Totawoi Imo Poloyo Kumotiki Kolino Nokoso
Polo mo Ifiso nokonuso tolomai mo to mo Kolino nokonu noko nokolaloso na kumotiki, Isisoso mulumolo luwai nokoso. Toku mo totaini nokonumai tolokainoki, aiyolokalo manoki. Nonani monoi mo Mi 18:1-17 tiyomuko. Kolino nokonu mo nokonu siyoli, Koliko nokoni asimai. Noko nokolalo molopoiyo molo koiyauso paluwaiko manokino. Poloyo kumoti somisomai, Isisoso mulumolo luwai nokoyo mo na kumononiki, hani hani imo na utolumokino. No monoi no mo Polo mo ninani imo na kumotiki, na ikiko itouniyaimoki, molo no paluwai manokino no, no monoi no.
1
Yo mo Polo, Isiso Kolaisoni imo lukasikalomano nokota. Kotoni muluyososu na aliyonimonoki, totani imo lukasikalomano monoi. Woli Sosotini koti mo tokumononinukuwo, Kotoso mulumolo luwai noko nokolalo moiso, Kolino nokonuso no tosinuwo no. Isiso Kolaisowoi tosi tomasimonuwo, Kotoni noko nokolalo ititouni moi mo. Totayo mo na aliyonikomokinuwo, totani noko nokolalo si monoi. Moi saso muwoi, noko nokonu noko mani, moini Isiso Kolaiso Siyolini siyoloso no tokaluwai si liyai no, moi komasoni Noko Siyolini siyoloso.
Koto noko tiyo na tofasinuwo, moini Apouwoi Isiso Kolaiso Siyoliwoiyo. Totiyo noinomo mulu tomokiso na tosinuwo.
Poloyo Kotoso wafisu imo aino imo.
Moi mo Isiso Kolaisoso tomulumolo luwai manonuwo, no monoi no Kotoyo suomoso monoiso tofasikomalo manonuwo. Ainonani monoi saiso saiso Kotoso wafisu imo na timo unu manonukuwo. 5-6 Kolaiso aino imo yasoi posaso wiyononikinukuwo. Nonaniyo mo moini mulu tamikomokainuwo. Moi mo totawoi tosi manonuwo. Totayo noinomo mulu iwoi na tosi manonuwo, imo lukasikalowoi sai siyoliwoi na. Ainonani monoi Kotoso wafisu imo na timo unu manonukuwo. No monoi no Kotoni Mulu Itouniyaimo Nokotani ami mo pa tosofuwakomo manonuwoso. Momaini Isiso Kolaiso Siyoliso foumo simai pa tosofuwakomo manonuwoso. Wiyou, aino muwoi. Tani amiyo na tamikomo manonuwo, ainoso hani to mo tumoi, momaini Isiso Kolaiso Siyoli mo. Na tamikomo manonuwo. Ulai afonimaiso? To tumomai hani yo foli monoi pa imoinuwoso. Koto no aliyonikomokinuwo no, tani awitono momaini Isiso Kolaiso Siyoliwoi mulu mo tomoso si monoi, to mo fasimoko mulu mo siyoli, pa tulosukomomoiso.
Mulu tomoso si somiso aino imo.
10 Woli iyali, yo mo momaini Isiso Kolaiso Siyoliso tomulumolo luwaimoi, no monoi no ya na tikikomonukuwo. Mulu fofamoso noiyo soiwo. Imo mo tomoso na pa iyamowo, moi komaso mo. Tomoso na pa asisikuwano siwo, mulu mo tomoso. 11 Woli iyali, Kolowi koliyo noino na imonokino, “Kolino noko nokolaloyo totai amu na tokiyoluwaikuwano si.” 12 Motu na, siyasonuso mo noino na tiyamalo manonuwo, “Yo mo Poloni imo kwai nokota.” Siyai mo tiyamalo, “Yo mo Apoloni imo kwai nokota.” Siyai mo tiyamalo, “Yo mo Pitani imo kwai nokota.” Siyai mo tiyamalo, “Yo mo Kolaisoni imo kwai nokota.” 13 A, moloi woi, Kolaiso no imo fofamoso wiyolukomomokoki? A, moloi, Polo yo no a mokimai kalo unukinukuwo, moi fasikomo monoi no? A, Polo yoso mulumolo luwaimono monoi nokoyo uluwakomokinuwo? 14 Moini siyokuno noko ti saso ya na uluwakoki, Kolisopawoi Kaiyawoi. Noko siyaiwoi muwoi. 15 No monoi no mo noko siyayo no moloi yomu monoi, “Yo mo Poloso mulumolo luwaiki, no monoi no iwoso na uluwamonoki.” Aino moloi yomu monoi? Nonani monoi yo mo Kotoso wafisu imo na timo. 16 Motu na, Sitifano koli mani, ya uluwakoki, iwoso. Noko siya no yapoli uluwa, woi? Ya fufolikomomono. 17 Kolaisoyo no ulai noko uluwako monoi imono taikiyoki? Wiyou na, tani imo itouniyaimo lukasiko monoisu na imono taikiyoki. Yo mo asini sai sisiyoli noko komiyai pa aiyolokaloiso. Nokoyo asani siyolososo pokaluwaimonalono mo, Isiso Kolaiso a mokimai kalo imo mo afonimaiso na potoi.
Kolaisoyo Kotoni ami wiyomoko aino imo.
18 Motu na, Kotoso mulumolo luwai somiso noko, uwokaiko molo koiyauso no taluwai manono no, toi mo tiyamomoi, “Kolaiso a mokimai kalo imo mo afonimaiso nawo.” Moi, Kotoni amiyo no tosamiyaikiyo manokoni no, moisu mo sai, Kolaiso kalo a moki mo Kotoni ami monoi na wiyomokoki. 19 Kotoni puko imoyo mo noino na tiyomuko,
“Mulu iwoi nokoni sai na uwokaiko watiyoimo. Sai sisiyoli nokoni sai mani, na alukikoimo.”
20 Mulu iwoi noko no moloi woi? Sai sisiyoli noko, toi monoi mani, moloi woi? Ukoumomai imo lukaso noko no moloi woi? Nonani asini sai sisiyoli noko monoi mo Kotoyo na tokolali, mulu somiso noko na.
21 Asi noko nokolalo mo Koto monoi pa tosainonoso, totaini saisoso totanomono. Koto monoi no ulai moloi saino monoi, toi no? Tiyamalomoi, “Kolaiso a mokimai kalo imo mo afonimaisowo.” Kotosu mo mulu mo iwoi, na tiyomu, “Totaini sai sisiyoliyo noinomo pa samiyaikiyoinoso. Yani imo, no tiyamo no afonimaisowo, nonani imoso kwaiyakinomo, Kolaisoso mulumolo luwaiyoinomo, na samiyaikiyoinomo.” 22 Ulai Yuto nokoyo tiyamomoi, “Koi mo Kotoni mulu ifolaluwawoi miso kiyakinokimo, na mulumolo luwaiyoikimo.” Koliko noko moiyo tiyamo manonuwo, “Mulu iwoi imo lukasakinuwomo, na mulumolo luwaiyoikuwomo.” 23 Koisu mo Kolaiso a mokimai kalo imoso na tolukaso manonoki. Ulai nonani imo kwai monoi Yuto nokoyo mo namoliyo talosimomokalono. Noko nokonu nokoyo tiyamalomoi, “Afonimaiso imowo.” 24 Moisu, Kotoyo no aliyonimokoki no, Yuto noko siyaiwoi noko nokonu noko siyaiwoi, moisu mo sai, Kolaisoyo mo na towiyomokomoi, Kotoni amiwoi saiwoi mo. 25 Nonani imo no mo, nokoyo tiyamo, “Afonimaiso imowo,” nonani imoyosu mo nokoni sai na tosouwaiko. Nokoyo tiyamo, “Koto mo ami somiso nokotawo.” Wiyou, aino muwoi, tani ami mo soliyaki, nokoni ami na tosouwaiko.
26 Woli iyali, mulumolo luwai noko iyali, toku Kotoyo no aliyonikomokinuwo no, nosoni na pomulumolokowo, noiwo noko komiyai sikinuwo? Moi molopoi mo asini saiwoi mo siwoi muwoi. Noko sisiyoli pa sikinuwoso. Apono iyali mani, noko sisiyoli siwoi muwoi. 27 Asi nokoyo no kolali manokinuwo no, “Mulu somiso noko,” moisu mo Kotoyo na muwokomokaikinuwo, sai sisiyoli nokoni molo timai si monoi, toi auwosiko si monoi. Asi nokoyo no kolali manokinuwo no, “Ami somiso nokowo,” moisu mo Kotoyo na muwokomokaikinuwo, noko sisiyoli nokoni molo timai si monoi, toi auwosiko si monoi. 28 Asi nokoyo no kolali manokinuwo no, “Apitono iyali mo noko sisiyoli muwoi,” moisu mo Kotoyo na muwokomokaikinuwo. Asi nokoyo no kolali manokinuwo no, “Afonimai noko iyali,” moisu mo Kotoyo na muwokomokaikinuwo. Motu na, Kotoyo afonimaiso si nokoso tomuwokokaimoi, asini noko sisiyoli uwaimo taikiyo monoi. 29 Koto mo totani muluyoso nokoso tomuwokokaimoi, ulai noko no tota amu monoi no hani monoi kisosomi monoi, tani molo timai no? 30 Nasu, Kotoyo na muwokomokaikinuwo, Isiso Kolaisowoi si tomasimo monoi. To mo Kotoni sai siyoli na towiyomokomoi, moi saino monoi. Totayo noinomo mulu ititounikomomoko kaiki. Imo mo futo, Koto mo. Kotoni noko nokolalo ititouni nali, moi mo. Ifou kolisomokoki, afonimaiso muwoi, suo mo na kalo unumokoki. 31 No monoi no Kotoni puko imoyo tiyomuko,
“Noko no tota amu monoi no moloi kisosomi monoi? Siyoli Nokota monoi molokimo mo waliyo.”