John
Angka mwerr-angker John-elarl ingkwernek Jesus-penh
John-el angka ingkwernek, arrwekeleny-kenh angka ayntenharl, rarl awek-penh, ingkerrenhel Jesus renh iterl-aretyek, Akngey-kenh inngarl, rernem ingkerrenh itethirretyek ikwerenh-angkwarr. Jesus ran Akngey-kenh angkarl.
1
Angka mwerr itethiley-angker-penhan
Awank-akerr Akngeyant arrwekel anenh ahern-wenyankel. Akngey-kenh angkanem nhenh arrwekel ayntenh arrpemarl. Angka nhenh Akngey-kenh arrwekelenyarl ayntenh. Irrkaty rey-antey ayntenhan, angka rarl Akngey anenh. Ra arrwekel-antey anenh, ahern ingkerrenh arrpmerney-angenh-antey. Ingkerrenh ilek-ilek ra arrpmernek, angka ikwerenh-angkwarr. Angka ikwerenh-angkwarr ra iterrek, ilek-ilek arrpmernetyek. Anwantherr itethirretyek ikwer-angkwarrant. Angka ikwerenh-angkwarr ahern-areny ingkerrenhel renh iterl-aretyek. Lyenenty impen ra aleth arrtyerneyel, ra anwekantherr lwewarrerneyel. Jesus-el arrtyerneyel iwerr, anwantherr arraty-angkwarr apenterl-ayntetyek. Ingwerel-rnem Akngey iterl-arey-angenharl, rernem atwemengkel-apenyarl alheyelan. Lyenenty nthakenh ilwerney-angenh-then, intem-antey alherneyel. Lyenenty ywerreyangarl, intem-antey arrtyerneyel. Ingkerrenhek anyent ra lyenenty-akert anwekantherr ingkerrenhek anem.
6-7 Akngeyel artwa anyent thwenek angkakert, itnan ikwerenh John, ilerl-apayntetyek Akngey-kenh angka. Artwa ingkern-they apetyem lyenenty-apeny, rernem renh arraty tnakayntetyek. 8-9 John ra apetyek angkakert arrwekel, ingkerrenh akaltyiletyek, lyenenty-akertarl apetyeyenh ingkern-they. Lyenentyel iwerr arraty arrtyernem-apeny, artwa John ranem apetyeyenh, iwerr anwekantherr arratyiletyek. Ra ahern nhenh-itwek aremirrek, ingkerrenhel Ingkart iterl-aretyek tnakayntetyek, arraty-angkwarr apenterl-ayntetyek.
10 Akngeyel ahern nhenh arrwekel arrpmernek angka ikwerenh-angkwarr. Angka ikwerenh ra kel apetyek ahern nhenh-warl-anem. Ahern-areny-rnem apalarl anenh, iterl-arey-angenh. 11 Ra apetyek, ikwerenh-rnem-itwek anetyek. Rernem renh tnakey-angenharl. 12 Ingwerel-rnemantarl renh tnakek, ikwer inkwerelhek. Ra iwerr mpwarek ikwer-rnem, rernem Akngey-kenh-rnem anayntetyek. 13 Akngey-kenh aler innga rernem aneyel, rernem ikwerenh-angkwarrant anetyek, ahern-areny-kenh-angkwarr-weny.
14 Akngeyel angka ikwerenh thwenek, artwa ahern nhel arrernek ingkerrenhek, mwerr-angkwarr aneyek, arraty-angkwarr. Ra anwekantherr-itwel anenh. Anwenhantherr kel renh arek, Akngey-kenh rlterrk ilkwakert, Akngey-kenh Alerikw Impen.
15 John ra angka anwekantherr ilek, rarl Jesus arlka anngetherr arek. “Weth atha arrwekelarl arrekantherr ilek-angkwarr, rarl ingkern-they apetyeyenh rlterrk ilkwakert. Ra anyent-tangkwel arrwekel anenh, atyeng-wenyankel. Aleyan ra anyent-anem rlterrk ilkwakert. Ayengan arrangkwarl, arwa angkakertarl.”
16 Akngey anwekantherr inkwerelheyel aleth-antey anwenhantherr ra arntarnt-areyel. 17 Awank-akerr Ingkartel anwekantherr angka rlterrk awerr Moses-angkwarr. Ra Jesus-angkwarr lwewarrernelhek, rarl anwekantherr inkwerelheyel athamirremel. 18 Ingwerentyel Akngey arey-angenh. Alerikw anyentelant renh arek. Ra ikwer-itwek aneyel, Akngey rapeny arrpemarl, iwerr anyent-antey. Ra angka Akngey-kenh ingkerrenh akalty-anthetyek.
John-el akngerr baptise-emileyel kwaty lher Jordan-itwek
(Matthew 3:1-12; Mark 1:1-8; Luke 3:15-17)
19 John ra lher Jordan-itwel anenh. Atyetyart-rnem Jew-rnem-kenharl Jerusalem-itwek rernem tyaty-areny-then warrkenh-rnem-then John-warl thwenek, lher Jordan-warl, renh ayernetyek, angwenharl ran. 20 Ranem ilelhek, “Ayengan Christ inngeweny, renharl Akngeyel awank-akerr ilek, renh thwenetyek ahern nhenh-warl.”
21 Rernem renh ayernek arrpemarl, “Ngan ilekarl? Nganang angkakert Elijah-arl apey-alpek? Angkakert wethang ngan apey-alpek, Moses-elarl awank-akerr ilek?”
Ra tyernek, “Arrangkw.”
22 Rernem ayernek arrpemarl, “Ngan ilekarl? Ingwer-rnemel anwenhantherr thwenekarl, ngenh ayernetyek, ngan ilekarl.”
23 John ra tyernek, “Angkakert Isaiah-el alakenh awank-akerr ingkwernek, ayengarl apmer arlpaw-itwek arlkeyenh, ‘Iwerr arratyiletyek Ingkartek.’ ”
24-28 Artwa Pharisee-rnem apetyek arrpemarl lher Jordan-warl, apmer Bethany-warl. Rernem renh ilek, “Ngan arrangkwarl, Christ-wenyarl, angkakert Elijah-wenyarl, angkakert ingwer-wenyarl. Angwenhel ngenh thwenek ingwer-rnem baptise-emiletyek?”
John-el renh-rnem ilek, “Athan kwatyelant renh-rnem baptise-emiletyek. Aleyan arrekantherr-itwek ingwer aneyel, arrantherr renh iterl-arey-angenh. Ayengan arrwekel ikwer-they apetyek. Ayeng arrangkwarl, ra atyeng-angkwarr ilkwarl.”
Jesus ra Akngey-kenh yep-yep akely-apeny
29 Arlta ingwerel John-el Jesus renh arnarek, rarl apetyenh. Ranem ingkerrenh ilek, “Arenherr-arey! Artwa nhenh Akngey-kenh yep-yep akely ra! Ingkerrenh-they apmwa iwey-angker.”
Anayntileyel: Yep-yep akelyarlap ran. Ingkerrenh-they apmwa iwey-angker. Yep-yep inngarl rernem atwenh arrwekeleny-rnemel. Yep-yep akely arrpemarl. Irrwerl-areny-kenh. Arlkan menty anthelhek arrpemarl. Alakenh John-el renh antwenh.
30 “Weth atha arrwekel arrekantherr ilek, ‘Artwa ra atyeng-they ingkern apetyem, ra atyeng-they rlterrk inngarl. Ra arrwekel anenh apmelerr, atyeng-wenyankel.’ 31 Arrwekel atha renh iterl-arey-angenh-antey. Aleyan atha renh iterl-areyel-anem. Ayengan kwatyelant baptise-emiley-angkerarl, atha Jesus-kenh angkanem iletyek Israel-kenh ingkerrenhek.”
32-33 John-el renh-rnem ilek, “Akngey ra ayenh arrernek, ingwer-rnem baptise-emiletyek kwatyel. Ra ayenh ilek arrpemarl, ‘Ntwa artwa anyent areyenh Itnweng Rlwart ikwer-itwek arrernelheyenh, antelhemel. Itnweng ranem ikwer-warl antelhetyek aylpeyenh, ntwap renh iterl-areyenh Akngey-kenh Artwa Impen anyent Itnweng arrerney-angker. Itnweng Rlwart arrekantherr-warl-anem antelhetyek arrpemarl. 34 Athanem renh anngetherr arek, ayeng ikwer akaltyan, artwa Akngey-kenh alerikw rarl!’ ”
Jesus-el Peter-atherr rlwaneyel, ratherr kwertengerl anetyek
35 Arlta ingwerelan John Bethany-itwek anenh-antey, kwaty lher itnan Jordan akngerrakw-ampenyel. Kwertengerl atherr ikwerenh anenh arrpemarl. 36 John-el Jesus intwarek, anper-anteyarl alhek. Ra angkek, “Arenherr-atherray, artwa Akngey-kenh yep-yep akely!”
37 Kwertengerl ratherr John awek-penh, ratherr Jesus ingkern-they apentenhek. 38 Jesus-el renh-atherr artepang arek, ratherrarl renh apentenh. Rap angkek, “Ya, ilekek?”
Ratherr ayernek, “Akalty-anthenh-anthenhay, apmer nthenh-itwek ngan ayntem?”
39 Ra renh-atherr ilek, “Aretyek apetyenherr-atherr.” Ratherr-anem apmer ikwer-itwek aney-alhek atwerrpek-atwety. 40 Kwertengerl anyent Andrew, Simon Peter-kenh ayteyikw. 41 Andrew Simon Peter ikwer nthwenh. Renh arey-alhemel ra renh ilek, “Aray! Christ-arl aylern arek.” 42 Ranem Simon renh Jesus-warl atnwenhek. Simon arnterr aremel, Jesus-el renh ilek, “Itnan ngkwenh Simon-arl. Ngan John-kenh alerikwarl. Athanem ngenh Peter itneweyel.”
Jesus-el Philip-atherr Nathanael-atherr rlwaneyel
43 Arlta ingwerelan Jesus Galilee-ampeny-warl alhek. Ra Philip arey-alhek. Jesus-el renh ilek, “Nga atyeng-angkwarr apetyay.”
44 Philip ra Bethsaida-areny anenh, Andrew-atherr Peter-atherr ratherr tawen ikwer-areny arrpemarl. 45 Philip-el Nathanael renh arey-alhek, ra renh ayernek-anem, “Artwa nhenh apetyey-alenty Moses-el angka arrwekel ingkwernek, angkakert ingwerel-rnem arrwekel ingkwernek arrpemarl, ikwer-wenyankel. Jesus apmer Nazareth-areny, Joseph-kenh alerikw.”
46 Nathanael-el renh ayernek, “Artwa mwerrang Nazareth-areny ran apetyek? Arrangkw apek.”
Philip-el renh ilek, “Kel aretyek apetyay!”
47 Jesus-el Nathanael arnarenh rarl apetyenh ikwer-warl-athek, ra ingwer-rnemek angkek, “Artwa yanh Israel-areny iylpareth, apmwewenyarl!”
48 Nathanael-el renh ayernek, “Nthakenh ntwa ayenhan iterl-areyel?”
Jesus-el renh ilek, “Atha ngenh arrwekel-antey arek awank-antey, Akngey-kenh arawerrng-akertel. Nga arwerl tywerrk lywenty-itwek anenh. Philip-el ngenh ikngwey-angenh-antey.”
49 Nathanael-el ilek, “Akalty-anthenh-anthenhay, nga Akngey-kenh alerikw, Israel-kenh atyetyart nga aneyel.”
50 Jesus-el renh ilek, “Atha ngenh arek tywerrk lywel anerl-anenty arrwekel. Ntwa ayenh tnakeyel ayeng Akngey-kenh rlterrk-akert? Kel mwerr. Ingwer-inger ntwa ayenh areyenh rlterrk ilkwakert-anemarl.
51 Atha ngenh arraty ileyel, ayeng Akngey-kenh Artwa Impen. Ingwer-inger arrantherr alkeran areyenh, alker altywerirrenty. Ikwer-they ntwa ayenh areyenh irrwerl-areny-rnem artarn-akemel angkepelarreng atwarrenhey-alhemel nganeynemel arrpemarl lat-angkwarr atyeng-warl.”