Totawoi Imo Pitayo Kumoki
Pita mo Isisoni siyokutono, noko molo tiwoi mulumai nokota na. Ninani imo kumotiki, mulumolo luwai noko nokolaloso, uo nokoyo no uwokokino no. Na poiniyaikomoki, aiko ulosukoi. Na ikikoki, mulu ami amiso si monoi. Topimomai ikoki, Poipilono nokonu siyolimai toloki. No mo siyokawi imo poimo. Ima imo mo Lomo nokonu siyoli poimo. Ulai afonimaiso? Lomo noko nokolalo mo molo koiyauso aluwai noko na, Poipilono noko nokolalo komiyai.
1
Yo mo Pita, Isiso Kolaisoni imo lukasikalomano nokota. Kotoni noko nokolalo moiso na tokumononinukuwo. Momaini asi kiyoso mo siwoi muwoi, asi folo foloso monoi tosi liyainuwo, Ponato asi, Kaloisiya asi, Kapotusiya asi, Aisiya asi, Pitiniya asi. Folo foloso tosi liyainuwo. Tokuwa tokusai Koto Apou Siyoliyo moi monoi mo sai yasoi na, totani noko nokolalo si monoi na muwokomokaikinuwo, Isiso Kolaisoni imoso aluwai monoi, mulu wofu wofuso si monoi, totani nakoyo. Na amukonoki, no monoi no. Koto totani Mulu Itouniyaimo Nokotaso imo taikiyoki, fasikoma kono monoi, moiyo noinoso si monoi, totani noko nokolalo ititouni na.
Kotoyo na tofasikomalo manonuwo. Totayo noinomo mulu tomokiso na tosi manonuwo.
Kumokiso si ititouni monoi fou aino imo.
Kotoni siyoloso niya tokaluwaiyaloukoni. Koto moini Isiso Kolaiso Siyolini Apitono, totani siyoloso na tokaluwaiyaloukoni. Moi monoi mulu mo yau, suomoso monoiso tofasimokomoi, no monoi no mulu tonufuwawoi na auwonoulukikoni, si itouniyaimo monoi na tofou si manokoni, mulu ami amisoso. Isiso Kolaiso mo yausai ifou lusiyaikiyoki, no monoi no mulu tonufuwawoi na auwonoulukikoni, kumokiso aniyopa poi poi sa yo monoi. No mo uwokaiwoi muwoi, wofuso tano nali no. Pa uwaimo taikiyoiso, kumokiso no foumokaikinuwo no. Kotoso tomulumolo luwai sinuwo. No monoi no mo totani amiyo na tosamukukomo manonuwo. Itouniyaimoso tosi manonuwo, ainoso hani asi fokumomaiso molo fiyamoso na tanoimo, samiyaikiyo asi itouniyaimo mo, Kotoyo no foumokaikinuwo no.
Nonani samiyaikiyo monoi na tomoloki manonuwo. Lolaimaisu nifa sinuwo mo, uwokomo kopokoiyau komalonuwo, mulu kolikalinuwo. Mulumolo luwai mulu amikomo monoi na tuwokomo ki manonuwo. No mo noino, na pukwaiwo. Tomoki kamo kamo mo ami amiko monoi mo taso tutu manono. Noinoso na, uwokomo kiyakinuwomo, moini mulumolo luwai mulu mo ami amiso na soimo, mulu mo tiwoi muwoi. Tomoki kamo kamo mo aniyopa poi poi pa soiso. Amiso mulumolo luwaiyakinuwomo, Kotoso, aniyopa poi poi soinuwomo. Amiso mulumolo luwai foli mo noino, Isiso Kolaiso mo fiyamosiya tumakimo, na kisosomi komaloinuwomo, momaini siyolo siyolo kolaloinuwomo. Toso mo toku mo kiwoi muwoi, moi mo, amai. Ulai tota monoi mo na tomulu unu manonuwo. Lolai mani, moi mo kiwoi muwoi, ulai na tomulumolo luwai manonuwo, na tomolokimo manonuwo. Nonani molokimo, no mo asimai si moloki na tosouwaimoi. Moloki mo siyoli nali no. Wiyou, koyo no moloi iyamo monoi? Nonani moloki mo afonimaiso muwoi, samiyaikiyo monoi nali no. Moloi samiyaikiyoinuwomo? Kotoso tomulumolo luwai manonuwo, no monoi no.
10 Kotoni mulu lukasiko noko iyali toi mo namolisai si noko moi fasikomo monoi poposasoko manokino, Kotoyo suomoso monoiso fasikomo monoi. Amiso na pomulumoloko manokino, samiyaikiyo imo folosai imo saino monoi. 11 Kolaisoni Mulu Itouniyaimo Nokota toini mulu poiso no tolokainoki no, to mo posasoko wiyotiki, “Amuwoi tinoso Kolaiso mo na uwokaiyoinomo, nosai no ami siyoliwoi na tola yoimo.” Aino posasoko wiyotiki, na pomulumoloko manokino, “Maniwoiso poi tumoi. Moloi poimo fiyamosiya tumoi.” 12 Mulumoloko manokino mo; Kotoyo na posasoko wiyotiki, nonani mulumoloko mo totai amu fasikuwanowoi muwoi, namolisai si noko moisoso na fasikomokinuwo. Imo itouniyaimo lukasi yoluwaikalokino, kulukaikino, no monoi no moi mo sai, lolai si nokoyo no toposasoko wiyolukomo manonuwo no, nonani monoi na. Toini amiyo posasoko wiyolukomowoi muwoi, Kotoni Mulu Itouniyaimo Nokota, Kotoyo kumokisai no you imo taikiyoki no, totani amiyo toposasoko wiyononinuwo. Kotoni kumoki noko mani, nonani imo itouniyaimo saino mulu monoi tiyono.
Noko ititouniya ititouni si aino imo.
13 No monoi no mo, atiyaiso. Mulu ami amiso na pa si manowo. Isiso Kolaisoso na pa foumo siwo, fiyamosiya kono monoi. Nomai no mo suomoso monoiso fasikomoinuwomo, Koto mo. No monoi no na pa fou si manowo. 14 Alalo lolofa komiyai na posiwo, atino apitono iyalini imoso no tukwaiko manono no. Toku moi mo sai muwoi, mulu kopokoiyau mulu saso piyo manokinuwo. Lolaimaisu moi mo sai, tokumi muluso noiyo aluwaiyoiwo. 15 Wiyou. Koto no aliyonikomokinuwo no, to mo itouniyaima itouniyaimo nokota nali. Noinoso na, moi mani, atiyaiso na pa aluwaiyalo manowo. Moi mo totani ititouniya ititouni noko nokolalo na. 16 Ulai afonimaiso? Kotoni puko imoyo na tiyomuko, noino,
“Yo mo itouniyaima itouniyaimo. No monoi no moi mani, yani noko nokolalo ititouni na posiwo.”
Ifou kolisomoko aino imo.
17 Kotoso tutolumo manonuwo, na tokaluwai manonuwo, “Koini Apou.” Moini Apou no mo, to mo tomoso pa tokokomomokomoiso, fofamoso na tokokomomokalomoi, hani hani ni tiyalo manokoni no. No monoi no mo atiyaiso na posiwo. Na pauwosiwaiwo. Asi ni tosikoni mo, moini aniyopa asi muwoi. 18 Toku mo afonimai moloso paluwaiko manokinuwo, momaini aniyopano iyaliyo no wiyononikinuwo no. Ulai Koto mo ifou kolisokinuwo. Moi mo sai, asini sonosoniyo pa suo suomoko unukinuwoso, wiyou, kamo kamo tomoki muwoniyo muwoi. No mo uwokaikoimo. 19 Aino muwoi, ifou kolisokinuwo, suo mo Kolaiso mo kalo unukinuwo, totani nakoyo na amukonoki. Hani yo foli monoi muwoi, tolikiwoi muwoi, itouniyaima itouniyaimo. Sipo uo komiyai, lotu samukuko nokoyo Kotoso no tutunoni manono no, nokoni mulu kopokoiyau saloso uwoko monoi. 20 Kumoki asi asi fonanikomowoi muwoi, Kotoyo na muwokaiki, kalo unumoka kono monoi. Ulai lolai ni mo, asi fokumo mo aumoifaso, nomai no mo fiyamosima tumokinuwo, moi fasikoma kono monoi. 21 No uwoki mo, no monoi no Kotoso na tomulumolo luwai manonuwo. Totayosu mo ifou lusiyaikiyoki, yausai, ami siyoliwoi anoniki. No monoi no mo Kotoso na tomulumolo luwai manonuwo, na tofoumo si manonuwo.
Mulumolo luwai noko momai amu mulu ukuwano aino imo.
22 Kotoni imo motu taluwai manonuwo, no monoi no mulu wofu wofuso tosinuwo. Mulumolo luwai noko iyali momai amu na tasisikuwano manonuwo. Asisikuwano ifoluwaikuwano noko muwoi, woliya wolino iyaliwoi nali. No monoi no mulu siyoliso na pa mulu ukuwano manowo. 23 Ulai afonimaiso? Mulu tonufuwawoi auwonoulukinuwo. Koto mo moini Apono nali no. To mo kalowoi nokota muwoi, aniyopa poi poi tolo nokota na. Tani imo mo uwokaiwoi muwoi, aniyopa poi poi totanomoi. Nonani imoso kwaikinuwo mo, mulu tonufuwawoi auwonoulukinuwo. 24 Ainonani monoi Kotoni puko imoyo tiyomuko, noino,
“Noko nokolalo komaso mo sosono komiyai. Toini kou mo a u komiyai. Ulai sosono mo na tonomolikomoi, a u mo asiso na tololalo kono liyaimoi. 25 Siyoli Nokotani imosu mo aniyopa poi poi na totanomoi.”
Nonani imo mo nokoyo yasoi na posasoko wiyononikinuwo, itouniyaimo imo mo.