2
Kikinoamagen teb8e8in
Kin dac Tite, kikinoamagen e k8aiak8ag kikinoamage8in. Ijik comisag ega kidji kitci minik8e8adj, k8aiak kidji inakamigizi8adj kidji gi odji manadjiagani8i8adj, acitc kidji k8aiak8endamo8adj. Ijik kidji macka8izi8adj oteb8etamo8ini8akag, enigokodee8adj kidji sagia8adjin kodag a8iagon, acitc kidji cacibendamo8adj meg8adj e kodagito8adj.
Mi pejig8an, ijik kokomag kidji k8aiak8adizi8adj kidji gi odji min8endamia8adjin Kije Manidon. Ka8in kada paba madji mikomi8esi8ag, acitc ka8in kada kitci minik8esi8ag. Tiegodj, inendagozi8ag kidji kikinoamage8adj adi ke iji k8aiak8adizinani8anig. Mi iidi ke iji kikinoama8a8adjin ka ocki pimadizindjin ik8e8an kidji sagiandjin o8idigemagani acitc odabinodjijimini, kidji k8aiak8endamindjin acitc kidji paiekideendjin, 8e8enda kidji mikimondjin omigi8aminikag, kidji minodeendjin, acitc kidji ndota8andjin o8idigemagani. Kicpin dac iidi inakamigizi8adj, ka8in a8iag oga mikasin ke odji madji mikodagiban Kije Manidon omin8adjimo8ini.
Mi pejig8an, kikinoamaok ka ocki pimadizi8adj nabeg kidji k8aiak8endamo8adj. Kin dac, Tite, kida mino inakamigizinan kekin, kidji gi kagikina8abamik8a. 8e8enda kikinoamagen, enigokodeean. 8idamagen kegonan ka teb8emagagin, ega anodj kidji gi igo8an. Midac kada agadji8ag igi8e ka 8i madji mikomigo8ak, ega kidji mikamo8adj 8egonen ke madji mikodamo8apan.
8idamaok anokitage8innig ka tibenimagani8i8adj kabe kidji ndota8a8adjin okackami8an, kidji min8endamia8adjin, acitc ega kidji ajide8e8adj. 10 8idamaok ega 8ikad kidji kimodima8adjin okackami8an. Tiegodj k8aiak kada inakamigizi8ag, kidji gi 8abadaa8adjin okackami8an e teb8eiendagozi8adj. Kicpin dac iidi todamo8adj, a8iagog oga teb8etana8a ka iji kikinoamagani8anig Kije Manidon ka Ag8aciminak e mikomagani8indjin.
11 Kije Manido mega ki 8abadai8e okitci ca8endjige8in, kakina a8iag kegi odji ag8acimagani8idj. 12 Ii dac ca8endjige8in ki8abadaigonan kidji 8ebinamakonin madji inadizi8in acitc madji mosa8endamo8inan, acitc kidji k8aiak8endamak, kidji k8aiak8adiziak acitc kidji min8endamiaiak Kije Manido kakinagotc adi ejitcigeiak, meg8adj e pimadiziak ooma akikag. 13 Inadizidan dac iidi, meg8adj e taji pito8ak ii kijik apitc ke odji kitci modjigendamak, apitc ke tag8icig Jesos Christ ka Ag8aciminak, ke nag8anig epitci icpendagozidj. Mi 8aa Kikije Manidominan ka kitci kitcit8a8izidj. 14 Ki pagidenimidizo kina8it odji, ega mina8adj kidji tibenimigo8akonin kipatado8ininanan, acitc kidji gi paiekideeiak, odanicinabeman kidji apitendagoziak, e 8i mino ijitcigeiak.
15 Mi iidi ke iji kikinoamagean, kimacka8izi8in e abadjito8an kidji gi 8idjiad8a ka ndotaok8a kek8an kidji gi kagikimad8a. Ka8in a8iag pagidinaken kidji maskenimik.