Galatians
Angka Galatians alakenh aynteyel
Paul-el pip thwenek apmer Galatia-warl, rernem renh angka impen iterl-aretyek, tyaty-areny ingkerrenhek apmer Galatia ikwer-ampenyel, apmer Pisidian Antioch, apmer Iconium, Lystra, Derbe. Jew-weny-rnem-tangkwel anenh arrwekel apmer ikwer-ampenyel. Jew-rnem arlpimpirrek apmer ikwer-itwek ingkern-anem.
Paul-el angka mwerr-angker ilerl-apenh-penh, Ingkart-areny-rnem akngerram-akngerrirrek. Jew ingwer-rnem apetyek. Rernem renh-rnem Jew-kenh-angkwarr apenterl-ayntetyek. Ingkart-kenh-angkwarr ament arrpemarl. Alakenh rernem angka ilpertiletyek arrkernelhenh.
Paul-el pip thwenek Galatia-areny-rnem-warl, rernem angka impen iterl-aretyek, Jesus renh tnaketyek. Ingkerrenh arratyirretyek Jesus-angkwarrant, rarl katy ilwek anwekantherr arwerl iylpeyl-atherrel. Jesus-angkwarrant apententy, anwantherrap itethirreman, anwantherr Ingkart-angkwarr arraty aneman. Jew-kenh-angkwarr arrangkwarl, nthakenh arratyirrey-angkenh Ingkart-angkwarr. Paul-el pip thwenek ikwer-rnem-warl, rernem iterretyek, angkepirretyek. Alakenh angka nhanyem aynteyel. Angka mwerr-angker ingkerrenhek aynteyel.
Galatians Romans angka anyent-anteyarl aynteyel anayntiley-angker.
1
Paul-el pip thweneyel Galatia-areny-rnem-warl
Ayeng Paul, Christ-kenh angkakert. Ingkart Akngeyelant-then ayenh thwenek, Jesus Christ-elant-then ayenh thwenek, angka ikwerenh ilerl-apayntetyek. Ahern-arenyel ayenh thweney-angenh. Ingkart Akngey rant Jesus renh ipmepenh itethilek. Atyenh-rnemel-then anwantherr ingkerrenhel pip nhenh thwenem, arrantherr Galatia-areny Ingkart-areny ingkerrenhel reytemilemel aretyek. Ingkart Akngeyel-then Jesus Christ-el-then, arrenhantherr mwerr arntarnt-aretyek, arrantherr mwerrant-arey anetyek. 4-5 Ingkerrenhel Akngey renh iterl-areyenh, rarl rlterrk ilkwakert aneyel. Jesus Christ Ingkart Akngeyek awelhemel, anwekantherr katy ilwek, apmwa anwekantherrety iwetyek, apmwekety anwenhantherr itethiletyek, anwantherr Akngey-angkwarr arraty apenterl-ayntetyek intem-antey. Arraty inngarlap ran, ra arlka menty anthelhek.
Angka Akngey-kenh anyent impen
Ayeng-anem apatek, arrantherrarl Akngey-kety angkepirrek, rarl arrenhantherr rlwanek, ikwerenh-rnem anetyek-arrpantey. Arrantherr Jesus-kenh angka ikwerenh-angkwarr apentey-angenh, arrantherr ingwer-angkwarrarl apenteyel. Akngey-kenh angka mwerr-angker Jesus-akert inngan aynteyel, anyent impen. Ingwer-rnem arrkernelheyel, Akngey-kenh angkekety arrenhantherr ilpertiletyek, arrantherr iylpelirretyek. Ingwerel angka mwerr-angker Jesus-akert ikwerety ingwer-angkwarr akalty-anthenty, artwa ahern-areny anyent ingwerentyel apek, irrwerl-arenyel apek, Akngeyel renh arntety anthem. Anantherr Akngey-kenh angka Jesus-akert arraty-angkwarr akalty-anthetyek, angka arraty ikwerenh-angkwarr-antey. Arrwekel ayeng wetharl angkek-angkwarr, ayeng angkem arrpemarl, Akngeyel ingwerenty arntety anthem, ra ingwer-angkwarr akalty-antherl-anenty. 10 Ayeng nthakenh tnakelhey-angenh, ingwerel-rnem ayenh tnakekerr. Arrantherr apek atyeng iterreyel, ayengarrp ament ingkart atyetyart arrernelhenty-arrpantey, Jew-kenh-angkwarr-kety amentirrenty-arrpantey. Ayengan Christ-kenh warrkenh. Atha ahern-areny-angkwarr apentey-angenh. Ayeng Akngey irrwerl-arenyekant awelheyel, ahern-arenyek awelhey-angenh.
Jesus Christ-el Paul renh rlwaneyel, angka ilerl-apayntetyek
11 Atyenh-rnemay, angka Jesus-akert innga atha ileyelan, atyenh-wenyarl wenh! 12 Ahern-arenyel ayenh akalty-anthey-angenh. Jesus Christ-angkwarrant ayeng akaltyirrek, rarl anaynt-anem atyeng aremirrek. 13 Kel arrantherr ayenh iterl-areyel, ayengarl Jew anenh. Ayengarl apmwangkwarr-tangkwel anenh Ingkart-areny-rnem ywerrelhiletyek ayeng arrkernelhenh. 14 Ayeng Moses-kenh angkakertarl anenh, atha angka ikwerenh-angkwarr apentenh ywerreyek-atwety, ingwer-rnem-they intwarr. 15-17 Akngey atyeng inkwerelhek, ra arrwekel-antey ayenh rlwanek, ayeng ahern nhenh-itwek aney-angenharl-antey. Ra alerikw ikwerenh atyeng anayntelhilek, atha angka ikwerenh ingwer-rnem-warl ilerl-apayntetyek ingkerrenhek. Artwa ahern-areny-rnem atha awey-angenh-antey. “Nthakenh-angkwarr atha Jew-weny-rnem akalty-anthem?” Ayeng Jerusalem-warl alhey-angenh-antey angkakert atyetyart ingwer-rnem awetyek. Atha angka arratyiley-angenh ikwer-rnem-itwek, apmer arrpanenh-warl alhey-alentyel. Ayeng alhek ahern arlpaw Arabia-warl. Ikwer-penhan ayeng angkep-anem alpek Damascus-warl-anem.
18 Aherrety irrpety-penh ayeng alhek Peter renh ilerl-alpetyek apmer Jerusalem-itwek. Ayeng ikwer-itwek aney-alhek arlta 15-ek-atwety. 19 James, Ingkart-kenh ayteyikw, rethenant ayeng-then angkerrek. Atha Akngey-kenh angkakert ingwer-rnem awey-angenh, Peter James, angkakert ingwer-rnem-then, angka arratyiley-angenh ikwer-rnem-itwek. 20 Akngeyelant angka Jesus-akert atyeng anayntilek. Akngeyel arem, ayeng irrtywerrey-angenh, arraty innga atha ileyel. 21 Ikwer-penhan ayeng apmer Syria-warl Cilicia-warl alhek. 22 Ingkart-areny Judea-areny-rnem atyeng akwerrp-antey anenh, ayenh iterl-arey-angenh-antey. 23 Rernem angka atyeng-penh awekant, “Artwa weth Ingkart-areny-rnem-tangkwel atwenh, ywerrelhiletyek, aleyan ra angka mwerr-angker-anem Jesus-akert ilerl-apeyel!” 24 Rernem-anem Akngeyek inkwerelhek ingkerrenh-antey, ayenharl Akngeyel ahelengkw-penh angkepilek, ayeng Akngey-angkwarr anayntetyek.