3
Yesusi medu we Nikodemusi kariri todoni saubaununggamiei riwanai aha
Farisi manei wonong fino Nikodemusi, i mani Yahudi ene Majelisi Agama fo manei dine, amani wenunggamiei kontai na agama Yahudi foi. Da diruai we Yesusi ma tuti medu wei deyo, “Dai Rabio Mantaunaune waune, amewaitawanai we wau mani Allai dino demi wau ma ne tuti ro wemantaunau ma. Weo mandoni kontaio wiro niari fitantuma nari nina kaha, Allai weriria wenani fino niari finana fe.”
Yesusi yoa deyo, “Tarai antu! Imadurai we mea mau yeyo, mandoni kontai wiro suai tono Allai ne weMananu rorong fo kaha, mae wenani saubaununggamiei riwanai akawuru wo.”
Ampafe Nikodemusi medu we Yesusi aha deyo, “Nana mani inontarai fiabai kawurua foi saubaununggamiei riwanai ahang rai e? Todoni wori suai to inang enemanabufoi afui we minohi tutiri riwanai aha ki?”
Manamo Yesusi yoa deyo, “Tarai antu. Imadurai we mea mau yeyo, masino inontarai manei saubaununggamiei na mereha baptisi foi tuti na Allai Nuaninufoi kaha mani, wenani wiro suai to Allai ne Mananu rorong fo kaha ki. Inontaraine, weinontarai batangfo mani, saubaununggamiei na ne wawafo suru, wape na Sempaisi mani saubaununggamiei weworu na Allai Nuaninufoi. Dohonao popuhung we kaiwo imadurai yeyo, ‘Todoni kontaio metaubau menumikamiei riwanai ahangfo,’ fanai. Wanangnei siaya to katai doni deyo defai wea fo tuti taramuoi we nukuayafo, wape wiro boitawang siayai na doni ma fo kaha tuti siayai to doni fo kaha. Mano saubaununggamiei na Allai Nuaninufoi tonanai kontai, todoni saubaununggamieia weworu tonana fo tawaitawana kaha, nanai na Allai Nuaninufoi terai.”
Ainanaya Nikodemusi medu we Yesusi aha deyo, “Finanai kawariai todoni rai?”
10 Ampafe Yesusi yoa wei aha deyo, “Wau mani mantaunau Israeli di wau, wape todoni fino boitawang finana kahai nina? 11 Tarai antu! Imadurai we mea mau yeyo, amemadu kariri fianai aino amewaitawana fo, tuti ametairiri kariri fianai aino amewati teri fo, wape wiro meroaso fi amemadurai tonana fo kaha. 12 Yeiriri kariri finunei we mea, wape meroasoa kahai. Nana mani, yeiriri kariri fi na rorafaisi we mea fo, meroasoai todoni ki? 13 Weo wiro inontaraine manei dautai to rorafaisi kaha, manta mano ibiari na rorafaisi meu ne yau, amani Kaisung Inontarai ne yau.
14 Tuti ne tarai kariri fafongfa Musai yuai tawai tembaga foia dedai na katai wekamamiei fo ambori mano tawai ehirisa nanisa etarang,* Bilangan 21:4-9 tonanai kontai Kaisung Inontarai nei todoni kontaio ruaisi dedai, 15 ambori mandoni kontaio yoasoi mani sobu numainufo.
16 Weo Allai enewawu nunei fuba paria, doni dohongno ne Kaisung Mansiari foi, ambori mandoni dino yoasoi mani wiro wioru kaha, mae sobuo numainufo. 17 Weo Allai demi ne Kaisungfoi meufo wiro we kiutu kaiwo kariri nunei kaha, mae we feriri nunei na I.
18 Mandoni dino yoasoi mani wiro sodai aiboifo kaha, mae mandoni dino yoasoi kaha mani, wenani aiboi sobua fo mani Allai kiutuai kariri ampa, weo wiro yoaso ne Kaisung Mansiari foi kaha fefe. 19 Weyoasoa kahai nani, fi dapai we sobu aiboifo ainina: Sambewarafoi da kawuru to nunei ma ne, wape inontaraine etohong we mamantiti rorong fo sewa weru Sambewarafoi, weo enari ne karirafo fefe. 20 Weo mandoni kontai andino niari ne karirafo mani, enerireu Sambewarafo, tuti wenani miaya we da to Sambewarafo kaha, weo mitai ne karira niari nanai kawariai ati para rai fefe. 21 Wape mandoni dino niari kariri ne wetaraifo mani da to Sambewarafo, ambori wati parai we fianai aino niari nanai niari na Allai.”
Yohanesi medu kariri Yesusi we ne inontarai erariati fosa
22 Mayeai Yesusi da tuti ne inontarai erariati fosa na bendari Yerusalemi to boriai awa enayai tourai na nu Yudea foi nani, tuti ewebaptisi kaiwasao eteyo erariati fosa na nanai. 23 Mae Yohanesi kontai webaptisi kaiwasa na Ainoni kefang we Salimi, weo mereha bitoya na nana fefe. Inontarai era weia we webaptisisa nayai, 24 weo rabuang bonani wiro etafu Yohanesia wiatai na aitamu rorong foi kaharai.
25 Rahida bei Yohanesi ne inontarai erariati fosa tuti inontarai Yahudi manei esawasa kariri todoni koangno eruairurangsarao emararebanafo kariri agama Yahudi fo. 26 Ainanaya era we Yohanesia tuti emadu wei eteyo, “Dai Rabio Mantaunaune waune, inontarai mano raminde doa ria wau na waya Yardeni eneung dowarua foi tuti boinawi kariri nani, ninaifa mani webaptisi kontai tuti kaiwasanei kiai era wei pampang.”
27 Yohanesi yoa wesa deyo, “Inontarai manei sobu mambiriufeai we niari fieai mani, nanai na Allai na rorafaisi teraifa. 28 Mantaung mea metaramioai ampa weo, raminde imadu yeyo, ‘Yau mani Mananu Mampariri nei di yau kaha, manta inontaraio Allai demi yau we ira foni foi di yau.’ 29 Mandirau wiwing foi mani, mandirau mang foi dino neni ne. Mandirau mang foi ne maniwowirio weririati foi mani doa demang wei, tuti tarao medu mani, firaise paria we tarao raofuifoi. Nehu tarai toyari ne maniworiri nani ampafe yau kontai ifaraise tonanai, tuti ninaia mani ifaraisefo fuba pari ampa weo inontarai efau era weia fefe. 30 Andino todoni kontaio fiabai wewonong aha, tuti yau mani ambori iweinontarai katui tuti iwewonohu ahang kaha.
31 Yesusi, mano da na dadaifo meu amani na rorafaisi meu mani, dedai sewa fifiani kontai. Mano da na nunei mani, inontarai nunei dine, tuti ne kaiwo medura fo dotu kariri fi nunei terai. Mano biari na rorafaisi meu mani ne yai sewa fi nunei kiai. 32 Wenani meduairai kariri fianai aino deti teri fo tuti taraoa fo, wape manei wiro yoaso kaiwo medura fo kaha. 33 Mae mandoni dino tarao kaiwo medura fo tuti yoasoa mani, wenani yoa weai we Allai mani wetarai. 34 Weo Mano Allai demi mani, wenani dino deiriri Allai ne Kaiwofo ne, weo Allai dohong Nuaninufoi weia wiro werea na ea kaha. 35 Dai enewawu ne Kaisungfoi tuti dohong fi kiai tono warang rorong fo ampa. 36 Mandoni dino yoaso Kaisung nani mani, ambori sobu Waidani tuti minohi wenumainu. Wape mandoni dino deiaya Kaisungfoi mani, wenani sobu numainufo kaha, mae Allai ne kesou fuba fo nayai worui pampang we fitawafa.”

*3:14 Bilangan 21:4-9