Maatoosin Thaapoono
Imbaa Wontea Yesus Kiristoossa Dhacchintan Goynam Giyayno
Barjosa Upsino
Ardinta
Maatoos Haalin Mallansa biraa mathaapaam ki thaapade. Maatoos Yesus kinin kamaana tabhi lamaana eenasa kalaane. Yesus kiam kinin eelenka, Maatoos gibirin kaccheane. Marqoos mathaapinte nammo kisa Lewi koda hambhe.
Maatoos mathaapinam kinin thaapoono kattsika Ayiwd eenaam qaabaysene. Yesus Barjoyn qadhaa Ayiwd eenasa bit kinin dohonam dhettsana kattsi ki qaabade. Barjo bitamonsa thoothi kida giye.
Kaa mathaapa Ena Mallan mathaapinbee Haalin Mallan mathaapinbeam kidar yettseane. Barjokala qansayse eenna giyayna eena Barjoyn qadhaa Kiristoossa ke thaapade; kenin giyoono Imbaa wontea Yesuska konin thoothonam koda dhee.
Kaa mathaapaam raq lankaydar kashana dandima ko dandime:
1. Bitaasa nivintano (1:1–4:11)
2. Bitaasa upsino (4:12–7:29)
3. Bitaasa hayntono (8:1–10:42)
4. Bitaasa bitamon kamsino (11:1–13:52)
5. Bitaasa bhocchino (13:53–18:35)
6. Bitaasa gaaleno (19:1–25:46)
7. Bitaasa dembhinbee dhaabhintanbe (26:1–28:15)
8. Bitaasa macchin upsino (28:16-20)
1
Yesus Kiristoossa Muldhano
Luq 3:23-38
Abraambee Dawtbesa muldhara nivaa Barjoyn qadhaa Kiristoos Yesussa adhadhin goyno yinne:
Abraam Yisaaqam ki adhade;
Yisaaqaar Yayqoobam ki adhade;
Yayqoobaar Yiwdabee kisa indanaanabeam ki adhade.
Yiwdaar Tivimaarka Paareesbee Zaarahibeam ki adhade;
Paareesaar Hethroonam ki adhade;
Hethroonaar Raamam ki adhade.
Raamaar Aminaadaabam ki adhade;
Aminaadaabaar Navasoonam ki adhade;
Navasoonaar Selimoonam ki adhade.
Selimoonaar Revaabka Boveezam ki adhade;
Boveezaar Uruteka Iyobeedam ki adhade;
Iyobeedaar Iseyam ki adhade.
Iseyaar Bitaa Dawtam ki adhade.
Dawt Oriyon geshonka Solomoonam ki adhade.
Solomoonaar Roobiamam ki adhade;
Roobiamaar Abiyaam ki adhade;
Abiyaar Asaam ki adhade.
Asaar Iyosaapitham ki adhade;
Iyosaapithaar Iyoramam ki adhade;
Iyoramaar Oozianam ki adhade.
Oozianaar Iyovatamam ki adhade;
Iyovatamaar Akaazam ki adhade;
Akaazaar Yizqiasam ki adhade.
10 Yizqiasaar Minaseam ki adhade;
Minasear Amoonam ki adhade;
Amoonaar Iyosiyasam ki adhade.
11 Iyosiyasaar Israveel eenaam Baabiloon peendar uxate yiidhon wodanka, Yovakinbee kisa indanaanabeam ki adhade.
12 Yovakinaar Israveel eenaam Baabiloon peendar uxate yiidhonsa budonte, Selatialam ki adhade;
Selatialaar Zerubaabeelam ki adhade.
13 Zerubaabeelaar Abiyoodam ki adhade;
Abiyoodaar Eliyaqemam ki adhade;
Eliyaqemaar Azooram ki adhade.
14 Azooraar Sadoqam ki adhade;
Sadoqaar Akimam ki adhade;
Akimaar Eliyodam ki adhade.
15 Eliyodaar Alaazaram ki adhade;
Alaazaraar Mataanam ki adhade;
Mataanaar Yayqoobam ki adhade.
16 Yayqoobaar Yoseepam ki adhade. Yoseepaar Barjoyn qadhaa Kiristoos hambhea Yesusam adhon Mayriyamsa geshoane.
17 Ogonante Yesussa muldhano Abraamdara yedayse Dawtka yekka, tabhi oydi adhadhi ko maatade. Pir Dawtdara yedayse Israveel eenin Baabiloon peendar uxate yiidhonka yekka, tabhi oydi adhadhi ko maatade. Ogoraar Israveel eenaam Baabiloon peendar uxate kenin tiidhondara yedayse Kiristoossa adhadhinka yekka, tabhi oydi adhadhi ko maatade.
Yesus Kiristoossa Adhadhidino
Luq 2:1-7
18 Yesus Kiristoossa adhadhino yinne: Indan Mayriyamam Yoseep kinin seesonsa budonte, kinka kiam ke keemima, kodi Manpas Gazanka sirmayse ko haapadhade. 19 Koam seesaa Yoseepaar eedi tipa kinin dohonna, ‘‘Een birante koam inin ooshinserra aachika koam ida gare’’ hamayse ki qaabade.
20 Kidiar ogoam qaabite ki daaka, Barjosa gaana haamaka haapadhayse, ‘‘Ya Dawt muldhara adhadhaa Yoseep, Mayriyamsa sirmidino Manpas Gazankane; eedi koam sirsade hamayse hanin keemenam kurtumbhaabhode. 21 Kodiar naasi anngi koda adhe. Adhadhea naasaar yisa eenaam seesora kinin dhacchenna, naabenam kisa Yesus hamayse hada wode’’ kina ki hamade.
22-23 ‘‘Marrato! Naano dinngillo sirma ko sirme;
naasi anngiar adha ko adhe;
kisa naabenamaar Amaanuveel hamayse koda wodadhe’’ Isi 7:14.
hamayse Barjokala qansayse eenna giyeaka Barjo Imbaayn giyoono konin thoothoadettsi ogono wul yin ko maatade. Ogonoar Amaanuveel hamintano ‘‘Barjo wombetene’’ hamintane.
24 Yoseepaar raatira dhaabhayse Barjosa gaana kinin giyondettsi Mayriyamam ki keemade. 25 Keemayse naasaam konin adhenka yekka Yoseep konka wodhadehe. Yoseepaar naasasa naabenam Yesus hamayse ki wodade.

1:22-23 Isi 7:14.