogi odapinan Davidan kidji ogima8indjin. 8adan oo Kije Manido ka ikidodj ka mikomadjin Davidan:
‘David, Jesse og8izisan,
mi aa nabe ka nda8enimag kidji ogima8idj.
Nikikendan enendag tabickotc nin ka inendaman.
Kada ijita adi ke iji nda8enimag.’1 Samuel 13.14; 16.12; Psaume 89.21(20)
Mi ka ikidodj. 23 Aja odjitcise Kije Manido kagi ikidogobanen kidji todag. Ogi asan pejig Davidan odanike ojisini kidji ag8acimadjin Israel a8iagon, mi 8aa Jesos. 24 Ab8amaci Jesos ka madjitadj kidji mikimodj, Cabadis (Jean-Baptiste) ogi 8idama8an Israel a8iagon kidji an8endizondjin acitc kidji sigaadazondjin. 25 Apitc ka ani ick8atadj omikimo8in, Cabadis ogi inan a8iagon: ‘A8enen enenimijieg? Kidinendana8a na nin 8aa Kije Manidon kagi ikidonipanin kidji pidjinijaogodjin? Ka8in nin aa. Anic dac aja kegat kada tag8icin. Ka8in tibise nidapitendagozisi kidji anokita8ag e abiskobida8agin omakizineabin.’ Mi oo Cabadis ka inadjin.”
26 “Nidjiki8eg, kina8a Abanaam (Abraham) odanike ojisan acitc kina8a ega ka Coda8inni8ieg ka icpenimeg Kije Manido, ndotaocik! Kina8it sa Kije Manido kagi 8idamago8ak adi ke todag kidji ag8acimigo8ak. 27 Igi a8iagog Jerusalem odenag ka tajike8adj acitc odogimami8an ka8in ododji teb8etasina8a Jesosan e pi nda ag8acimigo8ak. Taso aiamie kijigag niganadjimo8innig omazinaigani8an nabo8adjigadeni8an, ka8in dac a8iagog ododji nisidotasina8a ka iji nodamo8adj. Apitc dac Jesos ka ick8aienimagani8idj, ki iji8ebani kagi ikidondjin niganadjimo8innin. 28 Ka8in kegoni ododji mikasina8a kidji gi odji nisa8apanin. Misa8adj dac Pilat ki k8ag8edjimagani8i kidji nisagani8indjin. 29 Apitc ka ick8a iji8ebanig kakina kegoni kagi ikidomaganigobanen Kije Manidon Omazinaigani 8in odji, ogi nisakona8an tcibaiatigokag acitc ogi asa8an 8ibabikiniganikag. 30 Midac Kije Manido ogi abidjibaan. 31 Kitci maneogon inigik, ogi koki 8abamigogoban ini8e ka paba 8idjiogogobanen Galilee akikag pinici Jerusalemikag. Aja dac nogom Israel a8iagokag paba tibadjimo8an kagi pi todag Jesos. 32 Nina8it dac kipidamagom oo8e min8adjimo8in. Kagi inagobanen Kije Manido 8eckadj kikitci anicinabeminabanin kidji todag, 33 aja nogom ogi ojiton kina8it odji odanike ojisi8an. Ogi ojiton e abidjibaadjin Jesosan. Tabickotc ka iji nabo8adamak Kije Manido Omazinaigan, eko nijinigin 8eckadj Kitci Nigamo8inan:
‘Kin nig8izis.
Teb8e ninikag kidiji odadaminan ogajigag.’Psaume 2.7
34 Kije Manido ki 8idamagegoban kidji abidjibaadjin nibo8inikag, ega 8ikad mina8adj kidji gi nibondjin acitc kidji gi 8anadanig o8ia8ini. Mi oo ka ikidogobanen:
‘Ketcinadj kiga ca8eniminom,
kagi inagiban David kidji todaman.’Ésaïe 55.3
35 Mina8adj dac ojibiigadeni Kije Manido Omazinaiganikag:
‘Kin Kije Manido,
ka8in kiga pagidinasin aa8e ka kitcit8a8izidj ka tibenimadj
kidji taji nici8anadanig o8ia8 iima nibo8inikag.’Psaume 16.10
36 Meg8adj David ka pimadizipan, ki ijita Kije Manidon kagi iji nda8enimigopanin kidji ijitadj. Midac ka iji nibodj. Pecodj 8eckadj okitci anicinabemikag ki iji asagani8i acitc o8ia8 ki 8anadani. 37 Ka8in dac 8in ini8e Kije Manido kagi abidjibaadjin ki odji 8anadasini o8ia8ini. 38 Nidjiki8eg! K8ag8e nisidotamok ka 8idamonagok. Kicpin teb8eta8eg Jesos, kada kasiigade8an kipatado8ini8an. E nosoneamegoban Mois odinakonige8inan, ka8in 8ikad kikackitosina8aban kidji k8aiak8abamigo8eg Kije Manido. 39 Aja dac nogom kakina a8iag ka teb8eta8adjin Jesosan, ok8aiak8abamigon Kije Manidon. 40 Iag8amig dac, ega kidji iji8ebizieg niganadjimo8innig kagi ikido8adj:
41  ‘Ndotamok, kina8a ka papiijieg e ikido8an!
Kiga mamakadendana8a, midac kiga nibom!
Niga todan mega kegon e mamakadendag8ag
meg8adj e pimadizieg.
Misa8adj dac a8iag tatibadjimotago8egoban,
ka8in kida teb8etasina8a.’ ”Habacuc 1.5
Mi ka iji kagik8edj Pon.
42 Apitc Pon acitc Banabas ka ani sagaamo8adj Coda8inni aiamiemigi8amikag, ki k8ag8edjimagani8i8ag kidji koki pija8adj mina8adj aiamie kijiganig, mina8adj kidji pi tibadjimo8adj ini kegonan. 43 Ka ick8a ma8adjiidinani8anig Coda8inni aiamiemigi8amikag, mane Coda8innig acitc mane a8iagog kagi adjito8adj odaiamie8ini8a kidji nosoneamo8adj Coda8inni aiamie8ini ogi nosone8a8an Ponan acitc Banabasan. Midac Pon acitc Banabas odaiamia8abanin acitc okadjinija8a8abanin ega 8ikad kidji poni apacenimondjin Kije Manidon okitci ca8endjige8inikag.
44 Mina8adj e aiamie kijiganig, kegat kakina mizi8e ka tajike8adj iima odenag ki ma8adjiidi8ag kidji ndotamo8adj ka Tibendjigendjin odikido8ini. 45 Apitc Coda8innig ka 8abage8adj e kitci manenani8anig, ki kitci odendamog. Ki ikido8ag dac: “Kagina8icki Pon” acitc ogi kitci mamanazoma8an. 46 Midac Pon acitc Banabas ogi ina8an ega e kocima8adjin: “Kina8akag ka Coda8inni8ieg ijinag8anoban nitam kidji 8idamago8eg Kije Manido odikido8in. Kigi 8ebinana8a, ka8in dac kidinendagozisim kidji aiameg kagige pimadizi8in. Nda8adj dac, kiga naganinom, ega ka Coda8inni8i8adj niga nda 8abamananag. 47 8adan oo8e ka Tibendjigedj kagi iji 8idamago8ag:
‘Kigi onabamin tabickotc 8asea8in kidji ijinagozian,
taji ka te8adj ega ka Coda8inni8i8adj,
midac kakina a8iagog ooma akig kidji kikendamo8adj
adi ka todaman kidji ag8acimag8a,’Ésaïe 49.6
nigi igonan.”
48 Apitc ega ka Coda8inni8i8adj ii8eni ka nodamo8adj, ki kitci modjigendamog acitc ogi icpendana8a ka Tibendjigendjin odikido8ini. Midac igi8e kagi onabamagani8i8adj kidji aiamo8adj kagige pimadizi8ini ogi teb8eta8a8an Jesosan.
49 Midac mizi8e iima akikag ki pabamadjimonani8ani ka Tibendjigedj odikido8in. 50 Coda8innig dac ogi 8ik8adjia8an ini8e ka niganizindjin iima odenag acitc ka oconiamindjin ik8e8an ka manadjiandjin Kije Manidon, kidji madjenima8adjin Ponan acitc Banabasan. Midac ka iji nanekadjiagani8i8adj Pon acitc Banabas acitc ki madjinija8agani8i8ag odaki8akag. 51 Pon dac acitc Banabas ogi papa8isidona8an omakizini8an kidji odji kikendjigadenig ega e 8i an8endizonani8anig iima odenag. Midac ka iji ija8adj Ikoniom (Iconium) odenag. 52 Nandam dac Antiok odenag ka te8adj a8iagog teb8e ka teb8eta8a8adjin Jesosan, ki kitci modjigendamog acitc Mino Manidon ogi pidigeckago8an.