1 Timothy
Paul-el pip nhenhan ingkwernew, rap thwenew Timothy-warl-anem.
Angka nhenhan alakenh aynteyel
Paul-el angka nhenh pip-warl ingkwernew, rap thwenew artwa akely-warl Timothy-warl. Paul-wenh alerikw-apenyarlap ran anenh. Ratherrap alhenh, angka mwerr Akngey-wenh ilerl-apenh. Timothy rap artenyarl anew apmer ingwerelarl Ephesus-itwewarl. Paul rap alhew Macedonia-warlarl. Apmer nhenh-they rap thweney-alhew pip nhenhan.
Pip nhenh-angkwarr ra Timothy ilew alakenh: “Ntwa Ephesus-areny-rnem akalty-antheyew arraty-angkwarr. Ingwer-rnemelan akalty-antheyel apmwangkwarr, akngerr ilpertelelh-aynteyew. Ntwa renh-rnem akalty-anthaynta mwerr-angkwarr.”
Paul-el ilew Timothy arrpemarl: “Ingwer-rneman rlwaneyew, atyetyart aneyew tyatyew.”
1
Paul-el pip ingkwernew, rap thwenew Timothy-warl
Ya Timothy, ayeng nhanyemarl Paul. Athan thweneyel pip nhenhan ngkweng-warl. Awank-akerr Akngeyel ilew, “Ingwerentyarl inweng anthelhem Jesus Christ-warl, athan renh arntarnt-arayntem. Rap atyeng-itwel aney-alpem intem-antey, ilwey-angenh.” Alakenh anantherr arternp-antey Jesus-ew mpwelhayntem, rarl ingwer-ingweran angkep apetyeyenhew. Ratherr ayenh rlwanew alhaynteyew, angka mwerr-angker Jesus-akert ilerl-apaynteyew apmer arrpanenhew.
Timothy, ayeng ngkweng artewenty ilkelheyel. Ngan alerey atyenh-apenyarl aneyel, ntwap Jesus-ew iterreyel ayeng-apeny. Athan intem Akngey ayern-ayntem Lord Jesus-then alakenh: “Akngeyay, nga athamerr-aynteyew Timothy-ew. Renh arntarnt-araynteyew mwanty-antey, raw mwerr anaynteyew.”
Ingwer-rnemelan akalty-antheyel apmwangkwarr
Aylanth anenh Ephesus-itwew-tangkwel. Ayengan Macedonia-el-anem aney-alpew. Apmer Ephesus-itwew artwa ilkwernem anenh tyaty-itwew, rernem angka apmwew akalty-anthenh. Atha ngenh ilew, arteny anaynteyew, ntnwa renh-rnem arratyel-aynteyew. Athap ngenh ilew, renh-rnem akeleyteleyew. Nthakenh rernem alakenh akalty-anthey-angenh! Atha ngenh ileyel pip nhenh-angkwarr: artwa yanh-rnem ilaw, apmwel-ayeth akalty-anthey-angenh! Rerneman aleth akalty-antheyel angka apmwernem, angkernem-then itnernem arrwekeleny-rnem-akert. Christian-rnem apateyel-anem itna yanh-rnemew. Artwa ilkwa yanh-rnem warrkerrey-angenh-anem Akngeyew, arrangkw. Akngey-wenh-rneman ikwerant iterreyew, itna yanh-rnemew iterrey-angenh-anem.
Timothy, ngan angkeyew Christian-rnemewarl, rerneman inweng anthelheyew Akngeyew-anem. Akngey ra aleth iterreyel ilek-ilek mwerr-angkerew. Renh-rnem ila, iterreyew irrkaty-angkwarr-antey. Renh-rnem ila, aneyew arraty-angkwarr-antey. Renh-rnem ila, awelheyew Jesus-wenh angkew, renhant apenteyew. Rerneman alakenh-anyem mwerr-angkwarr anem, rernemap ingwer-rnemew-then ilkelhem arrpemarl. Alakenh-anyemap rernem aleth anemer. Artwa yanh-rnemanap apmwangkwarrarl alheyel, intwemelerreyel Akngey-wety. Rerneman arlkarerreyel Akngey-wety, ingwer-rnem-wety-then arlkarerrem arrpemarl. Rerneman aleth angkeyel apmwel-ayeth arwa arrangkwew. Rerneman ilkelheyel, angka Moses-wenh akalty-antheyew. Arrangkwarlap ran. Rernemanap akwerrparl, Moses-wenh angka iterl-arey-angenh. Rernemanap aleth-antey akalty-antheyel, iterl-arey-angenharl, arrangkwarl!
Kel anantherr iterl-areyel, angka Moses-wenh mwerr anewantherr aynteyel. Angka yanh-penh anantherr arraty-angkwarr aneyew. Anantherr iterl-areyel arrpemarl, akngerran Moses-wenh angkew awelheyel. Akngeyelan angka yanhan anthey-angenh Moses-ew, renh-rnem arratyeleyew, arrangkw. Ran anthew, ingwer-rnemew arratyeleyew, apmwangkwarrarl aneyelew, Akngeyew awelhey-angenh-rnem. Rerneman aleth amentewarl aneyel, aleth arrkent aneyel. Rerneman Akngeyew iterrey-angenh ingwer-rnemew-then. Ilek-ilek apmwangkwarr rerneman mpwareyel. Ingwer-rnemelan atwem aynikw-then amikw-then ipmew-antey. Ingwer-rnemelan arwa atwem ipmew ingwer-rnem arrkent, arwa arrangkwew. 10 Ingwer-rneman mpweny alherleweyel artwa ingwer-wenh arelh-itwew. Ingwer-rneman mpweny alherleweyel arelh ingwer-wenh artwitwewarl. Artwa atherran itengerrem apmwangkwarr, ratherr anewart-arrpantey aneyew. Arrangkwarlap ran! Ingwer-rnemelan ingwer-rnem antwerrkem, warrkemeleyew ikwer-rnem. Ingwer-rneman irrtywaltharl. Rernemap apmwangkwarr ayntarrp-ilem, irrtywerremel ilemel court-areny ilkwernem-warl. Rerneman alakenhaymarl ileyel, angka Akngey-wenh apmwangkwarr akalty-antheyel. Akngeyel angka rlterrk yanhan Moses-ew anthew, apmwangkwarrarl aneyel-rnem arratyeleyew. 11 Angka mwerr-angker nhenhan Akngeyel anthew atyeng-then, atha ilaynteyew ingwer-rnemew-then, apmer arrpanenhel aneyelew. Akngeyan aneyel mwerr-angker inngey. Angka ikwerenhan mwerr-angker inngarl.
Paul-an inkwerelheyel Akngeyew
12 Ayengan inkwerelheyel Jesus Christ-ew, rantarl ayenh rlterrkeleyel. Rap ayenh iterl-areyel awank-they. Awank-akerran ra iterrew, “Paul-el ra ayenh apent-aynteyew, atyeng warrkerremel.” Alakenh-anyem-wety ra ayenh inew, warrkerr-aynteyew ikwer. 13 Ayengan anenh arrwel apmwangkwarr. Ayengan anenh ahelengkwarl, Jesus iterl-arey-angenh, ament anenh. Ayengap apmwangkwarr ikwer angkenharl, ikwerenh-rnem-wetyap ilkelhey-angenh anenh. Aleth athant Christian renh-rnem atwenh. Ayengan Akngeyew awelhey-angenh anenh. Akngeyanap atyeng amperrngerrew, ranap mwerr-angkwarr atyeng ilkelhew, ayenh awakelhey-angenh-anem. 14 Ra ayenh ilew, rarl ilkelheyel atyeng artewentyel athamerremel, ayenh arntarnt-areyel mwerranty. Alakenh-anyem athanem Jesus Christ apenteyel, ikwerant awelhemel. Alakenhap ayeng Christian ingwer-rnemew ilkelheyel-anem.
15 Timothy, ntwan iterl-areyel, Christian-rnem anantherran alakenh-anyem angkeyel: “Anantherr ingkerrenh apmwel-ayeth, ahern nhenhelarl aneyel-rneman. Akngey ranap anenhantherrenh atwey-angenharl. Rap thwenew Alerikw ikwerenh-antey, katy ilweyew anewantherr ingkerrew.” Inngarlap ran. Rap atyeng-then ilew arrpemarl. Ayengan Paul-an ahelengkw innga anenh ingwer-rnem-angkwarran. 16 Ayengan apmwangkwarr-tangkwel anenh, Akngeyanap atyeng ilkelhenh-anteyarl. Rap atyeng athamerremel arternp mpwelhenh. Akngerrelan ayenh arenharl. Alakenh rernem iterl-areyel-anem, Akngey rarl ingkerrenhew athamerremel aneyel. Rernemap ikwer-warl-athek angkeperreyew, ikwerant iterremel. Rernemap alpem, ikwer-itwel aney-alpeyew intem-antey. 17 Alakenh-anyem anantherr Akngeyant nakaynteyew aleth-antey. Ra ingkerrenhew atyetyart aneyel, aleth-anteyap ra ilkwa aneyel. Ra nthakenh ilwey-angenharl, arrangkw! Nthakenh renh arey-angenharl anngel. Ran ilkwa ingkerrenh-angkwarr aneyel! Nakemel aylelherreyew! Kel innga!
Apenteyew angka Akngey-wenhant
18 Timothy, nganap alerey atyenh-apeny inngarl. Tyatyew-artey-rnemelan ngkweng-warl akapwert-warl itep arrernew, ngenh tyaty-areny ilkwa arrerneyew, ayernemel Akngey ngkweng. Inweng Mwerr-angkerel ikwer-rnem-angkwarr ngenh ilew, ikwer warrkerr-aynteyew, tyaty arrpanenh-angkwarr alherl-apaynteyew. Athan ngenh ileyel angka irrkaty-angkwarr-anem. Aleth iterr-aynteyew angka nhenhew, iylpelerrey-angenh. Alakenh-anyeman nga artwa army-areny-apeny, rlterrk anaynteyew Jesus-angkwarr arrenty-wety. 19 Ngarl alheyelan, angka ntwa ilerl-apeyel, iterrerlap-aynteyew rlterrk-antey Akngeyew. Ntwan kel iterl-areyel, arraty-angkwarr anaynteyew. Aleth anaynteyew alakenh-anyem. Ingwer-rnemelan kel iterl-areyel arraty-angkwarr, rernemap mentyarl aneyel. Alakenh-anyem rerneman intwemelerrew Akngey-wety, iterrey-angenh ikwer, arrangkw-anem. Rernem-apeny alakenh aney-angenh. 20 Artwa yanh-atherr, Hymenaeus-then Alexander-then, ratherr alakenh aneyel, apmwangkwarr. Nthakenh ratherr apmwel-ayeth ikwer angkey-angenh-anem. Menty arrenty Satan yanhel renh-atherrenh irrwampenh-anthem, ikwerenh-angkwarr. Atha renh-atherrenh menty tyarlewew, ratherr iterl-areyew-awaty, apmwel-ayetharl ratherr aneyel.