15
Ka ma8adjiidinani8ag Jerusalemikag
Nandam a8iagog ki pija8ag 8edi Antiok (Antioche) odenag, Coda (Judée) akikag e pi odose8adj, e kikinoamage8adj oo: “Ka8in kigagi ag8acimigosim kicpin ega pak8ejogo8eg tabickotc kagi ikidomaganigin Mois odinakonige8inan.” Pon acitc Banabas ogi kitci madjita8a8an ini8e a8iagon acitc ogi kitci kaganona8an ii kikinoamage8ini odji. Midac ki onabamagani8i8ag Pon, Banabas acitc nandam a8iagog Antiok ka tajike8adj, mama8 Jerusalemikag kidji ija8adj, kidji nda mikodamo8adj 8edi ii kikinoamage8ini, kidji kikendamo8adj adi enendamindjin ka midatcin acitc nijindjin Anodaganan acitc ka niganizindjin.
Ka teb8etamindjin dac ogi ijinijaogo8an. Ki ani ija8ag Pinicia (Phénicie) acitc Samani (Samarie) akikag, e paba mikodamo8adj adi ega ka Coda8inni8indjin kagi iji teb8eta8andjin Kije Manidon. Ki kitci min8endamog ka teb8etamo8adj egi nodage8adj ii inadjimo8ini. Apitc ka oditamo8adj Jerusalemini, Anodaganan, ka niganizindjin, acitc kakina ka teb8etamindjin ogi anamikago8an. Pon acitc Banabas ki tatibadjimo8ag kakina kegoni Kije Manidon kagi todamindjin, egi 8idjiigo8adjin. Nandam ka teb8etamo8adj, Coda8innig ka nagadjito8agobanen inakonige8inan iji acidagimagani8i8agoban. Ki pazig8i8ag dac ka iji ma8adjiidinani8anig acitc ki ikido8ag: “Ega ka Coda8inni8i8adj kagi pi teb8etamo8adj, mi panima ki pak8ej8agani8i8adj. Mi panima acitc ki 8idama8agani8i8adj kidji ndotamo8adjin Moisan odinakonige8ini.”
Anodaganag acitc ka niganizi8adj ki ma8adjiidi8ag kidji mikodamo8adj ii8eni. Kitci kin8ej ki anim8e8ag. Kegapitc Simo Pien ki pazig8i acitc ki ikido: “Nidjiki8eg! Kikikendana8a adi ka iji8ebag 8eckadj. Kije Manido nigi onabamig kidji 8idama8ag8a min8adjimo8ini igi8e ega ka Coda8inni8i8adj, kidji gi nodamo8adj acitc kidji gi teb8etamo8adj. Kije Manido dac ka kikenimadjin adi ejideendjin a8ian, ogi minan ega ka Coda8inni8indjin Mino Manidon, tabickotc kina8it kagi todago8ak, e 8abadai8edj egi odapinagani8i8adj ke8ina8a. Ka8in ododji pakanenimasi8an Kije Manido ega ka Coda8inni8indjin tabickotc kina8it. Apitc ka teb8etagodjin, ogi ijian kidji paiekideendjin. 10 8egonen dac 8edji k8ag8e nickieg Kije Manido? Ega ka Coda8inni8i8adj ka 8i teb8eta8a8adjin Jesosan, okitci sanagendana8a kidji kana8endamo8adjin kakina Moisan odinakonige8ini. Ka8in kekina8it kek8an kikitci anicinabeminabanig kidodji kackitosinanan ii kidji todamak. 11 Ka8in k8aiak ii! Kiteb8etananan ka Tibendjigedj Jesos okije8adizi8in odji 8edji ki ag8acimigo8ak. Midac maia pejig8an kagi iji8ebizi8adj ega ka Coda8inni8i8adj.” Mi ka ikidodj Simo Pien.
12 Midac kakina iima kagi ma8adjiidi8adj ka8in odji kidosi8ag. Ogi ndota8a8an Ponan acitc Banabasan e mikodamindjin kakina mamada8izi8inan acitc ka mamakazinag8anigin kegonan Kije Manidon kagi minigo8adjin kidji iji kackito8adj taji ka tendjin ega ka Coda8inni8indjin. 13 Apitc ka ick8a tatibadjimo8adj, Jak (Jacques) ki pazig8i kidji anim8edj. Ki ikido: “Nidjiki8eg, ndotamok! 14 Simo kigi mikodamagonan adi Kije Manido ka todag nitam kidji 8abadai8edj e sagiadjin ke8ina8a ega ka Coda8inni8indjin, e onabamadjin 8ina8akag ini8e ke tibenimadjin. 15 Mi kagi ikido8adj ke8ina8a niganadjimo8innig. Ojibiigadeni mega:
16  ‘Ka Tibendjigedj ikido:
Ick8a dac ii, niga koki tag8icin.
Mi maia migi8am kagi ka8iseg acitc kagi ick8a abadag
ejinag8anig David odogima8i8in.
Niga koki ojita8an.
Niga kitci sogakisida8an kiabadj.
17  Midac kakina kodagiag a8iagog
oga pi nanada 8abama8an ka Tibendjigendjin,
adigotc enakanezi8adj a8iagog kagi onabamag8a.
18  Mi oo8eni kagi ikidodj ka Tibendjigedj,
8in kagi kikendamoni8edj ini kegonan aja 8eckadj.’Amos 9.11-12
Mi mezinadenig.”
19 “Nin dac nidinendan ka8in kida sanagiasi8ananag igi8e ega ka Coda8inni8i8adj egi madji teb8eta8a8adjin Kije Manidon. 20 Tiegodj dac kiga ojibiama8ananag. Kiga 8idama8ananag ega kidji midji8adj 8iasini kagi pagidinigetama8agani8indjin manidokanan, ega ka ijinag8anig kidji midjigadenig. Kiga 8idama8ananag kidji nagadjiidizo8adj, ega madji aido8ini kidji pamendamo8adj. Acitc kiga 8idama8ananag ega kidji minik8e8adj misk8ini, kek8an kidji am8a8adjin a8esizan kagi kibisk8enagani8indjin. 21 Mi mega ono8e inakonige8inan Mois kagi migi8edj. Aja 8eckadj paba kikinoamagani8an kakina pepejig odenakag, acitc nabo8adjigade8an aiamiemigi8amikag taso e aiamie kijigag,” ki ikido Jak.
Ojibiigani kagi ijinijaama8agani8i8adj
ka teb8etamo8adj ega ka Coda8inni8i8adj
22 Anodaganag, ka niganizi8adj acitc kakina ka teb8etamo8adj ki onaco8e8ag kidji onabama8adjin nandam 8ina8akag ka taci8adj acitc kidji ijinija8a8adjin 8edi Antiok (Antioche) odenag kidji 8idji8a8adjin Ponan acitc Banabasan. Ogi onabama8an dac Silasan acitc Jodan (Jude), Basabbas ka iji api8izondjin, midjinijin ka kitci inenimagani8inigobanen. 23 Ki anonagani8i8agoban dac kidji iji8ido8adj oo8e ojibiigani:
“Kidanamikonom kina8a ega ka Coda8inni8ieg ka teb8eta8eg Jesos, ka tajikeieg Antiok odenag, Siria (Syrie) akikag acitc Silisia (Cilicie) akikag. 24 Nigi nodagemin nandam a8iagog nina8itinakag ka odji8adj egi pi nda 8abamigo8eg, acitc egi nda kikinoamago8eg kegonan kagi anodj inendamiigo8eg acitc kagi migockadendamiigo8eg. Ka8in nidodji anonasi8ananag ii kidji todamo8adj. 25 Nigi ma8adjiidimin dac acitc nigi onendananan kidji onabamagid8a a8iagog acitc kina8akag kidji ijinija8agid8a. Opi 8idji8a8an Ponan acitc Banabasan, ki8idji8agananag 26 ka kitci anokita8a8adjin ka Tibeniminak Jesos Christ, misa8adj e k8ag8e nisagani8i8adj. 27 Jod (Jude) dac acitc Silas nidijinija8ananag kina8akag, 8ina8a tibina8e kidji 8idamago8eg 8egonen 8ejibiamago8eg. 28 Nigi 8idamagonan Mino Manido adi ke todamag. Nigi inendananan dac ega osa mane kidji sanagiigo8eg, mi eta kidji kana8endamegon ini inakonige8inan ka kitci apitendag8agin. 29 Ka8in dac midjikegon 8ias kagi pagidinigetama8agani8i8adj manidokanag. Ka8in minik8ekegon misk8i. Ka8in am8akegon a8esiz ka kibisk8enagani8idj. Nagadjiidizok, ega madji aido8in kidji pamendameg. Kiga mino inakamigizim kicpin iag8amendamegon ini kegonan. Nina8it Anodaganag acitc ka niganizi8adj.”
30 Midac igi8eni8ag ka pimi8ido8adj ki madjinija8agani8i8ag, ki ija8ag dac iima Antiok odenag. Ogi ma8adjia8an iima ka teb8etamindjin acitc ogi mina8an ii ojibiigani. 31 Apitc ka ick8a nabo8adamo8adj, ki kitci min8endamog ekidomaganig acitc ki kitci sogidee8ag. 32 Jod acitc Silas apanigotc paba tibadjimo8agoban ako Kije Manidon odikido8ini adigotc e te8adj. Antiok odenakag dac kitci kagik8e8agoban kidji 8idjia8adjin ka teb8etamindjin acitc kidji sogigaba8icka8adjin oteb8etamo8inikag. 33 8enibik iima ki tajike8ag. Kegapitc dac ka teb8etamindjin ogi igo8an kidji mino pabamadizi8adj acitc ogi koki nda 8abama8an ini8eni8an kagi madjinijaogo8apanin. [ 34 Silas dac ki inendam kiabadj iima kidji tajikedj.]
35 Pon acitc Banabas kiabadj iima ki tajike8ag Antiok odenakag. 8ina8a acitc mane kodagiag ki kikinoamage8ag acitc ki kagik8e8ag ka Tibendjigendjin omin8adjimo8ini.
Pepakan ija8ag Pon acitc Banabas
36 Kegapitc dac Pon ogi inan Banabasan: “Mane odenan kigi iji paba tatibadjimomin Kije Manido omin8adjimo8in. Kida koki ijamin ini odenan kidji ndaodeomaiakonig ka teb8etamo8adj. Misa kiga kikendananan adi e ti8adj.” 37 Banabas o8i madji8inabanin John-Makan. 38 Ka8in dac Pon ododji min8endasin kidji madji8inagani8indjin. Ogi pagidji8ebinanagoban mega omikimo8in 8edi Pampilia (Pamphylie), acitc ka8in mina8adj ododji paba 8idji mikimomigosi8abanin. 39 Midac Pon acitc Banabas ki odji kitci kaganondibanig. Midac pepakan kagi odji iji madja8adj. Banabas ki ija Sipinos (Chypre) minitigokag acitc ogi madji8inan John-Makan. 40 Pon dac ogi onabaman Silasan kidji 8idjiogodjin. Ka teb8etamo8adj Antiokikag ogi pagosenima8an ka Tibendjigendjin kidji ca8enimandjin Ponan acitc Silasan. 41 Midac ka ani ija8adj Siria (Syrie) acitc Silisia (Cilicie) akikag kidji ani 8idjia8adjin ka teb8etamindjin.