Fi Rasulifosa Enari
Kaiwo dedung we Fi Rasulifosa Enari
Buku nini mani, buku wefuiaio na Lukasi. I soi kariri Kaiwo Mahikai na Allai fo. Fi fuba kawariai na buku nini mani, soi karirio Yesusi ne rasuli suraya mandu fosa tutira fino Allai Nuaninufoi fiatasa fo, ampafe ewuwu Kaiwo Mahikai kariri Yesusi fo na bendari Yerusalemi, na nu Yudea foi sentenang, na nu Samaria, pariao sobu nunei rea naya fo.
Buku nini kontai medu karirio rabuang bo erurai tuti Yesusi fi deunau fo pariao fi deunau nanai wedaya esodai dadira bitoya tuti manea kontai awa emarareha. Na bukunei kontai, Lukasi yurai we deisaha kaririai we mano etatora fosa we rang Kristeni nei mani, rang weworu na agama Yahudi foi dine, wiro fi kia karira we dapa parenta Roma foi kaha.
Fi fuba kontai na bukunei mani, watioaia kasau we todoni Nuaninu Mirarebana foi dohong mambiriu we mano ewuwu Kaiwo Mahikai kariri Yesusi fo tuti todoni agama Kristeni nei we wewu to fong na nu siai weru Yerusalemi fo.
Kaiwo na bukunei deto kutuai toninai:
1:1-26 Emainenang we etairiri Kaiwo Mahikai fo.
1:1-14 Yesusi demisa tuti dohong kaiwo arera.
1:15-26 Etiri manei we yiwang Yudasi.
2:1–8:3 Etairiri Kaiwo Mahikai fo na Yerusalemi.
8:4–12:25 Etairiri Kaiwo Mahikai fo na Yudea tuti Samaria.
13:1–28:31 Paulusi yufi.
13:1–14:28 Paulusi dontai na reantenang fo.
15:1-35 Rasulifosa efanduhisa emadu na Yerusalemi.
15:36–18:22 Paulusi dontai weberu ne.
18:23–21:16 Paulusi dontai webetoru ne.
21:17–28:31 Etafu Paulusi ehari to Roma.
1
Lukasi ne kaiwoariri fafong ne
Teofilus inong mano bontengwa wau. Na nehu buku bo reantenang wai yeiririai we wau kawurua kai ampa, kariri fi Yesusi niari tuti deunauwaia fo, na reantenang kutu yuai fi niari fo, paria sobu rahida bo dau to rorafaisi fo. Wiro dau to rorafaisi kaharai mae, na mambiriuo Seng Allai Nuaninu Mirarebana foi dohong kaiwoariri we ne rasuli* Amani neo Inong Anatu fosa. dirisa fosa, kariri fianai aino enari fo. I mani mireha na aitabafoi kawuru ampa, mae na rahida bo suwi nai nani paria rahida piaru da re deinawi ne taraifoi we rasulifosa tuti niari fi na euremireafo, ambori ewaitawanai weo anture suwi na marareha rorong foi ampa. Ewatioi, kontai medu wesa kariri todoni Allai weMananufo. Tuti rabuang bo i minohi etampi ruhiaifa mani, demisa deyo, “Mera weru Yerusalemi fanai, wape metamang na ninaifa pariao Dai dohongno fifianai aino dereraia fo, amani aino yeikaririai kawuru we meara nanai. Weo Yohanesi webaptisi kaiwasa na mereha terai, wape rahida beiru teai aha mani Seng Allai webaptisi mea na Nuaninu Mirarebana foi, amani sensoni mea ki.”
Yesusi dau to rorafaisi
Ampafe rahida bo rasulifosa efanduhisa ria Yesusi nana fo, etutang bera Yesusi eteyo, “Sengne waune, tofino? Boyo bohong Yahudine amea we ametoa siai weru Romafosa, mano eru amea nesa finina e?” Medu wesa deyo, “Nanane mani, wiro fi weo mea mewaitawana fine kaha. Weo Dai meiri andino medu kiutu kaiwofo na ne mambiriufo ne. Wape mea, Nuaninu Mirarebana foi da we mea ma mani, ambori mesobu mambiriu ki. Ampafe fio mewati yau inari ne tuti fi yeunauwi we mea mani, metaiririai na bendari Yerusalemi nei, kontai na nu Yudea nei sentenang, tuti na nu Samaria foi, tuti katai siai paria sobu nunei werea naya fo.”
Yesusi medu kaiwofoa kai nanafo, Seng Allai yuaisi to rorafaisi na euremireafo, tutu kafafe weduari weru eara ampafe wiro ewatioi ahang kaha. 10 Na siario etoa esairaria Yesusi dau to rorafaisi nana fo, tatofang kutu nanai kontaio, inontarai uwemandu uroa riasa. Ansung usansuna fo bua karofari webeyari. 11 Umadu wesa ureyo, “Inontarai Galilea wa meaine, we fiani e metoari na katai kutu siari nani mae mewati we rorafaisi wei ne? Yesusi, mano mewatioi dau to rorafaisi na meuremirea fenani, ambori daraberahi aha ma ki. Daraberahi aha ma fo mani, na kafafe rorong, ne tarai mai kariri mewatioi dau to rorafaisi nanai.”
Etiri Matiasi we yiwang Yudasi
12 Mayeai rasulifosa etaraberasa weru wiwoi Saituni to bendari Yerusalemi aha. Wiwoifoi wiata waroifo tarahi kiro bei teai weru Yerusalemi. 13 Na Yerusalemi era to munu bo eminohi nai foi, ainanaya etautai to rorong bo yai pari foi. Rasulifosa mani, Petrusi, Yohanesi, Yakobusi, Andareasi, Pilipusi, Tomasi, Bartolomasi, Matiusi, Yakobusi mano Alfiusi ne arikangfoi, Simoni (mano biriu we inontarai Israeli fosa etoa siai weru Romafosa), tutu Yudasi mano Yakobusi ne kaisungfoi. 14 Rasulifosa kiai, konta Mariai (Yesusi inanai), ne tahatuifosa, kontai wiwing maneiru teai (mano eraria Yesusi fosa), enemirorong boyari efanduhisa ewenadi pampang.
15 Mano eroasoai efanduhia fosa mani ewepiaringnao piarei (120) teai. Rahida bei aha mani Petrusi doa rahansa medu wesa, 16-17 deyo, “Nehu doroi bohi ne meaine! Fiani aino fafongfa Nuaninu Mirarebana foi medu na Mananu Dauti, tuti Dauti soi kaririai na Sengnei ne Kaiwofo, kariri Yudasifo, nana mani mai kaririai ampa. Yudasi nani mani, tane inontarai manei dine, tuti i kontaio Sengnei diriria weo niari fi tanari ne kontai. Wape i mano kia inontaraio etafu Yesusi fosa dine. 18 Yudasi nini sobu fiembaitai ria imamifosa weo fikarira pari niari fo, amani dewayang Yesusi fefe. Doi etohonai we fiembaitai nanai wiori kahofafeai nayai. I sawai, mireha, saupori eneng awa enewairifoi tirurang kiai to boriaia wia nayai. 19 Kaiwasa fuba eminohi na Yerusalemi fosa ewaitawangno Yudasi ne mireha toa fo. Ampefe katai Yudasi wioriri nani, esahui na kaiwo ene etohoni wonongno Akeldama, nana mani Kahofa Rika. 20 Ne tonanane kai kariri kaiwo Dauti soi fo, na buku Masmuri, amani dotu toninai:
‘Ne katai minohi naya ne watai wawui,
wiro manei minohi naya fanai.’* Masmuri 69:25
Ampefe soi toninai kontai:
‘Ne fi yu fo bento, manei yu siaiya.’* Masmuri 109:8
21-22 Petrusi medu aha deyo, “Ampefe rahida nini tatiri manei we yiwang Yudasi weo kiontai rasuline amea, we ametaiririai we kaiwasa bitoya nei weo Yesusi amewati teri na ameuremireane weo suwi na marareha rorong fi ampa. Mano tatiriri nei mani, manei na inontaraio tararia Seng Yesusi pampang ne tata to katai doni daoa fo, na rahida bo Yohanesi webaptisia fo, paria sobu dau to rorafaisi weru tata naya fo.”
23 Amani mano efanduhisa nanisa, etainawi uwemandu, amani Yusupi, mano esahui we Barsabasi (esahui kontai we Yustusifoi), tutu manei aha mani, wonong fino Matiasi. 24 Ainanaya ewenadi, eteyo, “Sengne waune, wau boitawang kaiwasa enemirorongnei kiai ne. Rahida nini boinawiai we amea, na inontarai mandu nini suru, mantei dino biriri 25 weo werasuli yiwangno Yudasine. Weo Yudasi sawai weru rasulife ampa tuti mireha ampa.” 26 Mayeai ehabi onde weo inontarai mandu fo suru, amani tetera fino Matiasi. Ampefe eruaisi we rasuli kiontai ria ewesuraya mansiri fosa.

*1:2 Amani neo Inong Anatu fosa.

*1:20 Masmuri 69:25

*1:20 Masmuri 109:8