9
Yesusi niari inontarai urengfafa manei deti aha
Yesusi da wa mani deti inontarai manei, inontarai nani urengfafa na siari saubaununggamieifo. Yesusi ne inontarai erariati fosa etutang berahi eteyo, “Dai Rabio Mantaunaune waune, mandoni dino niari sasario wedaya inontarai nini urengfafa na siario saubaununggamieifo nina? Mantauni ete ne wawafo suru re?”
Yesusi yoa wesa deyo, “Urengfafa tonana fo wiro mantauni ne sasarifoi ete ne wawafo une sasarifo wedaya tonanafo kaha, mae ambori Allai deinawi ne mambiriufo na i. Todoni kontaio tanari Mano demi yau nei ne finiarifo na rahidafo. Weo dirufoi ambori da ma, tuti mandoni kontaio wiro yufi kaha. Rahida inayai na nufi nina mani, yauno isambewa nufi ne.”
Yesusi medu tonanaia fo mayeai, kendi to kahofa nuwowongfo aweu, tuti fia kandifoi na kahofafo eai, yuaisai ayai piso inontaraifoi urengfo nayai, ainanaya medu wei deyo, “Roa ruai uremuwa na kuru Siloami.” (Siloami nana mani Mano Demi.) Ampafe inontaraifoi da wa yuairurang urengfo na kurufoi. Niari tonanaia kai daraberahi ma fo, detia.
Ne ruramafosa tuti inontarai mano na fafong ewatioi we minohi dedo na rang dereung fosa, emadu kai eteyo, “Oh! Inontarai nini dino raminde minohi dedo we fi na rang dereung fo ne mae?” Manea eroa tubarai eteyo, “Tarai andi aranane.” Wape manea kontai eteyo, “Bereri, inontarai nini ureng kariri terai.”
Wape mantauni medu wesa deyo, “Yau arana ne.”
10 Ampafe emadu wei eteyo, “Todonie boti aha nina?” 11 Yoa wesa aha deyo, “Inontarai mano wonong Yesusi foi fia kahofa kuteai na ne kandifoi, ainanaya yuaisai ma piso na urehune tuti medu deyo, ‘Roa ruairurang uremuwa na kuru Siloami.’ Ainanaya ira wa tuti iruairurang urehufo nayai nanai, iwati aha.”
12 Etutani eteyo, “Inontarai nani andi doni?” Manamo yoa wesa deyo, “Isera wawerahai.”
Farisifosa esera we ewaitawang kariri todoni inontaraifoi denteng toa fo
13-14 Rahida Yesusi niari kahofa fo, piso inontaraifoi urengfo naya deti nani mani, rahida Sabati dine. Ampafe inontarai arahi deti nani ehari to inontarai eweFarisi fosara. 15 Farisifosa kontai etutang berahi kariri todonie deti aha nanai. Ampafe yoa wesa deyo, “Inontaraifoi piso kahofafeai na urehune, mayeai iruai ruramaia tuti iwati aha ninai.”
16 Farisifo maneiru teai emadu eteyo, “Inontarai nani wiro da na Allai ma kaha, weo wiro dewawu rahida Sabati foi kaha fefe.”
Manamo mano siai wei fosa emadu eteyo, “Inontarai wesasari manei niari fitantuma tonina fea rai e?” Ainanaya esawa wawerasa kariri.
17 Ampafe etutang bera mano anta urengfafa foi aha eteyo, “Fifianai aino enemutituaitaifa kariri inontarai nani faini ne? Weo wauno niari uremuwa beng tonanai.” Mano detia foi deyo, “I mani nabi dine.”
18 Manamo mano ewenunggamiei we Yahudi fosa emaya we eroasoai we inontarai nani mani tarai mano raminde urengfo fafa na siari saubaununggamieifo tuti ninaia mani denteng aha foi dine kaha. Ampafe esahu ne wawafo suru ma, 19 tuti etutang bera suru eteyo, “Taraie mune arikangno urengfafa na siari saubaununggamieifo andi nini e? Todoni fino deti aha ninai?”
20 Ne wawafo suru umadu ureyo, “Ne auwaitawana mani, tarai aune arikang dine, tuti urengfo fafa na siari saubaununggamieifo. 21 Wape todoni deti aha ninaifa mani, auwaitawana kaha. Tuti mandoni dino niariria deti toninai aha ne mani, auwaitawana kahai kontai. Metutang bera mantauni teraifa, fiabai ampa, ampafe mantauni ambori deikaririaifa ki.” 22 Wawafo suru umadu tonanai we umatai mano ewenunggamiei we Yahudi fosa, weo ehutuai ampa we mandoni dino meduairai Yesusi weMananu Mampariri dine mani, wenani wiro da to munu agama Yahudi fo afui ahang kaha. 23 Nanai wedaya mani wawafo suru umadu ureyo, “Fiabai ampa, metutang teri.”
24 Ainanaya esahu mano detia nani aha ma, esahui weberu finanaia, tuti emadu wei eteyo, “Fofora na Allai wonongfo* Ene maksuti mani, na deparanding Allai. we fianai moduraifa fo, modu te ne wetaraifo. Amewaitawanai we inontarai nani mani wesasari.”
25 Inontaraifoi yoa wesa aha deyo, “Wesasari ete bereri ete, iwaitawana kaha. Wape fi beyari iwaitawana mani, raminde nanai urehufafa, wape nina mani iwati ampa.”
26 Ainanaya emadu wei nariai aha eteyo, “Niari fiani we wau? Niari uremuwa todoni e boti aha ninai?”
27 Inontaraifoi medu wesa aha deyo, “Yeikaririai kawuru we mea ampa, wape memaya we metaramioa kaha. We fianie meteyo metaramioai nariai aha nina? Tarahio meteyo merariati konta fe?”
28 Ainanaya eteiberahi paria tuti eteyo, “Wau ro riati ne. Amea mani bereri! Amea mani inontarai ameraria Musa di amea. 29 Amewaitawanai we Allai medu we Musai ampa. Wape kariri inontarai nani mani amewaitawang da nayai ma fo kaha.”
30 Inontaraifoi medu aha deyo, “Nanai siai paria, dohong yau imarari paria. Weo meteyo mewaitawang katai da nai ma fo kaha, mae andi niari yaua iwati ampa. 31 Tawaitawanai we wiro Allai tarao inontarai sasari fosa kaha, mae tarao te mano esomi wei tuti etohong kariri ne awia fosa. 32 Na reantenang nunei tibaurai ma fo, wiro tataramio inontarai manei niari weurengfafa na siario saubaunungfo deti kaha rai. 33 Masino inontarai nani na Allai ma kaha mani, wiro niari fiea kahai kontai.”
34 Eroa wei eteyo, “Sasarine sefang na wau na siari taubau numuwai paria sobu ninai, mae boyo bounau amea re?” Ampafe na siari nanai to fongna fo eteiayari we wiro da to munu agama foi aha fui kaha.
35 Yesusi taraoai we mano ewenunggamiei we Yahudi fosa eteiaya inontaraifoi we wiro da to munu agama Yahudi foi aha kaha. Ampafe sera we inontaraifoia sobui tuti medu wei deyo, “Roaso Kaisung Inontarai nei e?”
36 Inontaraifoi bera Yesusi aha deyo, “Daie, mandoni dine? Boikariri we yau ambori iroasoi.”
37 Yesusi yoa wei deyo, “Inontarai nani mani botioi ampa, tuti andino doa medu ria wau nina.”
38 Inontaraifoi medu wei aha deyo, “Sengne waune iroasoai,” tuti somi wei.
39 Ainanaya Yesusi medu deyo, “Ira to nunei ma ninai we ikutu kaiwo, ambori mandoni kontaio urengfafafoi deti, tuti mano deti foi urengfafa.”
40 Farisi maneiru teaio enayai na nana fosa etaramio kaiwo Yesusi medurai tonana fo, ampafe emadu we Yesusi aha eteyo, “Ampafe boyo amea kontai ameuremifafa e?”
41 Yesusi yoa wesa deyo, “Masino meuremifafa mani, mewesasari kaha weo mewaitawang ne wetaraifo kaha fefe. Wape meteyo mewati, ampafe tonana mani mene sasariwai niayai pampang.”

*9:24 Ene maksuti mani, na deparanding Allai.