Mark
Mark-el ingkwernek pip-warl Angka Akngey-kenh
1
John-el akngerr akalty-antheyel
(Matthew 3:1-12; Luke 3:1-18; John 1:19-28)
Nhanyeman angka mwerr-angker Jesus Christ-ek, Akngey-kenh Alerikw. Akngey-kenh angkakert artwa Isaiah anenh. Awank-akerr Isaiah-el ingkwernek Akngey-kenh angka pip-warl. Akngey alakenh-anyem angkek, “Angka atyenh-akert atha thwenem ikwer-rnem-warl, rernem iterl-aretyek Ingkartarl ingkern-they apetyem.” Angkakert irrkaty ra arlkeyel apmer arlpawel, “Anwantherr iterrey mwerr-angkwarr, Ingkart ikwer mpwelhetyek, rarl apetyemek.” 4-6 Alakenh-anyem, John, Baptise-emeley-angker apmer arlpaw-itwel anenh. Arnkwan ikwerenh John-kenh alta kamwerl-penh, pilt yenp-penh-akert. Ra intelty-rnem arlkwenh, ngkwarl arwengalker-then. Akngerr-anem apmer arrpanenh-they, apmer Judea-ampenyel, John-warl akarrirrek, tawen Jerusalem-areny-rnem-then. Rernem ilelhek John-ek, rernemarl apmwakert anenh. John angkek ingkerrenhek, “Anwantherr Akngey-angkwarrant-anem apentetyek. Angkepirrenh-arey apmwekety, Akngey-warl. Atha arrenhantherr baptise-emilem. Akngeyel apmwa arrekantherrety iwetyek.” Ra renh-rnem ingkerrenh baptise-emilek, Jordan Ilpayek.
John ilelhek ikwer-rnem, “Artwa ingweran atyeng-they rlterrk inngan apetyem ingkern-theyarl. Ayeng nthakenh kwenirrey-angenh pwet ikwerenh lhelhetyek. Ran Atyetyart ilkwa anwekantherrenh, ayengan rlterrk-wenyarl. Atha arrwekel arrenhantherrenh baptise-emilem kwatyelant. Rarl apetyem inngan anwekantherr-warl. Ra Itnweng Rlwart ikwerenh arrernetyek anwekantherr-warl.”
John-el Jesus renh baptise-emileyel
(Matthew 3:13-17; Luke 3:21-22)
Ikwer-penhan Jesus-anem Jordan Ilpay-warl, Nazareth-they apmer Galilee-ampeny-warl apetyek. John-el renh kwatyel baptise-emilek. 10 Jesus tyerrelhemel kwaty-they, rap arek kwenpay-rnem amentirrenty. Ikwer-they, rap arek Itnweng Rlwartarl apetyek irrwerl-they, ikwer-warl, thip-apeny. 11 Akngey-kenh angka irrwerl-itwek ra awek, rarl angkek, “Ngarl alerey atyenh. Ayeng ngkweng inkwerelheyel.”
Arrentyel Jesus arrkerneyel
(Matthew 4:1-11; Luke 4:1-13)
12 Ikwer-they, Akngey-kenh Itnwengel thwenek Jesus renh iparrp-antey aherrety-warl. 13 Alkent anyentel ra anenh, apmer arlpawel. Arrenty ikwer-warl apetyek, Jesus renh arrkernetyek rlterrkek, rarl ikwer-angkwarr awelhetyek. Jesus apmer atnwenth ateralth-angketyarrel anenh. Angel-rnemel renh arntarnt-arenh.
Jesus-el Akngey-kenh angka akalty-antheyel
(Matthew 4:12-17; Luke 4:14-15)
14 Artwa ahelengkwel John anterrkwek. Ra renh tyayl-warl akwernek. Ikwer-they Jesus apmer Galilee-warl alhek, Akngey-kenh angka mwerr-akert, akalty-anthetyek. 15 Jesus-el renh-rnem ilek, “Kel, Akngey ikwerenh-rnemek Atyetyart alkenh anetyek. Angka mwerr nhenh awemel, arrantherr apmwekety angkepirrenhey-alpenherr-arey Akngey-angkwarrant apentetyek.”
Jesus-el kwertengerl 4-pel rlwaneyel
(Matthew 4:18-22; Luke 5:1-11)
16 Jesus alhek kwaty ilkwa impalth-angkwarr, apmer itnan Galilee. Ra awayenheng-atherr Simon Andrew arek, aker irrpeng anterrkwenherl-anenty, netting-akertel. 17 Jesus angkek, “Atyeng-angkwarr apetyenherr-atherr. Atha akaltyiley mpwelenh, akngerr-anem ikngwerl-alpenherr-atherr, Akngey-warl.” 18 Awayenhengel-atherr netting iwerl-alhek, Jesus-anem apentek.
19 Jesus-el arey-alhek Zebedee-kenh alerikw-atherr, James, John, ratherrarl netting arnwarnenh rtnwitwek, aker irrpengek-arelh. 20 Jesus-el renh-atherr ilek, “Atyeng-angkwarr apetyenherr-atherr.” Zebedee, aynikw ikwer-atherrenh ratherr iwerl-alhek rtnwitwek-antey, warrkenh-rnem-akert.
Artwa arrenty akngerr-akert
(Luke 4:31-37)
21 Jesus kwertengerl ikwerenh-rnem-akert tawen Capernaum-warl alhek. Jesus alhek Jew-rnemarl warl kwenel angkerrenh-warl Saturday-el, arlta anyent impenel. Ra renh-rnem akalty-anthek. 22 Rernem Jesus renh awemel, rernem apateyelpek, rarl angka arraty rlterrk innga ilek, alhewer-antey. Rernem angkerrenh “Akalty-anthenh-anthenh nhel-rnem anwenhantherr apmwel-areth akalty-antheyel. Rernem nyerrantarl irreyel. Rernem akwerrparl, alhewer akalty anthey-angenh.”
23 Artwa arrenty-akert aylpenhek warl kwenel Jew-rnemarl angkerrenh-warl. Ra artewentyel arlkek, 24 “Jesus Nazareth-areny, nga ilekek apetyek? Ntwa atwetyek anwernenhantherrenh irrentetyek apmer nhethey? Ntwa anwernenhantherrenh ywerrelhilemel atwetyek? Atha ngenh iterl-areyel, ngan Akngey-kenh angkakert impenarl apetyek!”
25 Jesus angkek arrenty ikwer-warl, “Nga akater ana! Tyerrelha ikwer-they!” 26 Artwa ra arwengkirrek, arrenty-kety. Arrenty ra artewentyel arlkek, artwa ikwer-they tyerrelhemel. 27 Rernem apatemel arek. Ingkerrenh rernem angkerrenh, “Artwa nhanyem ngangker rlterrk-akertan, arrenty artwa arntety-they iwey-angkeran! Artwa nhanyem akalty inngan! Arrenty-rnem awelheyel Jesus ikwerant.”
28 Ingkerrenhel awek apmer arrpanenhel Galilee-ampenyel Jesus-elarl arrenty irrentek.
Jesus-el arelh ampwa mwerrileyel, arntety ingwer-rnem-then
(Matthew 8:14-17; Luke 4:38-41)
29 Jew-rnemarl warl kwenel angkerrenh-they, Jesus-el ikngwerl-alhek artwa atherr James-then John-then. Artwa 5-pel, Simon-then Andrew-then ikwer-atherrenh apmer-warl alhek. 30 Jesus-el awek arelh ampwa Simon-kenh arntety rwenparl ayntenh. 31 Jesus alhek ikwer-warl, renh itep anterrkwemel, akwentelhilek. Ra renh mwerrilek. Arelh ra amern anthek ingkerrenhek.
32 Atwemengkel, ingwer-rnemel atnwenhey-alhek arntety-rnem-then arrenty-akert-rnem-then Jesus ikwer-warl. 33 Ingkerrenh tawen Capernaum-areny-rnem akarrirrek warl arriw-warl, rernem Jesus renh aretyek. 34 Jesus-el arntety akngerr mwerrilek, arrenty-rnem irrentek, ingwer-rnem-they. Arrenty-rnemel kel iterl-arek Jesus rarl Alerikw Akngey-kenh apetyek. Arrenty-rnem Jesus-ek angkey-angenh-anem. Jesus-el kel renh-rnem akatelhilek.
Anayntileyel: Jesus iterrek, “Ingwer-ingerant ayeng ikwer-rnem ilelhetyek, ayengarl Akngey-kenh Alerikw Impenan. Arrentyel nthakenh ikwer-rnem iley-angenh alakenh.”
Jesus alheyel apmer arrpanenhel apmer Galilee-ampenyel
(Luke 4:42-44)
35 Jesus ingwepenh-antey warl-they alhek, ra ament-areny Akngey-warl angketyek. 36 Simon ikwerenh-rnem-akert alhek nthwetyek ikwer. 37 Rernem renh arey-alhek. Simon-el renh ilek, “Ingkerrenh ngkweng nthweyel!”
38 Jesus angkek, “Ayeng ahern nhenh-warl apetyek, Akngey-kenh angkakert apmer arrpanenhek atha iletyek.” 39 Ra alhek apmer arrpanenh-warl, apmer Galilee-ampenyel. Ra arrenty-rnem irrentek, ingkerrenh, ikwer-rnem-they. Ra akalty-anthek Jew-rnem ingkerrenh, arraty-angkwarr renh apent-ayntetyek.
Jesus-el artwa tywen-angketyarr mwerrileyel
(Matthew 8:1-4; Luke 5:12-16)
40 Artwa tywen-angketyarr apetyek Jesus-warl. Ra kwenirrenh Jesus-itwel ampwethel alernelhemel. Ra angkek, “Ngan rlterrk inngan, mwerriley-angker, ntwa ayenh mwerriletyek. Nga ilkelhentyarl apekan, ntwa ayenh mwerrila!”
41 Jesus amperrngirrek ikwer. Ra itep arrernek ikwer-warl. Ra angkek, “Ayeng ilkelheyel, ngenh atha mwerriletyek. Kel, nga mwerr-anem.” 42 Tywen ikwer-they ywerrek kanper-antey. Ra mwerr-anem irrek.
43 Jesus-el artwa renh ilek, 44 “Akater-anem aney-alpa! Atyetyart tyaty ilkwa Jew-rnem-kenh-arenyek nga anyentekant ilelhey-alpa, ra ngenh mwerr-anem aretyek. Ntwa aker Atyetyart-warl antha! Moses-kenh angka aynteyel aker Atyetyartek anthetyek, ingkerrenhel ngenh aretyek, rernem iterretyek ngarl mwerrirrek-anem, ntwarl aker Atyetyart-warl akngek.”
45 Artwa ra akngerrek-anem ilelhey-alpek, renharl mwerrilek Jesus-el. Jesus tawen arrpanenh-warl alhey-angenh-antey. Tawen-areny-rnem-ketyan Jesus anper-alhenh, rernem renh arlkarewerl-anekerr. Akngerr ingwer-rnem-anem apetyek Jesus-warl, apmer arrpanenh-they.