Kiristoos Yisa Tarjamonnante Kinin Yittsaa Bhawloos
Roome Eenana Kinin Thaapoono Warqanno
Ardinta
Betelemir qolen gishaynana giidhoono een wulna maatayno kattsi wozisayno upsino zarsinam dhacchota nivaasa ko giidhade. Bhawloos Roome eenana kinin thaapon warqatinte ogono dhaqintano har konin dohonam giyaate wona may may kida dhettse. Ogoam kinin thaapoonoar 47-50 levensa iintene.
Bhawloos thoothi levera yedayse Roomer dahaana Barjodar woylamin qajaynaam shedana anngarma kisa dahade (15:23). Woylamin kesa qajidinka kenin wocchimbhoadettsi Barjosa upsinam kena giyana ki zagaakaar Roomer yeskana damadehe (1:11-15). Barjosa dhacchintan upsinam workisota kinin yivon makkanso goyt Qorontoos katamara dhaabhota yinin hayenka, ogo warqatinam thaapayse Kinkiria misken ooninte waadadhen Peeben aaninka kena yittsima garadehe (16:1-2).
Ogora rooro likkasa budobar Yerusaalem gidir kiam yedate ko dhaxadhade (Yi Waa 21:27). Ogora thoothi raqir kidar yeskon gaalenka dhaxi eed maatayse Roome katamanam ki yeskade (Yi Waa 28:14-16).
Mathaapinsa aapea dhalqa baza kashayse dhacchinta hameane (3:24). Kaa mathaapaam raq lankaydar kashana dandima ko dandime:
1. Nagaymakkobee Barjoam miskintabe (1:1-17)
2. Seeson goynsa: Eenam dhacchota baza kasha zaskayno (1:18–3:20)
a) Ayiwdtay hamma eenasa seesono (1:18–2:16)
b) Ayiwd eenasa seesono (2:17–3:8)
c) Een wulsa seesono (3:9-20)
3. Barjosa birante tipa maatintan goynsa: Eenam dhacchota baza kashadhoono (3:21–5:21)
4. Gazamon goynsa: Eenam dhacchota kashadhon bazansa biraa aapea (6:1–8:39)
a) Kiristoosbesana kalaa maatinta (6:1-23)
b) Lamaana dantanasa palimeno (7:1-25)
c) Manpas Gazanka seesobee dembhibeam bashinta (8:1-39)
5. Ayiwd eenabee Ayiwdtay hamma eenabe goynsa: Keam dhacchota kashadhon bazansa gembhakon workamono (9:1–11:36)
a) Israveel eenasa gonin hammo eerino: Barjo seesondar kinin pirdoono (9:1-33)
b) Israveel eenasa taaki dantano: Barjo keam dhacchota kinin nashoono (10:1-21)
c) Israveel eenasa os birante dohoono dantano: Barjo keam maasate yinin dhacchenna malla kinin ardoono (11:1-36)
6. Waadiman goynsa: Eenam dhacchota kashadhon bazansa macchino aapino (12:1–15:13)
7. Bhawloos Roome eenaam shedota kinin zagoono (15:14-33)
8. Bhawloossa macchin dhalqino (16:1-27)
1
Kiristoossa tarjamonnante yittsadhaa maatayse Barjosa dhacchintan upsinam giyana kamayse eldhaa, Yesus Kiristoossa waadima eedi maataa i Bhawlooskalanka nittsadhoono warqannone. Ogono Barjosa dhacchintan upsino Barjokala qansayse eenna giyaynasa Mathaap Gazante birayse “yena imayda ime” hamayse kinin imoono qaabe wonin hayayno upsinone. Ogono Barjosa dhacchintan upsino kisa Naasasa giyaynone. Kisa Naasaar waanka Dawtsa muldhara ki adhadhade; Gazamon Manpasinka dembhira dhaabhintaka gebhi kantaka Barjo Naasi maatayse ki haapadhade; agaa kidi wosa Imbaa Yesus Kiristoosne.
Inta kisa tarjamonnante yittsadhaa maatana Barjosa sunin imintonam i tiyade; ogonoar kisa naabenna hamayse zarsin wulsa iira kidar woylamin qajayse Barjona ee kenin hamoadettsi keam ida* Bhawloos Girik peen aponka kinin thaapenka, “ida” hamenam “woda” ki hamade. haye. Kesa shaarira yedi Yesus Kiristoossa yenin doadettsi Barjoyn eelaana eenane. Ogonante Roome katamante dahaana Barjoyn nashaynabee gazamonna eldhaana eena wulbena nittsadhoonone. Wosa Imbaa Barjobee Imbaa wontea Yesus Kiristoosbesa sunin imintonbee payyamonbe yena ko dee.
Barjoam Gobshaate Miskinta
Barjodar woylamin yenin qajayno peen wulir dhesimaate konin dohonna, yer wulsa birayse Yesus Kiristooska ye wulna Barjoam ida gobshe. Kisa Naasasa dhacchintan upsinam eenna giyaate isa woylam wulka Barjona ida waadadhe. Rooro wul Barjoam inin miskenka inin yeam bhocchensa Barjo isa tarjane. 10 Ta keeda macchi yekal nivana Barjosa qaabo konin doadettsi Barjoam rooro wul ida miske. 11 Harrna hambhidianna, Barjodar woylamin qajintaka yenin wocchimbhoadettsi yeam hayen manpasin imintora yena kashana inin zagenna yeam shedana ida anngardhe. 12 Yin inin giyoono inta Barjodar woylamin yenin qajen goynsa, yediar isa Barjodar woylamin qajintan goynka kinka kinka wonin wocchimbhoadettsine.
13 Imbanaanato, waani Ayiwdtay hamon eensa shaarinte inin dhettsenka Barjodar woylamin qajaynaam inta haapidine; ogodettsi yeamaar dhettsayse yesa shaarinte Barjodar woylamin qajaanasa aapinam haapota ida zage. Ogona yekal nivana thoothi woda inin qaabenka, ta koka yekka yekal nivana wodanin isa qolmonam yenin dhesoadettsi ida zage. 14 Gilon payyan dhesaynabee dhesiminabe, pir timmiraanabee timmiraammabena Barjosa dhacchintan upsinam kena giyana baza idar daane. 15 Ogonante Roome gidir dahaana yenaar Barjosa dhacchintan upsinam giyana ida anngardhe.
Dhacchintan Upsino Barjosa Kantano Konin Dohoono
16 Inta Barjosa dhacchintan upsinka ooshimbhattine. Harrna hambhidianna, birayse Ayiwd eenana, ogoraar Ayiwdtay hamma eenana, Barjodar woylamin qajayna wul kenin dhaqoadettsi Barjosa kantanone. 17 Ogonoar Barjo yisa birante eediam tipa kinin maasayno birara yedayse macchinka yekka kidar woylamin qajintaka konin dohonam Barjosa dhacchintan upsino may koda giye. “Barjo birante tipa ea Barjodar woylamin qajintaka sadanam kida haape” Imbaqom 2:4. hamayse thaapadhondettsine.
Eensa Seesonka Nivayno Barjosa Wacimeno
18 Yisa seeson waadimanka gonin dhesimoamadettsi marayna Barjobee eenbeam kenin genen wulka Barjosa wacime cecira kedar may ko nivade. 19 Harrna hambhidianna, Barjo yinnon goynsa dhesana kenin damenam kena yinti may kinin dhohonnane. 20 Peen pijadhorra yedayse eenna haapadhimino Barjosa dantano, ogonoar lay dehen kisa kantanbee Barjo kinin dohonbe kinin pijaana yerra goynka may maatayse haapadhidine. Ogonante eena dhesayse seeso kenin waadadhonna, yer kenin giyea qolehe. 21 Harrna hambhidianna, kedi Barjoam dhesayna dahayse zasken gobshinam kina imadehe; kisa waadimannaar kiam gobshadehe. Bhocchinka yisa pootimina ke maatade; kesa qaabimino woylammoar ko thipade. 22 “Wodi pakalla eenane” hamayse malgimma eena ke maatade. 23 Rooro wul dehea Barjoam kenin gobshen garayse, diyayna pijadhina: eedibee, aptibee, rooysa oydi dahaanabee, peendar gochimayna pijadhaanabeam kamayse kenin ashkaana barjonana gobshin ke imade.
24 Ogonante kinka kiam kiam ooshinsea yer kenin waadadhoadettsi Barjo kesa woylaminsa anngarmandettsi minngin yerinna keam ki garade. 25 Ogonoar Barjosa goninam buudanka ookayse pijaa Barjosa oolonte pijadhaanana kenin goodimonnabee kena kenin waadadhonnabene. Pijaa Barjo lay gobshadhaane, amiin. 26 Ogonante Barjo ooshinsen anngarmanna keam ki garade. Kesa maanaar pijadhinsa dambindettsi anngika wodhadhenam garayse pijadhinsa dambindettsi dayma dambi abka ke ookade. 27 Ogodettsi anngina taar pijadhinsa dambindettsi maaka wodhadhenam garayse kinka kinka wodhana kattsi ke anngardhade. Ogonante anngina annginaka kinka ooshinsenam ke waadadhade; siyon kesa waadimankaar kedar yesken dhabinam yisa waandar ke bavade.
28 Eena Barjoam dhesana kenin zagaamonna, zaskimina yerraam kenin waadadhoadettsi Barjo pootimon qaabenna keam ki garade. 29 Eedibee Barjobedar seeso waadiminta, “Yer wul ina ko dee” haminta, siyamo, wooginta, eediam deesinta, jibbinta, eediam taysinta, siya qaabi, igina wulka kedi thoothidine. Yin pir wuupon giyayna, 30 eensa naabenam genayna, Barjoam jibbayna, eediam ooshinsayna, poorimbhayna, erimayna, siyon waadiman haalin bulayna, yisa imbanana ee hamimina, 31 bhocchimina, yidar woylamin qajadhimina, nashimmakkoysa qolmina, eenna burqadhimina eenane. 32 “Yerra iginaam waadadhaynana dembhi keam koda zaske” hamayno Barjosa yigginam dhesa ke dhese; ko hannaar koam waadadhinta bish dayma, yin waadadhaynaam shawkintaka keda wocchinse.

*1:5 Bhawloos Girik peen aponka kinin thaapenka, “ida” hamenam “woda” ki hamade.

1:17 Imbaqom 2:4.