Acts
Luke-el pip atherr ingkwernek. Angka ingwer Luke, Jesus-penh, rarl ilek-ilek mpwarek, arntety-rnem mwerrilek, rarl akngerr akalty-anthek. Ahelengkwel-rnem renh atanthek, arwerl iylpeyl-atherrek. Ra ilwek. Rernem renh intey-warl akwernek. Ingwa atherr-penh Jesus ra itethirrek. Akemirrek-anem. Akngeyel renh ipmepenh itethilek rlterrk ilkwakertel. Jesus kwertengerl ikwerenh-rnemek lwewarrernelhek. Rernem renh Akngey-kenh apmer-warl alpenty intwarek. Angka anyent ingweran Akngey-kenh Angka arlperrtyirrekarl, apmer arrpanenh-warl. Akngey-kenh Itnweng apetyek ikwer-rnem-warl, renh-rnem rlterrkiletyek, arnkatyiletyek. Akalty ingkerr Jesus-kenh angka awek-penh, rernemarl renh aytarek-penh, angka mwerr-angker rernem apmer arrpanenhek ilerl-apenh. Acts-kenh angka aynteyel, rernem ilerl-apenh Akngey-kenh angka mwerr-angker. Luke-el Acts pip ingkwernek, Akngey-kenh angka ingkerrenh-angkwarr arlpimpilek, rernem Jesus anyent renh iterl-arayntetyek.
1
Angka mwerr-angker ilerl-apayntetyek
Theophilus-ay, pip weth iterl-aray, atharl awank ingkwernek, angka Jesus-kenh ingkerrenh, rarl akngerr ingkerrenh-angkwarr akalty-anthek, arntety-rnem-then mwerrilek, apmer arrpanenhek. Ra akely ayntek, rarl ilkwerrek, rarl warrkirrek, rarl akngerr akalty-anthek, rarl ilwek. Ra alker-warl alpey-alentyel ra angkakert ikwerenh-rnem Itnweng Rlwartel akalty-anthek, rernem-anem apmer arrpanenh-itwek akalty-anthetyek ikwerenh-angkwarr-antey.
Irrwampenty awelhemel ilwek-penh, Jesus ra angkep arrpemarl itethirremel aremirrenhey-alpek, arlta 40-ek-atwety arrpemarl. Ikwerenhel-rneman renh arnarek akngerr-inger, rarl angkep ikwer-rnem-warl aremirrek, rarl itethirremel akwentek awenng-they. Jesus-el renh-rnem ilek, Akngey anyent aknganenty anyent ingkerrenhek. Jesus-el renh-rnem akalty-anthek, Akngeyelarl ikwerenh-rnem arntarnt-aretyek. Jesus-an angkek kwertengerl ikwerenhek-rnem, “Alpey-angenh Jerusalem-they! Alerl, arrantherr mpwelhenherr-arey, Akngeyel arrenhantherr Itnweng anthetyek, atharl arrenhantherr arrwekel ilek-angkwarr, Akngeyelarl ingkerrenh alhelek, ingkerrenh ra Itnweng anthetyek. John-el ikwerenh-rnem kwatyelant baptise-emelek. Arlta irrpety-inger-penh, arrantherr baptise inem Itnweng rlterrk ikwerenh-anem, Akngeyel Itnweng ikwerenh thwenem arrekantherr-warl.”
Jesus alker-warl alpeyel
Kwertengerl ikwerenh-rnem ikwer-itwek anenharl-antey, rernem Jesus renh ayernek, “Ingkartay, ntwang Rome-areny-rnem irrenteyenh, artwa Israel-areny anyent rlwanemel arrernem, anwekantherr atyetyart ilkwa anayntetyek?”
Jesus angkek ikwer-rnem-warl, “Akngey rantarl iterl-areyel arlta, atyetyart ilkwa arrernetyek. Rant akalty. Itnweng ikwerenharl apetyem arrekantherr-warl, ingkerrenh Itnweng ikwerenh-akert rlterrk anetyek. Apmer ingkerrenh-angkwarr arrantherr iletyek, apmer arrpanenhek, apmer Jerusalem-areny-rnemek, apmer Judea-areny-rnemek, apmer Samaria-areny-rnemek, ahern ingkerrenh-angkwarr arrantherr ilerl-apayntetyek angka atyenh.” 9-10 Jesus rarl ilek-penh, kwertengerl ikwerenh-rnemel renh intwarek, rarl kwenpay-angkwarr ywerrerl-alhek alker-warl. Rernem renh arey-angenh-anem. Rernem ikwer ywarn-antey itnywenenh, renh aretyek-arrpantey, ra ikwer-rnem-kety ywerrenhek. Artwa atherr arnkwa arlter-akert-atherr ikwer-rnem-warl aremirrek. 11 Ratherrap angkek, “Ilekek Galilee-areny-rnem arrantherr alkeran itnyweneyel? Jesus ra alpek irrwerl-warl! Ingwer-ingerant ra apey-alpeyenh, wetharl arrantherr renh intwarek-apeny arrpemarl.”
Kwertengerl-rnemel Matthias renh rlwaneyel, kwertengerl anetyek
12-13 Kwertengerl rernem apmer Jerusalem-warl-anem alpek, apwert arwerl alip-angketyarr-warl. Apwert Jerusalem-they arrer ayntenh. Rernem warl kwen-warl aylpenhek, itnan rernem Peter, John, James, Andrew, Philip, Thomas, Bartholomew, Matthew, James, Alphaeus-kenh alerikw, Simon, rarl Rome-areny-rnem-then atwerrenh, Judas-then, James-kenh alerikw. Rernem warl irrwerl-warl aylpenhek, irrkaty rernemarl awank anenh-warl.
14 Kwertengerl rernem anyent-antey Akngey-warl angkenh. Arlta arrpanenhel Mary arelh ingwer-rnem-then Jesus-kenh ayteyikw ingwer-rnem-then, rernem kwertengerl ikwerenh-rnem-itwek anyentirrenh, Akngeyek angkayntetyek.
15 Arlta ingwerel, 120 innganem Jesus-kenh kwertengerl-rnem akarrirrek. Peter-anem rtnerl-alhemel, ikwer-rnem-warl angkek. 16-17 “Atyenh-rnemay, awank-akerr Itnwengel David renh akaltyilek, Judas renh iterl-aretyek, rarl Jesus ahelengkw-rnem-warl ahayiweyenh, rernem renh ipmek atwetyek. Angka nhenh arraty innga. Judas rarl anwekantherr-itwek warrkirrenh. Ran innga Jesus renh ahelengkw-rnem-warl ahayiwek.” Alakenh Peter angkek.
18 (Rernem Judas renh man anthek, ra renh-rnem atnwenhey-alhetyek Jesus ikwer-warl. Judas-el apmer renh payemelek-anem, man ikwerel. Judas ra ipmek atwelhek. Ra aytnerl-alhek, ilwemel-anem. Atnalty-rnem aytnek ahern-warl. 19 Jerusalem-areny-rnem rernem ingkerrenhel awek, Judas rarl ilwek, Jesus renh ahelengkw-rnem-warl ahayiwek-penh. Judas-arl ikwer-itwek ilwek, rernem apmer renh itnewek Arrkngangketyarr.)
20 Peter-el renh-rnem ilek arrpemarl, “Akngey-kenh angka arrwekeleny Psalm pip-itwekan arrwekel aynteyelarl, Judas ra ilwekerr-awaty: ‘Warl ikwerenh arltwanem aynteyenh. Ingwerenty aney-angenh-anem arrangkw innganem. Ingwerenty-anem warrk ikwerenh-warl arrernelhetyek, rarl ilwek-kety.’
21-22 Artwa anyent-anem anwantherr arrernetyek, rarl ilerl-apayntetyek apmer arrpanenh-itwek, Jesus rarl itethirremel akwentek. Artwa anyent akaltyirrek Jesus-angkwarr ywerreyek-atwety, Jesus renharl ra aytarek, renharl John-el baptise-emelek, rarl renh aleth-antey Jesus renh apentek, alker-warl alpekek-atwety.”
23 Rernem iterrenh artwa nthenh-apeny rlwanetyek, ranem angkakert anetyek. Artwa anyent Joseph Barsabbas, ingweran Matthias. 24-26 Rernem Akngey-anem ayernek. “Ntwa ingkerrenh iterl-areyel, aleth-antey. Ntwa anwekantherr anayntila, anwantherr artwa anyent arraty rlwanetyek, angkakert anetyek, Judas rarl ilwek-kety, rarl apmwangkwarr amentewarl alhenh.” Apwert atherr-anem irrwerl-warl-athek iwek arrkernelhemel. Apwert ratherr ahern-warl aytnek apek apwert-itwek ayntek. Apwert ikwer-itwek Matthias itna ayntek. Artwa Matthias rantey antengilek. Matthias ikwer-rnem-warl anyentirrek.