Totawoi Imofa Iyonoyo Kumoki
Iyono mo Isisoni siyokutono, noko molo tiwoi mulumai nokota. Nosai no mo, nokotalo waimai mo ninani imo kumotiki, Isisoso mulumolo luwai noko nokolaloso. Imo folosai mo noino, Kotoyo mulu tunumoko, no monoi no moi mani, niya tomulu ukuwanokoni. Imo siya mani, kumotiki, noino, aiyoloko topoko noko monoi atiyaiso si monoi, aiko iyamoi, “Kotoni awitono mo noka noko muwoi, folo na.” No monoi no kumotiki. Itouniyaimo Imo mo Iyonoyo Kuluki, no mani, ninani Iyonoyo mo na kuluki.
1
Amai tolokaino nokota monoi aino imo, Isiso Kolaiso monoi.
Amai tanokaino imo monoi mo tokumononinukuwo. Tokuwa tokusai na tanokaino manoki. Nonani imo mo amai tolokaino nokota monoi mo. Yasoi na kwaimokinoki. Kokaini molo tiyo yasoi na kwaikinoki, yasoi na kikinoki. Kokaini nainoyo na komikinoki. Tota monoi aino imo mo na tokumononinukuwo.
Amai tolokaino nokota mo amukonoki, yasoi na kikinoki, na toposasokonoki. Aniyopa poi poi tolokaino monoi na toposasoko wiyononinukuwo, amai tolokaino nokota monoi. Tokuwa tokusai tolokaino manoki, Apitono Siyolini auso. Nosai no koini auso amukonoki.
No kwaimokinoki no, no kikinoki no, nonani monoi aino imo tolukaso wiyononinukuwo, no monoi no moi mani, mulu mo tomoso soinuwomo, koiwoi. Apou Siyoliwoi tani awitono Isiso Kolaisowoi mulu mo tomoso na tosikoni. Ainonani monoi na tokumononinukuwo. Mulu tomoso sakikonimo, mulu mo moloki saso.
Saponimai liyai aino imo.
Imo no kwaimokinoki no, nonani imo na timonukuwo. Kotoni mulu mo folosuwoi muwoi. Kotoni aumai mo folosu mo uwofa nali. Kotoni mulu mo saponi saso.
Folosu molo koiyauso aluwai manokoni mo, moloi iyamo monoi, “Koto koi mo mulu mo tomoso.” Aino iyamakikonimo, no mo motu imo muwoi, topoko imo saso, Kotoni muluso pa aluwai monoiso. Saponi molo itouniyaimoso aluwaiyakikonimo, Koto totani moloso aluwai monoi, mulu mo tomoso na si monoi, saponi moloso aluwai nokowoi. Koto mo imo mo futo, mulu kopokoiyau monoi. Ulai afonimaiso? Tani awitono Isiso mo kalo unumokoki, tani nako amukonoki, no monoi no.
Noko no moloi yomu monoi, “Yo mo mulu koiyau mo uwofa.” Aino yomu mo, motu imo yomuwoi muwoi, tota amu monoi na tifoluwai. Molo koiyau monoi imo no futo, ulai moloi? Noko mo Kotoso molo koiyau aluwai monoi kukaliyakimo, imo mo futo muwoi, amai. Kotoso posasoko wiyolumo mo waliyo. No monoi no mulu mo wofu saso. Ulai afonimaiso? Koto mo imo motu saso nokota, toku yasoi na yomukaiki.
10 Koto mo tiyomu, “Noko komaso noko mo molo koiyauso totanomo manono.” Moi no ulai moloi iyamo monoi, “Molo koiyauso pa aluwaikinokiso.” Ainoso iyamokoni mo, Koto mo ifoluwaimoko nokota kaluwaikoni, tani imo monoi mulumolokokaiwoi muwoi, na fufolikomomokokai.