2
Jesos okigean a8ian ega ka mazikandjin
(Inabin acitc Matio 9.1-8; Lok 5.17-26)
Maneogon ick8a ii, Jesos ki koki pija Kaponaom (Capernaüm) odenag, acitc mane a8iagog ogi kikendana8a egi koki pi ki8endjin. Kitci mane dac a8iagog ki iji ma8adjiidi8ag iima migi8amikag ka iji tajikenigobanen. Ka8in dac tibise ta8atesinogoban ke iji abinani8ag, ka8in 8a8adj ag8adjik ick8ademikag. Jesos dac ki kikinoamage.
Nandam a8iagog ki odji tag8icino8agoban, e iji8ina8adjin Jesosikag pejig naben ega e mazikandjin, ni8in e taci8adj e pimi8ina8adjin. Ka8in dac okackitosina8aban kidji pidige8ina8apanin adi e tendjin Jesosan, epitci kitci manenani8anigobanen. 8agidabak8an dac ogi ik8ada8e8ina8an, acitc ogi pagonebak8eana8a tibickotc adi Jesos eji tegobanen. Midac iima ka odji pagonebak8eamo8adj ka iji nisabikena8adjin ini8e ega ka mazikandjin, apicimonikag e iji pimakocinogobanen. Apitc Jesos 8eabamadjin ini a8iagon kagi pidji8inandjin ini naben adi epitci sogi teb8etamindjin, ogi inan ini8e ega ka mazikandjin: “Nig8izis! Aja ki kasiigade8an kipatado8inan.”
Nandam Coda8inni kikinoamage8innig e taji abi8agobanen iima ki inendamo8agoban: “Adi 8edji ikidodj ii? Omanazoman Kije Manidon! Ka8in a8iag tesi e kackitodj kidji kasiamagedj patado8inan, Kije Manido eta okackiton!”
Jesos teci8ag okikendanagoban adi enendaminigobanen, acitc ogi inan: “8egonen 8edji inendameg ii? Na8adj na 8edandok kidji inag aa8e ega ka mazikadj: ‘Aja ki kasiigade8an kipatado8inan,’ kek8an: ‘8anickan, odapinan kidapicimon, acitc pimosen’ kidji inag? 10 Kinada8eniminom mega kidji kikendameg Aa8e Ka pi Anicinabe8iidizodj e kackitodj kidji kasiamagedj patado8ini ooma 8akidakamig,” ki ikido.
Ogi inan dac ini8e ega ka mazikandjin: 11 “Ki8idamon, 8anickan, odapinan kidapicimon, acitc ki8en kimigi8amikag.”
12 Meg8adj dac kakina a8iagon e kana8abamigogobanen 8aa ega ka mazikadj, teci8ag ki 8anicka, ogi odapinan odapicimon, acitc ki ki8e. Kakina ka 8abama8adjin ki kitci mamakadendamog acitc ogi icpenima8an Kije Manidon, e ikido8adj: “Ka8in 8ikad nidodji 8abadasinanan oo8e kegon ka iji8ebag.”
Jesos onad8e8eman Lepin (Lévi)
(Inabin acitc Matio 9.9-13; Lok 5.27-32)
13 Jesos ki koki ija tcigagam Galilee sagaigani. Kitci mane a8iagon ogi pi nda 8abamigobanin, acitc ogi kikinoama8an. 14 Meg8adj e pimaadodj, Lepin (Lévi) ogi odji 8abaman, Alpi (Alphée) og8izisan. Ojibiige8igi8amikag ka iji ma8adjiagani8indjin conian e kijikaomagani8indjin kitci ogiman taji abigoban. Jesos dac ogi inan: “Nosoneocin.” Lepi dac ki pazig8i acitc ogi nosone8an.
15 Kegapitc Jesos ki nda 8isinigoban Lepin omigi8aminikag. Kitci mane8agoban ka ma8adjia8adjin conian kitci ogiman odji acitc kodagiag madji a8iagog ka inenimagani8i8apan, e 8idji 8isinima8apanin Jesosan acitc okikinoamaganan. Kitci mane mega igi ka inadizi8agobanen onosone8a8agoban Jesosan. 16 Nandam dac Coda8innig ka nagadjito8agobanen inakonige8inan, ka kikinoamage8agobanen acitc ini inakonige8inan, ogi 8abama8agoban Jesosan e 8idji 8isinimandjin ini8e a8iagon. Ogi ina8agoban dac Jesosan okikinoamaganan: “8egonen 8edji 8idji 8isinimadjin ini8e ka ma8adjiandjin conian kitci ogiman odji acitc ini8e ka madji inadizindjin?”
17 Jesos dac ogi noda8an acitc ogi inan ini Coda8inni kikinoamage8innin: “A8iagog ka mino pimadizi8adj ka8in onada8enimasi8a8an mackiki8innin, mi eta ka akozi8adj. Ka8in nidodji pijasi kidji nd8e8emag8a ka kitci k8aiak8enimidizo8adj a8iagog, tiegodj nigi pija kidji nd8e8emag8a ka patadi8adj.”
Jesos omikodan pagidadjige8ini
(Inabin acitc Matio 9.14-17; Lok 5.33-39)
18 Nigodin Cabadis okikinoamaganan acitc Coda8innig ka nagadjito8agobanen inakonige8inan pagidadjigebanig. Nandam dac a8iagog ogi pi nda k8ag8edjima8an Jesosan: “Cabadis okikinoamaganan acitc Coda8innig ka nagadjito8adjin inakonige8inan okikinoamagani8an pagidadjige8an. 8egonen dac 8edji ega pagidadjige8adj kin kikikinoamaganag?”
19 Jesos dac ogi nak8e8ajian: “Kidinendana8a na kadagi pagidadjige8ag igi8e kagi nd8e8emagani8i8adj e niba8inani8anig, meg8adj ini naben ka niba8indjin e 8idji8a8adjin? Ketcinadj ka8in ii ijisesinon! Inigikigotc ke 8idji8a8adjin ini naben ka niba8indjin, ka8in kadagi pagidadjigesi8ag. 20 Kegapitc dac kada odjitcise panima kidji madjadj aa ka niba8idj. Midac pidjinag ke pagidadjige8adj ka nd8e8emagani8i8adj.”
21 “Ka8in a8iag odabadjitosin ocki kegojicini kidji pag8aag kete kegojicini. Ii mega ocki kegojic kada odji manise kete kegojicikag. Midac kiabadj kada ani magi tadocka. 22 Acitc dac ka8in a8iag kete nibi8ajikag ka pack8egino8anigin odiji siginasin ocki cominaboni. Kicpin mega iidi todag, kada pakodjisemaganon ini nibi8ajan ka pack8egino8agin ocki cominabo kagi iji siginigadeg. Midac kicominabom acitc kinibi8ajan ma8asag eck8a abadagin. Ka8in 8in iidi! Panima ocki pack8egino nibi8ajikag ki iji siginigadeg ocki cominabo.”
Jesos omikodan Coda8inni aiamie kijigoni
(Inabin acitc Matio 12.1-8; Lok 6.1-5)
23 Nigodin meg8adj e Coda8inni aiamie kijiganig, Jesos acitc okikinoamaganan opimi cabocta8eckana8agoban ka iji kitigani8anig anominan. Meg8adj e pimode8adj, igi kikinoamaganag ki madjita8agoban kidji ma8adjia8adjin nandam anominan. 24 Nandam Coda8innig ka nagadjito8agobanen inakonige8inan ogi ina8an Jesosan: “Kijigabamik! 8egonen kikikinoamaganag 8edji ma8adjia8adjin anominan meg8adj e aiamie kijiganig? Ikidomaganon kidinakonige8inanan ega e inendagozi8adj kidji todamo8adj iidi.”
25 Jesos dac ogi nak8e8ajian: “Kana 8ikad kidodji nabo8adasina8a Kije Manido Omazinaiganikag adi ka todamogobanen ogima David? Nigodin midjimini onada8endana8agoban 8in acitc o8idji8aganan e mamida8askade8agobanen. 26 David dac ki pidigegoban Kije Manidon odaiamiemigi8aminikag acitc ogi am8an pak8ejiganan Kije Manidon kagi ca8enimagani8indjin. Ii apitc Abiatar Coda8inni aiamie ogima8igoban ma8adji ka niganizipan. Kidinakonige8inanan ikidomaganon Coda8inni aiamie ogimag eta kidji am8a8adjin ini pak8ejiganan. Anic dac David ogi odapinan acitc ogi minan o8idji8aganan.”
27 Jesos kiabadj ogi inan: “Kije Manido ogi ojiton e aiamie kijiganig a8iagog odji. Ka8in ododji kijenimasin ini a8iagon kidji tibenimigondjin ii ka aiamie kijiganig. 28 Nin dac, Ka pi Anicinabe8iidizodj, nitibendan ii ka Coda8inni aiamie kijigag.”