5
Barjodar Woylamin Qajintaka Haapadhen Payyamonbee Qaashimenbe
Ta keeda wodi Barjodar woylamin qajintaka kisa birante tipana eena wonin maatonna, wosa Imbaa Yesus Kiristooska Barjobesana payyamoka wo dahade. Kiristooska kidar woylamin qajintaka kanka Barjosa sunin imintondar ardadhenam wodi haapidine; taar kisa sunin imintonka wocchimbhayse woda woye. Barjosa gobshinamaar kashimayna maatana kidar qaabe hayada woda erime. Ogo bish dayma, wosa gaalenkaar erimooda erime; harrna hambhidianna, gaalera darshinta, darshintaraar wocchimbhinta, wocchimbhintaraar qaabe haydhenin haapadhenam dhesooda dhese. Barjoyn wona imon Manpas Gazanka yisa nashimmakkonam wosa woylaminte kinin thoosonna, ogodar qaabe hayano woam ooshinsehe.
Kantaysa qolmina eena maatayse wo daaka, Barjo kinin giyon wodanka, Kiristoos seeson eenana ki diyade. Tipa easa oolonte diyea eediam haapano kattsi gaalene; ko dahaannaar payya hayea easa oolonte diyana zagea way haapadhasane. Ko dahaakaar wodi akar seeso eedi wo daaka, Kiristoos wona ki diyade; ogonoar Barjo wona yisa dohon nashimmakkonam ki dhahade. Ta keeda Yesus Kiristoossa zombhinka Barjo birante tipana eena wo maatidianna, taar sagi kanka Barjosa wacimera dhaqooda dhaqe. 10 Harrna hambhidianna, wodi Barjoam jibbayna wo daaka, Barjo Naasasa dembhinka kanka wo qaashimidianna, taar sagi kisa Naasasa sadanka dhaqooda dhaqe. 11 Ogo bish dayma, qaashimenam woninka haapaa wosa Imbaa Yesus Kiristoos goynka Barjoka woda erime.
Dembhi Addaamka, Sada Kiristooska Konin Nivoono
12 Ogonante eedi kala goynka seeso peen kodar ko nivade; seesonkaar dembhi ko nivade. Ogona eedi wul seeso konin waadadhonna, dembhi een wuldar ko yeskade. 13 Harrna hambhidianna, Musesa yigginam imbhenka yekka seeso peendar ko dahade; ko dahaannaar yigginin qolmonna, seesono paydadhehe. 14 Addaamsa seesondettsi seeson waadadhaamma ke hannaar, Addaamra yedayse Museka yekka dahaana eena wuldar dembhi ko bitimade. Kaa Addaam os birante nivea Kiristoossa kamsine.
15 Ko dahaannaar Barjosa sunin imintono eensa seesondettsitehe; ea kalaasa seesonka thoothino eeno ko diyaakaar, ea kalaa Yesus Kiristoossa imintonka haapadhoono Barjosa sunin imintono thoothin eenna sagi ko thoothade. 16 Barjosa sunin imintonka haapadhonbee eedi kalaasa seesonka haapadhonbe kiaddhatehe. Eedi kalaasa seesonka haapadhoono pirdino Barjosa wacimenam ko bavade; thoothin eensa seeson goynka imbhoono Barjosa sunin imintono eenna tipamonam ko bavade. 17 Eedi kalaasa seesonka dembhi een wuldar bitimidi ki hanna, taar sagi Barjosa sunin imintonsa thoothamonbee kinin imen tipamonbeam tiyayna wul kalaa Yesus Kiristooska bashaana maatayse sadaka keda dee.
18 Ta keeda seeso eedi kalaaka dembhisa pirdi een wuldar konin bovondettsi, kalaa Kiristoossa tipamon waadimano een wulna tipamonam koda beve; ogoka Barjo birante sadanka dayntanam keda haape. 19 Ea kalaa Addaam Barjona ee kinin hamaamon goynka thoothino eeno seeso eedi konin maatondettsi, yin pir kalaa Kiristoos Barjona ee kinin hamon goynka thoothino eeno tipa koda maate. 20 Seeso waadima konin thoothoadettsi Musesa yiggino ko nivade; ko dahaannaar seeson waadimanin thoothenka, Barjosa sunin imintono ogora sagi ko thoothade. 21 Ogonoar seeso dembhika konin bitimondettsi, yin wosa Imbaa Yesus Kiristoosbar lay dehen sadanam bavana, Barjosa sunin imintono tipamonam imintaka koda bitime.