Kiristoos Yisa Tarjamonnante Kinin Yittsaa
Bhethiroosin
Thaapoono Lansono Warqanno
Ardinta
Kaa lansoa Bhethiroosin thaapaa warqata 57-60 levensa iinte thaapadhaadettsi hayayse koda bhocchadhe. Warqata Imba Yesusbee kisa upsin hayamonbeam bagayse buudamon timmirinam dhettsayna eenakalanka yisa metenam kenin gishoadettsi Barjodar woylam qajaynaam kida kiile. Warqatinsa kattsi bhocchino buudan timmirin bashana goninam dhesa ko zaske hamaynone. Dhesa bish dayma, bhocchaar zaska ko zaske (1:12-13; 3:1). Gonin hamonam walano kattsi siya yerdar koda yeskise (1:9; 3:8). Ogona warqatinsa bhocchino Barjo upsinsa timmiri gonbee Barjobesana wosa dohon sadanna entsabe konin maatonam koda bhocchise.
Kaa mathaapaam raq laxdar kashana dandima ko dandime:
1. Nagaymakkono (1:1-2)
2. Dhesintobee Barjodar woylam qajayse daadhea dayntabe (1:3-15)
3. Dhesintobee Barjosa upsinbe (1:16-21)
4. Dhesintobee buudan timmirinbe (2:1-22)
5. Dhesintobee Kiristoossa lansi maatate nivintanbe (3:1-13)
6. Macchin kiilimeno (3:14-18)
Barjo wosa sadanna wona zasken wulam imidine. Ogona kinin imonam tiyayse manpasinngayn aapin usha woam koda zaske.
1) Manpas Gazansa entson goynka thaapadhon Barjosa upsinam payya hayayse bhocchintaka waadimadar hacchinta woam koda zaske (1:19-21).
2) Keam eelaa Imbaa Yesusam garayse buudan timmirinam dhettsayna eena pirdinam yidar keda beve (2:1bee 20be).
3) Kiristoos lansi maatate kinin nivenka Barjosa bhocchino koda thoothe; kisa naabeno koda gobshadhe; kiam bagaanadar pirda ko pirdadhe. Kiam bagayna eena koka yekka kenin kappoono Barjo eedi hayyear konin kayoamadettsi zagayse Kiristooska kenin qaashimea woda ki imade (3:9). Ogo wulam wonin dhesenna wuupo qolma dahaate Imbaa wontea Yesussa sunin imintonka kiam wonin dhesonka gebha woam koda zaske (3:14-18).
1
Yesus Kiristoossa waadima eedibee kisa tarjamonnante yittsadhaabe i Simoon Bhethirooskalanka, wosa Barjobee woam dhacchaabe Yesus Kiristoossa tipamonka wonin haapon woylamin wonin qajendettsi gobshadhaa Barjodar woylamin qajintanam haapaana eenana nittsadhoono warqannone. Barjobee Imbaa wontea Yesusbeam yenin dheson goynka sunin imintonbee payyamonbe yena ko thoothe.
Barjosa Eelidinbee Kamidinbe
Kidi yisa gobshinbee payyamonbeka woam eelaam wonin dhesen goynka sadanbee kidettsi maatintanbeam wo haape zasken yer wulam Barjo yisa kantanka wona ki imade. Igina yerraka siyon anngarman goynka peen kodar dohon gemmon dayntara dhaqayse Barjosa dayntanam kashimayna yenin maatoadettsi, gobshadhonbee kattsi woylam yindar haydhen upsinbeam wona imidine.
Ogonante Barjodar woylamin qajintandar payyamonam wocchimbhayse arsee; payyamondar dhesintonam, dhesintondar meten wottsintanam, meten wottsintandar darshintaka wocchimbhintanam, darshintaka wocchimbhintandar Barjodettsi maatintanam, Barjodettsi maatintandar indanaasdettsi kinka kiam nashintanam, kinka kiam nashintandar nashimmakkonam arsee. Igina yerra thoothi yesa dahaa ke hanna, Imbaa wontea Yesus Kiristoosam yenin dhesen goynka pootimina aapiysa qolmina yenin maatoamadettsi yeam keda haye. Igina yerra yinsa qolma ea aapi kayaa eedine; theedi yikal dohon bish kida haape. Ena yinin waadadhon seesora yinin gazimbhonam kidi walidine.
10 Ogonante imbanaanato, yenin eldhonbee yenin kambhonbeam yenin wocchinsoadettsi ena hamora wocchimbhee. Ogoam ye hayna, hamin ko dahaakaar dhambattene. 11 Ogodettsi wosa Imbaabee woam dhacchaabe Yesus Kiristoossa rooro wul lay dehen bitamon raqinte ardansa hayamonam thoosayse yena koda imbhe.
12 Yerra iginaam ye dhesaakaar, yenin yedon goninka wocchimbhayse ye woyaakaar, yerra igina goynsa rooro wul yeam bhocchisanam garattine. 13 Taaki sadanka inin dohonka yeam bhocchisayse qaymisano iam zaskaa ko maatade. 14 Wosa Imbaa Yesus Kiristoos ina kinin dhohondettsi, ta inin dohon sadara saana dembhika inin edimenam dhesayda dhese. 15 Ta inin wocchimbhayse waadadhayno dembhika yekalanka inin edimonsa budonte yerra iginaam rooro wul yenin bhocchoadettsi hamaysene.
Kiristoos Gobshinsa Tarja Maataana
16 Wosa Imbaa Yesus Kiristoossa kantanbee nivintanbeam yena wonin giyen wodanka, wodi womal kisa gobshinam wosa aapinka haapayse yena wo giyade; eensa pakalmakkonka giidhon eerinam yena giyootone. 17 “Ininka wozadhea inin nashea isa Naasa kaane” hamea upsea gebhon gobshira kinin nivon wodanka, Barjo Imbaakalanka gobshinbee gebhamonbeam kidi tiydine. 18 Wodi kimbesana kinka gazan dhukandar wo daaka, upsea agaa cecira kinin nivenka wodi wonti qansidine.
19 Barjokala qansayse eenna giyaynayn giyon upsinam ogora sagi gonne hamayse wo tiyade. Upsin koam peenin sedhenka, pir shaakea eeziniayn yesa woylaminte shaakenka yekka, thipante shaaken shaakandettsi hayayse ye shedina yena kattsi payya koda maate. 20 Birayse koam dhesee: Mathaap Gazante thaapadhoono Barjokala qansayse eenna giyaynasa upsinam eedi kala hattear yisa bhocchika bula kiam zaskehe. 21 Harrna hambhidianna, Barjokala qansayse eenna giidhenam eedisa bhocchika dayma, Barjosa Manpas Gazanin yiam entsayna eena Barjokala qansayse ke giyade.