Matthew
Matthew-el ingkwernek pip-warl Angka Akngey-kenh
Matthew-el angka ingkwernek, arrwekeleny-kenh angka ayntenharl, rarl awek-penh, ingkerrenhel Jesus renh iterl-aretyek, Akngey-kenh inngarl, rernem ingkerrenh itethirretyek ikwerenh-angkwarr, ikwerenh-angkwarr apentetyek. Angka arrwekeleny Akngey-kenh ayntenharl, ra innganem irrek. Jew-rnem-tangkwel rernem itethirrek Jesus-wenyankel. Akngey ilkelheyel ahern-areny ingkerrenhek, renh-rnem itethiletyek. Alakenh-anyem ra Jesus renh thwenek ahern nhenh-warl, ingkerrenh itethiletyek.
1
Jesus Christ-kenh
(Luke 3:23-38)
Arrwekeleny Abraham anenh. Abraham-they Jesus-kenh-rnem anenh arrpemarl, atyetyart David-ek-atwety. Nhenh-rnem Jesus Christ-kenh,
Abraham Isaac-kenh aynikw anenh. Isaac Jacob-kenh aynikw anenh. Jacob Judah-kenh aynikw anenh, alerikw ingwer-rnem-then Jacob-kenh.
Judah Perez-kenh Zerah-kenh aynikw, Amikw ikwer-atherrenh Tamar. Perez Hezron-kenh aynikw, Hezron Ram-kenh aynikw.
Ram Amminadab-kenh aynikw, Amminadab Nahshon-kenh aynikw. Nahshon aynikw Salmon-kenh.
Salmon aynikw Boaz-kenh. Amikw ikwerenh Rahab. Boaz aynikw Obed-kenh. Amikw ikwerenh Ruth. Obed Jesse-kenh aynikw.
Jesse Atyetyart David-kenh aynikw. David aynikw Solomon-kenh, amikw ikwerenh artwa Uriah-itwek arrwekel itengirrek.
Solomon Rehoboam-kenh aynikw, Rehoboam Abijah-kenh aynikw, Abijah, Asa-kenh aynikw.
Asa Jehoshapat-kenh aynikw, Jehoshaphat Joram-kenh aynikw, Joram, Uzziah-kenh aynikw.
Uzziah Jotham-kenh aynikw anenh. Jotham Ahaz-kenh aynikw anenh. Ahaz Hezekiah-kenh aynikw anenh.
10 Hezekiah Manasseh-kenh aynikw anenh. Manasseh Amon-kenh aynikw anenh. Amon Josiah-kenh aynikw anenh.
11 Josiah Jeconiah-kenh aynikw anenh, Jeconiah-kenh ayteyikw-rnem-then. Rernem iteth anenharl-antey, ahelengkw-rnemel Israel-kenh-rnem apmer Babylon-warl atnwenheynek-kety.
12 Israel-kenh-rnem apmer Babylon-they alpek. Shealtiel aynikw ikwerenh Jeconiah. Shealtiel Zerubbabel-kenh aynikw anenh.
13 Zerubbabel Abiud-kenh aynikw anenh. Abiud Eliakim-kenh aynikw anenh. Eliakim Azor-kenh aynikw anenh.
14 Azor Zadok-kenh aynikw anenh. Zadok Akim-kenh aynikw anenh. Akim Eliud-kenh aynikw anenh.
15 Eliud Eleazar-kenh aynikw anenh. Eleazar Matthan-kenh aynikw anenh. Matthan Jacob-kenh aynikw anenh.
16 Jacob Joseph-kenh aynikw, Joseph Mary-kenh anewikw, Mary rey-antey Jesus renh ampa akely atnyenek. Renhey-antey itneweyel Christ-an.
17 Abraham-they David-ek-atwety, 14 anenhek. Atyetyart David-they 14-ek-atwety arrpemarl anenhel Babylonia-el anenh-rnemek-atwety. Babylonia-el anenh-penh 14-ek-atwety anenhek Christ-ek-atwety.
Mary-el Jesus renh atnyeneyel
(Luke 2:1-7)
18 Mary Joseph-itwek itengirrey-angenh-antey, amperr-arenyel-antey. Mary ra Joseph alhelekarl anenh. Joseph ra arrwekeleny Atyetyart David-kenh arrpemarl, arleng-alenty ikwerenh-rnem anenhey-alpek. Itnweng Rlwartel Mary renh ampa akely anthek. 19 Joseph ra artwa arraty anenh. Ra iterrenh ipmelhetyek, artwa ingwer-akert-arrpantey.
20 Ra altyerr arek-anem. Ingkart-kenh angel-el renh ilek, “Joseph-ay, alerikw David-kenh, Itnweng Rlwartel ampa akely Mary anthek. Mary renh anew ngkweng inay, itengirretyek. 21 Alerl ampa ra atnyeneyenh. Renh itnewa Jesus. Itna alakenh-anyem aynteyel ingkerrenh itethileyenh apmwekety.”
22 Ingkart ra arrwekel ilek-angkwarr-antey, innganem ra alakenh ayntek, angkakert arrwekelenyel arrwekel ilek-angkwarr-antey, rap innganem ayntekan. 23 “Aleyak ra ampa akely atnyeneyenh. Renh itneweyel Immanuel. Itnan alakenh-anyem aynteyel. Akngey anwekantherr-itwek anem.”
24 Joseph ra akemirrek, ratherr itengirrek-anem, angel-el renh ilek-angkwarr-antey. 25 Ratherr iteng ayntey-angenh, awey ra aney-alentyan. Mary-el Jesus renh atnyenek-anem. Joseph-el awey renh itnewek Jesus.