11
Lazarusi ne mirehafo
Inontarai manei wonong fino Lazarusi, minohi ria rorowingno Mariai tuti Martai suru na munue Betania na nu Yudea foi. Inontarai nani meninang. Mariai nini mani wiwingno raminde sari maning nunsai mampori foi mae sara Yesusi awengfo tuti dufi na nurandaungfo foi dine. Tuti roromang dino Lazarusi mano meninang nani. Ampafe rorowingfo suru uranatu kaiwo we Yesusia uraikaririai wei ureyo, “Sengwa waune, mano enemuwawuti nei meninang.”
Yesusi tarao kaiwofo nanai medu deyo, “Fimaninang nani wiro kia marareha kaha, wape ambori deinawi Allai ne sambewaraio dedai fo, weo na maninang nani wedaya inontaraine etaparanding Allai ne Kaisungfoi.”
Yesusi tarai enewawu Martai, Mariai tuti Lazarusi. Wape, tarao kaiwofo we Lazarusi meninang nanai, da ahera wa kaha, mae niayai rahida boru aha. Wape mayeaia mani medu we ne inontarai erariati fosa deyo, “Tatarabera tata to nu Yudea foi aha.”
Ampafe eroa wei eteyo, “Dai Rabio Mantaunaune waune! Ararafanai ninai, inontarai Yahudi fosa eteyo eru kamieio wau, tonanai mae boyo barabera wau to wanai aha nina e?”
Manamo Yesusi yoa wesa deyo, “Mewaitawana kahai we na wofoi dautafo paria sobu sawafo mani, araha ureng suraya borufo ne? Mandoni dino da na rahidafo mani, wiro sodai kaha, weo deti fio sambewa nufi nini fefe. 10 Wape da na dirufo mani sodai, weo sambewarafo nayai na i kaha.”
11 Yesusi medu tonanai, mayeai medu aha deyo, “Tane maniwowirio Lazarusi dena ampa, wape ambori ira wa we ibauni ki.” 12 Ampafe ne inontarai erariati fosa emadu eteyo, “Sengne waune, masino Lazarusi dena mani, ambori denteng ki.” 13 Weo etafu sara Yesusi kaiwo medu tutirai we deyo, Lazarusi denafo, ewaitarahio dena tarai tonanai, wape Yesusi medu tonanafo mani deyo Lazarusi mireha.
14 Nanai wedaya Yesusi medu parai deyo, “Lazarusi mireha ampa. 15 Wape ifaraise kontai weo wiro inayai na wanai tete ne tonanafo kaha fo. Weo nana mani beng paria we mea ambori meroasoai. Ampafe tara we Lazarusia.”
16 Tomasi, mano ahui kontai we Didimusi foi medu we ne maniwowiri eraria Yesusi fosa deyo, “Tara riati kontai, ambori tamarareha riati.”
Yesusi mani Mano duwi inontarai emarareha tuti dohonsa etarang aha dine
17 Rahida bo Yesusi sobu katai nani fo, Lazarusi mireha esaraia we rahida boa na fafo rorong foa. 18 Betania mani watai kefang we bendari Yerusalemi, waroifo tarahio kiro botoru rai. 19 Inontarai Yahudi bitoya era wa etuambawa Martai tuti Mariai uru, we enari unemirorongfoi mitubaru aha weo unemirorongfoi fituayai we uroromifoi fefe.
20 Martai taraoai we Yesusi da wa nanai, dari weru munufoi da weu Yesusia, mae Mariai mani minohi na munu rorongfo. 21 Martai medu we Yesusi deyo, “Sengne waune, masino nayai na nina fea reti, rorohunei wiro mireha kahai ki. 22 Tonanai ki wape nina mani iwaitawanai we Allai ambori dohongno fianai kontai aino butani wea fo ki.”
23 Yesusi medu we Martai deyo, “Roromuwai ambori suwi nariai aha ki.” 24 Martai yoa wei aha deyo, “Iwaitawanai we na rahida Sempaisi kife nuneifo mani, Lazarusi ambori suwi aha ki.”
25 Yesusi yoa wei aha deyo, “Yauno yohong anseng we kaiwasanei tuti yuwi inontarai emarareha nesara esuwi aha ne. Mandoni dino yoaso yau mani, mireha ki wape ambori darang aha. 26 Tuti mano etarang nesa, amani mano eroaso yau fosa, wiro emarareha kahai we fitawafa. Roaso fininaifa ne?”
27 Martai yoa wei deyo, “Yo, Sengne waune, iroasoai we wau mani Mananu Mampariri foi di wau, Allai ne Kaisungno dererai na fafongfa we ro to nunei ma foi di wau.”
28 Martai medu tonanaia fo, mayeai da wa sahu ne tahatuio Mariai, seimumung wei deyo, “Dai mantaunaufoi niayai na wanafo, dutang we wau.” 29 Mariai tarao kaiwofo nanai, sikahera doa bariri tuti da we Yesusia. 30 Rabuang bonani mani, Yesusi wiro da to munuefo afui kaha wo, mae minohi na katai anta sobu Martai naya fo. 31 Inontarai Yahudio efanduhisa ria Mariai we etohong kaiwo wawori wei fosa, ewati Mariai doabariri tuti sikahera da to boriei tonanafo, ea kontai era riati. Weo ewaitarahio da to fafofo we sai nayai.
32 Mariai da wa sobu katai Yesusi minohi nai foi tuti detioi nanai, sau aweu wiatai na awerengfo tuti medu deyo, “Sengne waune! Masino nayai na nina fea reti, rorohunei mireha kahai ki.”
33 Yesusi deti Mariai we saifo tuti inontarai Yahudi era riatia fosa kontai we esaifo nanai, enerorongfoi fituayai paria. 34 Ampafe dutang berasa deyo, “Metohoni wiatai na doni?”
Eroa wei aha eteyo, “Sengne waune, ro ma botio katai wiatai nai foi.”
35 Ainanaya Yesusi saia. 36 Ampafe inontarai Yahudi fosa emadu eteyo, “Mewatia, enewawu Lazarusi fuba paria.”
37 Wape manea kontai emadu eteyo, “I mani inontaraio niari mano urengfafa foi deti aha, todoni fino wemambiriu we dirapa mararehafoi ambori wiro Lazarusi mireha kahai nina?”
Yesusi duwi Lazarusi na marareha rorong foi aha
38 Yesusi enerorongfoi fituayai nariai aha, da sobuo fafofoa. Fafofoi mani kamirei kamiei dine, tabung wedua borongfo na kamiei fiabai. 39 Medu deyo, “Metadoi kamieinei weruai!” Lazarusi mano mireha foi rorowingno Martai medu we Yesusi deyo, “Manamo, Sengne waune, piro ampa, weo araia ne rahida boa finina.”
40 Manamo Yesusi medu we Martai aha deyo, “Taramuo kaiwo anta imadurai we wau yeyo, roasoa mani ambori boti Seng Allai ne sambewaraio dedai fo ki e?” 41 Ampafe mano era wa fosa etadoi kamieifoi weru kamirei borongfoa. Mayeai Yesusi fioai urengfo deti to rorafaisi tuti medu deyo, “Daie, yohong mahikai we wau weo taramuo yau ampa fefe. 42 Iwaitawanai we taramuo yau pampang, wape na ninai kaiwasa bitoya etoawari yau ampafe yeyo imadu tonanai, ambori eroasoai we wauno bemi yau ma ne.”
43 Yesusi medu tonanaia kai fo, sahu na raofui fiabai deyo, “Lazaruse, ro to boriei mandiei!” 44 Na tatofang kutu nanai, inontarai mirehara nani darang aha tuti kiawariai ariei, wape wiro da kifadei kaha, weo ne taraifoi ansania mutubaru na ireu biua fo rai fefe. Tuti urengfo tabung weduarai na ireuo fanahang tuti sayaha. Ainanaya Yesusi medu we kaiwasa fiau foi deyo, “Merehu ireu ansang ne taraifoi naya wa tuti ne tabung wedua urengfe naya wa, tuti metawini da wa.”
Mano ewenunggamiei we Yahudi fosa emadu ruhi kaiwo we emung Yesusi
(Matiusi 26:1-5; Markusi 14:1-2; Lukasi 22:1-2)
45 Ampafe inontarai Yahudi bitoyao era wa efata Mariai fosa ewati te fitantuma Yesusi niari tonana fo, ne faufosa eroaso Yesusi we ene Seng dine. 46 Wape maneiru teai na sa era wa eteikaririai we Farisifosa kariri fitantuma Yesusi niari nanai. 47 Ainanaya imami baba fosa tuti Farisifosa esahu Majelisi Agama fosa ma efanduhisa tuti emadu eteyo, “Fianai aino tanari ne, we inontarai wani niari fitantuma tuti fiainawiai bitoya paria. 48 Weo masino tatuati niari pampang tonana mani, ambori kaiwasa bitoya eroasoi. Tuti finanai wedaya inontarai Roma fosa era ma we emei Allai ne Munu Mirarebanai na Yerusaleminei tuti enari inontarai Israeli ne tatara taworu ki.”
49 Manamo manei na sa amani Kayafasi, imamio na defuina bonani mani weimami fuba foi, medu wesa deyo, “Mewaitawang fiea kaha, 50 tuti mewaitawana kahai we mansiari mireha we kaiwasa bitoya foi, nanai beng sewa weru tane rai na nu Israeli ne emarareha tantenang fo ne.” 51 Kayafasi medu tonanafo, wiro medu na mantauni kaha, mae medu na wangno imami fuba yu na defuina bonani fo. Medu toyari nabi manei we ambori Yesusi mireha we inontarai na nu Israeli foi, 52 tuti wiro we nu Israeli foi tera kaha, mae we fianduhi Allai ne arikangno enayai tatera fosa kiai ambori fianduhisa weboyari na Allaifo.
53 Ampafe na rahida bonani to fongna fo emadu ruhiai eweboyari we emung Yesusi. 54 Ampafe Yesusi wiro kiawari parai na kaiwasa bitoya foi na inontarai Yahudi fosa euremireafo ahang kaha, wape dontai na nanai to katai kefang we katai sarahiai wewui fo, amani to bendario Efraimia. Niayai na wanai ria ne inontarai ewesuraya mandu fosa.
55 Rabuang bonani mani, rerai we inontarai Yahudi fosa ene rahida Paska foi. Ampafe wiro etohonsua rahida Paska foi kaharai mae, kaiwasa bitoya na munuefo era kawurua to Yerusalemia we eruairuransara emararebanai kariri ene koangfoi. 56 Na wanai kaiwasa nanisa esera we Yesusi tuti etoari na Allai ne Munufoi rorongfo mae emadu wawerasa eteyo, “Menemitituai tofino, Yesusi da kontai to rahida Paska nei ma rai e?” 57 Tuti imami baba fosa tuti Farisifosa, etohong kaiwo pondoayai kawurua we mandoni dino deitawang Yesusi we niayai na doni mani, todoni kontaio deikaririai wesa ambori era wa etafuri.