Kiristoos Yisa Tarjamonnante Kinin Yittsaa Bhawloos
Galatia Eenana
Kinin Thaapoono Warqanno
Ardinta
Bhawloos ko warqatinam haa kinin thaaponam dhesana damimehe. Waani waani eeno Bhawloos dhacchintan upsinam birayse giyota yinin yivon raqira Anthokia katamandar maatate nivaa hamayse 40-41 levensa iinte ki thaapade koda hame; waani eeno tapir 47-50 levensa iinte ki thaapade koda hame.
Galatia Likkon Isiya peente ko dahade. (Ta wodanka Likkono Isiya “Turk peeno” koda hambhe.)
Kaa mathaapaam raq dongdar kashana dandima ko dandime:
1. Nagaymakkobee wacimebe (1:1-10)
2. Bhawloos sadan kinnonna Barjoyn kina hayonam giyaate Barjosa dhacchintan upsino gon konin dohonam kinin giyoono (1:11–2:21)
a) Kiristoos Bhawloosna haapadhayse Barjosa dhacchintan upsinam kinin giyoono (1:11-24)
b) Waani Kiristoosin tarjamonnante yittsaana eena Bhawloosin giyen dhacchintan upsinam gonne hamayse kenin tarjoono (2:1-10)
c) Barjosa dhacchintan upsino Bhawloossa sadante hamin konin waadadhoono (2:11-21)
3. Bhawloos Mathaap Gazara Barjosa dhacchintan upsino gon konin dohonam kinin giyoono (3:1–4:31)
a) Galatia gidir dahaana Barjodar woylamin qajaana eenayn tiyoono dhacchintan upsino (3:1-5)
b) Abraamsa eerino (3:6-14)
c) Barjodar qaabe haydhen upsinbee Musesa yigginbe (3:15-22)
d) Naasa toydia naasi ki daaka (3:23–4:7)
e) Gonin hamon dhacchintan upsinkala pegadhano siya konin dohoono (4:8-20)
f) Edon worshonsa naasabee worshotay hamon edonsa naasabesa kamsino (4:21-31)
4. Bhawloos eedisa meskena may maaten yerinka dhacchintan upsino gon konin dohonam kinin giyoono (5:1–6:10)
5. Macchin kiilimenbee nagaymakkonbe (6:11-18)
Bhawloos kaa warqatasa iinte nagaymakkonam gudubhsima saanawa yisa bhocchinam giyada paliman ki yedade. Galatia gidir dahaana eena Barjodar woylamin kenin qajonbee Bhawloossa timmirinbeam saanawa garota kenin qaabenka Bhawloos ki targadhade. Barjosa dhacchintan upsinam ookota zagayna eenaam ki ashade. Kinin ashonsa goyti daane:
1. Bhawloos dhacchintan upsinam kinin tiyoono Kiristooskalankane, eedikalankatehe. Waani Kiristoosin yittsaana kiam keedhada kimbesana kinka ke wormade. Ogonante kinin giyayno dhacchintan upsino gon hammone.
2. Barjosa dhacchintan upsino Ena Mallante thaapadhidine (3:8). Musesa yiggin imbhima birayse Abraam Barjodar woylam qajintaka tipamonam ki haapade. Yiggi hayyeamaar tipa maasehe (3:9-14). Bhawloos ogoam kamsika kida dhettse (3:23–4:31).
3. Eedi Barjosa dhacchintan upsinam waadimandar kinin hacchenka, seesora utintanam kida haape; waansa anngarmanam kida bashe; payyan waadimanam waadadhana dama ki dame. Ogono wul yin konin maatayno Barjodar woylam qajaa easa iinte Manpas Gazanin waadadhennane (5:25).
Ogonante Bhawloos birayse kinin thaapon Galatia mathaapinte tipamonam hamin wonin haapenam may kida giye. Seeson ea Barjodar woylamin yinin qajenka, Barjosa birante tipamonam haapinta bish dayma, sadante kisa dahayno Manpas Gazano Barjosa waadimanam kinin waadadhoadettsi koda wocchinse.
1
Eenkalanka way eedika dayma Yesus Kiristoosbee dembhira kiam dhaasaa Barjo Imbaabe goynsa, Kiristoossa tarjamonnante nittsadhaa i Bhawloosbee imbesana kinka dahaana imbanaana wulbekalanka, Galatia peente dahaana misken onnana nittsadhoono warqannone. Wosa Imbaa Barjobee wo wulsa Imba maataa Yesus Kiristoosbesa sunin imintonbee payyamonbe yena ko dee.
Ta ko siyon wodara woam dhacchanna wosa Imba maataa Barjosa bhocchinka Kiristoos wosa seesonna hamayse yiam dembhinna ki imade. Ogonante Barjona rooro wul lay gobshi ko dee; amiin.
Gonin Hammo Barjosa Dhacchintan Upsino Kalaa Bish Konin Dohoono
Kiristoossa sunin imintonka yeam eelaa Barjokalanka waani dhacchintan upsindar saanawa yenin maatayno kattsi iam ko tarshade. Ko dahaannaar Barjosa dhacchintan upsira ab dhacchinta upsi qolehe. Ogonoar “waani dhacchintan upsino” hamayse inin giyoono yeam dhaddhisana Kiristoossa dhacchintan upsinam ookana zagayna waani waani eena kenin dohonnane. Wodi wo hannaar, way cecinsa gaana ki hannaar, wonin yena giyon Barjosa dhacchintan upsindara ab dhacchintan upsi yena giyea ki hanna, ashadhaa ki dee. Kosa birayse wonin giyondettsi, pir yena ida giye: Qansayse gonne hamayse yenin tiyon Barjosa dhacchintan upsindara ab dhacchintan upsinam hayyear yena giyea ki hanna, ashadhaa ki dee.
10 Ta keeda inin zagayno eedi iam shawkoadettsimoo? Barjo iam kinin shawkoadettsiw? Way eenam wozisana inin waadadhea yena ko maato? Ta keeda eenam wozisana waadadhea i hanna, ini Kiristoossa waadima eedi maatattine.
Bhawloos Barjosa Dhacchintan Upsinna Kinin Eldhoono
11 Imbanaanato, inin yena giyon Barjosa dhacchintan upsino eedisa dhalq konin dahaamonam yena ida dhettse. 12 Harrna hambhidianna, ina dhahaa Yesus Kiristooskala koam i tiyade; eedi haykalaar inta tiyaatine, way eedikala koam dhesaatine.
13 Ena Ayiwd eenin bulon dambinka hamin inin dohonam yedi qansidine. Ogonoar Barjodar woylamin qajaynaam kaysana kattsi keam oytayte i dahade. 14 Ayiwd eensa dambinam toolintaka isa aanamo maataana thoothina Ayiwd eenadara sagayda sage; wosa eykenasa dambin goynka kedara sagi ida wocchimbhe.
15-16 Ko dahaannaar inin adhadhonsa birayse iam kamaa, yisa sunin imintonkaar iam eelaa Barjo Ayiwdtay hamma eenana kisa Naasasa dhacchintan upsinam inin giyoadettsi yisa Naasaam inka dhaana kinin nashon wodanka, inta haybesanaar dhalqaatine. 17 Isa birayse Kiristoos yisa tarjamonnante kinin yittsaanakal Yerusaalem yivaatine. Ko dahaannaar Areb peendar i yivade; pir Demasqo katamandar maatate i nivade. 18 Ogora leve makkamsa budonte Bhethiroosbesana* Bhawloos yinin thaapenka, Sooria aponka “Keepa” hamayse ki thaapade; “Keepa” hamintano “Bhethiroos” hamintane. kinka dhalqana Yerusaalem katamandar yivayse kimbesana kinka tabhi dong rooro i dooqade. 19 Ko dahaannaar Imba wontea Yesussa indanaasa Yayqoob bishkalanka waani Kiristoos yisa tarjamonnante kinin yittsaana eenasa shaarira hayyeamaar haapaatine. 20 Ogonoar inin yena thaapayno yerro buuda konin dahaamonam Barjo birante yena ida giye.
21 Ogosa budonte Sooria peenbee Kilqia peenbe i yivade. 22 Ogo Yiwda peente misken onnar dahaana Kiristoosdar woylamin qajayna iam haapayse dhesehe. 23 Ko dahaannaar kedi kenin qansayno “Birayse woam oytea ea agaa kaysana yinin zagen Barjodar woylamin qajadhen goynam eeno gonne hamayse konin tiyoadettsi kida giye” hamen upsinam ke qansade. 24 Innon goynka Barjoam ke gobshade.

*1:18 Bhawloos yinin thaapenka, Sooria aponka “Keepa” hamayse ki thaapade; “Keepa” hamintano “Bhethiroos” hamintane.