21
Bhawloos Yerusaalemdar Kinin Yivoono
Kekalanka wonin edimonsa budonte, bazindara sagadhen gonngalante ardayse dhari Qoos peendar wo yivade. Ogora kina hamon Ruud peen wo yeskade. Ogoraar Bhathira katamandar wo yivade. Ogote pir Pinqe peendar yivea gonngala haapayse kanka yivan wo yedade.
Qobhiroosam shedayse wosa warkatambar koam garayse Sooria peente Thiroos katamante wo yeskade; harrna hambhidianna, bazindara sagadhen gonngalante dohon koymonam ogote buldhennane. Barjodar woylamin qajayna eenaamaar zagate haapayse kembesana kinka rooro tobbhaa wo dooqade. Kedi Manpas Gazanka entsadhayse Bhawloosna “Yerusaalemdar yivaabhode!” hamayse kina ke giyade. Igina roorona maqaysaka dhaabhayse wo yivade; Barjodar woylamin qajayna annginabee, maanabee, naanabe kinka katamansa gasanka yekka woam entsaate ke bulade. Bazinsaar gasante kumpurdhayse Barjoam wonin miskonsa budonte kinka kiam nagaysayse wo edimade. Wodi bazindara sagadhen gonngalante wo ardade; kedi yisa onnadar ke maatade.
Wodiar bazindara sagadhen gonngalanka Thiroosra dhaabhayse Bhethelemays kataman wo yeskade; ogotear Barjodar woylamin qajaynaam nagaysayse kembesana kinka rooro kalaa haaqayse wo wodhade. Ogora kina hamon dhaabhayse Qesaaria kataman wo yivade. Eenna galan ke kashe kambhaana tobbhaanasa kalaa Yi Waa 6:2-5. , Barjosa dhacchintan upsin giyea Pilbhooskal ooninte ardayse kimbesana kinka wo dooqade. Pilbhoossa anza kembhaamma oydi Barjokala qansayse eenna giyayna ke dahade.
10 Thoothi rooro ogote wonin dohonsa budonte Agaabos hambhea Barjokala qansayse eenna giyea Yiwda peera ki nivade. 11 Wokal nivayse Bhawloossa qalbathanam tiyayse yisa aaninbee roonbeam dhaxayse, “Manpas Gazano ‘Qalbathan kosa imbaam Yerusaalemir dahaana Ayiwd eena yin dhaxayse Ayiwdtay hamma eenana kiam saskate keda ime’ hamayse ina ko giyade” wona ki hamade.
12 Ogoam wonin qansenkaar wombee ogote dahaana eenabe Bhawloos Yerusaalemdar kinin yivoamadettsi miskite wo dahade. 13 Bhawloosaar “Eepada isa woylaminam yenin koqayno harrnane? Inta Imbaa wontea Yesussa naabenna hamayse Yerusaalem gidir dhaxi bish dayma, diyanaar ashkimbhidine” hamayse wona ki maasade. 14 Wonin kiilenam qansattine kinin hamonna, “Keeda Barjosa bhocchi ko dee” hamayse wo garade.
15 Igina rooronasa budonte, ashkimbhayse Yerusaalem yivana wo dhaabhade. 16 Qesaaria gidir dahaana waani waani Barjodar woylamin qajayna eenaar wombesana kinka ke nivade. Kediar wonin dehen Minasoon oonindar woam ke entsade; kidiar birana Barjodar woylamin qajaana eenasa kalaa Qobhiroos peen eedine.
Bhawloos Yerusaalemir Yayqoobam Shedo Kinin Yivoono
17 Yerusaalem wo yeskaysaka Barjodar woylamin qajayna eena wozaka woam ke tiyade. 18 Kina hamon Bhawloos wombesana kinka Yayqoob oonindar ki yivade; misken ooninsa donzana wul ogote wo hanna ke dahade. 19 Bhawloos keam yinin nagaysonsa budonte, yisa waadimanka Barjo Ayiwdtay hamma eenasa shaarinte kinin waadadhon wulam shiishima kena ki giyade.
20 Kediar ogoam yinin qansenka Barjoam ke gobshade. Ogosa budonte, Bhawloosna yin ke giyade: “Wosa imbanaasa, Ayiwd eensa shaarira Barjodar woylamin qajaana thoothi shii kenin dohonam hada haape; kedi wul Musesa yiggin goynka kattsi woogimbhayna eenane. 21 Ya Ayiwdtay hamma eenasa shaarinte dahaana Ayiwd eena wulna ‘Yesa naanasa qaamanam taxeebhode; yesa sharqanam tooleebhode’ hamayse giyntaka Musesa yigginam kenin garoadettsi hada dhettse hamayse giidhaka kedi qansidine.
22 “Ta hamin ko haydhe? Hanin nivonam kesa qansano shidhehe. 23 Ogonante wonin hana giyenam hayaa. Wosa shaarira mallaysa dahaana eedi oydi ke dahade. 24 Iginaam hanka tiyayse kembesana kinka haam gazinsaa; kesa meten haadadhayse kenin gazimbhoadettsi imbhen koymonam kena kashaa. Koam hanin hayenna hadar giidhayno wul sun konin dohonbee ya hamal Musesa yigginam toolea hanin dohonbeam Ayiwd eena wul keda dhese.
25 “Barjodar woylamin qajaana Ayiwdtay hamma eenana ko hanna, ‘Aaninka ashkadhaana barjonana marshan machadhon waankalankabee, zombhinkalankabee, taxadhima diyaana qollasa waankalankabee, pir sharmucimakkonkalankabe yenin pegimbhoadettsi ko zaske’ hamen upsinam warqatdar thaapayse kena wodi yittsidine” kina ke hamade.
26 Ogona kina hamon Bhawloos eenaam entsate nivayse kembete ki gazimbhade; Barjosa gazan ooninsa mayante ardayse gazimbhan waadimanam kenin maccheabee ke kalaa kalaanana Barjona marshan machadhea rooroabesa aan ki qunthade.
Bhawloosin Barjosa Gazan Ooninsa Mayante Yedadhoono
27 Roorona tobbhaana maqana hayenka, Isiya peera nivaana Ayiwd eena Bhawloosam Barjosa gazan ooninsa mayante yinin haapenka, een wulam dhaasayse kiam ke yedade. 28 “Israveel eenato, woam kelshee! Wosa eenbee, yigginbee, raqin kobeam bagaate peen wulir dohon een wulam dhettsea ea kaane. Pir Girik eenaam Barjosa gazan ooninsa mayante arsintaka ogo gazisadhon raqinam minngisidine” hamayse ke ilatade.
29 Ogoam kenin giyoonoar birayse Epsoon ea Thiropimoosam Bhawloosbesana kinka katamante yinin haaponna, Bhawloos Barjosa gazan ooninsa mayante kiam kinin arsaa kena konin maatonnane.
30 Kataman wul eeno targadhayse saana bukayse Bhawloosam yinka gochate kerminsa mayanka kiam ke bulade; saana Barjosa gazan ooninsa kermin kerram ke diithade. 31 Eeno Bhawloosam deesana konin zagenka, “Yerusaalem katamano wul targadhayse ko jeekade” hamayno dhalqino Roome shii alaqakal ko yeskade. 32 Ogonante kidi saana poolisanabee mato alaqanabeam yinka tiyayse gobaka Ayiwd eenakal ki yivade. Kediar shii alaqabee poolisanabeam yinin haapenka, Bhawloosam qanan ke garade.
33 Shii alaqa theedayse Bhawloosam yedayse sansala lamaaka kinin dhaxadhoadettsi ki giyade. Ogora hay kinin dohonbee har kinin waadadhonbeam oysan ki yedade. 34 Zarsino waani waani yer kala konin giyenka, waani kesa pir yer waana ko giyade. Ogonante shii alaqaar zarsinsa ilatira dhaabhon gonin hamon dhalqinam dhesana yinin damaamonna, Bhawloosam poolisanayn dohon raqindar kinin tiidhoadettsi ki giyade. 35 Bhawloos tigate utadhen kerinkal kinin yeskenka, eensa gebhi wacimenka dhaabhoono poolisana Bhawloosam kedayse ke yivade. 36 Ogono eenoar “Kiam deesee!” hamayse ilatada kesa paananka keda yive.
Bhawloos Palimada Kinin Marimoono
Yi Waa 9:1-19; 26:12-18
37 Poolisanaar yinin dohon raqinte kiam arsana kenin hayenka Bhawloos shii alaqaana “Yer kalaa i hana giyoadettsi ya ina ee hamaa hamo?” hamayse kiam ki oysade. Kidiar “Ya Girik aponam dhesaa dheso? 38 Ya Roome bitaadar goore dhaasana kosa birayse een deesayna shii oydi eenaam hanka entsate darandar yivaa Gibth eatayu?” kina ki hamade. 39 Bhawloosaar “Inta Kilqia gidir dhesimon Therses katamante adhadhaa Ayiwd eedine. Bannzo! Eenna inin giyoadettsi ina giyaa” kina ki hamade. 40 Kidiar kina ee ki hamaysaka Bhawloos kerinsa utadhendar woyayse eeno lay konin hamoadettsi aanka kena ki dhahade. Eenin lay hamenka Ibra aponka eenna yin ki giyade:

21:8 Yi Waa 6:2-5.