2 Peter
Peter-wenh pip namp 2, rarl ingkwernew akngerr-warl
Angka nhenhan alakenh aynteyel
Jesus rarl iteth anenh ahern nhenh-itwew, rap kwertengerl ikwerenh-rnem 12arl rlwanew. Anyent ingweran itna Peter-arl. Ranap Jesus-itwel anenh, rap renh iterl-arenh mwerrarl. Rap pip atherr ingkwernew, thwenew Christian-rnem-warl apmer arrpanenh-warl. Pip nhenhanap namp 2-arl.
Jesus rarl alpew, Akngey-itwel aney-alpeyew, Peter-an ikwer aleth warrkerrenh. Ingwer-ingwer, aherrety 32-penhelan apek, pip nhenh-anem ra ingkwernew.
Piparl ra ingkwernew-penh, rap ingwer-ingwer ilwew-anem.
Pip nhenh-angkwarran ra ilenh Christian ingwer-rnem apmer arrpanenh-itwew, “Anaynteyew arraty-angkwarr.” Ingwer-rnemelan Akngey-warl-athek-arrpantey apmwangkwarrarl akalty-anthenh. Rernem Christian akngerr apatelhelenh.
Alakenh Peter-el pip nhenhan ingkwernew, rernemaw arraty-angkwarr iterl-araynteyew. Rap renh-rnem ilew alakenh-anyem: “Arrantherrap Akngey-wenh angkan iterl-araynteyew. Arrantherranap ikwer-rnem awelhey-angenh, irrtywerremelarl ileyelew. Intem arraty-angkwarr anayntenh-arey rlterrk-antey, Jesus rarl apey-alpeyenhew.”
1
Ayengaw Simon Peter, warrkenh Jesus Christ-wenh. Ran ayenh rlwanew, alhaynteyew angka mwerr-angker ilerlap-aynteyew ikwer-akert. Atha ingkwerneyel pip nhenhan arrewantherr-warl, Jesus-ewarl arrantherr iterreyel-rnemew. Arrantherrap ayeng-apeny iterreyel irrkaty-angkwarr, ipmelhey-angenh arrpemarl. Ranap mwerr-angker inngarl, Alerikw Akngey-wenh, anantherrarl renh nakeyel intem. Ranap anenhantherrenh itethelew ipmepenh, rap anenhantherrenh alpemeleyel, aneyew arraty Akngey-angkwarr.
Athan Akngey ayerneyel arrewantherr alakenh-anyem: “Rerneman ngenh arrer-they iterl-areyel, ntwap intem ikwer-rnem anaynteyew mwerr-angkwarrarl. Renh-rnem irrngerney-anthaynteyew, rernem mwerr-angkwarr anaynteyew.”
Akngeyelan anenhantherrenh rlterrkeleyel, mwerr-angkwarr anaynteyew
Anantherran iterl-areyel, Akngeyan mwerr innga arraty-angkwarr aneyel. Ranap arawerrng ilkwakertarl ingkerrenh-angkwarr. Rant anyent atyetyart ilkwa aneyel. Ran anenhantherrenh rlwanew ikwerenh-rnem, rap anenhantherrenh anthew arawerrng ilkwa. Arawerrng-akert anantherr mwerr-angker rapenyant-arey irrem, ikwerew intem anaynteyew-awaty. Alakenh-anyem anantherr iterl-araynteyew, rarl mwerr aneyel anewantherr, rarl arrwekel-antey ilew-angkwarr. Ranap anenhantherrenh arntarnt-areyel, menty anantherr ipmeyew apmwangkwarr. Ingwer-rneman aleth iterreyel, apmwangkwarr-antey anaynteyew, Jesus rernem apentey-angenharl. Renh-rnem-apeny-weny aney-angenharl. Akngeyan angkeyel, ra anenhantherrenh rlterrkeleyew, rapenyant irreyew, apmwangkwarr anantherr alhewerr.
5-7 Ya, Akngeyelan inngarl anenhantherrenh arawerrngan antheyel, anantherraw mwerr arraty-angkwarr anaynteyew ikwer. Arrantherr aleyan inngarl Jesus-anem apenteyel. Intem rlterrk-antey iterr-aynteyew ikwer. Alakenh-anyemanap arrantherr intem anaynteyew, rlterrk-antey awelhemel Akngey-wenh-angkwarr. Apmwangkwarr alherl-anewerr, arrantherr artwerelelh-aynteyew. Arrantherran ikwerant iterremel anaynteyew intem-antey, mwerrarl ayntemeng-arey, apmwangkwarrarl-then ayntemeng-arey. Arrantherrap Akngey renh irrngerney-anthem, intemarl ikwerenh-angkwarr aneyelelan. Arrantherrap athamerremel arntarnt-areyel Christian ingwer-rnem, ikwer-rnem ilkelhemel akngerr ingwer-rnem-then.
Ya, arrantherranap alakenh-angkwarr intem apenteyew. Arrantherrap inngarl Lord Jesus Christ iterl-araynteyew altya inngapeny, angka ikwerenhew awelhemel. Alakenhap arrantherr innga mwerr-angkwarr warrkerremel ikwerew.
Christian ingwer-rneman alakenh aney-angenharl. Rerneman aley alherleweyel aparrng-apenyarl. Rernemap ipmelhew, Akngeyew warrkerrey-angenh-anemarl. Jesus-elarl apmwa ikwer-rnem-wety irrarlkeweng-areny, rernem iylpelerrewarl, rarl renh-rnem ikwer-warl angkep pweyteleweng-arey.
10 Atyenh-rnemay, alakenhap arrantherr aleth arrkernelh-aynteyew, anaynteyew arraty-angkwarr. Akngeyel arrenhantherrenh rlwanew, ikwerenh-rnem ikwer anaynteyew. Arrantherr intem mwerr-angkwarr anerl-anenty, arrantherranap intwemelerrey-angenh-anemarl ikwer-wety. 11 Arrantherrap intem mwerr-angkwarr anerl-anenty, Akngey ranap inkwerelheyenh-anem arrewantherr, rap arrenhantherrenh akngeyneyenh, aney-alpeyew intem-antey Jesus Christ-itwew, itetheley-angker anewantherrenh.
Angka nhenhew iylpelerrey-angenh
12 Arrantherr kel iterl-areyelarl angka nhenh, atharl ilenh – arrantherr arraty-angkwarr anaynteyew. Athan ileyel intemarl. 13 Ayeng iteth-antey aneyel arlka nhenh, atha ilayntemarl arrewantherr. Mwerrarl athan intemarl ileyel arrewantherr, arrantherraw alakenh arraty-angkwarr anaynteyew. Arrantherrap intemarl iterr-aynteyew angka nhenhew, iylpelerrewerr. 14 Jesus-elan ayenh ilew, alerl ayeng ilwemarl, arlka nhenh iwerlelpemel. 15 Aleyan atha ingkwerneyel pip-warl angka nhenh-anyem, arrantherraw intem iterr-aynteyew angka ikwer, ayengarl ilweyenh-wety. Aleth-antey arayntenh-arey pip nhenhan, iterremel mwerrantyel angka nhenhew.
Jesus Christ-an arawerrng ilkwakert, Peter-elan anngetherr arew
16-18 Ya, weth atha ilew, Jesus-arl apey-alpeyenh lyenenty ilkwangkwarr-anem. Ranap arwa angka atyenh-wenyarl, arrangkw. Kwertengerl-rnem anantherran angka ahern nhenh-areny-rnem arrwekeleny-rnem-akert iley-angenharl, arrangkw arrpemarl. Kwertengerl-rnem irrpety anwernantherr anngetherr arew innganemarl, anantherrarl alhew ikwerel-arleng apwert arnenty irrwerl-warl. Anantherrap Moses-then Elijah-then arew, Jesus-itwew rtnerl-anenty. Anantherrarl renh-rnem arenheng-arey, Jesus ran amparrkenh, arawerrng ilkwakert. Akngey ranap Alerikw Jesus renh nakenh, mwerr-angker antwemel. Alakenh-anyem anwernantherr renh awew, rarl angkew irrwerl-they: “Nhenhan alerey atyenh inngarl. Ayengan artewenty innga ikwer ilkelheyel, ayenganap ikwer inkwerelheyel.” 19 Alakenhap anantherr angkernem iterl-areyel, artwa angkakert-rnemelarl awank-akerr ingkwernew Akngey-wenh pwek-itwew. Inngarlap rerneman. Angka yanh-rneman lyenenty mwerr-angker-apeny, atemwengkelarl arrtyernenty. Arrantherran angka renh-rnem apent-ayntem, arrantherrap arraty-angkwarr alhayntemarl, Jesus rarl apey-alpeyew-atety. Arrantherr antyarr arenpeng wetharl arem-apeny, arrantherrap iterrem, “Aherlkenhey-alhem-anem.” Kel alakenh arrpemarl arrantherr Jesus renh areyenh, rarl apey-alpeyenhel. Arrantherrap iterl-areyenh, “Ya, ran inngarl apey-alpem-anem.” Arrantherranap mwerranty iterreyew angka nhenhew, atharl ileyelewan.
20 Artwa angkakert yanh-rnem rernem amenterrp akwerrng iterrey-angenh, arrangkw, angka pip-warl-then amenterrp ingkwerney-angenh. 21 Rernem ikwer-rnem-wenh-angkwarr angka ingkwerney-angenh, arrangkw. Inweng Mwerr-angker Akngey-wenh remerntarl angkew artwa angkakert-rnemewan. Rarl angkan renh-rnem ilew, rernemanap ingwer-rnem-anem ilewarl, pip-warl-anem ingkwernemel.