Kiristoos Yisa Tarjamonnante Kinin Yittsaa Bhawloos
Qorontoos Eenana
Kinin Thaapoono Lansono Warqanno
Ardinta
Bhawloos kaa warqataam Qorontoosir Barjodar woylamin qajaanana kinin thaapoono dhacchintan upsinam workisana makkanso goyt Moqodoonia peente yinin dohonkane. Kinin thaapoono 47-50 levensa iintene. Qorontoosir Barjodar woylamin qajaanana kinin thaapoono biron warqatinsa malsinam Epsoon katamante toolayse ki dahade. Ogora Thirovadda ki yivade. Thirovaddar Tiitoam kinin haapaamonna, Moqodooniadar yivana ki dhaabhade (2:12-13). Ogote Tiitoam haapayse Qorontoosir Barjodar woylamin qajaanasa payyan bhocchinam qansayse ki wocchimbhade (7:7). Ko dahaannaar Qorontoos misken ooninsa iinte Bhawloossa hayamonam jibbayna tokaana Ayiwd eena ke dahade (11:12). Waani Qorontoosir Barjodar woylamin qajaana eena biron Bhawloossa warqatinam tiyayse seeson waadimanam garayse Barjodar ke maataakaar (2:1-11), kina Ayiwd eena, “Barjodar kisa dohoono woylamin qajidinbee waadimanbe gontehe” hamayse Bhawloosam keda bage. Ogo goynka Bhawloos kisa iinte dohon bhocchinam may ki thaapade.
Bhawloos kashi 1-7dar kisa waadimandar dhaabhon palimensa kidi malsin kida ime. Kashi 10-13dar Kiristoosin yisa tarjamonnante yittsaa kinin dohonsa dhaabhon palimensa kidi malsin kida maase. Kashi 8-9dar Qorontoos gidir Barjodar woylamin qajaana eena Yiwda peente Barjodar woylamin qajaana eenaam kelshota kenin imen koymonam kenin imoadettsi ki bhocchisade.
Kaa mathaapaam raq dongdar kashana dandima ko dandime:
1. Nagaymakko (1:1-2)
2. Barjodar woylamin qajayse waadadhadhayno waadimano (1:3–7:16)
3. Kiristoosdar woylamin qajayse imbhayno imintono (8:1–9:15)
4. Kiristoossa waadima eedi maatinta (10:1–13:10)
5. Macchin kiilimenbee nagaymakkonbe (13:11-14)
Kaa mathaapa Barjosa dayntanbee waadimanbesa thoothi koda giye (1:3-4; 2:14; 4:5-6; 5:18-21; 6:14-18; 9:7-15). Ena Mallanbee Haalin Mallanbe konin edimensa (kashi 3), niven wodansa (5:1-10), qaashime waadimasa (5:14-21), koymodar hamin hayayse wonin waadadhensa (kashi 8-9) koda dhettse.
1
Barjo bhocchinka Yesus Kiristoos yisa tarjamonnante kinin yittsaa i Bhawloosbee imbanaasa Thimaatoosbekalanka, Qorontoos katamante dohon Barjosa misken ooninbee pir Akaya peente dahaana Barjodar woylamin qajayna wulbena nittsadhoono warqannone. Wosa Imbaa Barjobee Imbaa wontea Yesus Kiristoosbesa sunin imintonbee payyamonbe yena ko dee.
Bhawloos Barjoam Kinin Gobshoono
Wosa Imbaa Yesus Kiristoossa Imba maataa Barjo ki gobshadhe. Kidiar wona burqadhea wosa Imbaabee yer wulka woam wocchinsea Barjobene. Wodi Barjokala wonin haapen wocchimbhintanka gaalente dahaana wulam wonin wocchinsoadettsi, Barjo wonin gaalen wulir woam kida wocchinse. Kiristoossa gaaleno wodar konin thoothondettsi, ogodettsi wocchimbheno Kiristoosbar wona ko thoothade. Wodi gaale wo tiydianna, yedi wocchimbhintabee dhaqintabeam yenin tiyoadettsine; wo wocchimbhidianna, yedi pir wonin tiyen gaalenam darshintaka tiyayse yenin wocchimbhoadettsine. Wosa gaalenam wombesana kinka yenin kashimendettsi, wosa wocchimbhenamaar wombesana kinka yenin kashimenam wonin dhesenna, yennon goynsa Barjodar kattsi woylam woda haye.
Imbanaanato, Isiya peente wonin dohonka, wodar yeskon gaalenam ye dhese ida zage. Ogonoar wodar yeskon gaalen baskana wonin damerra kattsi sagi konin dohonna, sadaka wonin dahayno bhocchiar wosa qolehe. Gon dembhi pirdi wodar pirdadhaadettsi ko wona dhesimade. Ogono wul wodar konin yeskoono wosa kantandar woylam qajima, diyaanaam dhaasea Barjodar woylamin wonin qajoadettsine. 10 Kidi ogonante dembhina yeskisen gaalera woam dhacchidine; woam dhacchasane; pir “Kidi woam dhaccha ki dhacche” hamayse qaabe wonin hayoono kidarne. 11 Yediar woam miskeka yenin kelshoadettsi ko yeam zaske. Harrna hambhidianna, thoothi miskeka wodi Barjosa kelshonam wonin haapenna, thoothino eeno wonnon goynka Barjoam koda gobshe.
Bhawloos Qorontoos Kataman Yivota Yinin Qaabonam Kinin Ookoono
12 Woninka erimen yerin gonne hamayse meskeno wosa konin tarjayno yinne: Waani eenbee kattsika yembesana kinka wosa dohon kalaa maatintano Barjokala wonin tiyoono gazamonbee gonamonbeka entsadhaysene. Ogonoar Barjosa sunin imintonkane, eedisa pakalmakkokatehe. 13-14 Nabbabayse bhocchana yenin damen dayma, yer ab yena thaapattone. Ta wonnon goynsa likka yenin bhocchondettsi, bere wulam yeda bhocche hamayse yedar woylam ida haye. Ogo goynka Imbaa Yesusin maatate nivea rooroaka wodi yenka wonin erimendettsi, yediar wonka yeda erime.
15 Wonka yenin erimenam gonne inin hamonna, lamaa goyt Barjosa sunin imintonam yenin haapoadettsi hamayse birayse yekal nivana inta bhocchidine. 16 Ogonoar Moqodoonia peendar inin yivenkabee ogoraar inin maatenkabe, yekal nivana inta bhocchidine. Ogoka Yiwda peendar inin yivenkaar, iam yenin kelshoadettsi inta qaabidine.
17 Ogoam inin bhocchen wodanka, osbee orabe inin maateadettsi yena ko maato? Way eedi qaabika inin bhocchenka rooro kalaa “Ko dee, ko dahabhoode” hamea ko yena maato? 18 Barjo gon hamaa kinin dohonna, yena wonin giyaynoar “Ko dee, ko dahabhoode” hamaynotehe. 19 Harrna hambhidianna, imbee, Sillaasbee, Thimaatoosbe Barjo Naasa Yesus Kiristoos goynam yesa shaarinte wonin giyayno “Ko dee, ko dahabhoode” hamaynotehe; Yesus Kiristoosbar “Ko dee” hamayno bishne.
20 Barjo wona kinin imoono woylamin haydhayno wul “Ko dee” konin hambhayno Kiristooskane. Ogonante Barjosa gobshinna Kiristooska “Amiin” woda hame. 21 Wombee yembeam Kiristooska wocchinsaa Barjone; woam edayse yina qadhaa kidine. 22 Kinti wonin maatensa tarja maatayno milkit wodar wodaa, pir os birante wona kinin imensa tarja maaten Manpas Gazanam wosa woylaminte wona imaa kidine.
23 Inta Qorontoos katamandar maatate inin nivaammo yeam bucchattine hamaysene; ogona Barjo isa tarjane. 24 Yedi Barjodar woylamin yenin qajenka wocchimbhaana yenin dohonna, yenin wozadhoadettsi yembesana kinka woda waadadhe; Barjodar woylamin qajadhen goynna yeam bitattone.